Bekijk volle/desktop versie : Bidden09-09-2002, 09:12
Hallo mensen,

Ik hoop echt dat jullie mij kunnen helpen met dit probleem. Ik wil heel erg graag beginnen met bidden. Kan iemand mij alsjeblieft vertellen waar ik informatie kan vinden over hoe je moet bidden. Ik weet namelijk niet wanneer je welke handeling moet verrichten.

Alvast heel erg bedankt

10-09-2002, 15:30


een ding begrijp ik niet, moet je nou als je begint te bidden, het gebed aankondigen, in de zin van zeggen welk gebed je nu gaat verrichten?

als ik begin, hef ik mijn handen en zeg ik:

allah oe akbar, allah oe akbar,
achhado ana la ilaha ila lah,
wa achhado ana mohamadan rasoel lah.
haya 3an salat, haya 3an lfalah,
kadkamat salat (dohr) bijvoorbeeld)
allah oe akbar allah oe akbar
la ilaha ila lah wahdo la charika lah.
allah oe akbar.

en dan begin ik met bismilah rahman rahim en de fatiha en een soera, maar volgens mij begin ik verkeerd of niet.

moet ik niet meteen met allah oe akbar beginnen en mijn handen bewegen, vervolgens mijn handen op de buik en zeggen:

soebhanaka allahoema wa bihamdika,
wa tabaraka isoka, wa ta3ala djadoka, wa la
ilaha ghayroek.

Hoe moet ik beginnen??????

10-09-2002, 15:35
Met de aankondiging, dus hoe je het hebt vermeld, maar niet dat je de salaat aankondigd, bv dhor, hoe jij het hebt vermeld.

10-09-2002, 23:36
Het belang van het gebed:

Het is onlogisch te denken dat Allah alleen door de menselijke ziel aanbeden kan worden.
Het aanbidden van Allah moet ook lichamelijk zijn.
Het lichaam moet zich buigen, neerwerpen, verplaatsen, onthouden van voedsel, reinigen, bedekken, etc.
Het lichaam moet leren om de ogen, oren, tong en de handen te beheersen.

De mens is geschapen om alleen Allah de Almachtige te aanbidden.
In de islam wordt aanbidding omschreven als alles dat omwille van Allah wordt gedaan.(zolang het binnen de grenzen van Allah's bepalingen blijft).

Het gebed is een vaste en verplichte vorm van aanbidding.
Het is door het gebed dat de goddelijke glorie zich inplant in het hart.

Daarom, richt uw aangezicht oprecht tot de (ware) godsdienst,
overeenkomstig de natuur welke Allah de mensen heeft geschapen.
De schepping van Allah kent geen verandering.
Dat is het ware geloof.
maar de meeste mensen weten het niet.
U tot hem bekerende,
vrees Hem en leeft het gebed na
en behoort niet tot de afgodendienaren.

(Koran 30:31-32)

De tijden van het gebed:

Het gebed wordt vijf keer per dag verricht.
De namen die aan de gebeden worden gegeven corresponderen met de tijden waarop zij gehouden worden:

1. Salatoel-Fadjr: Het gebed in de morgen
2. Salatoel-Zoehr: Het gebed in de middag
3. Salatoel-'Asr: Het gebed in de namiddag
4. Salatoel-Maghrib: Het gebed in na zonsondergang
5. Salatoel-Isja: Het gebed in de avondFadjr tussen de eerste ochtendschemering en zonsopgang
Zoehr ongeveer een kwartier van de hoogste stand van de zon tot het volgende gebed
'Asr laat in de middag tot kort voor zonsondergang
Maghrib tussen zonsondergang en het verdwijnen van de rode schemering
Isja ongeveer anderhalf uur na zonsondergang tot voor de eerste ochtendschemeringAzan (de gebedsoproep)

De Azan is de oproep tot het gebed die vijf keer per dag wordt geroepen vanaf de moskee, of waar er ook maar een gebedsbijeenkomst wordt gehouden.
Degene die de Azan roept (de Moeazzin) staat met het gezicht naar Mekka gericht met beide handen tot aan de oren opgeheven.

De tekst van de Azan is als volgt:

4 x Allahoe Akbar Allah is de grootste
2 x Ashadoe ella ilaha illallah Ik getuig dat er geen god is dan Allah
2 x Ashadoe enna Moehammeden rasoel Allah Ik getuig dat Mohammed Allah's gezant is
2 x Hayya al assalaah Haast U naar het gebed
2 x Hayya al al Falaah Haast U naar het welslagen
2 x Allahoe Akbar Allah is de grootste
1 x La ilaha illallah Er is geen God dan Allah

Aan de oproep voor het eerste gebed 's morgens wordt nadat men 2 x Hayya al al Falaah heeft geroepen toegevoegd:

2 x As-salatoe ghayroe miman-naum Het gebed is beter dan de slaapVoorbereiding tot het gebed:

Het is niet toegestaan het gebed te verrichten zonder te voldoen aan een aantal voorwaarden.
Is hier eenmaal aan voldaan dan kan men in het aangezicht van Allah soebhanahoe wa Ta'la staan.

Reinheid:

Dit houdt in: het schoon zijn van het lichaam, de kleding en de plaats waar het gebed wordt verricht.

Bedekken van de geslachtsorganen:

In geval van de man is hij verplicht om tenminste bedekt te zijn vanaf zijn navel tot over de zijkant van de knie.
Het lichaam van de vrouw moet totaal bedekt zijn, op het gezicht en de handen na.

Juiste tijd:

Het gebed moet op de juiste tijd worden verricht.
Het is niet toegestaan om het gebed eerder te verrichten.

Richting Ka'bah:

Het gebed moet gedaan worden met het gezicht in de richting van de Ka'bah in Mekka.
( vanuit Nederland moet men bidden naar het zuidoosten )

10-09-2002, 23:36


De woedoe (kleine wassing):

Alvorens met het gebed te beginnen moet men de woedoe (kleine wassing) verrichten.
De woedoe (kleine wassing) wordt gedaan naar het voorbeeld van de profeet Mohammed (vzmh).
Hieronder volgt de beschrijving van hoe de woedoe moet worden verricht.


--------------------------------------------------------------------------------Eerst maakt men de intentie (voornemen van gehoorzaamheid aan de wil van Allah)
daarna wordt het volgende uitgesproken:
Bismillahir rahmanir rahiem
( in naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle)


--------------------------------------------------------------------------------Daarna begint men drie keer grondig de handen te wassen


--------------------------------------------------------------------------------Daarna wordt drie keer de mond gereinigd, waarbij de tanden door er overheen te wrijven schoon worden gemaakt.


--------------------------------------------------------------------------------Daarna worden drie keer de neusgaten gewassen


--------------------------------------------------------------------------------Daarna wordt het gezicht gewassen, van voorhoofd tot kin en van oor


--------------------------------------------------------------------------------Daarna worden de armen tot aan de ellebogen gewassen.
( de rechterarm eerst )


--------------------------------------------------------------------------------Daarna wordt met de palm van de rechterhand een kwart deel van het hoofd bevochtigd.


--------------------------------------------------------------------------------Daarna worden de oren gewassen


--------------------------------------------------------------------------------Tenslotte wast men drie maal de voeten tot de enkels.
( de rechter voet eerst )


--------------------------------------------------------------------------------

10-09-2002, 23:37
verrichting van het gebed:

Het gebed kan door een ieder alleen worden verricht.
Als twee of meer personen samen zijn vormen zij een Djama'ah (een gemeenschap) en moeten zij samen bidden.
Een van hen treed hierbij op als Imam (voorganger).

Elk gebed bestaat uiteen aantal eenheden (Rak'ah).
Hieronder staat het verplicht aantal Rak'ah vermeld.
Het is Soennah (naar het voorbeeld van de profeet Mohammed (vzmh) om buiten dit verplichte gedeelte nog een aantal extra Rak'ah te verrichten.

tijd van het gebed: Rak'ah:
Fadjr 2
Zoehr 4
'Asr 4
Maghrib 3
Isja 4

Hieronder volgt de beschrijving van hoe het gebed moet worden verricht.


--------------------------------------------------------------------------------Men heft beide handen op tot aan de oren en zegt:
Allahoe Akbar
(Allah is de grootste)


--------------------------------------------------------------------------------Het gebed is begonnen, men staat nu in de stand die Qijam genoemd wordt.
in deze stand worden drie verschillende gebeden gereciteerd:

1. As-Sana (lofprijzing van Allah)

Soebhanaka Allahoema wa bihamdik
wa tabaraka kasmoek wa Ta'ala djadoek
wa la ilaha ghairoek
(Heilig bent U, o Allah, en lof zij U, en gezegend is Uw naam en hoog is Uw roem,
er is geen god behalve U)

Aoedzoe billahi minasj sjaitaanir radjiem
(ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen het kwade van Satan de vervloekte)

2. Nu reciteren we het eerste hoofdstuk uit de Koran, Al-Fatiha


1. Bismillahir rahmanir rahim in naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
2. Alhamdu lillahi rabbi-l-'alamien Alle lof zij Allah, de Heer der werelden
3. Arahmanir rahim de Barmhartige, de Genadevolle
4. Maliki yawmi-d-din Meester van de Dag des Oordeels
5. Iyy'aka na'buddu wa iyy'aka nasta'in U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp
6. ihdina-s-sirata l-mustaqim leid ons op het rechte pad
7. Sirata l-ladhina an'amta 'alayhim
ghrayri l-mardubi 'alayhim wa la-d-d'alin het pad dergenen aan wie Gij gunsten hebt geschonken,niet dat van hen op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden.

Hoofdstuk Al-Fatiha is een essentieel onderdeel van het gebed en komt iedere Rak'ah terug.


3. Nu reciteren we een ander hoofdstuk uit de Koran

Dit gebed is vrije keus, hier kan ieder vers uit de Koran worden gereciteerd.


--------------------------------------------------------------------------------Gelijk na de laatste recitatie buigen we ons naar de gebogen houding (Qijam) met de woorden:
Allahoe Akbar
(Allah is de grootste)

Nu bevinden we ons in Roekoe, in deze positie zeggen we drie maal:
Soebhana rabbijal Adziem
(Heilig is mijn Heer de grote!)

Vervolgens gaan we terug naar de staande houding (Qijam) met de woorden:
Sami allahoe liman hamidah
(Allah verhoort hem, die Hem looft)


--------------------------------------------------------------------------------In deze positie zeggen we:
Rabbana wa lakal hamd
(Onze Heer, alle lof zij U)

Vanaf de staande positie gaan we naar de Sadjdah.
Terwijl we dit doen zeggen we:
Allahoe Akbar
(Allah is de grootste)


--------------------------------------------------------------------------------In de Sadjdah houding zeggen we drie keer:
Soebhana rabbi-jal a'la
(Heilig is mijn Heer, de allerhoogste)

Vervolgens zeggen we:
Allahoe Akbar
(Allah is de grootste)

en nemen de zittende houding aan


--------------------------------------------------------------------------------We zeggen weer:
Allahoe Akbar
(Allah is de grootste)

en gaan terug naar de Sadjdah


--------------------------------------------------------------------------------In de Sadjdah houding zeggen we drie keer:
Soebhana rabbi-jal a'la
(Heilig is mijn Heer, de allerhoogste)


--------------------------------------------------------------------------------

De eerste Rak'ah is hiermee ten einde gekomen.
Voor de tweede Rak'ah zegt men weer: Allahoe Akbar
en staat op naar de Qijam houding.

In de tweede Rak'ah begint men gelijk met Al-Fatiha (het voorafgaande gedeelte van de eerste Rak'ah vervalt nu)
Na Al-Fatiha wordt weer een vers uit de Koran gereciteerd, waarbij men weer vrij is in keuze.

De tweede Rak'ah is voor de rest hetzelfde als de eerste.
Nadat de tweede Rak'ah is beëindigd, d.w.z. na de tweede Sadjdah van de tweede Rak'ah, zeggen we Allahoe Akbar en nemen de zittende positie aan voor At-asjah-hoed.

Deze houding heet Qa'dah.
In deze houding zeggen we At-asjah-hoed:

At ta hijatoe lillahi was-salawatoe wa tajjibatoe
Alle aanbidding in woorden, daden en bezittingen weergegeven komt Allah toe.
Assalamoe alaika ajoehan nabijoe Vrede zij met U, o Profeet
wa rahmatoelahhi wa barakatoehoe en de genade van Allah en Zijn zegeningen
Assalamoe alaina wa alaibadilla-hi-s-salihien Vrede zij met ons, en met de ware dienaren van Allah
Ashadoe ella Ilaha Illa Allah Ik getuig dat er geen god is dan Allah
wa ashadoe enna Mohammeden ‘abdoehoe wa rasoeloeh
en ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is


Na de At-asjah-hoed beëindigd te hebben kunnen zich de volgende drie gevallen voordoen:

1. Het gebed telt 2 Rak'ah:

In dit geval gaat men na de At-asjah-hoed in dezelfde positie door met de Tasliem (vredeswens einde gebed).

2. Het gebed telt 3 Rak'ah:

In dit geval staat men na de At-asjah-hoed op in staande positie (Qijam) en herhaalt de tweede Rak'ah met het verschil dat er nu alleen Al-Fatiha gereciteerd wordt en geen tweede vers.
Na de At-asjah-hoed gaat men in dezelfde positie door met de Tasliem (vredeswens einde gebed).

3. Het gebed telt 4 Rak'ah:

In dit geval staat men na de At-asjah-hoed op in staande positie (Qijam) en herhaalt men zijn derde Rak'ah nog een keer.
Na de At-asjah-hoed gaat men in dezelfde positie door met de Tasliem (vredeswens einde gebed).
Tasliem (de vredeswens)

Bij ieder mens zijn constant twee engelen aanwezig die alle daden vanaf de geboorte tot aan de dood optekenen.
Allah leert ons dat niets hen ontgaat.
Zij schrijven het levensboek van de mens tot aan het kleinste detail.
Het boek zal als getuige dienen in het hiernamaals op de Dag des Oordeels, en ieder mens die op aarde heeft geleefd zal zijn levensboek kunnen lezen.
Bij de afsluiting van het gebed worden deze engelen begroet:


--------------------------------------------------------------------------------Men wend eerst het hoofd naar rechts en zegt tegen de engel aan de rechterkant:
Assalamoe alaikoem wa rahmatoellah
(Vrede zij met U en de genade van Allah)


--------------------------------------------------------------------------------dan wend men het hoofd naar links en zegt tegen de andere engel:
Assalamoe alaikoem wa rahmatoellah
(Vrede zij met U en de genade van Allah)


--------------------------------------------------------------------------------

Hiermee is het gebed beëindigd.

11-09-2002, 12:14
hartelijkb bedankt voor deze uitleg