Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Amerika is blij met marokko en marokko is blij met amerika!!!!!lees verder.



yassine23
14-09-2002, 16:07


äÔÑ Ýí ÇáãæÞÚ ÇáÅáßÊÑæäí áæßÇáÉ ÇáãÛÑÈ ÇáÚÑÈí ááÃäÈÇÁ ÇáÎÈÑ ÇáÂÊí : "ÓÝíÑÉ æÇÔäØä ÈÇáÑÈÇØ: ÇáãÛÑÈ åæ ÇáÈáÏ ÇáæÍíÏ ÎÇÑÌ ÃãÑíßÇ ÇáÐí íãßä ááÝÑÏ Ãä íãÇÑÓ Ýíå ãÚÊÞÏÇÊå Èßá ÍÑíÉ" ÊÕÑíÍ íÊÒÇãä ãÚ ÅÞÏÇã ÇáÓáØÇÊ ÇáãÎÒäíÉ ÈÇáãÛÑÈ Úáì ÅÛáÇÞ ÇáÚÔÑÇÊ ãä ÇáãÓÇÌϺ ÇáÂä ßãÇ Ýí ÇáÃãÓ ÇáÞÑíÈ. ÃãÓ "ÇáÏæÑíÉ ÇáËáÇËíÉ" ÇáÊí ÃÌåÒÊ Úáì ÍÑíÉ ÇáÚÈÇÏÉ ÈÇáÌÇãÚÉ¡ æÍÞ ÇáããÇÑÓÉ ÇáäÞÇÈíÉ ÝíåÇ. ÝÕíÑÊ ãÓÇÌÏ ÇáÌÇãÚÇÊ ãÎÇÝÑ áÃÌåÒÉ ÇáÏÇÎáíɺ ÊÊÑÈÕ Èßá ãÄãä ÃÈì ÅáÇ ÇáÕáÇÉ Ýí æÞÊåÇ ßãÇ ÃæÌÈ Çááå ÊÚÇáì¡ ÝÊÊÕÏì áå ÈÇáÊäßíá æÇáÊÚÐíÈ æåæ Èíä íÏí Çááå ÞÇÆã íÕáí. ÃãÓ "ÍÑÈ ÇáÔæÇØÆ" ÇáÊí ÏÞ ØÈæáåÇ ÇáãÎÒä Ííä ÕÇÑÊ ÃãæÇÌ ÇáÈÍÑ æÑãÇáå ÊäÚã ÈÃÐÇä ááÕáÇÉ ÇÓÊÌÇÈÊ áå ÇáÝØÑ ÇáÓáíãÉ áÔÚÈ íßÇÈÏ ÊãííÚÇ ããäåÌÇ. ÃãÓ ÍÑãÇä ÇáÏÚÇÉ Åáì Çááå æÐæíåã ãä ÃÏÇÁ ÝÑíÖÉ ÇáÍÌ... ÃãÓ ÇÞÊÍÇã ÇáÓáØÇÊ ÇáãÎÒäíÉ ÈíæÊ Çááå Ýí ÅÞáíã æÌÏÉ¡ ÈÃßáíã æÃÍÝíÑ¡ æØÑÏåÇ ÇáãÚÊßÝíä ÈÇáÚäÝ æÇáÅßÑÇå ÞÈá ÝÌÑ Çáíæã ÇáÃæá ãä ÇáÚÔÑ ÇáÃæÇÎÑ áÑãÖÇä ÃãÓ Ãä ÈÚË ÚÇãá ÅÞáíã ÕÝÑæ ÈÑÓÇáÉ Åáì ãÓÄæáí ÇáÓáØÉ ÇáãÎÒäíÉ ÈÇáÅÞáíã íØáÈ Åáíåã ÝíåÇ "ÇáÚãá Úáì ãäÚ¡ æÈÕÝÉ äåÇÆíÉ¡ ÇáÕáÇÉ ÎÇÑÌ ÇáãÓÇÌÏ". æÇáÓÈÈ åæ Ãä ÈÚÖ ÇáãæÇØäíä íÎÇáÝæä ÇáÞÇäæä(ßÐÇ) æ"íÞæãæä ÈÊäÙíã ÇáÕáæÇÊ ÇáÎãÓ ÈÇáÏßÇßíä ÃæÇáãÑÇÆÈ Ãæ ÇáãäÇÒá¡ æÎÇÕÉ[áÇÍÙ åÐÇ ÇáÊÎÕíÕ] Ýí ÔåÑ ÑãÖÇä ÇáÃÈÑß...". ÃãÓ ãäÚ ÇáÇÍÊÝÇá ÈÐßÑì ÇáãæáÏ ÇáäÈæí Ýí ÔÝÔÇæä æÃßáíã... ÇáÃãÓ æÇáíæã... Åä ßÇä ãÇ ÐßÑäÇ æ ãËáå ßËíÑ ãÚáæãÇ áÏì ÇáÓíÏÉ ÇáÓÝíÑɺ ÝÅãÇ ÃäåÇ ÊÚÊÈÑå Öãä ããÇÑÓÉ ÇáãÚÊÞÏÇÊ Èßá ÍÑíÉ¡ æåäíÆÇ ÅÐä áÈÇÞí ÃÝÑÇÏ ÇáÚÇáã ÎÇÑÌ ÃãÑíßÇ æÇáãÛÑÈ. æÅãÇ ÃäåÇ áÇ ÊÚÊÈÑå ßÐáß¡ æÈÇáÊÇáí áä íßæä ãä ÊäÊåß ÍÑíÊå ÈÇáãÛÑÈ ãÚäíÇ ÈãÓãì "ÇáÝÑÏ" áÏíåÇ... áÚáåÇ áÇ Úáã áåÇ Åáì ÈãÇ ÊÑÇå ãä ããÇÑÓÉ ÈÚÖ ÇáÚáãÇäííä áãÚÊÞÏÇÊåã Èßá ÍÑíÉ: ÌÑÇÆÏ áÇ ÊßÇÏ ÊÎáæ ãä ÝÍÔ æ ÞÐÝ æãíæÚÉ ÃÎáÇÞíÉ æËÞÇÝíÉ æÌÑÃÉ Úáì Ïíä Çááå... ÕÏ Úä ÓÈíá Çááå Èßá ÍÑíÉ. Ãæ áÑÈãÇ ÞÇáÊ ãÇ ÞÇáÊ áÃä ÇáãÛÑÈ ÓãÍ ÈÊæÒíÚ ãÌáÉ "äíæÒæíß-Newsweek" (ÚÏÏ 11 ÝÈÑÇíÑ 2002) ÈÔßá ÚÇÏí ÑÛã ÊÖãäå áÕæÑ- ÊãËá¡ Ýí ÒÚãåã ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã- æÚÈÇÑÇÊ æÃÍßÇã ßáåÇ ÇÊåÇã¡ æÊÌÑíÍ Ýí ÍÞ ÇáÅÓáÇã... ãåãÇ íßä ãä ÃãѺ ÑÖíÊ ÃãÑíßÇ Úäåã¡ æÑÖæÇ ÚäåÇ¡ Ðáß áãä ÎÔí... åá ßÇä ÇáãÛÑÈ íÍÊÇÌ Åáì ãÈÑÑ ãä ÞÈíá "ÇáÍÑÈ Úáì ÇáÅÑåÇÈ" ÍÊì íäÇá ËäÇÁ ÇáÓíÏÉ ÇáÓÝíÑÉ¡ æíÍÙì ÈÊæÇÖÚåÇ áÊÝÑÏå ÈäÏíÉ ÃãÑíßÇ¿ ãä íÇ ÊÑì ÈíäåãÇ ÊÓæÄå ãÞÇÑäÊå ãÚ ÇáÂÎÑ¿ æãä íÇ ÊÑì ÊÓæÄå ÇáÔåÇÏÉ: ÇáÔÇåÏ Ãã ÇáãÔåæÏ áå. åá ÊÚÊÞÏ æ.ã.Ã. ÕÏÞÇ Ãä ááÃÝÑÇÏ æÇáÃãã ÍÞÇ Ýí ããÇÑÓÉ ãÚÊÞÏÇÊåã Èßá ÍÑíÉ¿ Èá åá íæÌÏ Ýí ÇáÚÇáã ÇáÂä ÅáÇ ãä íÏíä ÈÏíä ÇáÇäÞíÇÏ áåÇ Ãæ ãÛÖæÈÇ Úáíåã¿ Ýãä íÔåÏ áß íÇ ãÛÑÈ ÛíÑåÇ¿

beppie_truus
14-09-2002, 16:08
ja maar wat staat er nu want niet iedereen kan arabische lezen

yassine23
14-09-2002, 16:14
het is bestemd voor diegene die rabisch kan lezen en verstaan dus sorry meid............tijd voor de vertalling heb ik nog niet beslama zuster..............

mimi_tangaouia
14-09-2002, 16:28
Origineel gepost door yassine23 het is bestemd voor diegene die rabisch kan lezen en verstaan dus sorry meid............tijd voor de vertalling heb ik nog niet beslama zuster.............. mag ik je dan vriendelijk vragen als je dan wel tijd hebt om het het dan te vertalen ik zou graag willen weten wat er staat thalla mimi

Dida
14-09-2002, 16:29


Origineel gepost door yassine23 äÔÑ Ýí ÇáãæÞÚ ÇáÅáßÊÑæäí áæßÇáÉ ÇáãÛÑÈ ÇáÚÑÈí ááÃäÈÇÁ ÇáÎÈÑ ÇáÂÊí : "ÓÝíÑÉ æÇÔäØä ÈÇáÑÈÇØ: ÇáãÛÑÈ åæ ÇáÈáÏ ÇáæÍíÏ ÎÇÑÌ ÃãÑíßÇ ÇáÐí íãßä ááÝÑÏ Ãä íãÇÑÓ Ýíå ãÚÊÞÏÇÊå Èßá ÍÑíÉ" ÊÕÑíÍ íÊÒÇãä ãÚ ÅÞÏÇã ÇáÓáØÇÊ ÇáãÎÒäíÉ ÈÇáãÛÑÈ Úáì ÅÛáÇÞ ÇáÚÔÑÇÊ ãä ÇáãÓÇÌϺ ÇáÂä ßãÇ Ýí ÇáÃãÓ ÇáÞÑíÈ. ÃãÓ "ÇáÏæÑíÉ ÇáËáÇËíÉ" ÇáÊí ÃÌåÒÊ Úáì ÍÑíÉ ÇáÚÈÇÏÉ ÈÇáÌÇãÚÉ¡ æÍÞ ÇáããÇÑÓÉ ÇáäÞÇÈíÉ ÝíåÇ. ÝÕíÑÊ ãÓÇÌÏ ÇáÌÇãÚÇÊ ãÎÇÝÑ áÃÌåÒÉ ÇáÏÇÎáíɺ ÊÊÑÈÕ Èßá ãÄãä ÃÈì ÅáÇ ÇáÕáÇÉ Ýí æÞÊåÇ ßãÇ ÃæÌÈ Çááå ÊÚÇáì¡ ÝÊÊÕÏì áå ÈÇáÊäßíá æÇáÊÚÐíÈ æåæ Èíä íÏí Çááå ÞÇÆã íÕáí. ÃãÓ "ÍÑÈ ÇáÔæÇØÆ" ÇáÊí ÏÞ ØÈæáåÇ ÇáãÎÒä Ííä ÕÇÑÊ ÃãæÇÌ ÇáÈÍÑ æÑãÇáå ÊäÚã ÈÃÐÇä ááÕáÇÉ ÇÓÊÌÇÈÊ áå ÇáÝØÑ ÇáÓáíãÉ áÔÚÈ íßÇÈÏ ÊãííÚÇ ããäåÌÇ. ÃãÓ ÍÑãÇä ÇáÏÚÇÉ Åáì Çááå æÐæíåã ãä ÃÏÇÁ ÝÑíÖÉ ÇáÍÌ... ÃãÓ ÇÞÊÍÇã ÇáÓáØÇÊ ÇáãÎÒäíÉ ÈíæÊ Çááå Ýí ÅÞáíã æÌÏÉ¡ ÈÃßáíã æÃÍÝíÑ¡ æØÑÏåÇ ÇáãÚÊßÝíä ÈÇáÚäÝ æÇáÅßÑÇå ÞÈá ÝÌÑ Çáíæã ÇáÃæá ãä ÇáÚÔÑ ÇáÃæÇÎÑ áÑãÖÇä ÃãÓ Ãä ÈÚË ÚÇãá ÅÞáíã ÕÝÑæ ÈÑÓÇáÉ Åáì ãÓÄæáí ÇáÓáØÉ ÇáãÎÒäíÉ ÈÇáÅÞáíã íØáÈ Åáíåã ÝíåÇ "ÇáÚãá Úáì ãäÚ¡ æÈÕÝÉ äåÇÆíÉ¡ ÇáÕáÇÉ ÎÇÑÌ ÇáãÓÇÌÏ". æÇáÓÈÈ åæ Ãä ÈÚÖ ÇáãæÇØäíä íÎÇáÝæä ÇáÞÇäæä(ßÐÇ) æ"íÞæãæä ÈÊäÙíã ÇáÕáæÇÊ ÇáÎãÓ ÈÇáÏßÇßíä ÃæÇáãÑÇÆÈ Ãæ ÇáãäÇÒá¡ æÎÇÕÉ[áÇÍÙ åÐÇ ÇáÊÎÕíÕ] Ýí ÔåÑ ÑãÖÇä ÇáÃÈÑß...". ÃãÓ ãäÚ ÇáÇÍÊÝÇá ÈÐßÑì ÇáãæáÏ ÇáäÈæí Ýí ÔÝÔÇæä æÃßáíã... ÇáÃãÓ æÇáíæã... Åä ßÇä ãÇ ÐßÑäÇ æ ãËáå ßËíÑ ãÚáæãÇ áÏì ÇáÓíÏÉ ÇáÓÝíÑɺ ÝÅãÇ ÃäåÇ ÊÚÊÈÑå Öãä ããÇÑÓÉ ÇáãÚÊÞÏÇÊ Èßá ÍÑíÉ¡ æåäíÆÇ ÅÐä áÈÇÞí ÃÝÑÇÏ ÇáÚÇáã ÎÇÑÌ ÃãÑíßÇ æÇáãÛÑÈ. æÅãÇ ÃäåÇ áÇ ÊÚÊÈÑå ßÐáß¡ æÈÇáÊÇáí áä íßæä ãä ÊäÊåß ÍÑíÊå ÈÇáãÛÑÈ ãÚäíÇ ÈãÓãì "ÇáÝÑÏ" áÏíåÇ... áÚáåÇ áÇ Úáã áåÇ Åáì ÈãÇ ÊÑÇå ãä ããÇÑÓÉ ÈÚÖ ÇáÚáãÇäííä áãÚÊÞÏÇÊåã Èßá ÍÑíÉ: ÌÑÇÆÏ áÇ ÊßÇÏ ÊÎáæ ãä ÝÍÔ æ ÞÐÝ æãíæÚÉ ÃÎáÇÞíÉ æËÞÇÝíÉ æÌÑÃÉ Úáì Ïíä Çááå... ÕÏ Úä ÓÈíá Çááå Èßá ÍÑíÉ. Ãæ áÑÈãÇ ÞÇáÊ ãÇ ÞÇáÊ áÃä ÇáãÛÑÈ ÓãÍ ÈÊæÒíÚ ãÌáÉ "äíæÒæíß-Newsweek" (ÚÏÏ 11 ÝÈÑÇíÑ 2002) ÈÔßá ÚÇÏí ÑÛã ÊÖãäå áÕæÑ- ÊãËá¡ Ýí ÒÚãåã ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã- æÚÈÇÑÇÊ æÃÍßÇã ßáåÇ ÇÊåÇã¡ æÊÌÑíÍ Ýí ÍÞ ÇáÅÓáÇã... ãåãÇ íßä ãä ÃãѺ ÑÖíÊ ÃãÑíßÇ Úäåã¡ æÑÖæÇ ÚäåÇ¡ Ðáß áãä ÎÔí... åá ßÇä ÇáãÛÑÈ íÍÊÇÌ Åáì ãÈÑÑ ãä ÞÈíá "ÇáÍÑÈ Úáì ÇáÅÑåÇÈ" ÍÊì íäÇá ËäÇÁ ÇáÓíÏÉ ÇáÓÝíÑÉ¡ æíÍÙì ÈÊæÇÖÚåÇ áÊÝÑÏå ÈäÏíÉ ÃãÑíßÇ¿ ãä íÇ ÊÑì ÈíäåãÇ ÊÓæÄå ãÞÇÑäÊå ãÚ ÇáÂÎÑ¿ æãä íÇ ÊÑì ÊÓæÄå ÇáÔåÇÏÉ: ÇáÔÇåÏ Ãã ÇáãÔåæÏ áå. åá ÊÚÊÞÏ æ.ã.Ã. ÕÏÞÇ Ãä ááÃÝÑÇÏ æÇáÃãã ÍÞÇ Ýí ããÇÑÓÉ ãÚÊÞÏÇÊåã Èßá ÍÑíÉ¿ Èá åá íæÌÏ Ýí ÇáÚÇáã ÇáÂä ÅáÇ ãä íÏíä ÈÏíä ÇáÇäÞíÇÏ áåÇ Ãæ ãÛÖæÈÇ Úáíåã¿ Ýãä íÔåÏ áß íÇ ãÛÑÈ ÛíÑåÇ¿ ja ja..het klopt wel een beetje eerlijk gezegd.. :) Ciao Baby ;) Ps.snap er geen ballen van maar ja..

jimpie
14-09-2002, 16:30
Origineel gepost door mimi_tangaouia mag ik je dan vriendelijk vragen als je dan wel tijd hebt om het het dan te vertalen ik zou graag willen weten wat er staat thalla mimi Heb ik hem ook een keer gevraagd...heeft ie helaas nog niet gedaan... Maar hij vind het wel jammer dat er niet op zijn topic's gereageerd wordt!

beppie_truus
14-09-2002, 16:32
Origineel gepost door jimpie Heb ik hem ook een keer gevraagd...heeft ie helaas nog niet gedaan... Maar hij vind het wel jammer dat er niet op zijn topic's gereageerd wordt! wat verwacht hij dan als hij niet eens een topic begrijpbaar kan maken voor iedereen dan is het niet intressant om te reageren :zwaai: