Bekijk volle/desktop versie : wisten jullie dat de gebeurtenissen rond 11sept in de Quraan staat!!13-10-2002, 15:11
109. Is daarom hij, die zijn gebouw op godsvrucht en op Zijn behagen stichtte, beter of hij, die zijn gebouw op een afbrokkelende, door water aangetaste rand stichtte, dat met hem in het Vuur der hel zal storten? En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.

110. Het gebouw dat zij hebben opgericht, zal een bron van onrust in hun hart blijven, tenzij hun hart in stukken wordt gescheurd. Allah is Alwetend, Alwijs.

111. Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs - zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood - een onfeilbare belofte in de Torah en het Evangelie en de Koran. En wie is getrouwer aan zijn belofte, dan Allah? - Verheugt u dan in de verbintenis, die gij met Hem hebt gesloten en dat is de grote zegepraal.


Dit komt van Surat At-Thaubah (berouw) Versie 109 t/m 111. Een kennis van mij wees mij erop om dit goed te lezen.
Als je kijkt naar vers 109 De twee gebouwen zijn gebouwd aan het water,Manhattan en de rand waar die twee gebouwen zijn opgericht die elk jaar afbrokkeld. Dit wijst naar de twee gebouwen.
Dat met hem in de vuur der hel zal storten.

110. En inderdaad het gebouw wat zij hebben opgericht is inderdaad een bron van onrust in hun hart gebleven en die zullen zij zich altijd meedragen.

111. Allah heeft diegene die hun leven hebben opgegeven en hun bezittingen hebben achtergelaten een mooie plaats in ruil voor gegeven.
Zij hebben inderdaad gedood en zijn gedood.
En dit staat geschreven in de quraan, Evangelie en de torah.

Waarom denk je dat er op die dag zoveel joden niet kwamen werken.
Het staat in de boeken!!!!

Toen ik dit stuk aandachtig had gelezen ging er zoveel door mij heen.
Dit is duidelijk de eerste teken van Allah!!!!

Moge allah ons moslims vergeven voor ons slechte daden.


Neem de Quraan erbij arabisch/nederlandse vertaling ga naar hfdstuk 9
Surat At-Taubah en lees versie 109/111 dan kun jij het met je eigen ogen lezen.

13-10-2002, 15:17


jah ik had het gehoord van mijn nicht en toen ben ik gaan kijke op internet en toen zag ik het staan zo raar joh

13-10-2002, 17:57
echt raar ik heb het ook gelezen.
echt eng hoor wat zou er nog meer in de koraan staan die in de toekomst zullen plaatsvinden

13-10-2002, 18:12
Assalamu Allaykum
het rekenkundige wonder van de Koran
Ter inleiding:
Allah ondersteunde Zijn Laatste Profeet Muhammad (sas) met vele wonderen en des te meer bewijzen, die aantoonden dat hij een ware Profeet was, gezonden door Allah. Eveneens ondersteunde Allah Zijn Laatst geopenbaarde Boek, de Heilige Qur'aan, met vele (daarin vermelde) wonderen, die bewijzen dat de Qur'aan het letterlijk geopenbaarde Woord van Allaah is, en dat niemand anders dan Hij de auteur is.
Om het onderwerp goed te begrijpen, zullen we eerst een paar begrippen definiëren:
Al Qur’aan of het Nederlandse woord Koran is het woord van Allah dat aan de Profeet Mohammed (sas) in het Arabische taal geopenbaard is, als een goddelijke wonder.
De Koran bevat 114 soerah’s (hoofdstukken)
Elke soerah bevat een aantal Ayah’s ( verzen).
De koran wordt onderverdeeld in 30 delen of Djoez (meervoud: Adjzâ&rsquo
en wordt ook nog onderverdeeld in 60 Hizb (2 hizb = 1 Djoez)

Beste broeders en zusters,
op dinsdag 11 september 2001, rond negen uur in de ochtend boren zich twee vliegtuigen in het WTC (World Trade Center) in New York. De tweelingtorens waren 110 verdiepingen hoog,
…symbool van Amerikaanse welvaart stortte in…
We gaan deze gebeurtenis in het licht van de koran bekijken. Door een verband te leggen tussen deze gegevens en de heilige koran, die veertien eeuwen geleden is geopenbaard, komen we tot een rekenkundige wonder.
De aanslag op WTC:
eeuw: 21ste eeuw
jaar: 2001
maand: 9de maand
dag: dinsdag, de 11de
aantal verdiepingen: 110
Als we dit in het licht van de koran bekijken, vinden we het volgende:
We lezen in soerah At-Tauwbah:
ÃóÝóãóäú ÃóÓøóÓó ÈõäúíóÇäóåõ Úóáóì ÊóÞúæóì ãöäó Çááøåö æóÑöÖúæóÇäò ÎóíúÑñ Ãóã ãøóäú ÃóÓøóÓó ÈõäúíóÇäóåõ Úóáóìó ÔóÝóÇ ÌõÑõÝò åóÇÑò ÝóÇäúåóÇÑó Èöåö Ýöí äóÇÑö Ìóåóäøóãó æóÇááøåõ áÇó íóåúÏöí ÇáúÞóæúãó ÇáÙøóÇáöãöíäó109 áÇó íóÒóÇáõ ÈõäúíóÇäõåõãõ ÇáøóÐöí ÈóäóæúÇú ÑöíÈóÉð Ýöí ÞõáõæÈöåöãú ÅöáÇøó Ãóä ÊóÞóØøóÚó ÞõáõæÈõåõãú æóÇááøåõ Úóáöíãñ Íóßöíãñ 110
109. Is hij, die zijn bouwwerk op vrees voor Allah heeft gegrondvest en op Zijn welbehangen, dan niet beter? Of hij die zijn bouwwerk heeft gegrondvest op de rand van een ravijn, dat dan met hem in het vuur van de hel stort? Allah leidt het onrechtplegende volk niet.110. Het bouwwerk dat zij hebben gebouwd zal een bron van onrust blijven in hun harten, tenzij hun harten in stukken zijn gebroken. En Allah is Alwetend, Alwijs.(soerah At-Tauwbah)
Deze Ayahs vinden we in soerah At-Tauwbah, in de 11de Djoez (deel),in de 21ste Hizb . Het is de 9de soerah (hoofdstuk) uit de Edele koran. En als we het aantal woorden tellen vanaf het begin van de soerah tot deze vers, dan vinden we in totaal 2001 woorden.De openbaring van deze soerah was op een dinsdag.
Samengevat: een combinatie van de twee:

Wij leven in de 21ste eeuw 21ste hizb
de 9de maand 9de soerah
11de dag 11de deel (djoez)
Het jaar 2001 aantal woorden: 2001
110 verdiepingen aantal verzen (ayah's): 110
aanslag op een dinsdag Openbaring van de soerah: op een dinsdag
Ter info:Veel moslims dachten dat deze aanslag in ons nadeel was, maar eigenlijk is de proces juist omgedraait. Kort na deze aanslag, zijn er veel amerikanen op zoek geweest naar de waare informatie over islam en als resultaat, zijn er duizenden tot islam bekeert. Het aantal mensen dat zich bekeert tot de islam heeft zich, na de aanslag, in Amerika verviervoudigd.
een paar andere rekenkundige voorbeelden:
Laten we eens even kijken naar een aantal statistische wonderen in de Koran, welk slechts een fractie is van wat het Heilige Boek de mensheid geeft.
Dr. Tariq Al-Suwaidan, een bekende geleerde van de Ikhwan Al-Muslimoon, heeft deze studie uitgevoerd en kwam tot de volgende resultaten:
Arabisch Betekenis Aantal keren vermeld in Koran

Ad-Dunya Deze wereld 115
Al-Akheerah Het Hiernamaals 115

Al-Malaa'ikah Engelen 88
Al-Shayaateen Satan 88

Al-Hayah Leven 145
Al-Maout Dood 145

Al-Rajul Man 24
Al-Mar-ah Vrouw 24

Al-Shahr Maand 12
Al-Yaum Dag 365

Al-Bahr Zee 32
Al-Bar Land 13
Als we het aantal keren dat de woorden "land"en "zee" voorkomen bij elkaar tellen krijgen we een totaal van 45.
En nu voeren we een betrekkelijk eenvoudige berekening uit:
32/45 X 100% = 71.11111111%

en

13/45 X 100% = 28.88888888%

En boven zien we wat we nu kennen als het percentage van water dat de wereldbodem bedekt (71.111..%) en het percentage land (28.888...%).
Deze feiten illustreren weer een ander wonder van de koran.

De wonderen van de koran zullen nooit eindigen.
Het zal nooit gebeuren dat de mens de COMPLETE kennis uit de koran zal begrijpen en distilleren (vanwege de veelheid ervan).
Men kan nooit genoeg waardering geven aan het woord van de Schepper.
Het is een schat die leiding geeft aan degenen die het succes van dit leven en het hiernamaals wensen.

13-10-2002, 18:31


Sallaam Alikoem Warahmatoe Allah,

Beste mensen,

Ik heb het nagekeken, naar aanleiding wat jullie hebben geschreven ben ik tot de volgende conclusie gekomen:


De vers is geopenbaard van de volgende gebeurtenis:

De profeet bouwde een moskee in Qoeba' even buiten Medina.
De huichelaars bouwden wat verder weg een tweede moskee, om zo tweedracht te zaaien, deze stond bekend als de Masdjis ad-Dharar
Moskee van de schade: Daarop openbaarde deze verzen:
Verricht daarin nooit de shalat, Waarlijk een moskee die vanaf de eerste dag is gebouwd op Taqwa heeft er meer recht op dat jij daarin shalat verricht. Daarin zijn mannen die er van houden om zich te reinigen. En Allah houdt van hen die zich reinigen. (108)

Is hij, die zijn bouwwerk op vrees voor Allah heeft gegrondvest en op Zijn welbehagen dan niet, beter? Of hij dan, die zijn bouwwerk heeft gegrondvest op de rand van een ravijn, dat dan met hem in het vuur van de Hel stort. ?? Allah leidt het onrechtplegende volk niet. (109) (overigens "zoeroefin harin " staat er wel geschreven in het arabisch in deze vers)

Het bouwerk dat zij hebben gebouwd zal een bron van onrust blijven in hun harten, tenzij hun harten in stukken zijn gebroken. En Allah is alwetend alwijs. (110)

Voorwaar, Allah heeft van de gelovigen hun levens en bezittingen gekocht omdat er voor hen het Paradijs is. Zij strijden op de weg van Allah, zodat zij doden of gedood worden, als een belofte waar Hij zich aan heeft verbonden, een waarheid (die staat vermeldt) in de Taurat en de Indjil en de Koran. En wie is zijn belofte meer trouw dan Allah? Verheugt jullie daarom over jullie koop die jullie met hem hebben gesloten. En dat is de geweldige overwinning. (111)

Beste mensen, de tasfir zegt dus, dat het op het bovenstaande tekst is gebaseerd.

Maar Allah en zijn Profeet Mohammed SAAS weten het beste.

Moge Allah onze fouten vergeven en ons beschermen tegen het kwade en ons belonen voor onze goede daden. AMIN

Wa alikoem Sallaam.
Igwana 20


13-10-2002, 21:09
als ik dit zo lees is het enige wat ik kan zeggen is soebhanallah

21-11-2002, 21:01

Citaat:
Origineel gepost door fadua19
SOEB HANA ALLAH, Ik BEN ECHT SPRAKELOOS!!!!!!
Ik ook man, wejouw ga dit meteen nakijken...

22-11-2002, 13:05
SoebganaAllahoelGadim Lailaha Inalah.

Naima hoe kun je nou zoiets grofs zeggen en het zo over brengen in zulke Satan woorden. Ik denk dat het met kenis te maken heeft het feit dat jij niet zoveel van de koraan af weet iwa Allah ie Hediek Gela terik a saligha. Ik zelf weet ook niet zo veel van de Koraan af en draag geen hoofddoek, ik hoop dat er een tijd zal komen dat ik me volledig tot de Islam zal bekeren en dat god me daar bij zal helpen en me Saber (geduld) geven. Ik bid wel gelukkig maar dat is het enige waar van ik kan zeggen dat ik MUSLIMA BEN. Al die feiten van onze zusters kenden ik niet maar ik vind het heel mysterieus dat zo iets gewoon in de KORAAN staat zo weet je maar weer dat er een hogere macht boven ons is en over ons waakt.

LEA ILEHA INA LAH

22-11-2002, 18:55
zo zie je maar weer dat ALLAH alles het beste weet.HIJ weet wat er morgen met ons gaat gebeuren en wat er over 10 jaar gaat gebeuren.
la illaha ila allah wa mohammed rasoel allah.
allah je hdina, want er zijn zoveel dingen die ik(we) fout doen.
we moeten eigenlijk echt meer aan ons geloof gaan doen, want de Koran bewijst steeds weer dat Allah de Alwetende en de Almachtige is.
la illaha ila allah

22-12-2002, 18:21
Heyy lieve Naima,

Ik wil even zeggen dat ergens in de Koran staat dat de Palastijnen zich zullen vrijvechten met steentjes. Dit is tenminste wat mijn vader zei, ik weet niet precies waar het staat in de Koran. Maar misschien is er iemand die het wel kan vertellen. Het moet wel ergens in de Koran staan, dat weet ik wel.

boussa Nadia

22-12-2002, 18:37
Salaam Aleikoum,

zo raar is dit niet hoor,
ALLAH is groot en kan alles verichtten wat hij wil
alles wat er op deze aarde gebeurt, gebeurt er omdat ALLAH daar een reden voor heeft

22-12-2002, 23:55
JA
IK WEET HET ME VADER WAS VORIGE KEER DE KORAN AAN HET LEZEN
IN DE NEDERLANDSE VERTALING EN TOEN LIET HIJ ME HET LEZEN. WAJOOOOOOOO
IK SCHROK OMMIN ERG
ER STOND IETS IN OVER DE BOUWWERK VAN DE VIJAND.
MISCHIEN DAT DE DADERAS HET HADDEN GELEZEN EN TOEN
DE AANSLAG HEBBE GEPLEEGD

MAAR MOHIEM ZO ZIE JE MAAR ,IEDEREEN WORD GESTRAFT OP DE DAG DES OORDEELS DOOR ALLAH (SAW)

LIEFS AMEL

03-09-2005, 20:31


Als ik dit zoow lees hé,,
woulah ik krijg egt kippenvel...
...zo zie je maar weer dat het einde nabij is ,, egt eng man .....

03-09-2005, 22:16
subhanallah!

03-09-2005, 22:47
Subhana'Allah...echt masha'Allah.. voor mensen die het niet geloven hier heb je site is vertaling van Qu,raan../...http://members.chello.nl/m.elfers/koran000.html

http://digiboek.50megs.com/koran/koran009.html

Meha'Asalama...(K)(K)