Bekijk volle/desktop versie : Ramadan!!!!voor Diegenen Dat Niet Weten Hoe Men Moet Bidden!!!!!+woedoePagina's : [1] 2

20-10-2002, 17:30
Voorbereiding tot het gebed:

Het is niet toegestaan het gebed te verrichten zonder te voldoen aan een aantal voorwaarden.
Is hier eenmaal aan voldaan dan kan men in het aangezicht van Allah soebhanahoe wa Ta'la staan.

Reinheid:

Dit houdt in: het schoon zijn van het lichaam, de kleding en de plaats waar het gebed wordt verricht.

Bedekken van de geslachtsorganen:

In geval van de man is hij verplicht om tenminste bedekt te zijn vanaf zijn navel tot over de zijkant van de knie.
Het lichaam van de vrouw moet totaal bedekt zijn, op het gezicht en de handen na.

Juiste tijd:

Het gebed moet op de juiste tijd worden verricht.
Het is niet toegestaan om het gebed eerder te verrichten.

Richting Ka'bah:

Het gebed moet gedaan worden met het gezicht in de richting van de Ka'bah in Mekka.
( vanuit Nederland moet men bidden naar het zuidoosten )
De woedoe (kleine wassing):

Alvorens met het gebed te beginnen moet men de woedoe (kleine wassing) verrichten.
De woedoe (kleine wassing) wordt gedaan naar het voorbeeld van de profeet Mohammed (vzmh).
Hieronder volgt de beschrijving van hoe de woedoe moet worden verricht.


--------------------------------------------------------------------------------Eerst maakt men de intentie (voornemen van gehoorzaamheid aan de wil van Allah)
daarna wordt het volgende uitgesproken:
Bismillahir rahmanir rahiem
( in naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle)


--------------------------------------------------------------------------------Daarna begint men drie keer grondig de handen te wassen


--------------------------------------------------------------------------------Daarna wordt drie keer de mond gereinigd, waarbij de tanden door er overheen te wrijven schoon worden gemaakt.


--------------------------------------------------------------------------------Daarna worden drie keer de neusgaten gewassen


--------------------------------------------------------------------------------Daarna wordt het gezicht gewassen, van voorhoofd tot kin en van oor


--------------------------------------------------------------------------------Daarna worden de armen tot aan de ellebogen gewassen.
( de rechterarm eerst )


--------------------------------------------------------------------------------Daarna wordt met de palm van de rechterhand een kwart deel van het hoofd bevochtigd.


--------------------------------------------------------------------------------Daarna worden de oren gewassen


--------------------------------------------------------------------------------Tenslotte wast men drie maal de voeten tot de enkels.
( de rechter voet eerst )


--------------------------------------------------------------------------------

De verrichting van het gebed:

Het gebed kan door een ieder alleen worden verricht.
Als twee of meer personen samen zijn vormen zij een Djama'ah (een gemeenschap) en moeten zij samen bidden.
Een van hen treed hierbij op als Imam (voorganger).

Elk gebed bestaat uiteen aantal eenheden (Rak'ah).
Hieronder staat het verplicht aantal Rak'ah vermeld.
Het is Soennah (naar het voorbeeld van de profeet Mohammed (vzmh) om buiten dit verplichte gedeelte nog een aantal extra Rak'ah te verrichten.

tijd van het gebed: Rak'ah:
Fadjr 2
Zoehr 4
'Asr 4
Maghrib 3
Isja 4

Hieronder volgt de beschrijving van hoe het gebed moet worden verricht.


--------------------------------------------------------------------------------Men heft beide handen op tot aan de oren en zegt:
Allahoe Akbar
(Allah is de grootste)


--------------------------------------------------------------------------------Het gebed is begonnen, men staat nu in de stand die Qijam genoemd wordt.
in deze stand worden drie verschillende gebeden gereciteerd:

1. As-Sana (lofprijzing van Allah)

Soebhanaka Allahoema wa bihamdik
wa tabaraka kasmoek wa Ta'ala djadoek
wa la ilaha ghairoek
(Heilig bent U, o Allah, en lof zij U, en gezegend is Uw naam en hoog is Uw roem,
er is geen god behalve U)

Aoedzoe billahi minasj sjaitaanir radjiem
(ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen het kwade van Satan de vervloekte)

2. Nu reciteren we het eerste hoofdstuk uit de Koran, Al-Fatiha


1. Bismillahir rahmanir rahim in naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
2. Alhamdu lillahi rabbi-l-'alamien Alle lof zij Allah, de Heer der werelden
3. Arahmanir rahim de Barmhartige, de Genadevolle
4. Maliki yawmi-d-din Meester van de Dag des Oordeels
5. Iyy'aka na'buddu wa iyy'aka nasta'in U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp
6. ihdina-s-sirata l-mustaqim leid ons op het rechte pad
7. Sirata l-ladhina an'amta 'alayhim
ghrayri l-mardubi 'alayhim wa la-d-d'alin het pad dergenen aan wie Gij gunsten hebt geschonken,niet dat van hen op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden.

Hoofdstuk Al-Fatiha is een essentieel onderdeel van het gebed en komt iedere Rak'ah terug.


3. Nu reciteren we een ander hoofdstuk uit de Koran

Dit gebed is vrije keus, hier kan ieder vers uit de Koran worden gereciteerd.


--------------------------------------------------------------------------------Gelijk na de laatste recitatie buigen we ons naar de gebogen houding (Qijam) met de woorden:
Allahoe Akbar
(Allah is de grootste)

Nu bevinden we ons in Roekoe, in deze positie zeggen we drie maal:
Soebhana rabbijal Adziem
(Heilig is mijn Heer de grote!)

Vervolgens gaan we terug naar de staande houding (Qijam) met de woorden:
Sami allahoe liman hamidah
(Allah verhoort hem, die Hem looft)


--------------------------------------------------------------------------------In deze positie zeggen we:
Rabbana wa lakal hamd
(Onze Heer, alle lof zij U)

Vanaf de staande positie gaan we naar de Sadjdah.
Terwijl we dit doen zeggen we:
Allahoe Akbar
(Allah is de grootste)


--------------------------------------------------------------------------------In de Sadjdah houding zeggen we drie keer:
Soebhana rabbi-jal a'la
(Heilig is mijn Heer, de allerhoogste)

Vervolgens zeggen we:
Allahoe Akbar
(Allah is de grootste)

en nemen de zittende houding aan


--------------------------------------------------------------------------------We zeggen weer:
Allahoe Akbar
(Allah is de grootste)

en gaan terug naar de Sadjdah


--------------------------------------------------------------------------------In de Sadjdah houding zeggen we drie keer:
Soebhana rabbi-jal a'la
(Heilig is mijn Heer, de allerhoogste)


--------------------------------------------------------------------------------

De eerste Rak'ah is hiermee ten einde gekomen.
Voor de tweede Rak'ah zegt men weer: Allahoe Akbar
en staat op naar de Qijam houding.

In de tweede Rak'ah begint men gelijk met Al-Fatiha (het voorafgaande gedeelte van de eerste Rak'ah vervalt nu)
Na Al-Fatiha wordt weer een vers uit de Koran gereciteerd, waarbij men weer vrij is in keuze.

De tweede Rak'ah is voor de rest hetzelfde als de eerste.
Nadat de tweede Rak'ah is beëindigd, d.w.z. na de tweede Sadjdah van de tweede Rak'ah, zeggen we Allahoe Akbar en nemen de zittende positie aan voor At-asjah-hoed.

Deze houding heet Qa'dah.
In deze houding zeggen we At-asjah-hoed:

At ta hijatoe lillahi was-salawatoe wa tajjibatoe
Alle aanbidding in woorden, daden en bezittingen weergegeven komt Allah toe.
Assalamoe alaika ajoehan nabijoe Vrede zij met U, o Profeet
wa rahmatoelahhi wa barakatoehoe en de genade van Allah en Zijn zegeningen
Assalamoe alaina wa alaibadilla-hi-s-salihien Vrede zij met ons, en met de ware dienaren van Allah
Ashadoe ella Ilaha Illa Allah Ik getuig dat er geen god is dan Allah
wa ashadoe enna Mohammeden ‘abdoehoe wa rasoeloeh
en ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is


Na de At-asjah-hoed beëindigd te hebben kunnen zich de volgende drie gevallen voordoen:

1. Het gebed telt 2 Rak'ah:

In dit geval gaat men na de At-asjah-hoed in dezelfde positie door met de Tasliem (vredeswens einde gebed).

2. Het gebed telt 3 Rak'ah:

In dit geval staat men na de At-asjah-hoed op in staande positie (Qijam) en herhaalt de tweede Rak'ah met het verschil dat er nu alleen Al-Fatiha gereciteerd wordt en geen tweede vers.
Na de At-asjah-hoed gaat men in dezelfde positie door met de Tasliem (vredeswens einde gebed).

3. Het gebed telt 4 Rak'ah:

In dit geval staat men na de At-asjah-hoed op in staande positie (Qijam) en herhaalt men zijn derde Rak'ah nog een keer.
Na de At-asjah-hoed gaat men in dezelfde positie door met de Tasliem (vredeswens einde gebed).
Tasliem (de vredeswens)

Bij ieder mens zijn constant twee engelen aanwezig die alle daden vanaf de geboorte tot aan de dood optekenen.
Allah leert ons dat niets hen ontgaat.
Zij schrijven het levensboek van de mens tot aan het kleinste detail.
Het boek zal als getuige dienen in het hiernamaals op de Dag des Oordeels, en ieder mens die op aarde heeft geleefd zal zijn levensboek kunnen lezen.
Bij de afsluiting van het gebed worden deze engelen begroet:


--------------------------------------------------------------------------------Men wend eerst het hoofd naar rechts en zegt tegen de engel aan de rechterkant:
Assalamoe alaikoem wa rahmatoellah
(Vrede zij met U en de genade van Allah)


--------------------------------------------------------------------------------dan wend men het hoofd naar links en zegt tegen de andere engel:
Assalamoe alaikoem wa rahmatoellah
(Vrede zij met U en de genade van Allah)


--------------------------------------------------------------------------------

Hiermee is het gebed beëindigd.

20-10-2002, 17:32


Ik hoop dat ik hierbij sommigen van dienst kan zijn want in de ramadan moet men bidden.Anders wordt ons vasten niet geaccepteerd!!!!!

Moge Allah ons vergeven!!

20-10-2002, 18:47
xxxxxxxxxxxxx

20-10-2002, 19:14
Moderator,
heb jij mijn topic verplaatst?


xxxx

20-10-2002, 23:35Citaat:
Origineel gepost door Marocca
Ik hoop dat ik hierbij sommigen van dienst kan zijn want in de ramadan moet men bidden.Anders wordt ons vasten niet geaccepteerd!!!!!

Moge Allah ons vergeven!!
Salaam aleikom ouchti......

DjazaakAllah ougkharijaan voor de topic, hoop dat vele nu niet als excuus kunnen gebruiken ''maar ik kan niet bidden''

ENne laten we na de ramadan onze gebedden ook voortzetten..... Verschil tussen geloof en ongeloof is het gebed toch.... laten we ons verre houden van kufr.... Inschallah

Zuster Nadifa, de grote wassing daar wordt denk ik mee bedoeld de geslachtsdelen.... Allah ou aliem

Ma3salaam

21-10-2002, 19:39

Citaat:
Origineel gepost door Nadifa
Salaam marocca

Hoe gaat het ermee? Kun je me helpen met iets, ik heb een vraagje:
Ik heb vroeger altijd in de moskee geleerd dat er een grote en een kleine wassing is, de kleine wassing is de wodoo maar de grote voorwat dient die dan? Dat is echt een vraag die ik mij jaren afvraag. Mohim als het kan verklaren waarom en hoe we dat moeten doen (tenzij het alleen voor de mannen is) hoe dan ook ik wil het best wel weten hoor.

Beslama en tot nog es
xXxjes en vele groetjes van je landgenote
Nadifa
Tuurlijk wil ik het u uitleggen,

Al Ghosl ofwel grote wassing, is verplicht bij het volgende:
Zaadlozing: Tijdens de slaap of wanneer men wakker is die door lusten is veroorzaakt. De profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) heeft gezegd: "Water na het water" (Water uit water: d.w.z het verrichten van Al ghosl na zaadlozing, de eerste genoemde water is het water waarmee men zich reinigt en de tweede is het sperma.) De hadith is overgeleverd door Moesliem. Er is ook overgeleverd door Oem Salama (Moge Allah tevreden met haar zijn) dat Oem Soelaym zei: "O, boodschapper van Allah, Allah schaamt zich niet van de waarheid, is de vrouw verplicht om de grote wassing te verrichten als zij een natte droom heeft gehad? Hij zei:"Ja, als ze het water heeft gezien." (Overgeleverd door Boekharie en Moesliem.) Als sperma uitkomt zonder een lusten-aanleiding, veroorzaakt dus door ziekte of koudheid dan hoeft men geen grote wassing te verrichten. Een duidelijk regel, wanneer men sperma ziet uit zijn geslachtsdeel komen die door lusten uit is gekomen dan is men verplicht de grote wassing te verrichten.
Penetratie bij geslachtsgemeenschap.
Beëindigen van de menstruatieperiode of bloeding na zwangerschap.
Overlijding: Wanneer een persoon overlijdt dan is men verplicht om hem te wassen.
De ongelovige na het bekeren tot de islam. Abou Hoerayra (Allah's welbehagen zij met hem) heeft overgeleverd dat Thamamah Al hanafi gevangen werd genomen door de moslims. De profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) bezocht hem in de middag en zei tegen hem: wat heb je thamamah? (Op een dag) kwam de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) langs thamamah, thamamah sprak de getuigenis en werd moslim. De profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) stuurde hem naar het tuin van Abou Talha en gebied hem om de grote wassing te verrichten. Hij verrichte de grote wassing, en verrichte twee Rak'as. De profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) zei: "Jullie broeder is nu moslim geworden" Overgeleverd door Ahmed, boekharie en moesliem.
Hoe zich te wassen bij de grote wassing:

Men begint door “Bismillah” te zeggen met de intentie om de grote wassing uit te voeren. Driemaal zijn handen wassen tot de polsen, vervolgens zijn intieme delen wassen. De kleine wassing verrichten, men kan zijn voeten wassen of dit tot het eind uitstellen. Met vochtige handen wrijft men over de hoofdhuid, voor een vrouw is het voldoende om driemaal water te gieten over haar haren te wrijven zonder haar vlechten los te maken. De imam Tiermidie levert over dat Oem Salama aan de profeet (vzmh) vroeg:“Ik vlecht mijn haar, hoe moet ik mijn grote wassing verrichten, moet ik mijn vlechten losmaken?” “Nee,” antwoordde de profeet (vzmh), “ het is voldoende om er driemaal water overheen te gieten.” Vervolgens wast men driemaal zijn hoofd en oren, iedere keer met een handje vol water. Dan giet men water over de rechterkant en men wast die van boeven naar beneden, hierop de linkerkant Men moet letten op de verborgen delen van het lichaam, zoals de navel, oksels, de onderkant van de knieën en anderen.

“Als de profeet (vzmh) zijn grote wassing verrichtte,” zei Aisha, “dan begon hij (vzmh) zijn edele handen te wassen alvorens ze in het water te steken, vervolgens waste hij (vzmh) zijn intieme delen, deed de kleine wassing als voor het gebed, bevochtigde zijn haren, wast zijn hoofd driemaal en goot vervolgens water over zijn gehele lichaam.” (Tiermidie)

En Allah en zijn profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) weten het beste.Hopelijk heb ik u hiermee geholpen!!

xxxxxxxxxx

21-10-2002, 19:50
Daarna wordt met de palm van de rechterhand een kwart deel van het hoofd bevochtigd.

Je bent hierbij vergeten te melden dat je ; ashadoe enna la ilaha illa lah wa ashadoe enna mohammaden rasoeloe alah moet zeggen

21-10-2002, 23:25
as-salaamoe haleikoem wa rahmatoe allah wa barakatoe.

bismi allah arahmani arahim.

als eerst hoe is het met jullie broeders en zusters.
inshallah gaat het met jullie allen goed.

het doet me goed dat ik deze topic lees.
en desperada inderaad kan men geen excusses hebben om niet te bidden. maar broeders en zusters vergeet niet dat het bidden alleen in de tijd van ramadaan is. helaas zie ik vele om mij heen die heel bezig zijn tijdens de Ramadaan. maar wanneer het voorbij is vallen ze weer terug op waar ze waren.

Broeders en zusters allah swt is altijd levent en niet alleen tijdens ramadaan. hij heeft ons het leven gegeven. en daarvoor kunnen wij heen dan niet ervoor bedanken met behulp van het gebed?


zuster Marocca djzaka allah voor het starten van deze topic. en ook dat je de tijd neemt om je zusters en broeders te helpen bij de stap zetten tot het gebed.

broeders en zuster belangrijkste contact die we kunnen hebben met allah swt is wel met het gebed.

veel tijd is verstrken, denk maar aan de tijd die nu voor bij is.
want als ik je de vraag mag stellen hoe oud je bent.
en wat het gevoel is, wanneer je daar aan denkt.

het is voorbij gevlogen die 17,18,19,20 enz jaar.
en zo zullen ook inshallah de komende jaren ook gaan.
nu heb je kracht om te bukken en op te staan, maar straks niet meer.
bid nu je nog kan, straks is het telaat. en heb je niks meer aan deze aarde.

Vergeef me indien ik u heb gekwetst met mijn woorden.
ik ben een mens, en maak ook fouten.
alleen allah swt is de alwetende.

inshallah heb ik me niet vergist in mijn woorden.

Wa haleikoem as-salaam wa rahmatoe allah wa barakatoe

26-10-2002, 14:05
hai

ik wil wat vragen,ik wil een paar sorra's leren maar ik weet niet hoe
mischien kun jij me helpen .Ik ken er maar 2 en daar schaam ik me diep voor.alhamdoe en koelhoewa

26-10-2002, 20:02
moiself je kunt een boekje bij xxxxxxxxxxxxxx bestellen met soerra s. Deze soura's staan daar met arabische en nederlandse letters en er staat ook meteen een vertaling bij dus je kunt het gewoon uit je hoofd leren ook al ken je geen arabisch lezen en je begrijpt dat ook meteen wat je leert succes

27-10-2002, 15:08
hoe heet dat boekje dan lelahamka??
Nadia

27-10-2002, 18:07
Dat boekje heet;laatste deel van de Quraan . Je kunt het ook in beverwijk kopen en in bijna alle islamwinkeltjes je weet wel

27-10-2002, 18:41


ok tenk joe.. denk je ook dat je het gewoon in de boekhandel kunt kopen.. een hollandse bedoel ik dus??
Nadia

28-10-2002, 18:32
ik weet t niet je kunt het proberen

28-10-2002, 20:49
Hey als ik in de ramadan een keer geen tijd heb om te bidden ..mag je dan ook de vijf gebeden s'avonds achterelkaar verrichten.. en hoe vind dat plaats ..want ik heb dat nog nooit gedaan?? Marocca kan je me helpen..

Nadia

Pagina's : [1] 2