Bekijk volle/desktop versie : Mohammed(vzmh) in de BijbelPagina's : [1] 2

23-11-2003, 22:26
Profetieën over Mohammed(vzmh) in de het Oude Testament
.
De Koran leert ons dat de profeet Mohammed zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt aangekondigd. Sommige mensen die de Bijbel lezen, zullen profetieën over een komende profeet lezen, maar trekken snel de conclusie dat het om een profeet uit het midden van Israël moet gaan. We zullen de verzen uit het Oude Testament die betrekking hebben op de komst van Mohammed (vrede zij met hem) voor u als bewijs aanvoeren:

Een profeet zal Ik voor hen verwekken uit het midden van hun broeders, aan u gelijk; en Ik zal inderdaad Mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal stellig tot hen spreken alles wat Ik hem gebieden zal. (Deuteronomuim 18:18)

De voorspelling in dit vers gaat over een wetgevende profeet zoals Mozes dat was. Een profeet die geen nieuwe wet brengt, heeft de taak een reeds bestaande wet uit te leggen en nader toe te lichten. Zo'n profeet wordt in functie gesteld, of zoals Jezus zegt:"..om te vervullen (Matth 5:17-18)"

De profeten die tussen Mozes en Jezus verschenen, konden evenals Jezus (omdat hij ook een Israëliet was) geen aanspraak maken op deze profetie. Het volk waarnaar het woord 'hun' verwijst, is het volk van Israël. Dus de profeet, zoals Mozes, moest uit het midden van 'hun' broeders verschijnen.

Wie zijn 'hun' broeders?

Profeet Abraham kreeg twee zonen: Ismaël en Izaak. Uit Ismaël zijn de Arabieren voortgekomen en uit Izaak de Israëlieten. Uit deze twee broers zijn twee volkeren ontstaan. Dit houdt in dat de Israëlieten en de Arabieren broeders zijn. Met het woord 'hun' wordt verwezen naar de Arabieren. De Profetie in Deut. 18:18 gaat dan ook over niemand anders dan profeet Mohammed (vzmh).
Mohammed is ook de enige die te vergelijken is met profeet Mozes (de enige twee wetgevende profeten).


Waarlijk, Wij hebben tot u een boodschapper gezonden, die getuige is, gelijk Wij een boodschapper tot Farao zonden
(Koran 73:15)


Hieronder volgen nog meer overeenkomsten tussen Mozes en Mohammed.


Mozes is evenals Mohammed geboren uit een moeder en een vader. Jezus werd geboren zonder vader.

Ook Mozes werd, net als Mohammed, door velen erkend als profeet. Jezus werd maar door enkelen erkend als profeet.

Mozes werd tijdens zijn leven aangesteld als de leider van de Israëlieten. Jezus werd maar door 12 discipelen erkend als hun leraar. Mohammed (vzmh) werd net als Mozes door zijn hele volk erkend als profeet. Ook in dit geval lijkt Mohammed(vzmh) meer op Mozes.

x Mozes kreeg een wet die hij aan zijn volk moest verkondigen(Deuteronomuim 33:4). Jezus kwam niet met een wet, hij kwam alleen maar om te vervullen:
Meent niet, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. (Mattheus 5:17)

Mohammed (vzmh) kreeg net als Mozes ook een wet voor zijn volgelingen. In de Qor'aan staat:

En spreek recht tussen hen naar hetgeen Allah u heeft geopenbaard. (5:49)

Ook in dit geval, lijkt Mohammed(vzmh) meer op Mozes dan Jezus.


Mozes en Mohammed stierven beiden een natuurlijke dood. Jezus werd door Allah verheven naar de hemel.


Christenen kunnen onmogelijk beweren dat deze profetie over Jezus ging, want zij beweren dat Jezus de zoon van God is. Wanneer zij blijven volhouden dat dit vers over Jezus gaat, dan moeten zij erkennen dat Jezus een profeet was en niet de zoon van God.

Deuterononmium 18:20 vermeldt dat een valse profeet gedood zal worden:

Maar een profeet die overmoedig genoeg is om in Mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te spreken , of die in den naam van andere goden spreekt - die profeet zal sterven.

Indien er een valse profeet zou opstaan die deze profetie in Deut 18:18 zou opeisen zou hij een goddelijke straf oplopen. Zijn plan zou worden verijdeld en hij zou de dood vinden. Als profeet Mohammed (vzmh) een valse profeet zou zijn, zou hij volgens de Bijbel een goddelijke straf moeten krijgen in de vorm van de dood. Aangezien Mohammed (vzmh) een dergelijke straf niet heeft gehad, is zijn profeetschap niet vals.

Profeet Mohammed (vzmh) heeft vanaf het begin van zijn missie tegenstand ondervonden. In het begin van zijn profeetschap stond hij er zelfs alleen voor. Zijn tegenstanders wilden hem doden, en hebben daar zelfs oorlogen voor gevoerd. Iedere poging echter om de profeet te doden leidde echter tot meer succes voor de islam en de moslims. Vandaag de dag is de islam een godsdienst die wereldwijd wordt beleden

Profetieën over Mohammed (vzmh) in het Nieuwe Testament.

En toen Jezus zoon van Maria, zei: "O kinderen van Israël, ik ben Allah's boodschapper voor u, datgeen bevestigend wet vóór mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij zal komen, zijn naam zal Ahmad(de prijzenswaardige) zijn.....
(Koran 61:6)

Jezus beschouwde zichzelf als een voorbode van een grote profeet, die nog zou komen. Aldus lezen wij in Johannes 16:12-13

Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen.

Bij deze tekst kan de vraag gesteld worden wie de 'Geest der waarheid' is. Veel Christenen beweren dat hiermee de heilige geest wordt bedoeld. Is dit werkelijk zo? Volgens Johannes 14:16 spreekt Jezus over een andere:

En ik zal de Vader bidden, en Hij zal u enen andere Trooster geven.

Op de vraag wie deze trooster is, moeten we naar Johannes 14:26, waarin wordt gezegd dat de trooster de heilige geest is.

Maar de trooster de heilige geest welken de vader zenden zal in mijnen naam, die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb.

Als met deze tekst daadwerkelijk de heilige geest bedoeld wordt, dan ontstaat de vraag: " Was er in de tijd van Jezus geen heilige geest, waarom bad Jezus om de heilige geest? De Christelijk leer onderwijst dat de heilige geest vanaf de geboorte van Jezus aldoor bij hem aanwezig was. Hij kan het dus niet zijn! Wat wordt dan bedoeld met 'andere'? Als Christenen in één heilige geest geloven dan spreken deze teksten de Christelijke leer tegen. Volgens deze tekst moeten zij dan in twee heilige geesten geloven.

Naar onze mening doelt Jezus hiermee op een andere Profeet, want in de Griekse Bijbel betekent het woord 'Periclytos' de 'prijzenswaardige'. Men heeft het woord 'Periclytos' echter veranderd in 'Parecletos' wat betekent 'de trooster'. Als in de bovenstaande teksten toch de Heilige Geest wordt bedoeld, dan klopt het ook niet met het Griekse woord voor 'geest'. Want het Griekse woord voor geest is 'Pneuma' en dit lijkt niet op het woord wat gebruikt wordt in de Griekse Bijbel. Jezus heeft nooit 'andere Pneuma' gezegd.

Jezus heeft het woord 'Fhiriclit' gezegd. Het woord 'Fhericlit' komt oorspronkelijk uit het Aramees, de taal die Jezus heeft gesproken. Fhericlit betekent 'de prijzenswaardige'. Het Arabische woord hiervoor is Ahmed, één van de namen van profeet Mohammed.

Wij zijn van mening dat Jezus Ahmed heeft gezegd. Omdat de mensen vragen erover stelden, heeft Jezus waarschijnlijk ook de betekenis van deze naam gegeven, dat uiteindelijk in het Evangelie werd opgenomen.

De eerste brief van Johannes 4:1-2-3 legt de betekenis van het woord 'geest' uit. Hierin wordt verklaard dat dit woord 'profeet' betekent:

Geliefden gelooft niet enen in elke geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij den geest Gods: alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; en alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is die is uit God niet; maar dit is de geest van den Anti Christ, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al rede in de wereld.

Hieruit blijkt dat trooster/geest toch profeet betekent. Bovendien wordt in deze tekst een komende profeet aangekondigd. De tekst spoort de mensen aan om diegene die beweert dat hij een profeet is uit te testen, om te zien of de persoon een ware of een valse profeet is.

Het is ons nu duidelijk geworden dat de trooster niet de heilige geest is. In de volgende teksten wordt over een 'komende' gesproken. Dit kan niet op de Heilige Geest slaan, want die was er toen al.

Wanneer de trooster gekomen is, de geest der waarheid die van de Vader uitgaat zal die getuigenis over mij afleggen. (Johannes 15:26)

Toch zeg ik u de waarheid; het is in uw belang dat ik heenga. Want als ik niet heenga zal de trooster geenzins tot u komen. ..... (Johannes 16:7)

Hieraan kent gij den geest Gods: alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God;

De zin '...dat Jezus Christus in het vlees gekomen is...' legt volgens ons de nadruk op het feit dat hij een mens was zoals wij, een mens van vlees en bloed. Wij menen dat hij niet de zoon van God is maar een gezant van Allah. Het afleggen van de getuigenis (Johannes 15:26) is de bevestiging dat Profeet Mohammed zou getuigen wie Jezus werkelijk is.

God openbaarde in de Koran:

De Messias, de zoon van Maria was slechts een boodschapper; voorzeker, alle boodschappers vóór hem zijn heengegaan. En zijn moeder was een waarheidslievende vrouw. Zij plachten beide voedsel tot zich te nemen. Zie, hoe Wij de tekenen voor hen(de mensen) verduidelijken, en zie, hoe zij zich afwenden.
(Koran 5:75)

24-11-2003, 20:33


ik snap het niet ....hoe kun je over islam schrijven en tegelijkertijd zo'n onzedlijke avatar onder je naam dragen ????

24-11-2003, 20:45

Citaat:
Origineel gepost door remii
ik snap het niet ....hoe kun je over islam schrijven en tegelijkertijd zo'n onzedlijke avatar onder je naam dragen ????
Ehh knul je mag ook inhoudelijk reageren!

Dat plaatje is gewoon...tja..ehhh...ik bedoel...lAAT MAAR!

19-01-2007, 17:28
amai, prachtige uitleg wollah

19-01-2007, 21:47


maja .... ht is voor hun moeilijk te accepteren dat ze fout zitte .... daarom proberen ze de koran te verandere (zitten geen fouten)

20-01-2007, 00:22
djazaak'Allah voor t plaatsen broeder.

15-10-2007, 15:31
eiglijk de hele onderwerp klopt niet wat je zegt en wat me echt op valt is dat je zegt van (mohamed en mozes allebij dood op een natuurlijke manier)

het einige wat ik wil weten is waneer is mosez dood gegaan en waar en hoe en waar is hij begraven ik ben zelf christen en ik wil wel met jou in descusie gaan als jij het nier erg vind over alles wat je geschreven

groetjes madiha

12-12-2007, 21:18
Met veel respect, plaats ik dit hier. Lees maar:

Er is veel verwarring ontstaat over de bewering van moslims dat hun profeet Mohammed genoemd zou zijn in de Bijbel. Het gaat o.a. om Deuteronomium 18:18-19 welke zegt:
“…een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. 19 De man, die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal Ik rekenschap vragen.”

Moslims geloven dat Mozes hier het over Mohammed had, maar heeft hij zelf ooit een direct verband gelegd met Mozes en zijn persoon? Jezus en zijn discipelen daarentegen, hebben dat wél gedaan. Zij konden zeer nauwkeurige en zelfs precieze aanwijzingen geven aangaande wie over Hem geprofeteerd had en waar men de betreffende profetie kon vinden.

De volgende Schriftgedeelten geven dit haarfijn aan:

Johannes 5:45-46 (woorden van Jezus zelf)
“Denkt niet, dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; uw aanklager is Mozes, op wie gij uw hoop gevestigd hebt. 46 Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven.”

Johannes 1:45-46 (woorden van de discipel Filippus)
“Filippus nu was uit Betsaïda, de stad van Andreas en Petrus. 46 Filippus vond Natanaël en zeide tot hem: Wij hebben Hem gevonden, van wie Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret.”

Handelingen 3:17-24 (toespraak van de apostel Petrus)
“En nu, broeders, ik weet, dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten; 18 maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. 19 Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, 20 en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; 21 Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher. 22 Mozes toch heeft gezegd: De Here God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal; 23 en het zal geschieden, dat alle ziel, die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid.”

Handelingen 7:37 ( Stefanus, was niet een van de 12 discipelen)
“Dit is die Mozes, die tot de kinderen Israëls gezegd heeft: Een profeet gelijk mij zal God u uit uw broeders doen opstaan.”

Als wij de uitspraken vanuit de boeken van het Nieuwe Testament (de Evangeliën en het boek Handelingen) en de Koran naast elkaar leggen geven de woorden van Jezus en zijn discipelen duidelijk richting. Alle vier wijzen naar Mozes en twee van hen, de apostel Petrus en een zekere Stefanus, citeren zelfs de tekst dat de islamitische geleerden veel later ‘ontdekten’ n.l. Deut.18:18!

Verder is het bekend dat de Evangelien en het boek van Handelingen, de historische boeken zijn van het Nieuwe Testament. Zij brengen en verslag uit van wat er gedaan en gezegd werd. Hoe willen islamitische schrijvers dan historische feiten ‘recyclen’ en naar de toekomst projecten ter ondersteuning van hun stelling i.v.m. Mohammed?

Hoe presteert men het alsnog te beweren dat Mozes over Mohammed sprak terwijl 4 historische figuren dit duidelijk tegenspreken, inclusief Jezus Christus? Het verband tussen Jezus en Mozes wordt tot viermaal toe gelegd!

Laten wij nu hoofdstuk 18 vanaf het begin lezen om een beter beeld te krijgen van wat er hier wordt gezegd:
Deut. 18:1-2
“De levitische priesters, de gehele stam Levi, zullen geen bezit of erfdeel hebben tezamen met Israël; van de vuuroffers des HEREN en Diens erfdeel zullen zij eten, 2 maar onder zijn broeders zal hij geen erfdeel hebben: de HERE is zijn erfdeel, zoals Hij hem beloofd heeft.”

Het is overduidelijk dat er met ‘zijn’, ‘hij’, en ‘hem’ er naar de Levieten wordt verwezen, en dat met ‘zijn broeders’ ISRAËL wordt bedoeld; zoals dat in vers 1 nadrukkelijk staat vermeld. De Levieten, waren een Israëlische stam apart gezet voor God, priesters die bij de tent der samenkomst in de dienst van de Heer moesten leven. God spreekt duidelijk hier tot het volk van Israël.

‘Hun broeders’ wordt nog vaker in de Bijbel gebruikt aangaande de stammen van Israël: bijvoorbeeld in Richteren 20:12-13 welke het volgende zegt:
“De stammen van Israël zonden nu mannen door de gehele stam Benjamin met de boodschap: Wat is dat voor een kwaad, dat onder u gebeurd is? 13 Nu dan, levert die mannen, die nietswaardigen te Gibea, uit, opdat wij hen ter dood brengen en het kwaad uit Israël uitroeien. Maar de Benjaminieten wilden niet luisteren naar de stem van hun broeders, de Israëlieten.”
Zo kunnen wij zien dat zowel de stam van Levi als die van Benjamin beide genoemd worden in verband met hun broeders, mede ISRAËLIETEN, de nakomelingen van Jakob, zoon van Isaak.

Voor alle duidelijkheid heten de 12 stammen van Israel als volgt:
Levi, Simeon, Ruben, Juda, Issaschar, Zebulon, Manasse, Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser.

Was Mohammed een nakomeling van Jakob en dus een Israëliet? Het antwoord daarop is een duidelijke: NEE.

Mohammed was een Ismaëliet, een buitenlander, een vreemdeling. En diezelfde Mozes, waar men Mohammed vaak aan spiegelt sprak het volgende uit in Deuteronomium 17:14-15 aangaande buitenlanders:
“Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de HERE, uw God, u geven zal, dit in bezit genomen hebt en daarin woont, en gij dan zoudt zeggen: Ik wil een koning over mij aanstellen, zoals alle volken rondom mij hebben, 15 dan zult gij over u de koning aanstellen, die de HERE, uw God, verkiezen zal; uit het midden van uw broeders zult gij een koning over u aanstellen; geen buitenlander, die uw broeder niet is, zult gij over u mogen aanstellen.”
Zowel het ambt van koning als die van profeet zijn posities van leiderschap; Mozes zei dus dat de Israëlieten als volk onder geen beding een leider van buitenlandse afkomst boven zich moest dulden. Wij hebben twee keer mogen lezen dat er met ‘de broeders’ de stammen van Israel bedoeld wordt. Mozes, van de stam van Levi is opgestaan onder en was een profeet naar het volk van Israël en Jezus, van de stam van Juda ook. En Israëls eerste koning kwam ook uit het midden van de broeders, n.l. Saul van de stam van Benjamin en Jezus is ook een koning, nogmaals van de stam van Juda.

Verder wordt er in Deuteronomium het volgende over Mozes geschreven:
Deut. 34:10 “Zoals Mozes, dien de HERE gekend heeft van aangezicht tot aangezicht, is er in Israël geen profeet meer opgestaan.”

Waar staat er over Mohammed geschreven in de islamitische schriften, dat hij een profeet ‘in Israel’ is geweest? Is hij door God aangesteld als profeet onder dat volk zoals Mozes en Jezus dat waren?

12-12-2007, 21:18
deel II

Nu dat wij dit hoofdstuk in de juiste context hebben geplaatst kunnen wij naar vers 18 gaan: “…een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied.”

Vers 18 wordt door God zelf uitgesproken, maar als wij drie verzen omhoog kijken naar vers 15 zien wij dat Mozes hetzelfde zegt. Een profeet is een boodschapper van God; hij spreekt woorden van God en zijn woorden gaan nooit tegen het geschreven woord van God in. God op Zijn beurt, zal bevestigen en uitwerken/doen uitkomen (op Zijn aangestelde tijd), de woorden gesproken door Zijn profeet.

Mozes zegt in vers 15
“Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren.”

Laten wij vers 18 nogmaals lezen en deze keer in de JUISTE context.
“…een profeet zal Ik hun (de stam van Levi) verwekken uit het midden van hun broederen (de overige 11 stammen van Israel), zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied.”

Het is ons nu bekend, dat Mozes afstamt van de stam van Levi (Exodus 2), die volgens de eerste twee verzen van Deut.18 tot de ‘broederschap van Israel ‘ hoorde.

Wederom stel ik de vraag:
Van welke van de 12 stammen van Israël (genoemd naar de zonen van Isaak) is Mohammed ook alweer afkomstig?

Het staat nu al vast dat er geen bewijs is in dit Schriftgedeelte dat kan aantonen dat Mohammed de komende profeet zou zijn.

Nog een feit is dat alle Israëlieten Hebreeuws waren. Mozes was Hebreeuws, dus de Profeet welke door God opgericht zou worden zou ook Hebreeuws moeten zijn. Zelfs de vader van de Joodse natie Abram, (die pas later Abraham zou heten) was Hebreeuws (Genesis 14:13)!

Laten wij even naar Exodus 2:11-12 kijken:
“…die tijd, toen Mozes groot geworden was, ging hij uit tot zijn broeders en lette op hun dwangarbeid; toen zag hij, hoe een Egyptenaar een Hebreeër, iemand van zijn broeders, sloeg. Hij keek naar alle kanten, en toen hij zag, dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand.”

Dit stuk tekst laat duidelijk zien dat Mozes Hebreeuws was en dat niet alleen, dat hij zich met zijn volk verbonden voelde, anders zou hij niet op een dergelijk manier gehandeld hebben, hier zien wij ook hoe de term ‘broeders’ wordt gebruikt voor wat Israël betreft, voordat zij uit Egypte waren geleid en dus voordat zowel en God de profetie in Deuteronomium 18:15 &18 uitspraken. Al werd hij in het paleis van de farao grootgebracht heeft hij zijn Hebreeuwse wortels nooit verloochend, omdat hij nog altijd de zoon van slaven was (Exodus 1:1-14 & 2:1-10). Mozes was dus een ‘volbloed’ Hebreeuws.

De slaven in Egypte waren nakomelingen van Jakob (de zoon van of Isaak), later ‘Israel’ genoemd. Hij had 12 zonen en hun nakomelingen heten dus de Israëlieten, besten droegen de namen van de (klein)zonen dragen. Een van de deze stammen is die van Juda van welke Jezus Christus een afstammeling is (Lucas 3:33 & Hebreeën 7:14). Dit houdt dus in dat ook Hij ‘volbloed’ Hebreeuws is.

Mohammed had geen druppel Hebreeuws bloed door zijn aderen stromen, en stemde niet af van een van de twaalf stammen van Israel. Hij is ook geen nakomeling van de zoon van de belofte Isaak, en zodoende is de stelling dat Deuteronomium 18 een profetie over zijn komst dus ongegrond.

Feit is en blijft dat het ‘bewijs’ over Mohammed in Deut. 18:18 niet uit zijn mond komt, en is “gevonden” door anderen en uit zijn context getrokken. Niet zo met Jezus die Mozes met naam en toenaam aangaf als een die over hem schreef.

En met de betreffende Schriftgedeelte sluiten wij af:
Joh. 5:45-47
“Denkt niet, dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; uw aanklager is Mozes, op wie gij uw hoop gevestigd hebt. 46 Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven.”

12-12-2007, 21:21
deel III

Laten wij nu het eerstgeboorterecht bespreken:

Men redeneert dat omdat Ismaël als eerste werd geboren, hij aanspraak zou kunnen maken op de erfenis van zijn vader, volgens het eerstgeboorterecht.

Deze redenering is ongeldig vanwege het simpele feit dat het eerstgeboorterecht voor het eerst in de Bijbel voorkomt in Genesis 25 bij Esau en Jakob en niet bij Ismaël en Isaak (Genesis 16-24). Het eerstgeboorterecht werd pas gegeven als wet onder Mozes (in Deut. 21:16-17); 400 jaar NA de dood van Abraham!

Hoe kan men het eerstgeboorterecht dat pas eeuwen later in de wet werd opgenomen met terugwerkende kracht willen toepassen op Abraham en zijn twee zonen?

Verder kunnen wij ons afvragen of zij die met deze criteria eens zijn wel geloven in de soevereiniteit van God:

God had aan Abraham beloofd dat Sara een zoon zou baren, niet Hagar.

Wat er vaak ‘over het hoofd wordt gezien’ is dat Isaak ‘de zoon van de belofte’ wordt genoemd en niet Ismaël. God had nadrukkelijk tegen Abraham gezegd dat Hij zijn verbond met Isaak zou sluiten omdat Hij Abraham een zoon had beloofd (Genesis 15:1-4). Abraham werd van tevoren verteld dat zijn zoon Isaak zou heten, hieronder lezen wij hoe God Abraham voor de tweede keer een zoon belooft:

Genesis 17:15-19
“Verder zeide God tot Abraham: Wat uw vrouw Sarai betreft, gij zult haar niet Sarai noemen, maar Sara zal haar naam zijn. 16 En Ik zal haar zegenen, en ook zal Ik u uit haar een zoon schenken, ja, Ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal; koningen van volken zullen uit haar voortkomen. 17 Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht, lachte en zeide bij zichzelf: Zal dan aan een honderdjarige een kind geboren worden, en zal Sara, een negentigjarige, baren? 18 En Abraham zeide tot God: Och, mocht Ismaël voor uw aangezicht leven! Maar God zeide: Neen, maar uw vrouw Sara zal u een zoon baren, en gij zult hem Isaak noemen, en Ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond, voor zijn nageslacht. En wat Ismaël betreft, Ik heb u verhoord; zie, Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar doen zijn en uitermate talrijk maken; twaalf vorsten zal hij verwekken, en Ik zal hem tot een groot volk stellen. 21 Maar mijn verbond zal Ik oprichten met Isaak, die Sara u op deze zelfde tijd in het volgend jaar baren zal.”

Wat hierboven wordt gezegd is overduidelijk: Isaak zou Abrahams erfgenaam zijn, niet Ismaël. Abraham, zoals het een goede vader betaamt, nam het nog op voor zijn eerste zoon Ismaël (vers 18), nadat God Zijn wil had uitgesproken (vers 15-16). Maar God hield voet bij stuk, Isaak had Hij uitverkoren; punt uit.

Staat het niet ergens in de Koran geschreven dat onder het nageslacht van Abraham, Isaak en Jacob het profetenambt en het Boek zijn geplaatst ? En dat Israël bijzondere gunsten zijn bewezen?

De enige reden dat Ismaël überhaupt werd geboren is door het ongeduld van Sara en ongehoorzaamheid van Abraham (Genesis 16:1-4). Was de geboorte van Ismaël dan een ‘ongelukje’ of een ‘foutje’? Volstrekt niet, omdat God in Zijn alwetendheid dit al aan zag komen, maar nogmaals, Ismaël was niet de beloofde zoon waar over God gesproken had. God zou een wonder doen aangaande de zwangerschap van Sara (Genesis 18:9-11), net als in het geval van Maria (Lucas 1:30-38), door het onmogelijke mogelijk te maken.

God in Zijn oneindige wijsheid en genade wist wel raad met de situatie aangaande Ismaël, omdat Hij niet verrast wordt door onze handelingen en Hij zegende hem alsnog (Genesis 17:20).

Ismaël was dus niet de zoon van de belofte, en omdat hij dat niet was vinden wij in geen enkele Schriftgedeelte waar God iets over hem zegt (Genesis 16:7-15; 17:17-21; 21: 13, 18; 25:12-18) aangaande het profetenambt. Er zijn geen uitspraken te vinden over enig verbond met hem of zijn nakomelingen.

Verder zien wij dat toen God voor het eerst aan Mozes verscheen, Hij Zich voorstelde als de God van Abraham, Isaak en Jakob (Exodus 3:1-6), niet als de God van Abraham, Ismaël en Jakob.

Maar het geval van Isaak en Ismaël is niet het enige geval waar God, naar Zijn soevereine wil, de tweede zoon of jongere broer verheft boven de eerste/oudere voordat het eerstgeboorterecht als wet gegeven werd.

12-12-2007, 21:21
deel IV

De volgende voorbeelden maken dit overduidelijk:

Jakob en Esau (Genesis 25:23)
“En de HERE zeide tot haar: Twee volken zijn in uw schoot, en twee natiën zullen zich scheiden uit uw lichaam; de ene natie zal sterker zijn dan de andere, en de oudste zal de jongste dienstbaar wezen.”

Romeinen 9:10-16 zegt ook als volgt:
“Maar dit niet alleen; daar is ook Rebekka, bevrucht van één man, onze vader Isaak. 11 Want toen de kinderen nog niet geboren waren en goed noch kwaad hadden gedaan – opdat het verkiezend voornemen Gods zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan, dat Hij riep, – 12 werd tot haar gezegd: De oudste zal de jongste dienstbaar zijn, 13 gelijk geschreven staat: Jakob heb Ik liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat. 14 Wat zullen wij dan zeggen: Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet! 15 Want Hij zegt tot Mozes: Over wie Ik Mij ontferm, zal Ik Mij ontfermen, en jegens wie Ik barmhartig ben, zal Ik barmhartig zijn. 16 Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God, die Zich ontfermt.”

Werd Jozef, de een na laatste zoon van Jakob niet door God verheven, boven zijn al zijn (oudere) broers? Kunnen wij niet lezen hoe God hem een visioen gaf (Genesis 37) die later in vervulling ging in hoofdstukken 41-42 als Jozef een hoge functie bekleed in Egypte?

Mozes en Aaron (Numeri 12:6-11)
“Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, de HERE, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem. 7 Niet aldus met mijn knecht Mozes, vertrouwd als hij is in geheel mijn huis. 8 Van mond tot mond spreek Ik met hem, duidelijk en niet in raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte des HEREN. Waarom hebt gij u dan niet ontzien tegen mijn knecht Mozes te spreken? 9 Daarom ontbrandde de toorn des HEREN tegen hen en Hij ging heen. 10 Toen nu de wolk van boven de tent geweken was, zie, Mirjam was melaats als sneeuw; toen Aäron zich tot Mirjam omwendde, ziedaar een melaatse! 11 Toen zeide Aäron tot Mozes: Ach mijn heer, reken ons toch de zonde niet toe, die wij in onze dwaasheid begaan hebben.”

Aaron (en Mirjam hun zus die ouder was dan beide jongens) was ouder als Mozes, maar God liet er geen twijfel over bestaan dat Mozes zijn knecht was voor die tijd en dat Hij rebellie tegen hem niet zou accepteren. De man die de wet van het geboorterecht van God zou ontvangen is door diezelfde God boven zijn oudere broer geplaatst. En zijn oudere broer erkende dit door hem met ‘mijn heer’ aan te spreken.

Dus het feit dat Ismaël als EERSTE geboren werd speelt in dit geval geen enkele rol van betekenis simpelweg omdat de wet niet van toepassing is op hem; het bestond toen helemaal niet, als wet van God afkomstig.

Dus wederom zien wij dat Mohammed niet de komende profeet is waar Deut. 18:18 over spreekt.

12-12-2007, 21:22
deel V

Nu Hooglied 5:16 de Bijbeltekst in het Oude Testament waar de naam van Mohammed in voor zou komen:

“Zijn verhemelte is enkel zoetheid, en alles aan hem bekoorlijkheid. Zó is mijn geliefde, zó is mijn vriend, dochters van Jeruzalem.”

De discussie rond het Hebreeuws woord voor ‘bekoorlijkheid’: ‘makhmaddim’ (מַחֲמַד ִּים – de meervoudsvorm van ‘makhmad’ - מחמ&#1491 is interessant omdat men de eigenschappen van een object, wil projecteren op een mens zonder rekening te houden met de context van de tekst. Als men het hele vers en hoofdstuk had gelezen zou men beseffen dat het om een lichaamsdeel van de geliefde gaat; een deel van het geheel. De andere eigenschappen of lichaamsdelen van de geliefde die in dit zelfde hoofdstuk genoemd worden zijn: huidskleur (v.10), hoofd & lokken van zijn haar (v.11), ogen (v.12), wangen & lippen (v.13), armen & lichaam (v.14) en zijn benen (v.15). Vers 16 kan dus niet als een op zichzelf staand eigenschap gezien worden.

Het verlangen van de bruid gaat uit naar de bruidegom en dus ook naar zijn lichaam in zijn geheel, maar men koppelt het bijvoeglijk naamwoord – ‘bekoorlijkheid’ (makhmad dus), los van het bijwoord alles, en grijpt dit aan als bewijs. En dit simpelweg omdat het dit woord qua klank zou lijken op ‘Ahmad’; een andere naam voor Mohammed (zie http://prophetofislam.com/muhammad_in_the_bible.php).

Dit ‘bewijs’ is op zijn zachtst gezegd flinterdun en kan eigenlijk ook niet eens als indirect bewijs worden beschouwd; klank alleen kan nooit genoeg bewijs leveren voor deze stelling of welke stelling dan ook.

Hooglied gaat in zijn geheel over het (seksueel) verlangen en liefde van twee mensen naar en voor elkaar. De bruidegom (jonge man) verlangt naar zijn bruid (jonge vrouw) en visa versa; dit wordt beschouwde als een weerspiegeling van Gods liefde voor zijn volk Israël en van het verlangen van Christus naar de gemeente (kerk) die Zijn bruid is. Men is in het christendom hier grotendeels over eens.

Dat Mohammed de bruidegom is, is onmogelijk vanwege de tijdsfactor in dit boek. Waarom zou een bruid verlangen naar, spreken over én tot een bruidegom die nog geboren moet worden?

Mohammed is pas na Christus gekomen, en dit speelt af voor de geboorte van Christus. Moeten wij dan geloven dat de bruid ‘gerust’ een paar duizend jaar wil wachten op haar geliefde? Kan een bruidegom spreken voordat hij geboren is? Ons gezond verstand bij het lezen van dit liefdesverhaal vertelt ons dat beiden spreken over iemand die al in leven is.

Verder spreken bruid en bruidegom elkaar aan in de tegenwoordige tijd: woorden zoals “is”, en “bent” spreken niet over de toekomst, maar over het heden.

Het frappante van dit alles is het feit dat er islamitische schrijvers zijn (dhr. C. Bousnane bijv.) die Hooglied als een bijna pornografisch boek beschouwen, omdat er op een bepaalde manier over seks gesproken wordt. Maar weer anderen hebben/hadden (de wijlen heer A. Deedat bijv.) blijkbaar er helemaal geen moeite mee dat hun profeet in een ‘bijna pornografische’ tekst voorkomt en citeren dit vers als bewijs!

Hoe graag men het ook zou willen dat de tekst in Hooglied over Mohammed zou spreken; de werkelijkheid is en blijft anders.

12-12-2007, 21:39


Deel VI over Parakletos (heel kort, er is veel meer, maar ik kon het niet laten):

Het Hebreeuwse woord ‘geest’: ‘ruach’ (רו&#1495 welke ook ‘adem’ en ‘wind’ als betekenis heeft, komt voor het eerst in de Bijbel voor i.v.m. God zelf tijdens het scheppingsverhaal in het eerste hoofdstuk van het eerste boek van de Oude Testament Genesis 1:2 als de ‘Geest Gods’. De term ‘Heilige Geest’ komt voor het eerst voor in de Oude Testament in de boetepsalm van koning David in Psalm 51:11.

Het Griekse woord voor ‘geest’ is ‘pneuma’ (πνεῦμ&#945 welke ‘luchtstroom’ (adem), ‘ratio (van de menselijke ziel)’, ‘principe (of denkwijze)’ of (voor wat het bovennatuurlijke betreft) ‘demon’, ‘engel’, ‘Heilige Geest’ en komt voor het eerst in de Nieuwe Testament voor in verband met God in het eerste hoofdstuk van het eerste boek, Matteüs 1:18 waar wij lezen dat Maria ‘zwanger bleek te zijn uit de heilige Geest’.

Laten wij nu een kijkje nemen naar het veelbesproken en veelbetwiste vers in Johannes 14:26:
“…maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.”

Islamitische schrijvers beweren dat het Griekse woord voor ‘Trooster’ eigenlijk “periklytos” is (welke “prijzenswaardig” betekent, net als Ahmad); en niet “paraklētos” (helper, voorspreker, advocaat, pleitbezorger, trooster) zoals het in de Bijbel staat. Dit haalt men aan ter ondersteuning van hun stelling, dat Jezus met de Trooster, Mohammed bedoelde.

De Koran zegt ook dat Jezus over de komst van Mohammed sprak: Soera 61:6 volgens mij.

Over het bestaan van het woord ‘periklytos’ valt niet te twisten, maar merkwaardig genoeg komt het woord in kwestie géén enkele keer in het Nieuwe Testament voor, en dit vanwege het simpele feit dat het géén Koinè Grieks is, de taal waarin het Nieuwe Testament is geschreven en dat zijn opkomst maakte rond 300 v. Christus, hoofdzakelijk onder Alexander de Grote.

Periklytos komt alleen voor in een variant van oud Grieks, een dialect dat Ionisch Grieks heet om precies te zijn, waar o.a. de werken van de Griekse dichter en zanger Homerus in zijn geschreven. Dit dialect werd maar tijdens enkele eeuwen (800-300 v. Christus) gebruikt. Andere varianten van oud Grieks waren bijvoorbeeld de Attische (waar Koinè van afstamt), Dorische en Aeolische dialecten.

Periklytos wordt in geen enkele Koinè tekst gebruikt, inclusief alle niet-Bijbelse bronnen waarvan het bestaan bekend is en heeft dus helemaal niets te maken met de Paraklētos in het boek van Johannes.

12-12-2007, 23:17
Salaam,

Ik ben zelf moslim, ik heb gelezen wat beiden van jullie geschreven hebben. En jullie zijn allebij vergeten dat de Bijbel HERSCHREVEN IS door de mensen zelf om so niet in TEGENSTRIJD met het HEDEN TE KOMEN en niet TERUG TE VALLEN naar het verleden...De eerste bijbel is er al lang niet meer, hoe zouden jullie beiden iets kunnen geloven wat herschreven is (de woorden in de bijbel).

Uiteraard is niet ALLES herschreven maar genoeg dingen wel, waarbij het hele verhaal niet meer klopt. Als de christenen zo gelovig waren zouden ze nooit uitelkaar groeien (wat dus wel is gebeurd !).

De koran is nooit verandert en zal nooit verandert kunnen worden. Jullie komen hier allebij met verhalen die jullie zelf volgens mij niet eens goed gelezen hebben.

De christenen kunnen blijven discussieren wat ze willen maar het blijft een discussie die hun nooit kunnen winnen. Een heilige boek dat herschreven is door een paar mensen die het dolgraag wouden veranderen, wie wilt daarin geloven ?

Als jullie christenen geloven dat Jezus de zoon van god is, hoe durven jullie zijn woorden te veranderen...


Denk daar maar over na

13-12-2007, 08:46
Nou,

Voor wat dat betreft...zij die beweren dat het herschreven is moeten met bewijs komen dat dit waarlijk is gebeurd. "Het oorspronkelijke Bijbel bestaat niet meer" is geen excuus...hardmaken die claim.

En qua christenen uit elkaar groeien...ik heb gewerkt met moslims en die waren helemaal niet te spreken over de Sjia's en wat zij geloven. Een Marokkaanse collega en nog steeds goede kennis van mij zei letterlijk: "zij verkrachten de islam". Als dat geen goede voorbeeld is van "uit elkaar groeien"dan weet ik het niet meer.

Pagina's : [1] 2