Bekijk volle/desktop versie : Lees wat in marokko gebeurt!!!!05-09-2002, 14:28
æáÃíà ÃáÃÃà ÃáÃíÃÃà ÃÃáà ÃáÃÃíä ãÃÃÃà æÃÃÃà ÃáÃãÃÃÃà !!!


Ãí ÃÃæà ÃÃÃà ÃÃÃà Ãáì Ãíã ÃáÃãà æãÃÃÃÃåà ÃÃÃãà ÃáÃÃà æáÃíà ÃáÃÃà ÃáÃíÃÃà ÃáÃÃÃì ãäà ÃÃÃæà Ãáì ÃÃáÃà ãÃÃà íæÃà ÃÃáÃãÃÃà ÃáÃí ÃÃã ãÃÃåà "Ãíáæíä" ÃáÃÃíà ÃáÃæáíà ÃÃäÃà ÃãÃä ÃáÃÃæÃÃí ÃáÃÃÃÃà áÃáÃíà ÃíÃí Ãáíæà ÃÃãÃáà ÃäÃá æåæ ÃáãÃÃà ÃáæÃíà ÃáÃí íæÃà ÃÃáÃÃà ãä ÃÃÃà 16 äæäÃà æÃáÃãíà ãæáÃí ÃÃà Ãááå¡ æåæ ÃÃÃà áäÃÃÃà ÃáÃæÃÃà æÃáÃÃæä ÃáÃÃáÃãíá æÃáì ÃÃæà ÃÃÃÃà åÃÃ¥ ÃáÃÃæà áà ÃÃáà ÃæÃÃí ÃáÃÃáÃà ãÃåæáà Ãáà Ãääà Ãáãäà ÃíÃà Ãä Ã¥Ãà ÃáÃÃÃÃà ÃÃÃÃÃ¥ æÃáí ÃáÃíÃÃà ÃÃÃíà Ãäåíãá æåã ÃíÃà ãÃÃÃà ÃÃÃì(30 ãÃÃÃÃ) ÃãäÃÃà ãÃÃáÃà ÃÃÃà Ããá Ããà Ãáãäà Ãä ÃáæÃáí äÃÃÃ¥ ÃÃÃà íæã ÃáÃãíà ÃáãäÃÃã Ãáì ÃÃáÃà ÃáãÃÃà ãä Ãá ÃÃåíÃÃÃÃ¥ æããÃáÃÃÃÃ¥.æÃà ÃÃÃà ÃáÃÃÃíà ÃáãÃÃà ÃáãÃáà æÃÃíäà ÃáÃæÃÃà ÃáÃãäí ÃáãÃÃá æÃÃÃãÃà áÃÃÃäÃÃà ÃáãÃáíä ÃáÃíä ÃÃÃæà áÃÃÃà ÃáÃáÃà ææÃÃæà ÃÃà ÃáãÃÃà ãæÃÃÃ.æíÃíà ÃÃáãÃÃà ÃáãÃáà Ãáì ãÃÃà ÃÃÃÃí ÃÃÃÃ¥ ãÃÃà ãÃà ÃÃÃà ãä ÃÃà ÃÃäÃà ÃÃÃÃà Ãíåà ÃáÃãà ÃÃ¥ÃÃá æÃíåà äÃÃáÃà ÃÃÃ¥ ÃÃÃíÃá Ã¥Ãà ÃÃáÃÃÃÃà Ãáì ÃáãÃÃåí æÃáãÃÃÃã ÃáãÃÃæÃà ÃáÃí ÃÃÃÃà ÃãÃäà ãÃÃáà ááÃÃÃáÃà æÃÃÃà ÃáäÃæÃà ÃáÃíÃÃäíá Ããà ÃÃÃà 16 äæäÃà æÃáÃãíà ãæáÃí ÃÃà Ãááå ÃÃÃÃÃä ÃÃáãÃÃÃÃíÃà æÃáãÃÃÃÃíä. ÃÃáã íÃä Ãæáì ÃÃáãÃÃæáíä Ãä íÃáÃæà ãæÃÃà ÃáÃãà æÃáÃÃÃá ÃÃá Ãä íäÃÃà Ãáíåã Ãæá Ãááå ÃÃÃáì ( æãä ÃÃáã ããä ãäà ãÃÃÃà Ãááå Ãä ÃÃÃà æíÃÃà Ãíåà ÃÃãÃ&yen Ããà Ãæá ÃáæáÃíÿ¿ .
íæãíà ÃáÃÃÃíÃ
22/08/2002

05-09-2002, 14:29


ãåÃÃÃæä ÃÃáÃáÃÃ...


ÃÃáã Ã.ÃáÃà ÃæÃÃÃÃ

ÃÃíà ãä 110.000 ãÃÃÃí ÃÃíà íÃÃæá Ãá Ãäà ÃÃæà ãÃíà ÃÃá ÃÃÃà ÃÃà ÃáÃáÃÃÃà ÃÃÃà ÃáæÃæá æíäÃåí Ã¥Ãà ÃáÃáã äåÃíà ãÃÃíà áÃá ÃáãÃÃÃÃÃ.
æÃáÃÃíà Ãä ÃÃà ÃáÃáÃà ãä ÃÃà ÃÃæÃÃäà ÃáÃÃÃíà áà íÃäí ÃáÃÃíà ÃáÃÃÃíà ãä ÃÃÃÃà ÃáÃÃÃ. æÃáÃÃíà Ãä æÃÃà åÃà ÃáÃÃ¥ÃÃà Ãáì Ãáãæà ÃÃÃÃÃà ÃÃãäÃ.
åäÃà ãÃÃíÃä ÃÃÃÃÃä:
ÃáÃæá: Ãä ÃáÃáà íÃÃä à Ãæ íÃÃÃä áà ÃÃà à ãÃÃÃÃà ÃÃíÃà ãÃÃ¥ÃáÃà áà ÃÃÃã ááÃÃíÃá ÃáÃÃíÃà ãÃÃáã ÃÃíÃíà æÃÃÃà ááãÃÃÃÃá.
ÃáÃÃäí: ÃáÃÃÃà ÃáÃæÃÃäí ááãÃÃÃá ÃáÃÃáÃãíà ÃáÃÃÃíà ÃáæÃÃÃà ÃÃäà Ãáì ÃáÃÃà áà íÃÃá Ãäåà Ãæì ÃÃà 12 Ãáã ÃÃÃà æÃí áíáà æÃÃÃà !
íõÃãà ÃáãÃÃÃæä Ãä Ã¥ÃÃ¥ ÃáãÃÃÃà ÃáãÃÃíà ÃÃÃÃà ãÃÃÃÃà ÃÃà ÃæÃíà ÃÃÃÃÃíà ÃÃÃà ÃäÃá Espace Schengel Ãäà 1990 æÃáÃí ÃÃà ãä ÃáÃÃÃíÃÃà ÃáããäæÃà ÃáÃãà ÃáÃí ÃÃÃì áÃÃÃà ÃáÃáà ÃáÃäÃÃÃà ÃÃáÃÃÃäÃà ããà ÃÃà Ãåã Ãáì ÃáÃÃæà "ÃáÃÃí" äÃæ ÃÃÃÃäíà ÃÃæÃà ãä ãÃíà ÃÃá ÃÃÃá æÃÃÃÃÃÃà åÃÃ¥ ÃáÃÃÃ¥Ãà Ãä ÃÃÃà Ãåã ãÃÃæà æãÃÃáã ÃáÃÃà ÃáãÃÃà ÃÃáÃÃÃÃà ÃáÃæÃÃí. Ããà Ãíä ÃäæÃà 1991 - 1999 ÃáÃÃà ÃáÃáÃÃà ÃáÃÃÃÃäíà ÃÃÃÃÃÃá 32000 ãåÃÃà ÃÃà ÃÃÃíà ÃáæÃíà ÃáÃæá ÃáÃÃÃÃäí "ÃÃäÃÃ" ÃãÃã ÃáÃÃáãÃä ÃÃÃÃíà 24 ÃÃÃíá 2002. æíÃíà Ãä Ãäà 2000 ÃÃÃà æÃÃåà ÃÃà 15000 ãåÃÃÃ. æÃäà 2001 ÃÃã 18517 ãåÃÃà (ãäåã 14405 ÃÃà ÃáãÃíà æ 4112 ÃÃà ÃÃà ÃáÃäÃÃÃ&shy. æåí ÃÃÃÃã áà ÃÃÃÃà Ãáì ÃÃÃíà áãáÃãÃà ÃáÃÃÃÃà Ãáãåæá Ãí ÃÃÃÃà ÃáãåÃÃÃíä. æÃÃÃæà åÃÃ¥ ÃáÃäà ÃÃä ÃáÃÃÃÃä ÃãÃäæà ãä ÃÃà 1060 ÃÃÃÃà ãÃÃÃà ááÃÃ¥Ãíá æÃÃÃíà 302 ÃÃÃà ááÃÃ¥Ãíà æÃÃÃÃÃá 1223 ãä ãÃæäíåá ÃÃà ÃáãÃÃà äÃÃÃ¥. æÃáÃÃíà ÃÃáÃÃà à æÃáÃÃÃà ! à Ãä ÃáÃáÃÃà ÃáãÃÃÃíà ÃÃÃà åÃÃ¥ ÃáÃÃÃÃã ÃÃÃÃì ÃÃÃÃÃåà æÃÃíú Ãà ÃÃíà ãÃÃáà ÃáÃãä Ãí ÃÃÃÃíÃåà ÃÃ¥Ãà ÃáÃÃà Ãäåà ÃãÃäà ãä ÃÃà 25613 ãÃÃÃà ááåÃÃà Ãäà 2000 æÃÃíà ãä 21000 ÃÃÃíä¡ ÃÃà ãà Ãíä ÃÃ¥Ãí íäÃíà æíæáíæà ãä Ãäà 2001 à æåæ ãà íÃÃÃà 80 ãÃÃÃáà Ãá íæã ãä ÃáÃÃäà ÃáãÃÃÃí æÃÃÃ¥ ! äÃåíà Ãä ÃáÃÃÃÃä ÃáÃíä ÃÃáæà ÃÃäåã ÃÃÃæà ãä ÃáÃÃÃÃí ÃáÃÃÃÃäíà 22984 Ãäà 2001 ãäåã 21000 ãÃÃÃí. æÃáÃÃåì Ãä ÃáãÃÃà ÃÃà íÃÃà äæÃà ÃÃÃà ãä ÃáåÃÃá æåí ÃáåÃÃà ÃáÃäÃíà !
ÃÃÃÃà æÃÃÃÃã ÃÃãí ÃáÃáá áÃäåà ÃÃÃæäà ãà Ãáà Ãáì ÃáÃÃÃíà ÃáÃí íÃÃÃà ÃáÃÃÃà æÃáÃíÃã áÃä ÃÃà æÃí Ããíà ÃÃáÃÃÃÃà ÃáÃÃÃÃà Ãáì ÃáÃÃÃÃà ÃáÃáÃÃÃí æÃáÃÃÃÃÃÃí áÃÃÃà ÃáÃáà à æåã ÃáÃÃæà à æÃáÃí áÃíãÃä Ãä íÃæä ÃÃÃÃà ÃÃà Ãáì Ãä ÃáÃíà Ãí ÃáãÃÃà ÃÃíã áà íÃÃà ! æáÃá ÃáÃÃÃíà ÃáÃÃíà æÃáÃãíà Ãí Ãä áÃÃà ÃáÃÃÃà ÃáãÃÃÃÃà ÃãÃã ÃáÃäÃà ÃáÃÃäíà ÃÃÃÃíà 16/04/2002¡ ãáÃã áÃá ÃÃÃá ÃÃá: "æÃÃà áæ ÃÃÃà ÃÃÃà æÃãíà ÃÃáÃÃà ÃáÃÃÃì"
Ãä ÃáÃá ãÃÃÃà áÃäå ããÃä ÃÃíÃà ÃÃÃÃÃÃà ÃáäÃà ÃáãÃÃÃÃáà ÃáÃÃáíÃ:
à ÃáÃà Ãä ÃáãÃÃíÃà æÃáãäÃæÃà Ããáà ÃáãåÃÃÃíä Ãí ÃáãÃÃæÃÃà ÃáãÃÃÃíà ÃáÃæÃÃíÃ.
à ÃÃá ÃáÃÃÃãà ÃáÃÃíÃíà áÃá ÃáãÃÃÃÃà Ãí ÃáÃÃÃá¡ ÃÃá ÃáÃåà ãä ÃáÃÃÃÃ.
à ÃÃæÃà ãÃÃæà ãÃÃãÃí Ãáà íáÃà Ãæáå ÃáãÃÃÃÃÃ.

05-09-2002, 14:41
Assalamou alaikoum wa rahmatou laah wa barakatouh, bismillah wa salatou wa salam 3ala rasouli laah mohamadin ibni abdillah wa 3ala alihi wa sa7bihi wa man walah,

triest

 andere woorden heb ik er niet voor....als het daar al gebeurt dan moeten we er niet van wakker liggen dat het straks hier ook zo ver is

05-09-2002, 15:01

Citaat:
Origineel gepost door jimpie


wil je alsjeblieft...in het kort samenvatten waar het verhaal over gaat


Assalamou alaikoum wa rahmatou laah wa barakatouh, bismillah wa salatou wa salam 3ala rasouli laah mohamadin ibni abdillah wa 3ala alihi wa sa7bihi wa man walah,

ahuuuuuum ik zal mijn best doen maar neem me niks kwalijk als het een kromme vertaling wordt

het eerste stuk:

in casablanca zijn een aantal moskeeen (30) op bevel van de lokale overheid gesloten tot nu toe is de reden daarvan onbekend. De burgemeester heeft zelf deze acties geleid. Het is zelfs zo dat er een moskee is waar in de buurt verschillende bars en plaatsen waar alcohol vrijuit wordt geschonken het zou de voorkeur verdienen dat deze overheid deze plaatsen zou moeten sluiten gezien het verderf dat er plaats vindt ipv de moskeeen.

het tweede stuk:

meer dan 110.000 trieste marokkanen proberen de overtocht te maken over de straat van gibraltar om het beloofde land te bereiken (dit zegt denk ik al genoeg) verder staan er een aantal cijfers en oorzaken (that's it) kortom de triestheid zelve...

wa salam

 

 

05-09-2002, 15:01


broeder 30 moskeeen zijn gesloten in casa blanca en geen 1 moskee vertaaaaaaal het goed ja broeder

05-09-2002, 15:03
ik ga het voor u vertalen incha allah safie je krijgt het te lezen morgen dan incha allah.

05-09-2002, 15:17

Citaat:
Origineel gepost door yassine23
broeder 30 moskeeen zijn gesloten in casa blanca en geen 1 moskee vertaaaaaaal het goed ja broeder


Assalamou alaikoum wa rahmatou laah wa barakatouh, bismillah wa salatou wa salam 3ala rasouli laah mohamadin ibni abdillah wa 3ala alihi wa sa7bihi wa man walah,

akhi goed lezen is het halve werk....trouwens!! we blijven mensen en zoals je al zult weten maken wij mensen fouten....en de zuster vroeg om een samenvatting...

Wa salam