Bekijk volle/desktop versie : Ramadan (vasten) 114-10-2002, 17:26
Vasten (Ramadan)

In de naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige
Alle lof zij Allah, Degene die de Qor’aan neergezonden heeft in de maand Ramadan. De zegeningen en gebeden zijn met de beste der schepselen, met zijn familieleden en met de eervolle metgezellen.

De maand Ramadan is een maand die een hoge waarde bij Allah de Verhevene heeft, hierin is de Edele Qor’aan neergezonden in een nacht die beter is dan duizend maanden ! De Engelen en de Geest (Djbriel) daalden in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking ! Vrede heerst (in deze nacht) tot aan de ochtendschemering [1].

Deze maand is de maand van de Qor’aan en van het vasten, in deze maand worden de satans vastgeketend, in deze maand vermeerderen de moslims hun goede daden en allerlei aanbiddingen en komen dichtbij hun Heer door giften te geven aan armen behoeftigen.

Betekenis van Ramadan:

De betekenis van Ramadan is het vasten en wel te verstaan zich onthouden van eten, drinken en geslachtsgemeenschap uit nederigheid en onderdanigheid voor Allah de Verhevene.

Tijden van het vasten:

Vanaf de eerste zonschemering tot zonsondergang. Het islamitische oordeel over het vasten van de Ramadan is dat deze verplicht is. Het vasten van de Ramadan is de vierde zuil van de islam, Allah de Verhevene zegt:

"O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen vóór jullie,hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen" [2].
Het vasten van de Ramadan is voorgeschreven voor iedere moslim die de puberteit bereikt heeft, geestelijk gezond is en in staat is om te vasten, dit geldt voor zowel man als vrouw.

Eigenschappen van deze maand: (Zoals overgeleverd is in de authentieke ahadith [3]).

“De reuk uit de mond van een vastende is Allah aangenamer dan de geur van de musk (parfum)".

“De engelen vragen vergiffenis bij Allah voor de vastenden totdat zij hun vasten verbreken”.
Allah versiert iedere dag het Paradijs voor Zijn dienaren.
De satans worden vastgebonden (d.w.z dat zij met kettingen worden vastgebonden zoals dit terug te vinden is in de volgende hadith: “de satans worden in deze maand vastgeketend”.
"Wanneer de Ramadan is aangebroken worden de poorten van het paradijs geopend en de poorten van de hel gesloten”.
“Degene die vasten worden vergeven op de laatste nacht van de Ramadan”.
“Allah verlost mensen van de hel, dit gebeurt in iedere nacht van de Ramadan”.
Voorwaarden van het vasten van de Ramadan:
1. Islam: er rust geen plicht op een ongelovige om te vasten totdat hij moslim wordt

2. Geestelijk gezond zijn: er rust geen plicht op een dwaas om te vasten totdat hij zijn verstand terugkrijgt.
3. Puberteit: een kind hoeft niet te vasten totdat hij de puberteit bereikt heeft, maar hij wordt bevolen om mee te vasten als hij daartoe in staat is, zodat hij kan wennen.
4. Het in staat zijn om te vasten: een persoon krijgt vrijstelling wanneer hij verhinderd wordt te vasten door ouderdom of een ongeneeslijke ziekte, hij moet dan voor iedere dag die hij niet vast een arme voeden.
5. Het eindigen van de menstruatieperiode: menstruerende vrouwen mogen niet vasten totdat de menstruatie eindigt.
6. Het eindigen van nifaas [4]: vrouwen mogen niet vasten totdat zij rein zijn van nifaas.
7. De intentie hebben om de gehele maand te vasten: er wordt aangeraden om iedere gevaste dag met een intentie te beginnen.
Aanbevolen handelingen tijdens Ramadan:


1. Het uitstellen van de “sahoer” [5] naar het laatste deel van de nacht.
2. Het zo snel mogelijk verbreken van het vasten direct bij zonsondergang.
3. Het vermeerderen van goede handelingen, extra gebeden, giften aan armen, het veel reciteren van de Qor’aan, het gedenken van Allah en het verrichten van smeekbedes.
4. Wanneer men uitgescholden en beledigd wordt dient men te zeggen: “Ik vast”, degene die uitgescholden wordt tijdens het vasten moet zich inhouden en niet terugschelden.
5. Bij het verbreken van het vasten dient een moslim Allah te smeken met hetgeen dat hij wenst, hij kan o.a zeggen: “Allahoemma leka soemtoe wa ‘ela riezqika aftartoe fataqabbal miennie innaka enta samie’oe el ‘aliem” – “O, Allah voor U heb ik gevast en met Uw voorzieningen verbreek ik het vasten, O, Allah accepteer het van mij, U bent de Alhorende, de Alwetende”.
6. Het verbreken van het vasten met verse dadels, als deze niet beschikbaar zijn, dan met gedroogde dadels en bij gebrek aan dadels verbreekt men het vasten met water.
7. Het voeden van een vastende bij het verbreken van het vasten: de boodschapper van Allah zei: “Degene die een vastende voedt bij het verbreken van het vasten, zijn beloning is evenveel als die van degene die vast, zonder vermindering in de beloning van de laatste" [6]. In de hadith die overgeleverd is door Salman: ”Degene die een vastende voedt bij het verbreken van het vasten, worden zijn zonden vergeven en hij wordt vrijgesproken van het vuur en zijn beloning is evenveel als die van degene die vast, zij (de metgezellen) zeiden: “O, boodschapper van Allah niet iedereen van ons vindt iets om een vastende te voeden”, de boodschapper van Allah zei:”Allah geeft deze beloning ook voor degene die een vastende voedt met een slokje melk of een dadel of een slokje water. Wie een vastende water geeft zal door Allah toegelaten worden om te drinken van mijn bron, hij zal daarna niet meer dorstig zijn, totdat hij het Paradijs betreedt”.

Het veel reciteren van de Qor’aan in de Ramadan:
De maand Ramadan is de maand van de Qor’aan, de dienaar van Allah dient in deze maand veel Qor’aan te reciteren. De salaf [7]gaven veel zorg aan het boek van Allah. Djibriel onderwees de profeet de Qor’aan in de Ramadan. Sommigen van de salaf eindigden de recitatie van de Qor’aan in drie nachten, anderen ieder week. Al Aswad voltooide de recitatie van de Qor’aan iedere twee nachten in de Ramadan. Qatadah (moge Allah tevreden over hem zijn) reciteerde de Qor’aan volledig iedere week en in de Ramadan voltooide hij de recitatie iedere drie dagen. Ibn Radjab heeft gezegd: “er is overgeleverd dat de profeet het verafschuwde om de recitatie van de Qor’aan in minder dan drie dagen te voltooien. Wat betreft de waardevolle tijden, zoals in de maand Ramadan, in het bijzonder de nachten waar lailatoel qadr in valt of waardevolle plekken zoals Mekka voor degene die het betreden, is het aan te raden om de Qor’aan veel te reciteren. Dit om te profiteren van de tijd en de plek. Dit is uitgesproken door Ahmed, Abou Is’haaq en anderen.

Huilen tijdens het reciteren van de Qor’aan:

Het was niet een gewoonte van de salaf om de Qor’aan te reciteren zoals poëzie gelezen wordt, zonder te denken over de betekenis van de gereciteerde verzen. Zij raakten geëmotioneerd door de woorden van Allah (Geprezen is Hij de Verhevene). Hun harten beefden bij het horen van Zijn woorden. Het is overgeleverd door Abdoullah Ibn Mas’oud (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de boodschapper van Allah gezegd heeft: “lees voor mij” ik zei: “lees ik de Qor’aan voor u en naar u is hij neergezonden” hij zei: “ik wil hem van iemand anders horen” hij (Abdoullah Ibn Mas’oud) zei: “ik reciteerde soerat An-Nisaa “en hoe dan, indien Wij uit iedere gemeenschap een getuige (een profeet) naar voren brengen en Wij jou (O, Mohammed) als getuige tegen degenen (van jouw gemeenschap die zondigden) naar voren brengen?” [8]. Hij (de profeet) zei: “genoeg, stop” ik keek naar hem en zag tranen uit zijn ogen vloeien [9].

Abou Hoeraira (moge Allah tevreden met hem zijn) zei:”Toen het volgende geopenbaard was “Zijn jullie verbaasd over de Qor’aan? ! En lachen jullie, en huilen jullie niet?”[10] huilden de mensen van Assoeffa totdat de tranen over hun wangen vloeiden. Toen de boodschapper van Allah hun gehuil hoorde, zei hij:”Wie door vrees van Allah huilt, betreed de Hel niet”. Ibn Omar (moge Allah tevreden met hem zijn) reciteerde soerat Al Moethaffiefien totdat hij bij de volgende vers kwam “Op de Dag waarop de mensen voor de Heer der Werelden staan” [11]. Hij huilde totdat hij op de grond neerviel, en kon de rest van de verzen niet meer reciteren.

Overgeleverd door Moeza’hiem ibn Zafar, hij zei:”Soefian Atthawrie heeft een keer voor ons gebeden, hij reciteerde de Qor’aan totdat hij bij de volgende vers kwam:”U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp” [12], hij huilde tot hij niet meer kon reciteren.

Overgeleverd door Ibrahim ibn Al ash’at, hij zei:”In een nacht hoorde ik Al fodhayl zeggen, tijdens de recitatie van Soerat Mohammed, terwijl hij huilde en de volgende vers steeds herhaalde:”En Wij zullen jullie zeker beproeven, totdat Wij toetsen wie van jullie de strijders en de geduldigen zijn, En Wij beproeven jullie daden” [13]. Hij herhaalde de vers “En Wij beproeven jullie daden” zeggende: ”Onze daden?” Als u onze daden beproeft zult u onze geheimen blootstellen, als U onze daden beproeft zult U ons ten gronde stellen en bestraffen in het hiernamaals. Hij herhaalde deze woorden terwijl hij huilde.

14-10-2002, 17:27


Bijzondere regels voor degenen die vrijgesteld zijn van het vasten van de Ramadan:1. Een zieke persoon die zichzelf door het vasten schaadt, en de reiziger waarvoor het inkorten van het gebed toegestaan is: zij zijn vrijgesteld en dienen de niet gevaste dagen in te halen.
2. Vrouwen die menstruatie of nifaas hebben zijn vrijgesteld, en mogen niet vasten.
3. Vrouwen die zwanger zijn en/of borstvoeding geven, voor hen geldt het volgende: Wanneer zij vrezen dat het vasten de gezondheid van het kind zal schaden krijgen zij vrijstelling, zij moeten dan voor ieder dag die zij niet gevast hebben een arme te eten geven. Wanneer zij vrezen dat het vasten hun gezondheid schaadt, dan zijn ze vrijgesteld van het vasten en dienen de niet gevaste dagen in te halen wanneer zij daartoe in staat zijn.
4. Degene die door ouderdom niet in staat is te vasten, moet voor iedere dag die hij niet vast een arme te eten te geven met hetgeen wat hij dagelijks eet en wel een hoeveelheid van ongeveer anderhalve kilogram.

Zaken die het vasten ongeldig maken:

1. Opzettelijk eten of drinken.
2. Het inbrengen van iets tot de keel, ook als dit niet via de mond of neus geschiedt.
3. Met opzet braken.

4. Menstruatiebloeding en nageboorte bloeding (nifaas).

5. Geslachtsgemeenschappen tijdens het vasten.

6. Zaadlozing met opzet, een natte droom valt hier niet onder.

Uitspraken met betrekking tot de Ramadan:
- Het gebruik van de siewaak [14] tijdens het vasten.

Vraag: Er zijn mensen die graag hun tanden niet willen poetsen met een tandenstokje tijdens het vasten…Ze vrezen dat dit het vasten ongeldig maakt…wat is de geprefereerde tijd voor het tandenpoetsen in de Ramadan?

Antwoord: Vrees hebben om de tanden te poetsen met een tandstokje tijdens het vasten of buiten het vasten is niet door de Qor’aan of Soenna [15] te bewijzen, dit omdat Assiewaak tot de Soenna van de profeet behoort. In de bekende authentieke hadith is overgeleverd dat de profeet zei:”Het is een reiniging voor de tanden, en een oorzaak van tevredenheid van de Heer”. Siewaak is toegestaan en aan te raden na het verrichten van de kleine wassing, voor het gebed, bij het waken en tijdens het vasten….


Sheikh Ibn Al ‘oethaymien

- Mondspoeling tijden het vasten.
Vraag: Wanneer een persoon zijn mond spoelt of neusgaten wast en het water komt tot zijn keel, wat niet opzettelijk gebeurd. Maakt dit het vasten ongeldig?

Antwoord: Wanneer een persoon zijn mond spoelt of neusgaten wast, en het water komt tot zijn keel, dan is het vasten van desbetreffende persoon niet ongeldig, omdat hij dat niet met opzet gedaan heeft. Allah de Verhevene zegt:”En er is geen zonde voor jullie in de fouten, die jullie daarmee (per ongeluk) hebben gemaakt, maar wel in wat jullie harten zich hebben voorgenomen” [16].

Sheikh Ibn Al ‘otheymien
- Het islamitische oordeel over het gebruik van de tandenborstel tijdens het vasten.
Vraag: Is het toegestaan om de tanden te poetsen met tandpasta na de eerste zonschemering tijdens het vasten? En als het wel toegestaan is, maakt het bloed wat van de tanden vrij komt tijdens het gebruik van de tandenborstel, het vasten ongeldig?

Antwoord: Het is toegestaan om na de eerste zonschemering, (wanneer men zich onthoudt van het eten, drinken&hellip gebruik te maken van tandpasta en een tandenborstel om de tanden te poetsen. Sommige geleerden zien het als afkeurenswaardig voor een vastende om de siewaak te gebruiken na de middag, omdat de geur uit de mond van een vastende verdwijnt. Men kan wel de etensresten van zijn tanden verwijderen. Wat betreft het gebruik van tandpasta, het is af te raden om het te gebruiken, dit omdat tandpasta een geur en smaak heeft. Het beste is dat men tandpasta na de sahoer gebruikt, en als het toch noodzakelijk gebruikt moet worden dan moet er rekening gehouden worden met het slikken van de tandenpasta.

Het bloed dat vrij komt van de tanden na het poetsen met een tandenborstel maakt het vasten niet ongeldig.

Sheikh Ibn Djiebrien

- Bloed afstaan tijdens het vasten.

Vraag: Wat is de islamitische oordeel over een persoon die bloed heeft afgestaan tijdens het vasten voor een onderzoek.

Antwoord: Dit maakt het vasten niet ongeldig, omdat het noodzakelijk is om bloed op te nemen bij zulke onderzoeken. Tevens valt dit niet onder de zaken die het vasten ongeldig maken.

Sheikh Ibn Baaz

- Maakt de oogdruppel het vasten ongeldig?

Vraag: Is het gebruik van oogdruppels, niet toegestaan tijdens het vasten en wordt het vasten hiermee ongeldig?

Antwoord: Wat bekend is, is dat de oogdruppel het vasten niet ongeldig maakt. Geleerden verschillen van mening als de oogdruppel tot de keel komt.

De oogdruppel maakt het vasten niet ongeldig omdat het oog niet een voedingsbron is.

Sheikh Ibn Baaz

- Het oordeel over een prik tijdens het vasten.

Vraag: beïnvloeden de medische prikken het vasten tijdens de Ramadan?

Antwoord: Medische prikken worden onderscheiden in twee categorieën: de bedoeling van de eerste categorie is het voeden van het lichaam, dit neemt de plaats in van andere voedingsmiddelen. Zulke prikken maken het vasten ongeldig, omdat het met de bedoeling gebruikt wordt om de lichaam te voeden. Het voeden van de lichaam tijdens het vasten op welke manier dan ook maakt het vasten ongeldig. Tot de tweede categorie behoren prikken die niet voedzaam zijn, deze maken het vasten niet ongeldig. Deze soorten prikken zijn niet te vergelijken met eten of drinken. Het vasten is altijd geldig totdat er iets optreedt wat het vasten ongeldig maakt, en wel terug te vinden is in de Qor’aan of de Soenna.

Sheikh Ibn Al ‘otheymien

- Niet met opzet eten of drinken tijdens het vasten.

Vraag: Wat is de oordeel over iemand die niet met opzet (door vergeetachtigheid) eet of drinkt tijdens het vasten. Is een persoon die hem ziet eten of drinken verplicht om hem te herinneren dat hij aan het vasten is?

Antwoord: Het vasten van degene die niet met opzet eet of drinkt is geldig. Maar wanneer hij zich herinnert dat hij vast, dient hij hetgeen wat hij in zijn mond heeft meteen uit te spugen. Aboe Hoerayra heeft overgeleverd dat de profeet gezegd heeft:”Wie zich vergist en tijdens het vasten eet of drinkt, dient zijn vasten niet te verbreken. Allah heeft hem opgevoed”. Vergeetachtigheid wordt niet bestraft, Allah zegt:”Onze heer bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken” [17]. Wat betreft degene die een ander ziet eten of drinken tijdens het vasten dient hem eraan te herinneren, omdat dit tot het afraden van het slechte behoort, de profeet heeft gezegd:”Wie het verwerpelijke ziet, dient het te veranderen met zijn handen, en als hij daartoe niet in staat is dient hij dit te doen met zijn tong en als hij daartoe niet in staat is dan met zijn hart”. Het niet eten met opzet (door vergeetachtigheid) tijdens het vasten behoort niet tot het verwerpelijke, desbetreffende persoon wordt vergeven voor hetgeen wat hij gedaan heeft.

Sheikh Ibn Al ‘otheymie

- Een kind die de puberteit niet bereikt heeft is niet verplicht te vasten, hij dient wel aangespoord te worden om te vasten.

Vraag: Mijn zoon heeft plezier in het vasten van Ramadan, doch het vasten van Ramadan schaadt hem. Moet ik het hem verbieden?

Antwoord: Als het kind de puberteit niet bereikt heeft dan is het vasten voor hem niet verplicht, maar wanneer hij daartoe in staat is zonder belemmeringen en schadelijke gevolgen, mag hij wel vasten. De metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) geboden hun kinderen te vasten. Ze gaven hun kinderen speelgoed om de tijd door te brengen. Wanneer het vasten hun kinderen schaadde, verboden ze hen het vasten.

Sheikh Ibn Al ‘otheymien

- Degene die een natte droom gehad heeft in de Ramadan.

Vraag: Als een persoon een natte droom gehad heeft tijdens het vasten van Ramadan, wordt zijn vasten dan ongeldig?

Antwoord: Een natte droom maakt het vasten niet ongeldig, omdat het niet met opzet geschiedt. Desbetreffende persoon moet de grote wassing verrichten. De grote wassing kan uitgesteld worden tot voor het volgende gebed. Er is geen kwaad voor degene, die ‘s nachts geslachtsgemeenschap heeft gehad met zijn vrouw, de grote wassing uit te stellen tot het Fadjr gebed.

Er is overgeleverd dat de profeet ’s morgens djoenoeb opstond na ’s nachts gemeenschap te hebben gehad met zijn vrouw(en).

Dit geldt ook voor een vrouw die menstruatie, nifaas heeft gehad. Zij kan de grote wassing uitstellen tot voor het volgende gebed. Haar vasten is geldig…Beiden moeten rein zijn bij het aanbreken van de gebedstijden. En Allah is de Alwetende, de Alhorende.

20-10-2002, 12:36
moge allah jullie belonen voor de tips

:;

20-10-2002, 16:14
Salaam olaikom oegti lady moi
Inshallah zal allh swt al onze broeders en zuster belonen.
El7eer inshallah,walijkom salaam

13-09-2006, 11:47


moge allah je belonen