Bekijk volle/desktop versie : Islam AlS jE StIl BeNt dAn kRijG Je ...11-02-2002, 23:40
In naam van ALLAH, de Erbarmer, de Meest Barmhartige

De waarde van stilte/stil zijn inshaAllah:

Allah (SWT) heeft beloofd dat als je je boosheid
weet te beheersen, je beloond zult worden op de
Dag der Opstanding.

·De gevaren van de tong zijn
velerlei en de enige redding daarvan is "stil zijn"/"je
mond houden". Dit is de reden waarom de shari'a
(islamitische wetgeving) stil zijn aanbeveelt.

·De profeet (vzmh) heeft gezegd:
"Degene die zwijgt, krijgt vele zegeningen".

De vader van Soefian vroeg de profeet (vzmh):
" Waar moet het meest bang voor zijn?" De profeet (vzmh)
wees naar zijn tong.

Ogbah bin Amer vroeg de profeet (vzmh):
"O boodschapper van Allaah, hoe kan ik zegeningen
verkrijgen?" Hij (vzmh) antwoordde : "Houd je mond,
maak ruimte in je huis en heb berouw over je zonde."

·De profeet (vzmh) zei eens: "Als
iemand mij datgene wat tussen zijn beide wangen zit,
kan garanderen, dan garandeer ik hem het Paradijs."

·De profeet (vzmh) heeft gezegd:
"Degene die vrij is van het kwade van zijn buik,
geslachtsorganen en tong, wordt beschermd tegen
moeilijkheden. Want door deze drie organen wordt
de meerderheid van de mensen vernietigd."

·De profeet (vzmh) heeft gezegd: "Hij die blij
is met Islam moet zich richten tot stilte."

Vrede zij met jullie

23-03-2002, 11:30


wat ik heb gehoord is dat als mensen ziiten te roddelen en jij zit erbij dan is dat erger dann roddelen, als mensen roddelen dan zit e r meestal bij en zeg niks tegen hun, telt dat nou zwaarder mee dan als je wel praat, a.u.b. antwoord hier op

sokran

23-03-2002, 12:12

Citaat:
Originally posted by Nog geen lid?
Salaam ou alaikoem

Gevaren van de tong

In de shari'a (islamitische wetgeving) wordt meerdere malen gewaarschuwd tegen roddelen. Het is een meer afschuwelijke zonde dan overspel (zina). Overspel wordt door Allaah (SWT) vergeven indien men oprecht berouw toont (taubah). Bij roddelen is echter taubah en vergeving van degene over wie je roddelde noodzakelijk.

De profeet (vzmh) heeft verteld dat hij tijdens zijn hemelreis (miraadj) een groepje mannen passeerde dat bezig was zich te krabben in het gezicht, zodanig dat de huid loskwam. De profeet (vzmh) vroeg aan de engel Gabriel : "Wie zijn zij?" Gabriel antwoordde: "Zij zijn degenen die vroeger rondzwierven met lasterpraatjes over mensen en die daardoor hun eer hebben kapotgemaakt.

Wat is nu roddelen precies (definitie)?

Roddelen is in afwezigheid van je moslimbroeder (en ook niet-moslims) iets over hem zeggen wat hij niet leuk zou vinden. Bijvoorbeeld iets over zijn verschijning, afkomst, kleding, huis, gedrag en karakter.

Bovendien wordt er nog een indeling gemaakt naar drie soorten roddel namelijk:
De inhoud van de roddel is juist.
De inhoud van de roddel is niet juist/onwaar, dat noemen we laster.
Het doorvertellen over een broeder, wat je van een ander hebt gehoord; dat noemen we valse verhalen vertellen.


Je kunt ook roddelen zonder dat je iets zegt, namelijk door middel van tekens geven, gebaren, bepaalde bewegingen van het hoofd, door schrijven en gewoon in gedachten, slechte dingen over iemand bedenken.
.
Aishah vertelde dat er eens een vrouw bij haar op bezoek kwam. Toen de vrouw wegging maakte Aishah een gebaar met haar hand naar de profeet, een gebaar van "kleintje", "liliputter". De profeet (vzmh) zei;
"Nu heb je over haar geroddeld." .
.
De pen is zoals de tong zeer goed in staat om te roddelen en iemand of iets anders in een kwaad daglicht te stellen (kranten/tijdschriften staan er bol van).

Als de profeet (vzmh) iets van iemand niet prettig vond, sprak hij nooit expliciet tot die persoon, maar zei er in algemene bewoordingen iets over, zoals :
"Mensen die geneigd zijn dat en dat te doen, die ..."

Degene die luistert naar roddel is ook schuldig. Als de luisteraar echter protesteert, zullen zijn zonden worden vergeven. Als hem dit niet lukt of hij durft niet, dan kan hij weggaan of proberen het onderwerp van gesprek te wijzigen. Ook dan zullen zijn zonden worden vergeven. Allaah (SWT) zal degene die de eer van een afwezige "beroddelde" broeder verdedigt, belonen door hem te redden van het Hellevuur.

En Allah weet het best.

wa salaam

23-03-2002, 12:25
Een verhaaltje over Roddelen.

Een oude man was met een zoontje op pad.
Hij zat op een ezel en de jongen liep ernaast.
"Kijk nou eens, die man...hij laat zijn klein zoontje lopen terwijl hij het zichzelf gemakkelijk maakt
....wat egoïstisch", werd er gefluisterd.

Hierop liet de man zijn zoon op de rug van de ezel zitten en ging er zelf naast lopen.
"Moet je zien, tegenwoordig hebben kinderen geen respect meer voor ouderen....
die jongen laat die oude respectabele man lopen en hij gaat zelf met zijn jonge benen uit zitten rusten".

Dus stapte de jongen af en liepen vader en zoon heel democratisch ieder aan een zijde van de ezel.
" Heb je ooit zoiets gezien?!
Ze hebben een ezel, maar lopen ernaast.....", spraken de tongen nu.

Dus gingen ze allebei op de rug van de ezel zitten. "Oh....wat erg....dierenmishandeling!".

Er zat niets anders op....vader en zoon stroopten hun mouwen op, haalden nog even flink adem en tilden samen de ezel op en droegen hem op hun schouders......

salaam

23-03-2002, 15:48


Sallaam alikoem warhmatoe Allah,

Tbarkallah.........
Je bent goed bezig!

Zazaka Allah Gajran.

Ma'sallammaa

Igwana20

24-03-2002, 10:25
wij zitten hier ook te roddelen of niet als we het bij. over de marokkaanse jongens hebben of over pim fortiuin of is dit anders

is dat haram of niet en

bedankt mujaahid

24-03-2002, 10:40

Citaat:
Originally posted by mujaahid
Een verhaaltje over Roddelen.

Een oude man was met een zoontje op pad.
Hij zat op een ezel en de jongen liep ernaast.
"Kijk nou eens, die man...hij laat zijn klein zoontje lopen terwijl hij het zichzelf gemakkelijk maakt
....wat egoïstisch", werd er gefluisterd.

Hierop liet de man zijn zoon op de rug van de ezel zitten en ging er zelf naast lopen.
"Moet je zien, tegenwoordig hebben kinderen geen respect meer voor ouderen....
die jongen laat die oude respectabele man lopen en hij gaat zelf met zijn jonge benen uit zitten rusten".

Dus stapte de jongen af en liepen vader en zoon heel democratisch ieder aan een zijde van de ezel.
" Heb je ooit zoiets gezien?!
Ze hebben een ezel, maar lopen ernaast.....", spraken de tongen nu.

Dus gingen ze allebei op de rug van de ezel zitten. "Oh....wat erg....dierenmishandeling!".

Er zat niets anders op....vader en zoon stroopten hun mouwen op, haalden nog even flink adem en tilden samen de ezel op en droegen hem op hun schouders......

salaam
Dit is echt een mooi verhaaltje, zo zie je mensen hebben altijd wel iets te roddelen, het is nooit goed wat je doet.

Groetjes Sabrin

24-03-2002, 16:54
Salaam ou alaikoem wa rahmtoellah wabarakatouh
Alle lof aan Allah

Hier staat de definitie van roddelen weer , geldt zowel voor moslims als niet moslims. Wat niet mag!

1.Roddelen is in afwezigheid van je moslimbroeder (en ook niet-moslims) iets over hem zeggen wat hij niet leuk zou vinden. Bijvoorbeeld iets over zijn verschijning, afkomst, kleding, huis, gedrag en karakter.

Bovendien wordt er nog een indeling gemaakt naar drie soorten roddel namelijk:
1.De inhoud van de roddel is juist.
2.De inhoud van de roddel is niet juist/onwaar, dat noemen we laster.
3.Het doorvertellen over een broeder, wat je van een ander hebt gehoord; dat noemen we valse verhalen vertellen.

--
Dan verder ..

Ghibah

Dit betekent: kwaadspreken achter iemands rug om, roddelen dus. Ghibah is de meest schadelijke van alle tot nog toe besproken slechte gewoontes, maar jammer genoeg zien wij het vaak als iets onschuldigs, een soort conversatie waar iedereen zich in meer of mindere mate mee bezig houdt. Om ghibah te kunnen vermijden, moeten we eerst goed weten wat hieronder verstaan wordt. De profeet (vzmh) heeft een definitie van ghibah gegeven die ons tot nadenken moet stemmen. Eens vroeg een van de metgezellen naar de aard en omvang van ghibah. De profeet (vzmh) antwoordde:

"Datgene in afwezigheid van je broeder zeggen wat hij niet graag zou horen." De metgezel vroeg: "Ook als het de waarheid is?" "Zeker", antwoordde de profeet (vzmh) "in het andere geval zouden het valse beschuldigingen (laster) zijn."

Het wordt niet als ghibah beschouwd om je uit te spreken over hen die in het openbaar de Islamitische normen met de voet treden en anderen verleiden tot ongehoorzaamheid aan Allaah (SWT). Ook mag je mensen waarschuwen voor personen die anderen uitbuiten, opruien of martelen.

Soekriyya

Onder deze term wordt verstaan: iemand voor gek zetten, belachelijk maken. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Je kunt om iemands woorden lachen, zijn gezicht of kleding bespotten, iemands stem nadoen of door gebaren en een bepaalde houding iemands zwakheden duidelijk en grotesk uit laten komen. Wie zich hiermee bezighoudt, wil bewust of onbewust zijn eigen superioriteit laten blijken door het aanzien van anderen te ondermijnen. In de Islaam wordt deze manier van handelen gezien als een soort karaktermoord en dit "geestelijke" geweld wordt, evenals lichamelijk geweld ten strengste afgekeurd.

Wie voor gek gezet wordt, voelt zich gekwetst en beledigd en is geneigd op dezelfde manier terug te reageren waarmee de cirkel weer rond is. Ieder van ons heeft zo zijn eigenaardigheden en zwakheden, niemand is perfekt, alleen Allaah (SWT) is volmaakt. Het is mogelijk dat wij op iemand neerkijken hoewel de persoon in kwestie Godsvrezender is en trouwer in zijn plichten dan wij, waardoor hij meer geliefd is en een hogere positie heeft bij Allaah (SWT).

·"Als een man ‘s ochtends met beide benen uit bed stapt, dan spreken die benen de tong vermanend toe. Zij zeggen: "Tong vrees Allaah die ons gadeslaat, want als jij je goed gedraagt, dan gaan wij op het goede pad en als jij dat niet doet dan zijn ook wij op het verkeerde pad."

De profeet Isa (Jezus, Moge Allaah hem prijzen, loven en hem vrede schenken) werd eens gevraagd: "Leer ons zaken die zulke verdiensten hebben dat wij in het Paradijs kunnen komen." Isa antwoordde: "Spreek niet". Zei zeiden: "Dat lukt ons niet". Hij zei toen: "Praat dan alleen over goede zaken."

(Al-Hodjoraat vers 11)
O gelovigen, geen mens zal een ander bespotten; het is heel goed mogelijk dat degenen die zij bespotten beter zijn dan zijzelf; en geen vrouw zal een andere vrouw bespotten; het is heel goed mogelijk dat degenen die zij bespotten beter zijn dan zijzelf. "Belaster elkander niet en beledig elkaar niet met het geven van scheldnamen; kwaad is het (op die manier) ten laste leggen van iemands fouten nadat gij tot geloof gekomen zijt. En zij die (hieraan schuldig zijn en) geen berouw (tawbah) tonen, zijn de onrechtvaardigen (dhaalimoon)."

Stille... Degene die zwijgt krijgt vele zegeningen en Allah weet het best.
·De profeet (vzmh) heeft gezegd: "Hij die blij is met Islam moet zich richten tot stilte."

En Allah weet het best

wa salaam