Bekijk volle/desktop versie : Lees wat in marokko gebeurt!!!!05-09-2002, 14:28
æáÇíÉ ÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁ ÊÛáÞ ËáÇËíä ãÓÌÏÇ æÊÔÌÚ ÇáÎãÇÑÇÊ !!!


Ýí ÎØæÉ ÃßËÑ ÌÑÃÉ Úáì Þíã ÇáÃãÉ æãÈÇÏÆåÇ ÃÞÏãÊ ÓáØÇÊ æáÇíÉ ÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁ ÇáßÈÑì ãäÐ ÃÓÈæÚ Úáì ÅÛáÇÞ ãÓÌÏ íæÌÏ ÈÇáÚãÇÑÉ ÇáÊí ÊÖã ãÚÇåÏ "Óíáæíä" ÇáÕÍíÉ ÇáÏæáíÉ ÈÒäÞÉ ÍãÇä ÇáÝØæÇßí ÇáÊÇÈÚÉ áÈáÏíÉ ÓíÏí ÈáíæØ ÈÚãÇáÉ ÃäÝÇ¡ æåæ ÇáãÓÌÏ ÇáæÍíÏ ÇáÐí íæÌÏ ÈÇáÞÑÈ ãä ÓÇÍÉ 16 äæäÈÑ æÇáÃãíÑ ãæáÇí ÚÈÏ Çááå¡ æåæ ÊÇÈÚ áäÙÇÑÉ ÇáÃæÞÇÝ æÇáÔÄæä ÇáÇÓáÇãíÉ¡ æÅáì ÍÏæÏ ßÊÇÈÉ åÐå ÇáÓØæÑ áÇ ÒÇáÊ ÏæÇÚí ÇáÅÛáÇÞ ãÌåæáÉ ÅáÇ ÃääÇ ÚáãäÇ ÃíÖÇ Ãä åÐÇ ÇáÅÌÑÇÁ ÇÊÎÐå æÇáí ÇáÈíÖÇÁ ÇÏÑíÓ ÈäåíãÉ¡ æåã ÃíÖÇ ãÓÇÌÏ ÃÎÑì(30 ãÓÌÏ&Ccedil ÈãäÇØÞ ãÎÊáÝÉ ßÏÑÈ ÚãÑ¡ ßãÇ ÚáãäÇ Ãä ÇáæÇáí äÝÓå ÃÔÑÝ íæã ÇáÎãíÓ ÇáãäÕÑã Úáì ÅÎáÇÁ ÇáãÓÌÏ ãä ßá ÊÌåíÒÇÊå æããÊáßÇÊå.æÞÏ ÒÇÑÊ ÇáÊÌÏíÏ ÇáãÓÌÏ ÇáãÛáÞ æÚÇíäÊ ÇáÊæÇÌÏ ÇáÃãäí ÇáãßËÝ¡ æÇÓÊãÚÊ áÇÓÊäßÇÑ ÇáãÕáíä ÇáÐíä ÍÖÑæÇ áÃÏÇÁ ÇáÕáÇÉ ææÌÏæÇ ÈÇÈ ÇáãÓÌÏ ãæÕÏÇ.æíÍíØ ÈÇáãÓÌÏ ÇáãÛáÞ Úáì ãÏÇÑ ÏÇÆÑí ÞØÑå ãÇÆÉ ãÊÑ ÃßËÑ ãä ÚÔÑ ÍÇäÇÊ ÊÚÇÞÑ ÝíåÇ ÇáÎãÑ ÌåÇÑÇ¡ æÝíåÇ äÇÏáÇÊ ÔÈå ÚÇÑíÇÊ¡ åÐÇ ÈÇáÅÖÇÝÉ Åáì ÇáãÞÇåí æÇáãØÇÚã ÇáãÌÇæÑÉ ÇáÊí ÊÚÊÈÑ ÃãßäÉ ãÝÖáÉ ááÇÎÊáÇØ æÞÖÇÁ ÇáäÒæÇÊ ÇáÔíØÇäíÉ¡ ÃãÇ ÓÇÍÉ 16 äæäÈÑ æÇáÃãíÑ ãæáÇí ÚÈÏ Çááå ÝÊÚÌÇä ÈÇáãÊÕÇÈíÇÊ æÇáãÊÕÇÈíä. ÃÝáã íßä Ãæáì ÈÇáãÓÄæáíä Ãä íÛáÞæÇ ãæÇÎÑ ÇáÎãÑ æÇáÝÓÇÏ¡ ÈÏá Ãä íäØÈÞ Úáíåã Þæá Çááå ÊÚÇáì ( æãä ÃÙáã ããä ãäÚ ãÓÇÌÏ Çááå Ãä ÊÑÝÚ æíÐßÑ ÝíåÇ ÇÓã&aring ÝãÇ Þæá ÇáæáÇíÉ¿¿ .
íæãíÉ ÇáÊÌÏíÏ
22/08/2002

05-09-2002, 14:29


ãåÇÌÑæä ÈÇáÂáÇÝ...


ÈÞáã Ð.ÎáÇÝ ÃæÌÇÏÑ

ÃÒíÏ ãä 110.000 ãÛÑÈí ÈÆíÓ íÍÇæá ßá ÓäÉ ÚÈæÑ ãÖíÞ ÌÈá ØÇÑÞ ÞÕÏ ÇáÇáÊÍÇÞ ÈÃÑÖ ÇáæÚæÏ¡ æíäÊåí åÐÇ ÇáÍáã äåÇíÉ ãÎÒíÉ áßá ÇáãÛÇÑÈÉ.
æÇáÛÑíÈ Ãä ÛÑÞ ÇáÂáÇÝ ãä ÃÚÒ ËÑæÇÊäÇ ÇáÈÔÑíÉ áÇ íËäí ÇáÈÞíÉ ÇáÈÇÞíÉ ãä ÅÚÇÏÉ ÇáßÑÉ. æÇáÃßíÏ Ãä æÑÇÁ åÐÇ ÇáÊåÇÝÊ Úáì ÇáãæÊ ÃÓÈÇÈÇ ßÇãäÉ.
åäÇß ãÚØíÇä ÈÇÑÒÇä:
ÇáÃæá: Åä ÇáÈáÏ íÍÖä Ü Ãæ íÍÊÖä áÇ ÝÑÞ Ü ãÄÓÓÇÊ ÚÊíÞÉ ãÊåÇáßÉ áÇ ÊÞÏã ááÃÌíÇá ÇáÌÏíÏÉ ãÚÇáã ÍÞíÞíÉ æÇÖÍÉ ááãÓÊÞÈá.
ÇáËÇäí: ÇáÊÏÝÞ ÇáØæÝÇäí ááãÒÇÈá ÇáÇÚáÇãíÉ ÇáÛÑÈíÉ ÇáæÇÚÏÉ ÈÌäÉ Úáì ÇáÃÑÖ áÇ íÝÕá ÚäåÇ Óæì ÞØÚ 12 ßáã ÈÍÑÇ æÝí áíáÉ æÇÍÏÉ !
íõÌãÚ ÇáãÎÊÕæä Ãä åÐå ÇáãÃÓÇÉ ÇáãÎÒíÉ ÇÍÊÏÊ ãÈÇÔÑÉ ÈÚÏ ÊæÞíÚ ÇÊÝÇÞíÉ ÝÖÇÁ Ôäßá Espace Schengel ÓäÉ 1990 æÇáÊí ÍÏÊ ãä ÇáÊÃÔíÑÇÊ ÇáããäæÍÉ ÇáÃãÑ ÇáÐí ÃÚØì áÔÈÇÈ ÇáÈáÏ ÇáÇäØÈÇÚ ÈÇáÇÎÊäÇÞ ããÇ ÍÐÇ Èåã Åáì ÇáÚÈæÑ "ÇáÓÑí" äÍæ ÅÓÈÇäíÇ ÎÕæÕÇ ãä ãÖíÞ ÌÈá ØÇÑÞ¡ æÇÓÊØÇÚÊ åÐå ÇáÙÇåÑÉ Ãä ÊÕÈÍ Ãåã ãÍÇæÑ æãÚÇáã ÚáÇÞÉ ÇáãÛÑÈ ÈÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃæÑÈí. ÝãÇ Èíä ÓäæÇÊ 1991 - 1999 ÊáÐÐÊ ÇáÓáØÇÊ ÇáÅÓÈÇäíÉ ÈÇÚÊÞÇá 32000 ãåÇÌÑ ÍÓÈ ÊÕÑíÍ ÇáæÒíÑ ÇáÃæá ÇáÅÓÈÇäí "ÃËäÇÑ" ÃãÇã ÇáÈÑáãÇä ÈÊÇÑíÎ 24 ÃÈÑíá 2002. æíÖíÝ Ãä ÓäÉ 2000 ÚÑÝÊ æÍÏåÇ ÖÈØ 15000 ãåÇÌÑ. æÓäÉ 2001 ÑÞã 18517 ãåÇÌÑ (ãäåã 14405 ÚÈÑ ÇáãÖíÞ æ 4112 ÚÈÑ ÌÒÑ ÇáßäÇÑ&iacute. æåí ÃÑÞÇã áÇ ÊÍÊÇÌ Åáì ÊÝßíÑ áãáÇãÓÉ ÇáÊÖÇÚÝ Çáãåæá Ýí ÃÚÏÇÏ ÇáãåÇÌÑíä. æÈÎÕæÕ åÐå ÇáÓäÉ ÝÅä ÇáÅÓÈÇä ÊãßäæÇ ãä ÍÌÒ 1060 ÞÇÑÈÇ ãÎÕÕÇ ááÊåÌíÑ¡ æÊÝßíß 302 ÔÈßÉ ááÊåÑíÈ æÇÚÊÞÇá 1223 ãä ãßæäíåÇ¡ ÍÓÈ ÇáãÕÏÑ äÝÓå. æÇáÌÏíÑ ÈÇáÐßÑ Ü æÇáÍÓÑÉ ! Ü Ãä ÇáÓáØÇÊ ÇáãÛÑÈíÉ ÊÄßÏ åÐå ÇáÃÑÞÇã ÈÃÎÑì ÊÖÇÚÝåÇ æÊÒíϺ ÅÐ ÊÝíÏ ãÕÇáÍ ÇáÃãä Ýí ÊÞÇÑíÑåÇ ÈåÐÇ ÇáÕÏÏ ÃäåÇ ÊãßäÊ ãä ÖÈØ 25613 ãÑÔÍÇ ááåÌÑÉ ÓäÉ 2000 æÃÒíÏ ãä 21000 ÂÎÑíä¡ ÝÞØ ãÇ Èíä ÔåÑí íäÇíÑ æíæáíæÒ ãä ÓäÉ 2001 Ü æåæ ãÇ íÞÇÑÈ 80 ãÚÊÞáÇ ßá íæã ãä ÇáÌÇäÈ ÇáãÛÑÈí æÍÏå ! äÇåíß Úä ÇáÅÓÈÇä ÇáÐíä ÃÏáæÇ ÈÃäåã ØÑÏæÇ ãä ÇáÃÑÇÖí ÇáÇÓÈÇäíÉ 22984 ÓäÉ 2001 ãäåã 21000 ãÛÑÈí. æÇáÃÏåì Ãä ÇáãÛÑÈ ÕÇÑ íÚÑÝ äæÚÇ ÃÝÙÚ ãä ÇáåÌÑÉ¡ æåí ÇáåÌÑÉ ÇáÌäÓíÉ !
ÍÞÇÆÞ æÃÑÞÇã ÊÏãí ÇáÞáÈ¡ áßäåÇ ÊÏÚæäÇ ãÚ Ðáß Åáì ÇáÊÝßíÑ ÇáÐí íÓÊÍË ÇáÊÍÑß æÇáÞíÇã áßä ÈÚÏ æÚí ÚãíÞ ÈÇáÃÓÈÇÈ ÇáÏÇÝÚÉ Åáì ÇáÇÊÝÇÞ ÇáÊáÞÇÆí æÇáÇÖØÑÇÑí áÔÈÇÈ ÇáÈáÏ Ü æåã ÇáÕÝæÉ Ü æÇáÐí áÇíãßä Ãä íßæä ÇÊÝÇÞ ÎØà Úáì Ãä ÇáÚíÔ Ýí ÇáãÛÑÈ ÌÍíã áÇ íØÇÞ ! æáÚá ÇáÊÕÑíÍ ÇáÈÓíØ æÇáÚãíÞ Ýí Âä áÃÍÏ ÇáÔÈÇÈ ÇáãÛÇÑÈÉ ÃãÇã ÇáÞäÇÉ ÇáËÇäíÉ ÈÊÇÑíÎ 16/04/2002¡ ãáÌã áßá ÕÇÏÚ¡ ÞÇá: "æÏÏÊ áæ ÞØÚÊ ÅÑÈÇ æÑãíÊ ÈÇáÖÝÉ ÇáÃÎÑì"
Åä ÇáÍá ãÓÊÚÕ áßäå ããßä ÔÑíØÉ ÇÓÊÍÖÇÑ ÇáäÞØ ÇáãÓÊÚÌáÉ ÇáÊÇáíÉ:
Ü ÇáßÝ Úä ÇáãÒÇíÏÉ æÇáãäÇæÑÉ ÈãáÝ ÇáãåÇÌÑíä Ýí ÇáãÝÇæÖÇÊ ÇáãÛÑÈíÉ ÇáÃæÑÈíÉ.
Ü ßÝá ÇáßÑÇãÉ ÇáÍÞíÞíÉ áßá ÇáãÛÇÑÈÉ Ýí ÇáÏÇÎá¡ ÞÈá ØáÈåÇ ãä ÇáÎÇÑÌ.
Ü ÖÑæÑÉ ãÔÑæÚ ãÌÊãÚí ÕáÈ íáÊÝ Íæáå ÇáãÛÇÑÈÉ.

05-09-2002, 14:41
Assalamou alaikoum wa rahmatou laah wa barakatouh, bismillah wa salatou wa salam 3ala rasouli laah mohamadin ibni abdillah wa 3ala alihi wa sa7bihi wa man walah,

triest

 andere woorden heb ik er niet voor....als het daar al gebeurt dan moeten we er niet van wakker liggen dat het straks hier ook zo ver is

05-09-2002, 15:01

Citaat:
Origineel gepost door jimpie


wil je alsjeblieft...in het kort samenvatten waar het verhaal over gaat


Assalamou alaikoum wa rahmatou laah wa barakatouh, bismillah wa salatou wa salam 3ala rasouli laah mohamadin ibni abdillah wa 3ala alihi wa sa7bihi wa man walah,

ahuuuuuum ik zal mijn best doen maar neem me niks kwalijk als het een kromme vertaling wordt

het eerste stuk:

in casablanca zijn een aantal moskeeen (30) op bevel van de lokale overheid gesloten tot nu toe is de reden daarvan onbekend. De burgemeester heeft zelf deze acties geleid. Het is zelfs zo dat er een moskee is waar in de buurt verschillende bars en plaatsen waar alcohol vrijuit wordt geschonken het zou de voorkeur verdienen dat deze overheid deze plaatsen zou moeten sluiten gezien het verderf dat er plaats vindt ipv de moskeeen.

het tweede stuk:

meer dan 110.000 trieste marokkanen proberen de overtocht te maken over de straat van gibraltar om het beloofde land te bereiken (dit zegt denk ik al genoeg) verder staan er een aantal cijfers en oorzaken (that's it) kortom de triestheid zelve...

wa salam

 

 

05-09-2002, 15:01


broeder 30 moskeeen zijn gesloten in casa blanca en geen 1 moskee vertaaaaaaal het goed ja broeder

05-09-2002, 15:03
ik ga het voor u vertalen incha allah safie je krijgt het te lezen morgen dan incha allah.

05-09-2002, 15:17

Citaat:
Origineel gepost door yassine23
broeder 30 moskeeen zijn gesloten in casa blanca en geen 1 moskee vertaaaaaaal het goed ja broeder


Assalamou alaikoum wa rahmatou laah wa barakatouh, bismillah wa salatou wa salam 3ala rasouli laah mohamadin ibni abdillah wa 3ala alihi wa sa7bihi wa man walah,

akhi goed lezen is het halve werk....trouwens!! we blijven mensen en zoals je al zult weten maken wij mensen fouten....en de zuster vroeg om een samenvatting...

Wa salam