Bekijk volle/desktop versie : De DJINN In de Qor'aan en de SoennaPagina's : [1] 2 3

Omar17
06-03-2004, 14:40


Ik ga hier hele belangerijke dingen over de djinn typen wat velen van ons niet weten....ik typ het hele boek insha allah...

Hoofdstuk 1.

voorwoord
- De werkelijke kenmerken van de wereld van de Djinn
- Bevestiging van het bestaan van de wereld van de djinn
- wie zijn de djinn?
- Waaruit zijn de djinn geschapen?
- Waneer werden de djinn geschapen?
- Soorten djinn.
- Hebben de djinn een lichaam?
- Hebben de djinn nog andere namen?
- Bezitten de djinn het vermogen om gedaanten aan te nemen?
- De vermogens en krachten van de djinn.
- Sterven djinn?
- Hoe loopt Sjeitaan?
- Op welke tijdstip is Sjeitaan vooral aanwezig?
- Waar is de troon van Iblies?
- De handelingen die Iblies verrichtte voor de zonen van Adam.
- Is Iblies een djinn of een engel?
- Voelen de djinn afgunst en kunnen ze ons kwaad berokkenen?


Voorwoord:

Alle lof is voor Allah! Hij schiep de mens uit droge klei en de djinn uit rookloos vuur en maakte de djinn onzichtbaar voor de ogen van de mens. sommigen van hen leidde Hij op het rechte Pad en anderen liet Hij dwalen. Hij heeft ze geen macht over de mens gegeven, behalve de invloed van hun influisteringen en de verlokkingen van Sjaytaan.

Moge Mohammed ( vzmh )! Allah eheft hem als een genade voor alle werelden gezonden en Hij zond hem naar alle volkeren. Djinn die aan hem voorbij kwamen werden aangetrokken door zijn recitatie van de qor'aan en bleven staan om te luisteren. Toen hij klaar was keerden ze terug om de boodschap aan hun volk door te geven.

Daarop openbaarde Allah aan de Profeet ( saws ):

'' Zeg:'' Het is aan mij geopenbaard dat een aantal djinn heeft meegeluisterd, waarop zij zeiden:'' Voorwaar, wij hebben een verbazingwekkende Qor'aan gehoord. Hij leidt tot het juiste, toen geloofden wij erin, en wij zullen nooit een deelgenoot aan onze Heer toekennen.'' (72:1-2 )

Ik getuig dat er geen god is dan Allah alleen, Die geen deelgenoten heeft! Ik heb geleerd uit Zijn Boek, dat geen fouten bevat, dat Sjaytaan een duidelijke vijand voor de mens is.

Ik getuig dat Mohammed ( vzmh ) Zijn dienaar en boodschapper is! Hij zond hem met de sleutel tot het welzijn voor alle mensen. Hij openbaarde hem zijn duidelijke woorden:'' En zeg: '' Mijn Heer, ik zoek toevlucht tot U tegen de influisteringen van de sjaytaatin. En ik zoek mijn toevlucht tot U zodat ze niet bij mij komen.'' ( 23:97-98 )

Moge Allah hem en zijn famile zegenen!

De werelden van de djinn is vol geheimen en wonderbaarlijke gebeurtenissen, die de belangstelling van de mens opwekken.

Het bestaan van de djinn accepteren is een onlosmakelijk onderdeel van de dien. De Edele Qor'aan wokst immers op het bestaan van schepselen die djinn worden genoemd en waarvan sommigen rechtschapen en anderen niet.

Degenen die de djinn ontkennen, ontkennen de Qor'aan. Ze ontkennen dat er naast de tastbare wereld een onzichtbare werld bestaat met zijn eigen speciale kenmeren, zoals door de hadith -wetenschap bevestigd wordt. Alleen een ontwetend persoon of een ongelovige zal dit ontkennen!

Als Moslims moeten wij vasthouden aan hetgeen de Heer der Werelden ons gezonden heeft.

Sheick Asj-sja'rawi zegt:

'' Het is verplicht om te geloven in het oordeel van de dien over de zaken van het ongeziene. Het maakt niet uit dat we ze niet volledig begrijpen. Het geloof heeft een belangerijkste geloofspunt en dat is het geloof in Allah. Als je uit vrije keuze gelooft in Allah en met je intelligentie dit belangerijkste geloofspunt bereikt, dan accepteer je alles wat Allah je vertelt, of je verstand het nu kan bevatten of niet.''

Selina
06-03-2004, 15:00
Ik zocht net info over djins

Omar17
06-03-2004, 15:52
DE WERKELIJKHEID EN DE KENMERKEN VAN DE WERELD VAN DE DJINN:


- Bevestiging van het bestaan van de wereld van de djinn:

Veel mensen zijn het, net als in het verleden , niet eens over het bestaan van de djinn. Sommigen Verwerpen hun bestaan volledig. Anderen beweren daarentegen dat met '' Djinn '' de slechte neigingen van de mens wordt bedoeld. Evenzo wordt met '' Engelen '' De goede neigingen bedoeld.

spirtualisten erkennen het bestaan van de djinn en noemen ze lagere geesten. Ze beweren dat deze lagere geesten snel reageren, maar dat hun reactie zwak is. De hemelse geesten daarentegen reageren erg langzaam, hoewel hun reactie krachtig is.

Sommige afgodendienaren beweren dat met '' djinn '' de geesten van de planeten wordt bedoeld.

We zien dus dat de meeste mensen geloven dat de djinn in een of andere vorm bestaan.

Er zijn zowel empirische bewijzen voor het ebstaan van de djinn als Qor'anische ayaat, ahadith van de Profeet en rechtstreekse verklaringen van ooggetuigen. Wat betreft de Qor'aan verzen die wijzen op het bestaan van de djin zijn dit er velen en we zullen slechts enkelen ervan aanhalen.

Allah zegt:
'' En ik heb de Djinn en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.'' ( 51:56 )

'' Voorwaar, er waren mannen onder de mensen die hulp zochten bij mannen van de djinn, wat hun zondigheid vermeerderde.'' ( 72:6 )

'' en Wij hebben aarvoor de Djinn geschapen uit een gloeiend vuur.'' ( 15:27 )

Er zijn ook een aantal ahadith van de Profeet ( vzmh ). de Boodschapper van Allah ( vzmh ) zei bijvoorbeeld:'' Er zijn drie soorten Djinn. Een soort vliegt door de lucht. Een ander soort bestaat uit slangen en honden. Een derde soort i aan de aarde gebonden, maar reist rond'' ( dit gaat nog toegelicht worden in andere hoofdstukken )
(al-Hakam, at- Tabarani en al- Baihaqi )

Er zijn vele andere ahadith die het absolute bewijs leveren voor het bestaan van de djinn en we zullen enkelen verderop in dit boek vermelden.


- Wie zijn de djinn?

De Djinn zijn onderdeel van Allah's schepping. Ze zijn anders dan de mens en de engelen. Ze hebben echter met de mens enkele eigenschappen gemeen, zoals verstand, onderscheidend vermogen, vrijheid en het vermogen te kiezen tussen echt en onecht, goed en fout, het goede en het kwade. Op bepaalde essentiele punten zijn ze anders dan de mens. Het meest belangerijke punt is hun oorsprong. De substantie waaruit de djinn werden geschapen is niet dezelfde als die van de mens.

- Waaruit zijn de djinn geschapen?

Allah deelt ons in vele ayaat mee dat Hij de djinn heeft geschapen uit vuur. Hij zegt bijvoorbeeld:''en Wij hebben daarvoor de djinn geschapen uit een gloeiend vuur.'' ( 15:27 )

Hij zegt eveneens:

'' En Hij heeft de djinn geschapen uit een rookloze vlam van vuur ( 55:15 )

'' Rookloos vuur'' betekent de toppen van de vlammen, zoals ' Abbas, Moejahid en anderen hebben verteld. Een versie zegt dat het gaat om het zuiverste en het beste soort vuur. An- Nawawi zegt dat rookloos vuur een mengsel is van vlammen en het zwarte gedeelte van het vuur.

De Boodschapper ( vzmh ) vertelde dat de djnn geschapen zijn uit vuur toen hij zei: '' De engelen werden geschapen uit licht en de djinn werden geschapen uit rookloos vuur en aden werd geschapen uit wat jullie beschreven is'' ( Muslim )

Men zou echter kunnen vragen:'' Allah vertelde ons dat de djinn geschapen zijn uit vuur en zegt ons ok dat de vlammen hen pijnigen en verbranden. Maar hoe kan vuur door vuur verbrand worden?'' Het antwoord luidt dat Allah de Sjayaatin en djinn verwant heeft gemaakt aan het vuur op dezelfde manier waarop de mens verwant is aan aarde, klei en modder.

In het geval van de mens wordt daarmee bedoeld dat zijn oorsprong wordt gevormd dood modder, niet dat hij daadwerkelijk modder is. Op dezelfde wijze zijn de djinn van oorsprong vuur.

Het bewijs daarvoor staat in de hadith die Imaam Ahmad ibn Hanbal overlevert van Aboe Sa'id al- Choedri:'' De Boodschapper ( vzmh ) van Allah stond op om het ochtend gebed te verrichten en ik verrichtte het gebed achter hem. Hij reciteerde en raakte daarbij in de war. Toen hij klaar was met zijn gebed zei hij:'' Als je eens had kunnen zien hoe ik Iblies greep en zijn keel dichtkneep todat ik de koelte van zijn speeksel tussen mijn duim en wijsvinger voelde. Als het niet was vanwege de smeekbede van mijn broeder Soelaimaan, was hij bij het aanbreken van de ochtend vastgebonden geweest aan een van de pilaren van de moskee, zodat de kinderen van Medina met hem hadden kunnen spelen. Iedereen die het kan vermijden moet niemand tussen zichzelf en de qibla laten komen''

Hoe kan het speeksel van iemand die gemaakt is van brandend vuur koel zijn? Als de djinn nog steeds bestonden uit vuur zouden ze geen speeksel hebben.

De woorden van de Profeet ( vzmh ) bevatten nog een andere aanwijzing dat de djinn niet meer uit vuur bestaan:'' De vijand van Allah, Iblies, haalde een brandende fakkel om in mijn gezicht te duwen''
( an-Nasa'i vermeldt deze hadith van Aboe-d-Darda' in het '' Hoofdstuk over het vervloeken van Iblies en het zoeken van Allah's hulp en bescherming tegen hem en het gebed'' )

Imaam Ahmad vermeldt dat een man aan ' Abdoe-r- Rahmaan ibn Chanbash vroeg wat de boodschapper van Allah ( vzmh ) deed als de sjayaatin hem kwaad wilden berokkenen.' Abdoe-r-Rahmaan vertelde dat enkele sjayaatin de Boodschapper van Allah ( saws ) vanuit de valleien en ravijnen naderden. Onder hen was een sjaytaan met een fakkel waarmee hij de Boodschapper van Allah ( saws ) wilde verbranden. ' Abdoe-r-Rahmaan zei dat de Profeet verontrust was eb Dja'faar zei dat hij dat zonder twijfel ook zou zijn. Abdoe-r-Rahmaan vervolgde:'' Hij aarzelde en Djibriel kwam en zei:'' Moehammed, spreek'' Hij antwoordde: Wat moet ik zeggen?'' Djibriel zei:'' Zeg: Ik zoek mijn toevlucht tot de volmaakte woorden van Allah, welk de vormen noch de goddelozen overtreffen, tegen het kwaad dat Hij geschapen heeft en tegen het kwaad dat uit de hemel neerdaalt en tegen het kwaad dat erin opstijgt en tegen het kwaad dat wordt gezaaid in de aarde en tegen het kwaad dat eruit voorkomt en tegen het kwaadvan de verleiding van de nacht en de dagen en tegen het kwaad van elke bezoeker behalve een bezoeker die iets goeds brengt, O, Genadevolle!'' Het vuur van de sjaytaan werd gedoofd en Allah verjoeg hen.''
Dit toont aan dat als de djinn nog steeds uit vuur hadden bestaan, De ifrieten ( dit is ook een djinn soort die wordt ook behandeld in andere hoofdstukken ) of sjayaatin onder hen geen fakkel hadde hoeven dragen. De hand van een sjaytaan of ifriet of een van hun andere ledematen breandt de mens bij aanraking niet. Dat wijst erop dat het vuur is opgegaan in andere elementen. Daardoor zijn de ledematen of dingen die uit het lichaam komen, zoals speeksel, koud op de manier zoals dergelijke dingen gewoonlijk zijn. De Profeet ( saws ) zei immers:'' Todat ik de koelte van zijn speelsel voelde''.

Er bestaat geen twijfel over dat de djinn eten en drinken van wat wij eten en drinken en dat dit hun lichamen voedt en laat groeien overeenkomstig de aard van het voedsel, heet en koud, nat en droog dit vormt een aanvulling op het vuur dat nu een van de 4 lichaamsstoffen in hun gestel is geworden.


-Waneer werden de djinn geschapen?

De djinn werde geschapen voordat de mens werd geschaoen. Allah zegt:

'' En voorzeker, Wij hebben de mens ( Adam ) geschapen uit klei, van zwart slijk gevormd. En wij hebben daarvoor de djinn geschapen uit een gloeiend vuur'' ( 15:26-27 )

Allah maakt in deze ayaat duidelijk dat de djinn werden geschaoen voor de mens.


- Soorten djinn:

Er zijn 3 soorten djinn, zoals in een hadith van de Profeet ( saws ) wordt verklaard. Daarin zegt hij:'' Er zijn 3 soorten djinn. Een soort vliegt door de lucht. Een andere soort bestaat uit slangen en honden en een 3e soort is aan de aarde gebonden, maar reist rond'' ( overgeleverd door al-Hakam en at-Tabarani en door al-Baihaqi in '' Namen en Eigenschappen'', met een betrouwbare keten van overleveraars )

Aboe -d-Darda zei dat de Boodschapper van Allah ( saws ) zei:'' Allah heeft 3 soorten djinn geschapen. 1 soort bestaat uit slangen en schorpioenen en kruipende dingen van de aarde. 1 soort is zoals de wind in de lucht. een andere soort is onderworpen aan vergelding en straf''.

Omar17
06-03-2004, 15:53
Er gaat nog veel en veel meer komen ik typ gewoon een hele boek over per dag 1 hoofdstuk vandaag doe ik hoofdstuk 1 en 2 want hoofdstuk 1 is algemeen velen weten het al maar wat daarna komt weten denk ik vele niet...

Selina
06-03-2004, 16:11


Vervolg aub

Omar17
06-03-2004, 16:39
- Hebben de djinn lichamen?

Degenen die het bestaan van de djinn erkennen zijn het op dit punt niet eens. Er zijn wat betreft 2 stellingen. 1 groep zegt dat de djinn noch eigen lichaam hebben, noch lichamen bewonen en dat ze onafhankelijk bestaan.

De andere groep zegt dat de djinn wel lichamen hebben. Zij die dit zeggen hebben echter nog een ander meningsverschil. Sommigen zeggen dat de djinn lichamen en persoonlijke lichaamsvormen hebben die speciaal voor hen zijn en dat het goed mogelijk is dat deze lichamen enige dichtheid bezitten.

Anderen zeggen dat hun lichamen zo verfijn d zijn dat onze ogen te zwak zijn om ze waar te nemen. Dat is de enige reden waarom ze ze niet kunnen zien. als Allah onze ogen sterker zou maken of hun lichamen meer dichtheid zou geven zouden we ze kunnen zien. De verfijndheid van hun fysieke vorm wordt aangetoond door wat Allah zegt: '' Hij ( Sjaytaan ) en zijn aanhangers zien jullie van waar jullie hen niet zien..'' ( 7:27 )

Als we ze konden zien zonder afscherming van waaracher ze ons toefluisteren en als hin lichamen dichtheid bezaten,dan zouden we ze kunnen zien zoals ze ons en elkaar zien. Het feit dat in onze wereld onze toestand en die van hen verschillen, wijst op de juistheid van wat we hebben gezegd.

Dit zijn enkele van de meningen waarmee men tracht de aard va de lichamen van de djinn te verklaren. We moeten echter het feit in beschouwing nemen dat de kennis omtrent het verfijnd of vast zijn van de lichamen van de djinn alleen kan komen van directe waarneming of van een verklaring afkomstig van Allah of van de Boodschapper van Allah. En deze zijn er geen van beiden. Het is om die reden dat we voorzichtig zijn met het doen van een uitspraak omtrent deze kwestie.

- Hebben de djinn nog andere namen?

Ja, de Islamitische geleerden en geleerden van de Arabische taal gaven de djinn verscheidene namen. We zullen enkele hiervan noemen:

Djinni: gebruikt door de Arabieren om te verwijzen naar een specefieke djinn.

'amir ( een inwonende djinn ): Hiermee wordt bedoeld dat hij behoort tot de djinn die samen met de mensen leven.

Sjaytaan: wordt gebruikt voor een djinni die kwaadaardig is en verdorven is geworden.

'Ifriet: wordt gebruikt voor een djinni die sterker en machtiger is dan een sjaytaan.

Men kan zich afvragen waarom ze ''djinn'' worden genoemd. Dat is omdat ze uit het zicht verborgen zijn ( idjtinan ) zoals Allah zegt: '' Hij ( sjaytaab ) en zijn aanhangers zien jullie van waar jullie hen niet zien'' ( 7:27 )


- Bezitten de djinn het vermogen om gedaanten aan te nemen?

De djinn bezitten een groot vermogen om gedaanten aan te nemen en van gedaanten te veranderen. ze kunnen het uiterlijk aannemen van slangen en schorpioenen, de vorm van paarden, vee, kamelen en schapen, en de vorm van vogels. Ze bezitten zelfs het vermogen om in een menselijke gedaante te verschijnen. Er zijn verklaringen verschenen die dit bevestigen.

Er wordt vermeld dat Sjaytaan de gedaante van een oude man uit Nadjd aannam toen de Qoeraishj samenkwamen in Dar- al- Nadwa om te bespreken of ze de Boodschapper van Allah ( saws ) zouden vermoorden ( velen zullen dit verhaal wel kennen zo niet dat zoek ik het verhaal op en zet het op deze topic ) gevangen nemen of verbannen. Sjaytaan suggereerde hen hem te vermoorden.

Muslim vermeld op gezag van Aboe Sa'id al- Choedri dat De Boodschapper ( saws ) zei:'' In Medina is een groep djinn Moeslim geworden. Als iemand van jullie een van deze inwonende djinn ziet, moet hij een waarschuwing geven die 3 dagen geldt. Als hij dan daarna aan jullie verschijnt, doodt hem dan want hij is een Sjaytaan''.


- De vermogens en krachten van de djinn

De djinn hebben krachten en vermogens die, die van de mens te boven gaan. Een daarvan is hun buitengewone vermogen om zich te verplaatsen. Het voorbeeld hiervan dat het eerst in in gedachten komt is mischien wel de belofte van de 'ifriet van de djinn van soelaimaan ( as ). Hij zei dat hij de troon van de Koningin van Yemen naar Jeruzalem kon brengen in minder tijd dan Soelaiman ( as ) nodig had om hem uit zijn vergadering op te staan.

'' Een ifriet van de djinn zei:'' Ik zal hem naar jou brengen voordat jij van jou plaats opstaat en voorwaar, ik ben zeker een betrouwbare kracht daartoe.'' ( 27:39 )

De djinn bezitten ook het vermogen om de gedaante van mensen, dieren, vogels en andere dingen aan te nemen. Ze zijn in staat om tot hoge plaatsen in de hemel op te stijgen en mededelingen in de hemel af te luisteren. Dat was voordat Mohammed (saws ) werd gezonden


- Sterven de Djinn?

Er bestaat geen twijfeln over dat de djinn sterven, omdat ze vallen onder wat Allah noemde:

'' Alles wat op de aarde is, zal vergaan. en het Aangezicht van jouw Heer is blijvend, De Bezitter van Majesteit en Eer. Welke gunsten van jullie Heer loochen jullie dan? ( 55:26-28 )

De Profeet ( saws ) zei in zijn gebed:'' Ik zoek mijn toevlucht tot Uw macht. Er is geen god behalve U, O U Onsterfelijke! De djinn en de mensen sterven.'' ( al- Boechari )

Onze kennis over hun levensduur bestaat uit wat Allah ons vertelt over Iblies, dat hij zal toekijken en wachten tot de Dag der Opstanding:
'' Hij ( Iblies ) zei:'' Geef mij uitstel tot de Dag waarop zij opgewekt zullen worden.'' Hij ( Allah ) zei:'' Voorwaar, jij behoort tot hen aan wie uitstel is gegeven.'' ( 7:14-15 )

Deze ayah vormt een aanwijzing dat er naast Iblies anderen zijn aan wie uitstel is verleend. De Qor'aan geeft echter niet aan dat alle djinn uitstel hebben gekregen. Hoewel het dus mogelijk is dat aan enkele djinn uitstel is verleend, is er geen aanwijzing dat dat met alle djinn het geval is.

Er zijn meldingen die een aanwijzing vormen dat ze sterven. Een daarvan is dat Chalid ibn al-Walid de sjaytaan al-'Oezza ( De boom die de Arabieren aabaden in de Tijd van Onwetendheid ) doodde. En ook dat een Metgezel een djinn doodde die de vorm van een adder had aangenomen, en andere dergelijke meldingen.

Er is over het wel of niet ontvangen van uitstel een duidelijke uitspraak van Ibn 'Abbas. Deze zei dat alleen Iblies uitstel had ontvangen.

Omar17
06-03-2004, 17:33
- Hoe loopt Sjaytaan?

De Boodschapper van Allah ( saws ) zei: Niemand van jullie moet lopen op slechts een sandaal. Sjaytaan loopt op een sandaal.'' ( Muslim, Aboe Da'oed, at- Tirmidhi en Ibn Madjah )

Hij zei ook:'' Als een van jullie de riem van zijn sandaal breekt, moet hij niet op de andere lopen todat hij de riem gemaakt heeft.'' ( Muslim vermeldt dit op gezag van Aboe Hoerairah in '' Het Boek over Kleding en Versiering '' )

- Op welk tijdstip is Sjaytaan vooral aanwezig?

Sjaytaan is vooral aanwezig tijdens het vallen van de avond. Het is vastgesteld dat de Boodschapper van Allah ( saws ) zei:'' Als de nacht invalt en het is schemerig, houd je kinderen dan binnen want de sjayaatin verzamelen zich op dat tijdstip. als er een uur voorbij is laat ze dan naar buiten. Sluit de deuren en noem de naam van Allah. Sjaytaan opent geen gesloten deuren'' ( al-Boechari, op gezag van djaabir ibn' Abdoellaah )


- Waar is de troon van Iblies?

De troon van Iblies is op zee. Imaam Ahmad ibn Hanbal vermeldt dat volgens Djaabir de Boodschapper van Allah ( saws ) zei:'' Iblies plaatst zijn troon op de zee. Dan zendt hij zijn legers er op uit. Degene die hem in rang het dichtst benadert is hij diehet beste is in opruiing. een van hen komt en zegt:'' Ik deed dat en dat''. Hij zegt je hebt niets edaan'' dan komt er een ander en zegt:'' Ik liet hem niet met rust todat ik een scheiding tussen hem en zijn vrouw teweeg had gebracht'' Hij ( Sjaytaan ) trekt hem naar zich toe - of omhelst hem - en zegt:'' Je hebt het goed gedaan.''

- De Daden die Iblies verrichtte voor de zonen van Adam:

Al- Baghawi vermeldt dat Iblies de eerste was dieweeklaagde. al- Hasan al-Basri zei dat Iblies vergelijkingen maakte en de zon en demaan werden aanbeden vanwege vergelijkingen.
dit betekent dat Iblies zichzelf bekeek en zich vergeleek met Adam. Hij dacht dat hij edeler was dan Adam. Daarop weigerde hij zich ter aarde te werpen, Hoewel dat hem en de engelen was bevolen.

Djaabir overleverde in een Marfoe' hadith dat Iblies de eerste was die zong.

Ibn Abi Sjaiba overleverde dat Maimoen ibn Mahram zei:'' Ik vroeg aan ibn' Oemar:'' Wie was de eerste die 'Isja ( nacht ) ' Oetama ( Duisternis ) noemde?'' hij antwoordde: '' Sjaytaan.''


- Is Iblies een djinn of een engel

Over deze kwestie bestaan tegengestelde en uiteenlopende opvattingen.
Imaam Hasan al-banna bevestigt in zijn boek '' In de schaduw van de Qor'aan'' dat Iblies tot de djinn behoort. Hij geeft een toelichting op datgene wat Allah heeft gezegd:'' Behalve Iblies'' ( Q 2:34 )

'' De context laat zien dat iblies niet tot de engelen behoorde, hoewel hij zich wel in hun gezelschap bevond. als hij een van hen wwas geweest, was hij niet in opstand gekomen. Hun voornaamste eigenschap is namelijk dat '' ze niet in opstand komen tegen Allah over wat hij hen opdraagt te doen en ze doen wat hen wordt opgedragen.'' Het woord '' behalve'' dat hier gebruikt wordt toont niet aan dat hij een van hen was. Het feit dat hij in hun gezelschap was staat toe dat deze uitzondering wordt gemaakt. Iblies behoorde volgens de tekst van de Qor'aan tot de djinn. Allah schiep de djinn uit rookloos vuur. dit is een duidelijke uiteenzetting dat hij niet een van de engelen was.''

Bepaalde mensen uit vroegere en moderne tijden zijn het niet met dit standpunt eens. Als bewijs gebruiken ze de ( zelfde ) woorden van Allah:'' En toen Wij tot de engelen zeiden:'' Buigt jullie voor Adam'', toen bogen zij, behalve iblies. Hij weigerde enwas hooghartig en hij werd een van de ongelovigen.'' ( 2:34 )

En andere voorbeelden waarin Allah Iblies als uitzondering noemt ten opzichte van de engelen. Men maakte alleen een uitzondering, zeggen zij, voor iets dat tot dezelfde soort behoort. Ook zeggen ze dat de boeken met uitleg en geschiedenis van de Qor'aan ons uitspraken overleveren van een groep geleerden die zegt dat iblies tot de engelen behoorde. Deze geleerden zegen dat hij een bewaker van de Tuin of van de lagere hemel was en dat hij een van de edelste engelen was en afkomstig was van de edelste stam onder hen, enz.
Ibn Kathir wijst er echter op dat de vroegere geleerden veel verhalen omtrent deze kwestie vertelden en dat de meeste van deze verhalen van joodse bronnen afkomstig waren die werden geciteerd zodat verificatie mogelijk werd. allah heeft de beste kennis omtrent de waarde van de meeste van deze verhalen. Van sommigen staat overduidelijk vast dat het leugens ijn, omdat ze de waarheid zoals we die bezitten tegenspreken.

Het bewijs dat deze geleerden ons voorleggen, namelijk dat allah Iblies een uitzondering noemt ten opzichte van de engelen, is geen absoluut bewijs. De mogelijkheid blijft namelijk dat de uitzondering geen verband houdt met de engelen. Dat is inderdaad de waarheid, vanwege Allah's verklaring dat Iblies tot de djinn behoort:

;; hij ( iblies ) behoorde ot de djinn en hij schond het gebod van zijn Heer ( 8:50 )

Een van de bewijzen dat iblies tot de djinn behoort is dat hij over zichzelf tegen de Almachtige Heer zei:

'' U hebt mij uit vuur geschapen terwijl U hem ( Adam ) uit aarde hebt geschapen.'' ( 7:12 )

Ook is het een feit dat iblies, in tegenstelling tot de engelen, nakomelingen heeft. en verder vermeldt allah over de engelen, dat zij Allah niet ongehoorzaam zijn in wat Hij hen beveelt, en zij doen uitvoerig wat hen is bevolen.'' ( 60:6 )

Ook zijn de engelen geschapen uit licht en de djinn uit vuur. De boodschapper van Allah ( saws ) zei:'' De Engelen werden geschapen uit licht en de djinn werden geschapen uit vuur en Adam werd geschapen uit wat aan jullie beschreven is '' (Muslim, op gezag van 'A'isja )


- Voelen de djinn afgunst en kunnen ze ons kwaad berokkenen?

Ja, het boze oog bestaat uit 2 soorten dat van de mens en dat van de djinn.

Er is een betrouwbare hadith van Oemm Salama ( ra ) dat de Profeet ( saws ) een slavenmeisje in haar huis zag wiens gezicht een gelige teint had. Hij zei:'' Verricht een smeekbede voor haar. Ze is getroffen door het boze oog.'' ( al- Boechari vermeldt dit in het'' Boek de Medicijnen)

Al-Hoesain ibn Mas'oed al- Farra' zegt dat'' een gelige teint'' naar het boze oog verwijst, dat wi zeggen geworpen door de djinn.

Al-Boechari vermeldt op gezag van Aboe Hoerairah dat de Profeet ( saws ) zei:'' Het boze oog is werkelijkheid en de profeten verboden het tatoeeren.''

Omar17
06-03-2004, 17:42
In hoofdstuk 2 worden deze volgende onderwerpen beschreven..

Hoofdstuk 2

- De verplichtingen van de djinn
- Zijn er boodschappers en profeten afkomstig van de djinn?
- De universele zending van de Profeet naar de djinn en de mensen
- Religies en sekten bij de Djinn-
- Worden de djinn beloond voor hun daden?

Selina
06-03-2004, 17:49
Brrrrrrrrrrrr Vervolg aub

Omar17
06-03-2004, 18:28
Hoofdstuk 2: DE VERPLICHTINGEN VAN DE DJINN


Islamitische denkers zijn het er allen over eens dat de djinn verantwoordelijk zijn voor hun daden. Als bewijs hiervoor halen ze voorbeelden aan van Qor'aan teksten waarin de djinn berispt en vervloekt worden en waarin de straf bermeld wordt die Allah voor hen heeft voorbereid. Allah verheerlijkt is Hij!- behandelt op deze manier aleen degenen die tegen Zijn bevel in opstand komen, hele slechte daden begaan en verboden schenden terwijl ze in staat zijn te kiezen en onderscheid te maken.

Ibn Moeflah zegt in zijn boek al-Foeroe':

'' In principe zijn de djinn verantwoordelijk voor hun daden. Zij die ongelovig zijn zullen het Vuur binnengaan en zij die geloven zullen de Tuin binnentreden, volgens Malik en Ash-Shafi'i . Ze vergaan niet tot stof zoals de dieren, en de beloning voor degenen onder hen die geloven is dat ze gered zullen worden van het Vuur. Dit is tegengesteld aan de mening van Aboe Haniefa, ak-Laith ibn Sa'd en anderen die hun mening delen. De duidelijke betekenis van de eerste stellingname is dat de djinn zich net als anderen in de Tuin bevinden, afhankelijk van hun daden. Dit is in tegenspraak met diegenen zoals Moejahid die zeggen dat ze daar noch eten, noch drinken. Of met diegenen zoals' Ormst ibn' abdoe-l-Aziez, die zeggen dat ze in de omgeving van de Tuin verblijven. Ibn Hamied zegt in zijn boek '' Lawami' a'-Anwar'': De Djinn zijn gelijk aan de mensen wat betreft de verplichtingen en daden van aanbidding''
De verplichtingen van de djinn zijn anders dan die van de mensen. Hun verplichtingen zijn in overeenstemming met hun aard en omstandigheden. Ibn Taimiyyah zegt in '' Madjmoe' al-Fatawa'' [ 4:233 ]: De djinn wordt bevolen alles wat op hen van toepassing is in acht te nemen. Ze verschillen van de mens wat betreft gestel en ervaring, dus wat hen wordt bevolen en verboden is anders dan wat op de mens van toepassing is. Ze zijn echter gelijk aan de mensheid wat betreft het gebonden zijn aan bevelen en geboden, Halaal en haraam. Ik weet wat deze kwestie betreft van geen enkel meningsverschil tussen de Moslims.''


- Zijn er boodschappers en profeten afkomstig van de djinn?

Aan ad-Dahhak werd gevraagd of de djinn een Profeet hadden voordat de Profeet Mohammed ( saws ) werd gezonden. Hij zei:'' Heb je de woorden van Allah niet gehoord:

'' O, gemeenschap van djinn en mensen, zijn er uit jullie midden geen gezanten tot jullie gekomen? ( 6:130 )

Ad-Dahhak was van mening dat deze ayah erop wijst dat Allah boodschappers had gestuurd die afkomstig waren uit het midden van de djinn. Het antwoord hierop luidt echter dat deze ayah niet duidelijk vaststelt of deze boodschappers djinn waren of mens. De woorden'' uit jullie midden'' kan op beide groepen evenzeer van toepassing zijn. Er kan mee bedoeld worden boodschappers van elk van hen, maar ook boodschappers van mensen en djinn als een groep. Het is bewezen dat het juist is voor 1 groep, namelijk de mensen.

De geleerden verschillen onderling van mening hierover en nemen 2 verschillende standpunten in. De meerderheid van zowel vroegere als moderne geleerde gelooft dat er nooit een boodschapper van de djinn is geweest en dat alleen de mensheid boodschappers voortbrengt. een minderheid van de geleerden zegt dat de djinn wel degelijk boodschappers hebben. Ad-Dahhak hoort zoals als werd vermeld bij hen die dit laatste standpunt huldigen en volgens Ibn al-Djawzi is dit de duidelijke betekenis van wat de Qor'aan zegt.


-De universele zending van de Profeet naar de djinn en de mensen:

Islamitische geleerden zijn het erover eens dat Mohammed ( saws ) door Allah - verheerlijkt is Hij!- aan alle djinn en mensen werd gezonden. Volgens Ibn Tamiyyah bestaat er over dit grondbeginsel consensus tussen de Metgezellen, de volgelingen, de Imaams van de Moslims en alle groepen Moslims ( Ahl as-Soenna wa'l Djama'at )

De uitdaging van de Qor aan aan de djinn en de mensen wijst erop dat Mohammed ( saws ) aan allen werd gezonden:

'' Zeg ( O Mohammed ):'' Als de mensen en de djinn zich zouden verzamelen om het gelijke van deze Qor'aan te maken; dan kunnen zij niet met het daaraan gelijke komen, zelfs al zouden zij elkaar tot hulp zijn'' ( 17:88 )

Een groep van de djinn bekeerde zich direct tot het geloof toen ze de Qor'aam hoorde:

''zeg ( O Mohammed ): Het is aan mij geopenbaard dat een aantal djinn heeft meegeluisterd, waarop zij zeiden:'' Voorwaar, wij hebben een verbazingwekkende Qor'aan gehoord. Hij ( De Qor'aan ) leidt tot het juiste, toen geloofden wij erin, en wij zullen nooit een deelgenoten aan onze Heer toekennen '' ( 72:1-2 )

Allah- Verheerlijkt is Hij!- vermeldt deze groep die Qor'aan hoorde en erin geloofde in Soera al-Ahqaf:

'' En toen Wij een paar van de djinn bij jou brachten om naar de Qor'aan te luisteren. Toen zij daarbij aanwezig waren, zeiden zij:'' Zwijgt! en toen ( de voordracht ) beeindigd was, keerden zij tot hun volk terug als waarschuwers. Zij zeiden:'' O, Volk van ons,Voorwaar wij hebben over een Boek gehoord dat is neergezonden na Moesa, ter bevestiging van at daarvoor was, het leidt naar de waarheid en de rechte weg. O, volk van ons, geeft gehoor aan de oproeper van Allah en gelooft in hem, dan zal Hij jullie zonden vergeven en Hij zal jullie redden van een pijnlijke bestraffing.''

En wie geen gehoorgeeft aan de oproeper van allah, die zal niet kunnen ontvluchten op de aarde en voor hem is er naast Hem geen beschermer. Zij zijn degenen die in duidelijke dwaling verkeren.'' ( 46:29-32 )

DEze qor'aan verzen vormen het absolute bewijs van de universailiteitvan de boodschapper van de Profeet aan de mensen en de djinn.

De Hadith van Djaabir ibn'Abdoellah, die wordt bevestigd in de 2 Sahih boekwerken, is een van de ahadith die hierop wijzen. Hierin zegt de Boodschapper van Allah ( saws ) dat hem vijf dingen geschonken zijn die aan geen enkele Profeet voor hem werden gegeven. een daarvan was dat de andere Profeten naar hun eigen volk waren gezonden en Mohammed ( saws ) naar alle volkeren.

Al-Djauhari merkt op dat '' mensen '' betaat uit mensen en djinn, terwijl ar-Raghib zegt dat ''mensen'' bestaan uit elk levend wezen met het vermogen om na te denken. De djinn kunnen nadenken. Het woord '' mensen '' ( naas ) komt van het werkwoord nasa wat heen en weer bewegen betekent.

Om deze reden is Mohammed de Boodscahpper van allah voor de mensen en djinn, een waarschuwer en brenger van goede tijdingen ( En daarom heeft hij in dit opzicht een hogere rang boven alle andere profeten )

Selina
07-03-2004, 19:21
Geen vervolg Omar

najiba05
07-03-2004, 22:02
en toen ze de profeet vzmh de koran hoorde reciteren gingen ze heel dicht bij hem staan en spraken hem aan na het gebed. Ze waren met velen maar de profeet vzmh sprak met 7 of 8 van ze , deze waren de suprieuren van de groep, zij wilden alles over het nieuwe geloof weten. Ze wilden moslim worden , maar vroegen ook de profeet vzmh om een gunst. Ze wilden voedsel voor hunzelf en ook voor hun paarden, de profeet vzmh beloofde ze voedsel , deze voedsel kregen ze als de mens bij het weggooien van voedsel bismillah zegt en de paarden zouden van alle soorten mest mogen eten. Heb dit verhaal op een lezing gehoord .

Omar17
07-03-2004, 22:09


- Religies en Sekten bij de Djinn

Allah vertelt ons dat de djinn zeiden:

'' En voorwaar, onder ons zijn er rechtschapenen, en onder ons zijn er die dat niet niet zijn. Wij waren op verschillende wegen.'' ( 72:11 )

En voorwaar, onder ons zijn er die zich aanAllah hebben overgegeven en onder ons zijn er die afwijken ( van het rechte pad ). Wie zich heeft overgegeven; zijn degenen die de rechte Leiding gekozen hebben. Maar wat de afwijkenden betreft: Zij zijn brandhout voor Djahannam ( De Hel ).'' ( 72:14-15 )

De Djinn hebben verschillende scholen. As-Soeddi heeft gezegd:'' De djinn zijn zoals jullie. Ze hebben Moerdji'ieten, Qadirieten, Rafidieten en Charidjieten''

- Krijgen de djinn een beloning voor hun daden?

De geleerden nemen met betrekking tot deze kwestie 2 standpunten in. Een groep zegt dat de djinn worden beloond voor gehoorzaamheid en gestraft voor opstandigheid. Onder hen die dit standpunt innemen zijn Malik, Ibn Abi Laila, ash-Shafi'i, ahamd ibn Hanbal en Ibn-Abbas.

De 2e groep zegt dat hun enige beloning is dat ze gered worden van het Vuur. Dan zal tot hen worden gezegd:'' Wees stof zoals de dieren'' Dit is het standpunt van onder andere Aboe Haniefa en Laith bin Abi salim

Het standpunt dat de voorkeur verdiend is dat de djinn worden beloond en gestraft. De Qor'aan geeft dit aan wanneer Allah zegt:

'' En voor een ieder zijn er graden naar wat zij gedaan hebben '' ( 6:132 )

'' En terecht is het woord ( van bestraffing ) voor hen van de voorafgaande volkeren van de mensen en de djinn '' ( 41:25 )

'' En voorwaar, onder ons zijn er die zich aan Allah hebben overgegeven en onder ons zijn er die afwijken ( van het rechte pad ) wie zich heeft overgegeven; zij zijn degenen die de rechte Leiding gekozen hebben. Maar wat de Afwijkenden betreft: Zij zijn brandhout voor Djahannam ( De hel ) ( 72:14-15 )

Een van de duidelijkste bewijzen hiervoor is te vinden in de woorden van Allah:
‘’ En voor wie vreesde voor het staan voor zijn Heer zijn er twee tuinen ( in het paradijs ). Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?’’ ( 55:46-47 )
Enz tot het slot van de soera.

Hier worden zowel de mensen als de Djinn aangesproken. Allah – verheerlijkt is Hij!- schenkt hen de Tuin als beloning en beschrijft deze voor hen en laat ze erna verlangen. Dit geeft aan dat ze zullen ontvangen wat Hij hen heeft geschonken, indien ze geloven.

Er is eveneens een hadith die verhaalt dat de Boodschapper van Allah ( saws ) tegen zijn metgezellen zei toen hij bovengenoemde soera voor hen reciteerde:’’ De djinn hadden een beter antwoord en reactie dan jullie. Telkens als er een ayah voor hen werd gereciteerd zeiden ze: We ontkennen geen enkele van Uw zegeningen, O onze Heer!’’ ( at-Tirmidhi )

Dit lijkt logisch, want Allah heeft de afwijzenden en opstandige onder hen gedreigd met het Vuur. Hoe kan het dan dat degene van hen die wel gehoorzamen niet de Tuin binnengaat terwijl Allah, verheerlijkt is Hij!, de Wijze rechtvaardige is?

De geleerden zijn het er niet over een of de ongelovige djinn gestraft zullen worden in de Komende Wereld. Desondanks moeten we het feit in beschouwing nemen dat Allah in zijn Onmetelijke Boek vermeldt:

‘’ Dan is de Hel een verblijfplaats voor hen ‘’ ( 41: 24 )

En Hij zegt:

‘’ Maar wat de afwijkende betreft: zij zijn brandhout voor Djahannam ( De Hel ) ( 72:15 )

Omar17
07-03-2004, 22:14
Deze hoofdstuk typ ik zo ff voor jullie insha allah

Hoofdstuk 3

- De Djinn in hun eigenleefwereld
- Trouwen de djinn en krijgen ze kinderen?
- Kunnen djinn en mensen onderling trouwen?
- Eten en drinken de djinn?
- De huizen en verblijfplaatsen van de djinn
- De Dieren van de djinn

Omar17
07-03-2004, 23:49
Hoofdstuk 3

De Djinn in hun eigen leefwereld

- Trouwen de djinn en krijgen ze kinderen?

Ja, de djinn trouwen en krijgen kinderen. Dit feit wordt aangetoond in het Boek en de Soena.

In het Boek zegt Allah”
‘’ Zouden jullie dan hem ( iblies ) en zijn nageslacht als helpers naast Mij nemen, terwijl zij voor jullie vijanden zijn? ‘’ ( 18:50 )

Deze ayah wijst erop dat ze trouwen om nakomelingen te krijgen. Qadi’Abdoe-l-Djabbar zegt:’’ Nakomelingen verwijst naar kinderen en familie’’. Het feit dat ze verfijnde schepselen zijn verhindert niet dat ze zich voortplanten. Veel organismen worden slechts door nauwkeurige observatie zichtbaar, omdat ze zo verfijnd zijn. Dat belet ze niet om zich voor te planten, want dat wat ze voortbrengen is ook verfijnd.

Allah zegt:
‘’ Die geen mens of djinn ooit voor hen heeft aangeraakt.’’ ( 55:56 )

Deze ayah geeft aan dat ze gemeenschap hebben. Dit verwijst naar ontmaagding of gemeenschap in het algemeen.

Wat de Soena betreft zei de Boodschapper van Allah ( saws ):’’ De Djinn planten zich voort zoals de kinderen van Adam zich voortplanten. Maar hun aantal is groter.’’ ( ibn abi hatim en aboe sj-sjach vermelden dit op gezag van qatada in ‘’ al- oedhma )


Kunnen de djinn en mensen onderling trouwen?

In bepaalde gebieden heerst de opvatting dat een man met een vrouwelijke djinn kan trouwen. Evenzo kan een vrouw trouwen of een relatie hebben met een mannelijke djinn. Is deze uitspraak juist?

Er kunnen huwelijken tussen mensen en djinn plaatsvinden, want Allah zegt:
‘’ En deelt rijkdommen en kinderen met hen ‘’ ( 17: 62 )

De Boodschapper van Allah ( saws ) zei:’’ Als een man gemeenschap heeft heeft met zijn vrouw en niet ‘’ In de naam van Allah ‘’ zegt kruipt Sjaytaan in zijn urethra ( urinebuis ) en heeft tegelijk met hem gemeenschap’’ ( As-Sjibli vermeldt dit in ‘’ Ahkam al-Mardjan ). Ibn Djarir overlevert dat Ibn ‘Abbas heeft gezegd:’’ Als een man naar zijn vrouw gaat terwijl ze menstrueert, gaat Sjaytaan hem voor. Ze raakt zwanger en brengt een zwam kind ( Moechannath ) ter wereld. Deze zwakkelingen zijn de kinderen van de djinn.’’

Asj-Sjibli overlevert van Qadi djalaloe-d-dien ar-Razie dat diens vader vertelde hoe hij op reis ging om zijn famile uit het oosten op te halen:

‘’ Nadat we Illbira waren gepasseerd werden we door de regen gedwongen een schuilplaats te zoeken. We gingen daarom in een grot slapen. Terwijl ik sliep was er iets dat me wekte. Ik werd wakken en er was een vrouw, omringd door enkele andere vrouwen. Haar ene oog was wijd opengesperd. Ik schrok. Ze zei:’’ Wees niet bang. Ik ben gekomen om je met een van mijn dochters, die zoals de maan is, te laten trouwen’’. Uit angst voor haar antwoordde ik:’’ Als Allah dat beslist’’ Ik keek weer en er waren enkele mannen verschenen. Met hun opengesperde ogen leken ze op de vrouw die naar me toe was gekomen. Het bleken een Qadi en de getuigen te zijn. De Qadi voltrok de verbintenis en stelde het huwlijkscontract op en ik ging accoord. Toen stonden ze op. De vrouw kwam terug met een beeldschoon meisje wiens oog echter net als dat van haar moeder was. Ze liet haar bij me achter en vertrok. Mijn angst en weerzin namen toe. Ik begon stenen te gooien naar de mensen om me heen om ze wakker te maken. Toen een van hen eindelijk wakker werd begon ik smeekbeden te verrichten. Toen was het tijd om te gaan er we vertrokken. Het jonge meisje verliet me niet. Deze situatie duurde drie dagen lang. Op de 4e dag kwam de vrouw bij me en zei:’’ Dit jonge meisje schijnt je niet te bevallen en je wilt van haar scheiden ‘’. Ik zei:’’ Ja, bij Allah! ‘’ . Ze zei:’’ Je bent van haar gescheiden ‘’. Toen ging ze weg en ik zag haar niet weer ‘’

Er is een groot aantal berichten dat aangeeft dat er gemeenschap tussen mens en djinn plaatsvindt. Ondanks dat beweren sommigen dat, omdat djinn van het element vuur zijn en de mens van de 4 elementen ( lucht,water,aarde en vuur ), het element vuur verhindert dat menselijk sperma in de baarmoeder van een vrouwelijke djinn komt. Sperma is immers vocht en de vurige hitte is daar te intens voor.

Het antwoord op dit bezwaar is dat de djinn geschapen werd uit vuur, maar niet langer hun oorsprong van vuur bezitten. Door eten, drinken en voorplanting zijn ze veranderd, zoals de zonen van Adam op dezelfde manier ten opzichte van het element aarde veranderd zijn.

Bovendien was degene die uit vuur werd geschapen de vader van djinn, op dezelfde mannier waarop Adam, de vader van de mensen, werd geschapen uit aarde. Wat betreft alle andere djinn na hun voorvader; zij zijn niet uit werkelijk vuur geschapen, net zoals geen van de kinderen van Adam uit echte aarde wordt geschapen.

Bovendien zei de Profeet ( saws ) dat hij op zijn hand de ‘’ koelte ‘’ voelde van het speeksel van de sjaytaan die aan hem verscheen terwijl hij in gebed was en die hij wurgde, zoals we al hebben vermeld.

Dit speeksel van sjaytaan waarnaar de Profeet ( saws ) verwijst is een bewijs dat Sjaytaan ten opzichte van het element vuur veranderd is. Als hij die toestand wel had behouden waar kwam deze koelte dan vandaan?

Pagina's : [1] 2 3