Bekijk volle/desktop versie : wie heeft er een beetje kennis van de islam???21-12-2003, 15:54
Salaam 'Alaikoum broeders en zusters,

Ik zit met een vraag en ik hoop dat iemand mij kan helpen... Mijn vraag luidt als volgt:

Als de mens sterft dan word de ziel meegenomen door Malik el Mawt en dan word het lichaam begraven... Alle enge dingen die in het graf gebeuren ken ik al, en de graf is een soort van wachtplaats tot de Dag der Opstanding Maar al die tijd dat het lichaam in het graf ligt... Wat gebeurt er dan met het ziel... ???

Ik heb hierover nooit een hadith gelezen... zouden jullie die dan ook kunnen aangeven of een aya in de Koran ...

Dank jullie wel voor de moeite!

afz. een zuster in de islam

21-12-2003, 16:14


De reis van de ziel na de dood

VAN DE ENE WERELD NAAR DE ANDER!

Waarom dan, wanneer de ziel van (de stervende) zijn keel bereikt. En gij ziet toe op dat ogenblik zijn Wij dichter bij hem dan gij, maar gij ziet dit niet. (Al-Waqi ‘a (56): 83-85)

Als jemand sterft, komt de Engel des Doods om zijn ziel te nemen, ongeacht wie hij is. De stervende persoon ziet hem, hoort hem en spreekt met hem, maar niet met zijn ogen, ‘zijn oren of zijn tong. Hoe gaat dat dan? Dat weet ik niet precies. Alles wat ik weet is, dat als hij naar een andere wereld overgaat hij op een manier ziet, hoort en spreekt, die wij levenden niet kunnen waarnemen. Hiervan zijn vele gevallen overgeleverd:

lbn Abi’d-Doenya vertelde, dat op de dag dat ‘Oemar ibn ‘Abdoe’l-Aziz stierf, hij tegen degenen bij hem zei: "Zit bij mij." Toen zij bij hem zaten, zei hij: "Ik ben degene, die U bevolen hebt, en die U niet gehoorzaamd heeft. U verbood mij iets en ik kwam daartegen in opstand." Hij zei dit drie maal. Toen zei hij: "Maar er is geen god dan Allah." Toen hief hij zijn hoofd op en staarde. Zij zeiden: "U kijkt heel indringend Amier al-Moe’minien." Hij antwoordde: "Ik zie een verschijning die geen mens of djin is." Daarna stierf hij.

Fadala ibn Dinar zei: "Ik was tijdens het stervensuur van Mohammed ibn Wasi’ bij hem. Hij begon te praten en zei: "Welkom bij de engelen van mijn Heer! Er is geen kracht of macht behalve van Allah!" Ik rook de zoetste geur die ik ooit heb geroken." Toen werden zijn ogen glazig en hij stierf.

Waarom ga ik zo ver in het verleden, naar de tijd van de eerste moslims terug? Ik was zelf aanwezig toen iemand in onze eigen tijd stierf. Ik was bij mijn grootmoeder toen zij stierf. Het was de tijd van het ochtendgebed. Zij had pijn en snakte naar lucht, kreunde van de intense pijn, maar ondanks dat, herhaalde zij met grote vreugde: Al-lah! De dood is zoet!" en sprak elke paar minuten de shahada uit. Toen was alles voorbij. Dit is waar onze taak, de taak van degenen, die nog in leven zijn, begint.

Nadat de ziel genomen is, en als het een zuivere ziel is, dan wordt hij begroet door zijn familie die in het Hiernamaals is en die de Tuinen bewonen, zij komen de ziel juichend en met grote vreugde begroeten. Zij vragen de ziel over de toestand van degenen, die nog in deze wereld leven.

Daarna dragen de engelen de ziel van de ene hemel naar de volgende, tot hij in de aanwezigheid van Allah (Alle eer is aan Hem en moge Hij geprezen zijn!) komt. Dan keert de ziel zich om en ziet dat het lichaam gewassen en gekleed wordt en dat het begraven wordt. De ziel zegt: Neem mij voorwaarts! Neem mij voorwaarts! of Waar nemen jullie mij naar toe? ’ Maar de mensen kunnen het niet horen.

Als het lichaam in het graf is gezet, plaatst de ziel zich tussen het lichaam en het lijkkleed, op deze manier kan de ondervraging plaatsvinden.

Daarna hoort de ziel de voetstappen van de laatste mensen verdwijnen, die bij de begrafenis waren en de aarde is over hem uitgespreid. De aarde weerhoudt de engelen echter niet om hem te benaderen. Zelfs als er een steen voor hem was uitgehold en hij daarin was geplaatst en de opening met lood verzegeld was, zou dat de engelen nog niet weerhouden om hem te benaderen. De hardste stoffen kunnen de doorgang van de zielen niet tegenhouden. Zij houden zelfs de djins niet tegen. Allah - moge Hij verheerlijkt zijn! - heeft de aarde en de stenen net zo voor de engelen gemaakt, als Hij lucht voor de vogels heeft gemaakt.

Het graf dijt uit en strekt zich voor de ziel, en ook voor het lichaam uit. Het lichaam is in een graf van de kleinste afmeting en toch dijt het uit, vanwege de ziel, zover als het oog reikt.

Voor details en voor de bevestiging van wat ik heb gezegd citeer ik hier

een aantal betrouwbare hadiths van de Boodschapper van Allah (moge Allah hem zegenen en hem vrede geven). Hij zei:

"Als een gelovige op het punt staat om deze wereld te verlaten en over te gaan naar de Volgende wereld, dan dalen engelen uit de hemelen af met gezichten die stralen als de zon en zitten om hem heen in een menigte zover het oog reikt. Dan komt de Engel des Doods en zit bij zijn hoofd en zegt: "Goede ziel, kom naar buiten naar de vergeving en het genoegen van Allah! En de ziel verschijnt, zoals een druppel water uit een waterzak stroomt en de Engel pakt het vast. Als hij het gepakt heeft, ‘laten de andere engelen het geen moment in zijn hand. Zij nemen het en plaatsen het in een geparfumeerd kleed en de geuren daarvan lijken op de zoetste geur van muskus, die op aarde gevonden kan worden.

Dan dragen zij hem naar boven entelkens als zij langs een groep engelen komen, vragen die: "Wie is deze goede ziel?" en de engelen met de ziel antwoorden: ‘Die en die, de zoon van die en die," en zij gebruiken de mooiste namen waarmee de mensen hem in deze wereld hebben genoemd. Zij brengen hem naar de laagste hemel en vragen of er een poort voor hem geopend kan worden. Die wordt voor hem geopend, en de engelen van elke hemel, die dicht bij Allah staan, begeleiden hem naar de volgende hemel tot hij de hemel bereikt, waar Allah, de Grote, is. Allah, de Almachtige en Majesteitelijke zegt:

"Schrijf het boek van Mijn slaaf in ‘Illiyum in en breng hem terug naar de aarde. Ik heb hen daaruit geschapen en Ik breng hen daar weer naar toe en Ik breng hen daar weer uit voort."

Zijn ziel wordt dan weer naar zijn lichaam toegebracht en twee engelen komen naar hem toe. Zij laten hem zitten en zeggen tegen hem: "Wie is jouw Heer?"

Hij antwoordt: "Mijn Heer is Allah." Zij vragen hem: "Wat is jouw godsdienst?" Hij antwoordt: "Mijn godsdienst is islam." Zij vragen hem: "Wie is deze man, die onder u was gestuurd?’ Hij antwoordt: "De Boodschapper van Allah." Zij vragen hem: "Hoe ben je deze dingen te weten gekomen?" Hij antwoordt: "Ik las het Boek van Allah, geloofde erin en verklaarde dat het waar was."

Dan verklaart een Stem uit de hoogte: "Mijn slaaf heeft de waarheid gesproken, spreidt daarom de tapijten uit de Tuin voor hem uit en open de poort van de Tuin voor hem!" Dan komt er wat van de geur en het parfum van de Tuin bij hem, zijn graf breidt zich uit, zover het oog reikt, een man met prachtige kleding en een zoete geur komt naar hem toe en zegt:’ Verheug je in dat wat je pleziert, want dit is de dag die je beloofd is." Hij vraagt: ‘Wie ben je? Je hebt een uiterlijk, dat veel goeds voorspelt." Hij antwoordt: "Ik ben je goede daden." Dan zegt hij: "0 Heer, laat het Laatste Uur spoedig slaan, zodat ik bij mijn familie en mijn bezittingen kan zijn!"

Als een ongelovige op het punt staat om deze wereld te verlaten en naar een Volgende Wereld overgaat, komen engelen met zwarte gezichten en ruig haar en kleding uit de hemel naar beneden en zitten in grote menigte om hem heen, zover het oog reikt. Dan komt de Engel des Doods en gaat bij zijn hoofd zitten en zegt: "Slechte ziel, kom naar buiten voor de wraak en de woede van Allah!’ De ziel verdeelt zich over het hele lichaam en wordt uit het lichaam getrokken zoals een pin uit natte wol wordt getrokken. Dan neemt de engel hem over. Als hij hem te pakken heeft, laten de andere engelen het geen moment in zijn handen. Zij nemen hem en wikkelen hem in een ruigbehaard kleed waar een stank vanaf komt, zoals de ergste stank van een Iichaam in de wereld.Dan nemen zij hem naar boven en telkens als zij voorbij een groep engelen komen, vragen dezen: ‘Wie is deze slechteziel?" en de engelen met de ziel antwoorden: "die en die, de zoon van die en die," en zij gebruiken de ergste benamingen die de mensen hem op deze wereld hebben gegeven. Dan brengen zij hem naar de laagste hemel en vragen of de poort voor hem geopend kan worden. Deze gaat niet open.

De Boodschapper van Allah (moge Allah hem zegenen en hem vrede geven), reciteerde toen:

". ..de poorten van de hemel zullen niet worden geopend. noch zullen zij in het paradijs komen. tot een kameel door het oog van de naald gaat." (Al-A ‘raf (7):40)

Dan zegt Allah, de Almachtige en Majesteitelijke: "Schrijf zijn boek in Sijdjin in, in de diepste aarde." Daarna wordt de ziel naar beneden gegooid." Daarna reciteerde de Profeet(vzmh):

"En wie iets met Allah vereenzelvicht, het is alsof hij van een hoogte valt en de vogels hem wegrukken of de wind hem wegblaast naar een afgelegen plaats." (Al-Had] (22):31)

Dan keert zijn ziel naar zijn Iichaam terug en twee engelen komen naar hem toe en zeggen tegen hem: "Wie is uw Heer?" Hij antwoordt: "Helaas, helaas, ik weet het niet!" Dan klinkt een Stem uit de hoogte en zegt: "Mijn slaaf heeft gelogen, spreidt dus de tapijten van het Vuur voor hem uit en open de poort van het Vuur voor hem! Daarna komt er een hete wind naar hem toe, zijn graf wordt zo nauw voor hem, dat zijn ribben samengeperst worden en een man met een afschuwelijk uiterlijk en kleding en een vieze lucht komt naar hem toe en zegt: Wees bedroeft over de rekening, die je in schande hebt gebracht, want dit is de dag die je beloofd werd." Hij vraagt: Wie ben jij?"

Je hebt een uiterlijk, dat kwaad voorspelt." Hij antwoordt: ‘Ik ben je slechte daden." Dan zegt hij: "0 Heer, laat het Laatste Uur niet komen!"

Allah, de Verhevene zegt in Zijn Almachtige Boek over de woorden die de twee engelen bij de ondervraging van de dode persoon in het graf gebruiken:

"Allah verstrekt degenen, die geloven in het tegenwoordige leven en het Hiernamaals met het bevestigende woord en Allah laat de onrechtvaardigen dwalen. En Allah doet wat Hij wil. (Ibrahiem (14):2 7).

ik weet dat het een beetje veel is maar ik hoop dat je hier de antwoord vind op je vraag


21-12-2003, 16:15
DE BETEKENIS EN WAARHEID DE DOOD"ledere ziel zal de dood proeven." (Al Imran (3)£L85)

Wat is de dood? Is het totale vernietiging? Of is het eenvoudig de scheiding van de ziel van het lichaam? En als de ziel van het lichaam gescheiden is, wat gebeurt er dan met elk van hen? Wat gebeurt er met de mens zelf, de eigenaar van het tijdelijke lichaam en de eeuwige ziel? Wordt zijn bewustzijn beeindigd als het lichaam sterft? Of blijft zijn bewustzijn doorleven in de eeuwige ziel? Voelen de doden op dezelfde manier plezier en pijn als de levenden dat doen? Kan het bewustzijn van een levend persoon, wiens ziel in het lichaam ingesloten is vergeleken worden met het bewustzijn van een dode wiens de ziel van het lichaam bevrijd is?

Het antwoord op de laatste vraag is natuurlijk, nee! De levenden zijn zich bewust en de doden zijn zich bewust. Maar er is een verschil en er is geen enkele manier om dat te vergelijken. Dood is een zuivere vernietiging. Het is eerder een verplaatsing van de ene wereld naar de andere. Als een dode man de zegening of de straf van het graf voelt, betekent dat niet dat hij levend in zijn graf ligt, dat hij voedsel, kleding en dergelijke nodig heeft. Het betekent ook niet dat zijn ziel in alle delen van het lichaam aanwezig is, zoals hij dat was in deze wereld. De ziel keert naar het lichaam terug, maar op een manier die anders is dan in deze wereld, opdat de dode ondervraagd en in het graf getest kan worden.

We kunnen enig begrip van de dood krijgen, door het met de slaap te vergelijken, dit is immers de "kleine dood; maar er is uiteraard een natuurlijke ongelijkheid tussen deze twee. In de slaap verlaat de ziel van de mens het lichaam door de neusgaten en reist tot hij in de aanwezigheid van de Heer van de Troon is. Als de slaper zich in reine staat bevindt, knielt zijn ziel voor zijn Schepper. Dan mag hij de wereld van de dromen binnengaan of de zielen van de overleden mensen ontmoeten, maar wat hij eigenlijk zal ontmoeten is een pagina uit Allah’s kennis van het Onzichtbare, dat zowel het goede als het slechte wat hij voor een bepaalde mens heeft bepaald, bevat. Als de slaper oprecht, vrijgevig en zuiver is en iemand, die zichzelf tijdens de waaktoestand niet met domme dingen bezig houdt, dan zal de ziel naar hem terugkeren en het hart de waarheid mededelen, die Allah, de Grote en Majesteitelijke, hem heeft laten zien.

Als dit gebeurt, wordt het een waarachtige droom genoemd. In de slaap kan de ziel ook vrij over de wereld reizen en de zielen ontmoeten van mensen, die nog in leven zijn en kennis van hun verkrijgen. Iets daarvan is waar en iets is niet waar. Het gedeelte wat niet waar is, is een normale droom of het geklets van de ziel.

Ook als de slaper een leugenaar is en van onwaarheden houdt, dan reist zijn ziel tijdens zijn slaap naar de hemel en beweegt zich. vrijelijk over de wereld en ontmoet andere zielen en krijgt ware informatie over het Onzichtbare. Maar als de ziel naar het lichaam terugkomt, ontmoet hij Sheitan halverwege en die vermengt de waarheid met onwaarheid zoals hij doet als de persoon wakker is. Als de slaper wakker wordt is hij verward en beneveld over dat-gene wat Allah, de Almachtige en Majesteitelijke hem heeft laten zien en daarom begrijpt hij, het niet, hij herinnert zich alleen wat Sheitan hem heeft laten zien. Dit zijn verwarrende dromen.

Als bewijs hiervoor noemen wij wat Allah de Grote in soera az-Zoemar heeft gezegd:

"Allah neemt de zielen van de mensen op wanneer zij sterven en ook van hen die niet sterven tijdens hun slaap. Dan houdt Hij die, die Hij ten doden heeft opgeschreven en zendt de overigen tot een bepaalde tijd (in het lichaarn) terug." (Az-Zoemar (39):42)

In de toestand van de slaap verlaat de ziel niet volledig het lichaam, zoals hij dat wel bij de dood doet, maar verblijft in het lichaam en verlaat dit niet om vrijelijk door de hemelen te bewegen. Wij kunnen het met een straal of een draad vergelijken waarvan het einde aan het lichaam verbonden blijft.

De straal van deze ziel strekt zich uit tot de hemel en keert dan weer terug naar het lichaam als de slaper wakker wordt. Het lijkt op stralen van de zon. Het lichaam van de zon is in de hemel maar zijn stralen zijn op aarde. De twee gevallen zijn niet precies hetzelfde, maar het is een manier om het duidelijker te maken.

In het geval van de dood, blijft het lichaam op de grond terwijl de ziel zich in de tussenruimte tussen de twee werelden bevindt. Een tussenruimte is iets wat twee dingen scheidt; hemel en aarde, of deze wereld en de Volgende Wereld. Met andere woorden het is de periode tussen de dood en de opstanding. De zegen of de straf van de tussenruimte zijn niet gelijk aan de zegen en de straf van de Volgende Wereld. Het is iets dat gebeurt tussen deze wereld en de Volgende Wereld. Ondanks het feit dat de ziel zich in de tussenruimte tussen de twee werelden bevindt en het lichaam nog in de aarde is, zijn de twee nog steeds verbonden. Daarom ondergaan beiden de zegen of de straf.Wij hebben de situatie met de slaap vergeleken, maar er is natuurlijk een verschil. In de slaap verblijft de ziel in het lichaam. Het verschijnt als een straal naar de hemel zodat de slaper een droom heeft waarin hij zich of gelukkig of ellendig voelt. Hij ervaart ofwel zegen ofwel straf in zijn slaap.

In de dood verblijft de ziel hoofdzakelijk in de tussenruimte en niet in het lichaam. Als Allah de grote ziel wil zegenen of straffen, dan verbindt Hij de ziel met het lichaam. Het is in de hemel maar tegelijkertijd kijkt hij naar en is hij verbonden met het lichaam in de grond. De ziel is op meer dan een plaats op dezelfde tijd. Een bewijs hiervoor is dat de Boodschapper (vrede en zegeningen met hem) Moesa (vrede en zegeningen met hem) op de Nacht van de Miraadj in gebed op zijn graf zag staan en hij zag hem ook in de zesde en zevende hemel.

Desondanks ondergaan lichaam en ziel tegelijkertijd de zegeningen of de straf. Op andere momenten overkomt het alleen de ziel. Een dode kan zijn bewustzijn enige tijd verliezen maar de zegeningen of de straf gaan door. Dit hangt af van wat Allah, de Grote wil en het hangt af van de daden van de overledene.

lemand uit de vroegere tijden dacht, dat als zijn lichaam maar tot as verbrand werd en een deel van het as in zee gestrooid werd en een ander deel op droog land tijdens een winderige dag, dat hij dan van de straf van het graf gered was. Maar Allah beval de zee om de as te verzamelen en de as die op het land was gegooid ook en zei toen: "Sta op!" en de man ontdekte dat hij voor Allah stond. Allah ondervroeg hem: ‘Waarom heb je dit ge daan?" Hij antwoordde: "Uit vrees voor U mijn Heer, maar U bent degene die het, het beste weet." Dit was de reden waarom Allah het hem vergaf.

Die daad kon de straf of de zegening van het graf niet voorkomen, die effect hebben op de delen die niet meer bestaan. Als een rechtvaardig man in een vuur verbrandt, dan zal zijn portie zegeningen zijn lichaam en ziel nog steeds bereiken en zal Allah het vuur koel en vredig voor hem maken. Voor de zondaar wordt de koele lucht als vuur en hete wind. De elementen van het universum gehoorzamen hun Heer, Organisator en Schepper. Hij laat hen zich gedragenop de manier die Hij wil. Alles gehoorzaamt aan zijn wil in een nederige onderwerping aan zijn verkondiging.
21-12-2003, 16:21
DE ZEGEN VAN HET GRAF (TUSSEN DE TWEE WERELDEN)

"Maar gij o ziel in vrede! Keer tot uw Heer terug,verblijd in Allah’s welbehagen. Ga daarom in onder Mijn dienaren,en ga Mijn paradijs binnen." (Qor ‘aan Al-Fadjr (89):27-30)‘Het graf’...het graf is een woord dat ons vrees inboezemt. Wij denken er niet graag aan.Wij zijn ons niet bewust van de vreugde die het kan bevatten.Waarlijk,de zegen van het graf is beter dan elk genoegen dat deze wereld ons kan bieden.De Boodschapper (zegeningen en vrede zijn met hem) zei:"Als een gelovige de dood nabij is,dan komen de engelen van de genade naar hem toe.Als zijn ziel wordt genomen,plaatsen zij het in een stuk witte zijde en dragen het naar de hemelpoort. Zij zeggen:"Wij hebben nooit iets zoeters geroken dan dit."Zijn ziel wordt gevraagd:"Hoe is het met die en die? Hoe is die en die?’ Dan zal er gezegd worden:‘Laat hem met rust. Hij kwam juist van het lijden van de wereld!"Het graf of de tussenruimte is het derde stadium in de menselijke ontwikkeling.Het eerste is het rijk van de baarmoeder van de moeder met al zijn beperkingen en de drie duisternissen die het bevat.Het tweede is het rijk van deze wereld waarin wij opgroeien en waar wij vertrouwd mee zijn en waar wij het goede en het slechte van krijgen en de middelen tot geluk en ellende.Het derde is het rijk van het graf of de tussenruimte dat wijder en groter is dan het domein waarin wij nu leven-het rijk van deze wereld.Het vierde en laatste stadium is het eeuwigdurende rijk dat de Tuin en het Vuur bevat.Er is geen rijk hierna want het is het Rijk van de eeuwigheid.Waar we nu in geinteresseerd zijn is het derde stadion, het rijk van de tussenruimte tussen de werelden.Het is het eerste stadium van de Volgende Wereld.Daarin zijn de zielen in twee groepen verdeeld, een groep wordt gestraft en gevangen, door zijn straf van al het andere weerhouden zoals bijvoorbeeld het elkaar bezoeken. De andere groep zijn de gezegenden, en het is de tweede groep waar we ons nu op zullen concentreren.De bevrijde zielen van degenen, die gezegend zijn gaan bij elkaar op bezoek en bespreken wat er in de wereld en met de mensen in die wereld,die zij achtergelaten hebben,is gebeurd.Elke ziel is in gezelschap van zijn vrienden,die op eenzelfde manier gehandeld hebben. Veel mensen hebben dromen gehad, die dat lieten zien. Zo’n droom is door Salih ibn Bashier overgeleverd, hij zei: "Ik zag Ata’asSulami in een droom nadat deze gestorven was en ik zei tegen hem, "Moge Allah genade met jou hebben. Je hebt lange tijd op deze wereld geleden!" Hij antwoordde: "Bij Allah, dat is door een langdurige vreugde en oneindig plezier opgevolgd." Ik vroeg: "Wat is jouw positie?" Hij antwoordde: "Met hen, die Allah onder de profeten, de oprechten, de martelaars en de rechtgeleiden heeft gezegend."Allah, de Grote zegt:"En wie aldus Allah en deze boodschapper gehoorzaamt, zal zijn onder degenen wie Allah Zijn zegeningen heeft geschonken, namelijk de profeten, de waarachtigen, de getuigen (martelaars) en de goeden en dezen zijn uitstekende metgezellen." (Al Nisa (4): 69)De gezegende zielen genieten vanaf het moment van hun dood van dit stadium. Wij hebben dat al zeer gede tailleerd duidelijk gemaakt en door een degelijke hadith ondersteund. Als de gelovige sterft, komen de engelen naar hem toe en spreken met hem en hij spreekt met hen zonder dat de aanwezige mensen dit merken. De ziel snakt ernaar om zijn Heer te ontmoeten en verlaat gemakkelijk het lichaam. Dan dragen de engelen hem naar de hemel en een zoete geur verspreidt zich, die door alle engelen en de zuivere, bevrijde zielen in de hemelen wordt waargenomen. Zij ondervragen elkaar over deze zoete geur. Zijn verwanten en beste vrienden, die met hen in deze wereld waren haasten zich naar hem. Zij verschijnen voor hem in de volgende wereld en dringen om hen heen en vragen hem naar het nieuws van de wereld en van degenen, die daar verblijven.Dan nemen de engelen de ziel op van de ene hemel naar de andere en elke engel en elke hemel waar hij voorbij komt, prijst en zegent hem. Hij is verrukt van de zoetste en mooiste tijdingen. Dan stopt de ziel voor de Almachtige Koning, moge Zijn majesteit geprezen zijn! Hij zegt tegen de ziel: ‘Welkom aan deze goede ziel en aan het lichaam dat hij achterliet." Als de Heer, de Almachtige en Majestieuze iets verwelkomt, dan verwelkomt alles het en alle bekiemmingen zullen hem verlaten. Dan zegt Hij: ‘Laat hem zijn plaats in de Tuin zien en toon hem de eer en de zegeningen die Ik voor hem heb voorbereid." Dan nemen de engelen hem weer mee terug naar de aarde, zodat hij kan zien dat zijn lichaam gewassen wordt en zij gaan door met een gesprek, hoewel de levenden het niet kunnen horen.
De engelen bidden op precies dezelfde manier voor de ziel van de gelovige in de hemelen als de mensen voor het lichaam op aarde bidden. Tenslotte is het lichaam begraven en de ziel keert naar het lichaam terug en gaat tussen het lichaam en het lijkkleed zitten. Deze terugkeer houdt niet dezelfde band in als de ziel met zijn lichaam in deze wereld had. Het is zelfs niet dezelfde band als hij tijdens de slaap had noch is het de band, die hij had terwijl het op zijn rustplaats is. Deze terugkeer is speciaal voor de ondervraging die wij al eerder genoemd hebben.Daarna, zoals we al eerder verteld hebben, komen de twee engelen Moenkar en Nakir naar beneden en ondervragen hem. Hierna wordt er een deur naar het Vuur geopend en hem wordt verteld: ‘Kijk daarnaar! Dit zou jouw plaats in het Vuur geweest zijn als je tegen Allah in opstand was gekomen en als Allah jouw. plaats in de Tuin daarvoor ingeruild had.’ Dan wordt de deurgesloten en een andere deur naar de Tuin wordt geopend en hij ziet zijn plaats aldaar. Deze deur blijft open tot de Dag der Opstanding. Wat van de zoetheid en de geur van het Paradijs bereikt hem en zijn graf wordt wijd. Hij slaapt vredig net alsof hij in de weide van de Tuin is.Deze ruimheid, licht en groenheid waarin de gelovige van het moment van zijn overlijden tot de Dag der Opstanding verblijft, is niet hetzelfde als wij in onze wereld kennen. Als een levende het graf zou openen, dan zou hij geen wijdte, licht of groenheid vinden. Hij zou geen open deur vinden waardoor hij de Tuin kon zien. Hij zou geen zegen of marteling zien. Het is alleen de overledene, die zich hiervan bewust is en deze dingen ziet. Allah heeft door Zijn wijsheid de macht om het voor de levenden af te schermen.Het bewijs, dat dit zo is, is het feit dat er andere wezens zoals de djin zijn, die met ons op aarde leven. Zij praten met luide stem onder ons maar wij zien of horen hen niet. Er zijn engelen geweest, die met de gelovigen (bij Badr) vochten en ongelovigen versloegen en tegen hen schreeuwden, maar de moslims hebben hen niet gehoord of gezien. Djibriel kwam tot deBoodschapper (moge hij gezegend zijn en vrede hebben) te midden van de mensen, maar zij konden hem niet zien of horen.Als iemand de dood nabij is, steekt de engel zijn hand naar de ziel uit en reikt ernaar, hij spreekt er tegen en hij komt naar buiten. Een licht als een zonnestraal en een zoete geur komen naar de ziel. Dan stijgt hij op. Te midden van de engelen, maar degenen, die daar zijn kunnen het niet zien of ruiken. Hij wordt ondervraagd, gestraft, geslagen en klaagt of schreeuwt het uit. Dit gebeurt allemaal terwijl hij dood ligt en zijn familie om hen heen staat, maar zij kunnen het niet horen of zien. De slaper droomt en geniet van zijn droom of wordt erdoor gekweld, terwijl iemand die in wakkere toestand naast hem is, is niet in staat is om waar te nemen wat er gebeurt.Allah alle eer is aan Hem en moge Hij geprezen zijn -heeft levenloze objecten bewustzijn en waarneming gegeven zodat zij hun Heer kunnen verheerlijken. De stenen vallen uit vrees voor Hem. De bergen en bomen knielen. De steentjes, het water en de planten verheerlijken Hem. Dit gebeurt allemaal terwijl wij er ons niet bewust van zijn. Allah de Grote zegt:"En daar is niets dat Het niet met de lof die Hem toekomt, verheerlijkt." (Al-Isra (1 7):44)De metgezellen hoorden het voedsel dat gegeten werd, Allah verheerlijken. Dit is omdat de metgezellen een doorzichtigheid van hart hadden, welke wij niet meer bezitten. Al deze dingen zijn onderdeel van onze wereld en wij zijn daar toch volledig onwetend van. Het is niet te vergezocht omdit door te treken naar onze onbewustheid van de dingen van de Volgende Wereld.Een illustratie van de zegeningen van de tussenruimte tussen de twee werelden wordt gevonden in de woorden van de Allah’s Boodschapper moge Allah hem zegenen en hem vrede geven, betreffende het martelaarschap. Hij zei:"De martelaar krijgt zes goede dingen van Allah: Hij vergeeft hem zodra zijn bloed vergoten wordt en laat hem zijn plaats in de Tuin zien, Hij beschermt hem tegen de straf in het graf, Hij beveiligt hem tegen de Grootste Verschrikking, Hij plaatst een kroon van waardigheid op zijn hoofd, waarvan een enkele robijn in waarde groter is dan alles wat deze wereld bevat, Hij geeft hem tweeenzeventig donkerogige houris ten huwelijk en Hij bemiddelt voor zeventig van zijn verwanten."
Hij zei ook:"Als een van jullie broeders (in het gevecht) wordt neergeslagen, dan plaatst Allah hun zielen in de lichamen van groene vogels die naar de rivieren van de Tuin gaan, zijn fruit eten en in de gouden lampen in de schaduw van de Troon schuilen. Als zij de zoetheid van hun voedsel en drinken hebben ervaren en van hun uitmuntende ontvangst, dan zeggen zij: "Als onze broeders maar konden weten wat Allah voor ons heeft gedaan, dan zouden zij de djihad nooit meer vermijden of over een wereldlijke oorlog spreken.’ Allah de Almachtige en Majestueuze zegt: "Ik zal hen dit van joudoorgeven."Toen heeft Allah de Grote aan Zijn Boodschapper (moge Allah hem zegenen en vrede schenken) geopenbaard:"En denk niet over degenen, die terwille van Allah zijn gedood, als doden.Neen, zij zijn levend en bij hen Heer worden hun gaven geschonken."(Al Imran(3):169).

21-12-2003, 16:24


sorry ik ben moe check de site zelf uit haha smehli doei

http://www.student.tue.nl/t/a.e.bouhali/hafid/de_reis_van_de_ziel_na_de_dood.htm

21-12-2003, 16:56
dank je wel meid... je bent een schat ik heb nu even geen tijd om te lezen maar ik zal vanavond wel lezen dank je wel..... doeii

22-12-2003, 13:03
ik weet dat het superveel iss ma kheb ook bijna alles gelezen en kvond wel de moeite waard over wat er gebeurd met de doden en als de engelen hem meenemen ensow..mohimmmm tis graag gedaan

11-01-2004, 12:01
Moooooi man..!!
Ik heb niet alles gelezen..Omdat het wel heel erg veel is...Ik zal het wel proberen!

Beslema!