Bekijk volle/desktop versie : Amerika is blij met marokko en marokko is blij met amerika!!!!!lees verder.14-09-2002, 16:07
äÃà Ãí ÃáãæÃà ÃáÃáÃÃÃæäí áæÃÃáà ÃáãÃÃà ÃáÃÃÃí ááÃäÃÃà ÃáÃÃà ÃáÃÃí :
"ÃÃíÃà æÃÃäÃä ÃÃáÃÃÃÃ: ÃáãÃÃà åæ ÃáÃáà ÃáæÃíà ÃÃÃà ÃãÃíÃà ÃáÃí íãÃä ááÃÃà Ãä íãÃÃà Ãíå ãÃÃÃÃÃÃÃ¥ ÃÃá ÃÃíÃ"
ÃÃÃíà íÃÃÃãä ãà ÃÃÃÃã ÃáÃáÃÃà ÃáãÃÃäíà ÃÃáãÃÃà Ãáì ÃÃáÃà ÃáÃÃÃÃà ãä ÃáãÃÃÃú ÃáÃä Ããà Ãí ÃáÃãà ÃáÃÃíÃ.
Ããà "ÃáÃæÃíà ÃáÃáÃÃíÃ" ÃáÃí ÃÃÃ¥Ãà Ãáì ÃÃíà ÃáÃÃÃÃà ÃÃáÃÃãÃá æÃà ÃáããÃÃÃà ÃáäÃÃÃíà ÃíåÃ. ÃÃíÃà ãÃÃÃà ÃáÃÃãÃÃà ãÃÃÃà áÃÃÃ¥Ãà ÃáÃÃÃáíú ÃÃÃÃà ÃÃá ãÃãä ÃÃì Ãáà ÃáÃáÃà Ãí æÃÃåà Ããà ÃæÃà Ãááå ÃÃÃáì¡ ÃÃÃÃÃì áå ÃÃáÃäÃíá æÃáÃÃÃíà æåæ Ãíä íÃí Ãááå ÃÃÃã íÃáí.
Ããà "ÃÃà ÃáÃæÃÃÃ" ÃáÃí Ãà ÃÃæáåà ÃáãÃÃä Ãíä ÃÃÃà ÃãæÃà ÃáÃÃà æÃãÃáå ÃäÃã ÃÃÃÃä ááÃáÃà ÃÃÃÃÃÃà áå ÃáÃÃà ÃáÃáíãà áÃÃà íÃÃÃà ÃãííÃà ããäåÃÃ.
Ããà ÃÃãÃä ÃáÃÃÃà Ãáì Ãááå æÃæíåã ãä ÃÃÃà ÃÃíÃà ÃáÃÃ...
Ããà ÃÃÃÃÃã ÃáÃáÃÃà ÃáãÃÃäíà Ãíæà Ãááå Ãí ÃÃáíã æÃÃá ÃÃÃáíã æÃÃÃíá æÃÃÃåà ÃáãÃÃÃÃíä ÃÃáÃäà æÃáÃÃÃÃÃ¥ ÃÃá ÃÃà Ãáíæã ÃáÃæá ãä ÃáÃÃà ÃáÃæÃÃà áÃãÃÃä
Ããà Ãä ÃÃà ÃÃãá ÃÃáíã ÃÃÃæ ÃÃÃÃáà Ãáì ãÃÃæáí ÃáÃáÃà ÃáãÃÃäíà ÃÃáÃÃáíã íÃáà Ãáíåã Ãíåà "ÃáÃãá Ãáì ãäá æÃÃÃà äåÃÃíá ÃáÃáÃà ÃÃÃà ÃáãÃÃÃÃ". æÃáÃÃà åæ Ãä ÃÃà ÃáãæÃÃäíä íÃÃáÃæä ÃáÃÃäæä(ÃÃÃ) æ"íÃæãæä ÃÃäÃíã ÃáÃáæÃà ÃáÃãà ÃÃáÃÃÃÃíä ÃæÃáãÃÃÃà Ãæ ÃáãäÃÃá¡ æÃÃÃÃ[áÃÃà åÃà ÃáÃÃÃíÃ] Ãí Ãåà ÃãÃÃä ÃáÃÃÃÃ...".
Ããà ãäà ÃáÃÃÃÃÃá ÃÃÃÃì Ãáãæáà ÃáäÃæí Ãí ÃÃÃÃæä æÃÃáíã...
ÃáÃãà æÃáíæã...
Ãä ÃÃä ãà ÃÃÃäà æ ãÃáå ÃÃíà ãÃáæãà áÃì ÃáÃíÃà ÃáÃÃíÃú ÃÃãà Ãäåà ÃÃÃÃÃÃ¥ Ããä ããÃÃÃà ÃáãÃÃÃÃÃà ÃÃá ÃÃíá æåäíÃà ÃÃä áÃÃÃí ÃÃÃÃà ÃáÃÃáã ÃÃÃà ÃãÃíÃà æÃáãÃÃÃ. æÃãà Ãäåà áà ÃÃÃÃÃÃ¥ ÃÃáá æÃÃáÃÃáí áä íÃæä ãä ÃäÃåà ÃÃíÃÃ¥ ÃÃáãÃÃà ãÃäíà ÃãÃãì "ÃáÃÃÃ" áÃíåÃ...
áÃáåà áà Ãáã áåà Ãáì Ããà ÃÃÃÃ¥ ãä ããÃÃÃà ÃÃà ÃáÃáãÃäííä áãÃÃÃÃÃÃåã ÃÃá ÃÃíÃ: ÃÃÃÃà áà ÃÃÃà ÃÃáæ ãä ÃÃà æ ÃÃà æãíæÃà ÃÃáÃÃíà æÃÃÃÃíà æÃÃÃà Ãáì Ãíä Ãááå... Ãà Ãä ÃÃíá Ãááå ÃÃá ÃÃíÃ.
Ãæ áÃÃãà ÃÃáà ãà ÃÃáà áÃä ÃáãÃÃà Ããà ÃÃæÃíà ãÃáà "äíæÃæíÃ-Newsweek" (ÃÃà 11 ÃÃÃÃíà 2002) ÃÃÃá ÃÃÃí ÃÃã ÃÃãäå áÃæÃ- ÃãÃá¡ Ãí ÃÃãåã ÃÃæá Ãááå Ãáì Ãááå Ãáíå æÃáã- æÃÃÃÃÃà æÃÃÃÃã Ãáåà ÃÃÃ¥Ãã¡ æÃÃÃíà Ãí Ãà ÃáÃÃáÃã...
ãåãà íÃä ãä Ããú ÃÃíà ÃãÃíÃà Ãäåã¡ æÃÃæà Ãäåá Ãáà áãä ÃÃí...
åá ÃÃä ÃáãÃÃà íÃÃÃà Ãáì ãÃÃà ãä ÃÃíá "ÃáÃÃà Ãáì ÃáÃÃÃ¥ÃÃ" ÃÃì íäÃá ÃäÃà ÃáÃíÃà ÃáÃÃíÃá æíÃÃì ÃÃæÃÃÃåà áÃÃÃÃÃ¥ ÃäÃíà ÃãÃíÃÿ ãä íà ÃÃì Ãíäåãà ÃÃæÃÃ¥ ãÃÃÃäÃÃ¥ ãà ÃáÃÃÿ æãä íà ÃÃì ÃÃæÃÃ¥ ÃáÃÃ¥ÃÃÃ: ÃáÃÃåà Ãã ÃáãÃåæà áå.
åá ÃÃÃÃà æ.ã.Ã. ÃÃÃà Ãä ááÃÃÃÃà æÃáÃãã ÃÃà Ãí ããÃÃÃà ãÃÃÃÃÃÃåã ÃÃá ÃÃíÿ Ãá åá íæÃà Ãí ÃáÃÃáã ÃáÃä Ãáà ãä íÃíä ÃÃíä ÃáÃäÃíÃà áåà Ãæ ãÃÃæÃà Ãáíåã¿
Ããä íÃåà áà íà ãÃÃà ÃíÃåÿ

14-09-2002, 16:08


ja maar wat staat er nu want niet iedereen kan arabische lezen

14-09-2002, 16:14
het is bestemd voor diegene die rabisch kan lezen en verstaan dus sorry meid............tijd voor de vertalling heb ik nog niet beslama zuster..............

14-09-2002, 16:28

Citaat:
Origineel gepost door yassine23
het is bestemd voor diegene die rabisch kan lezen en verstaan dus sorry meid............tijd voor de vertalling heb ik nog niet beslama zuster..............
mag ik je dan vriendelijk vragen als je dan wel tijd hebt om het het dan te vertalen ik zou graag willen weten wat er staat

thalla mimi

14-09-2002, 16:29Citaat:
Origineel gepost door yassine23
äÃà Ãí ÃáãæÃà ÃáÃáÃÃÃæäí áæÃÃáà ÃáãÃÃà ÃáÃÃÃí ááÃäÃÃà ÃáÃÃà ÃáÃÃí :
"ÃÃíÃà æÃÃäÃä ÃÃáÃÃÃÃ: ÃáãÃÃà åæ ÃáÃáà ÃáæÃíà ÃÃÃà ÃãÃíÃà ÃáÃí íãÃä ááÃÃà Ãä íãÃÃà Ãíå ãÃÃÃÃÃÃÃ¥ ÃÃá ÃÃíÃ"
ÃÃÃíà íÃÃÃãä ãà ÃÃÃÃã ÃáÃáÃÃà ÃáãÃÃäíà ÃÃáãÃÃà Ãáì ÃÃáÃà ÃáÃÃÃÃà ãä ÃáãÃÃÃú ÃáÃä Ããà Ãí ÃáÃãà ÃáÃÃíÃ.
Ããà "ÃáÃæÃíà ÃáÃáÃÃíÃ" ÃáÃí ÃÃÃ¥Ãà Ãáì ÃÃíà ÃáÃÃÃÃà ÃÃáÃÃãÃá æÃà ÃáããÃÃÃà ÃáäÃÃÃíà ÃíåÃ. ÃÃíÃà ãÃÃÃà ÃáÃÃãÃÃà ãÃÃÃà áÃÃÃ¥Ãà ÃáÃÃÃáíú ÃÃÃÃà ÃÃá ãÃãä ÃÃì Ãáà ÃáÃáÃà Ãí æÃÃåà Ããà ÃæÃà Ãááå ÃÃÃáì¡ ÃÃÃÃÃì áå ÃÃáÃäÃíá æÃáÃÃÃíà æåæ Ãíä íÃí Ãááå ÃÃÃã íÃáí.
Ããà "ÃÃà ÃáÃæÃÃÃ" ÃáÃí Ãà ÃÃæáåà ÃáãÃÃä Ãíä ÃÃÃà ÃãæÃà ÃáÃÃà æÃãÃáå ÃäÃã ÃÃÃÃä ááÃáÃà ÃÃÃÃÃÃà áå ÃáÃÃà ÃáÃáíãà áÃÃà íÃÃÃà ÃãííÃà ããäåÃÃ.
Ããà ÃÃãÃä ÃáÃÃÃà Ãáì Ãááå æÃæíåã ãä ÃÃÃà ÃÃíÃà ÃáÃÃ...
Ããà ÃÃÃÃÃã ÃáÃáÃÃà ÃáãÃÃäíà Ãíæà Ãááå Ãí ÃÃáíã æÃÃá ÃÃÃáíã æÃÃÃíá æÃÃÃåà ÃáãÃÃÃÃíä ÃÃáÃäà æÃáÃÃÃÃÃ¥ ÃÃá ÃÃà Ãáíæã ÃáÃæá ãä ÃáÃÃà ÃáÃæÃÃà áÃãÃÃä
Ããà Ãä ÃÃà ÃÃãá ÃÃáíã ÃÃÃæ ÃÃÃÃáà Ãáì ãÃÃæáí ÃáÃáÃà ÃáãÃÃäíà ÃÃáÃÃáíã íÃáà Ãáíåã Ãíåà "ÃáÃãá Ãáì ãäá æÃÃÃà äåÃÃíá ÃáÃáÃà ÃÃÃà ÃáãÃÃÃÃ". æÃáÃÃà åæ Ãä ÃÃà ÃáãæÃÃäíä íÃÃáÃæä ÃáÃÃäæä(ÃÃÃ) æ"íÃæãæä ÃÃäÃíã ÃáÃáæÃà ÃáÃãà ÃÃáÃÃÃÃíä ÃæÃáãÃÃÃà Ãæ ÃáãäÃÃá¡ æÃÃÃÃ[áÃÃà åÃà ÃáÃÃÃíÃ] Ãí Ãåà ÃãÃÃä ÃáÃÃÃÃ...".
Ããà ãäà ÃáÃÃÃÃÃá ÃÃÃÃì Ãáãæáà ÃáäÃæí Ãí ÃÃÃÃæä æÃÃáíã...
ÃáÃãà æÃáíæã...
Ãä ÃÃä ãà ÃÃÃäà æ ãÃáå ÃÃíà ãÃáæãà áÃì ÃáÃíÃà ÃáÃÃíÃú ÃÃãà Ãäåà ÃÃÃÃÃÃ¥ Ããä ããÃÃÃà ÃáãÃÃÃÃÃà ÃÃá ÃÃíá æåäíÃà ÃÃä áÃÃÃí ÃÃÃÃà ÃáÃÃáã ÃÃÃà ÃãÃíÃà æÃáãÃÃÃ. æÃãà Ãäåà áà ÃÃÃÃÃÃ¥ ÃÃáá æÃÃáÃÃáí áä íÃæä ãä ÃäÃåà ÃÃíÃÃ¥ ÃÃáãÃÃà ãÃäíà ÃãÃãì "ÃáÃÃÃ" áÃíåÃ...
áÃáåà áà Ãáã áåà Ãáì Ããà ÃÃÃÃ¥ ãä ããÃÃÃà ÃÃà ÃáÃáãÃäííä áãÃÃÃÃÃÃåã ÃÃá ÃÃíÃ: ÃÃÃÃà áà ÃÃÃà ÃÃáæ ãä ÃÃà æ ÃÃà æãíæÃà ÃÃáÃÃíà æÃÃÃÃíà æÃÃÃà Ãáì Ãíä Ãááå... Ãà Ãä ÃÃíá Ãááå ÃÃá ÃÃíÃ.
Ãæ áÃÃãà ÃÃáà ãà ÃÃáà áÃä ÃáãÃÃà Ããà ÃÃæÃíà ãÃáà "äíæÃæíÃ-Newsweek" (ÃÃà 11 ÃÃÃÃíà 2002) ÃÃÃá ÃÃÃí ÃÃã ÃÃãäå áÃæÃ- ÃãÃá¡ Ãí ÃÃãåã ÃÃæá Ãááå Ãáì Ãááå Ãáíå æÃáã- æÃÃÃÃÃà æÃÃÃÃã Ãáåà ÃÃÃ¥Ãã¡ æÃÃÃíà Ãí Ãà ÃáÃÃáÃã...
ãåãà íÃä ãä Ããú ÃÃíà ÃãÃíÃà Ãäåã¡ æÃÃæà Ãäåá Ãáà áãä ÃÃí...
åá ÃÃä ÃáãÃÃà íÃÃÃà Ãáì ãÃÃà ãä ÃÃíá "ÃáÃÃà Ãáì ÃáÃÃÃ¥ÃÃ" ÃÃì íäÃá ÃäÃà ÃáÃíÃà ÃáÃÃíÃá æíÃÃì ÃÃæÃÃÃåà áÃÃÃÃÃ¥ ÃäÃíà ÃãÃíÃÿ ãä íà ÃÃì Ãíäåãà ÃÃæÃÃ¥ ãÃÃÃäÃÃ¥ ãà ÃáÃÃÿ æãä íà ÃÃì ÃÃæÃÃ¥ ÃáÃÃ¥ÃÃÃ: ÃáÃÃåà Ãã ÃáãÃåæà áå.
åá ÃÃÃÃà æ.ã.Ã. ÃÃÃà Ãä ááÃÃÃÃà æÃáÃãã ÃÃà Ãí ããÃÃÃà ãÃÃÃÃÃÃåã ÃÃá ÃÃíÿ Ãá åá íæÃà Ãí ÃáÃÃáã ÃáÃä Ãáà ãä íÃíä ÃÃíä ÃáÃäÃíÃà áåà Ãæ ãÃÃæÃà Ãáíåã¿
Ããä íÃåà áà íà ãÃÃà ÃíÃåÿ
ja ja..het klopt wel een beetje eerlijk gezegd..


Ciao BabyPs.snap er geen ballen van maar ja..

14-09-2002, 16:30

Citaat:
Origineel gepost door mimi_tangaouia


mag ik je dan vriendelijk vragen als je dan wel tijd hebt om het het dan te vertalen ik zou graag willen weten wat er staat

thalla mimi
Heb ik hem ook een keer gevraagd...heeft ie helaas nog niet gedaan...

Maar hij vind het wel jammer dat er niet op zijn topic's gereageerd wordt!

14-09-2002, 16:32

Citaat:
Origineel gepost door jimpieHeb ik hem ook een keer gevraagd...heeft ie helaas nog niet gedaan...

Maar hij vind het wel jammer dat er niet op zijn topic's gereageerd wordt!
wat verwacht hij dan als hij niet eens een topic begrijpbaar kan maken voor iedereen dan is het niet intressant om te reageren