Bekijk volle/desktop versie : lees deze ahadith!!!23-11-2003, 10:18
Niet kleineren
Laat niemand van jullie zichzelf kleineren.” Zij zeiden: “O Boodschapper van Allah, hoe kan iemand van ons zichzelf kleineren?” Hij zei: “Hij stuit op een zaak, die Allah aangaat, waar hij iets over had moeten zeggen, maar hij zegt (het) niet, daarom zegt Allah (de Almachtige, de Verhevene) op de Dag der Opstanding tot hem: “Wat heeft jou weerhouden om over ‘dit en dat, en dit en dat’ iets te zeggen?” Hij zegt:” (Het was) uit angst voor de mensen.” Dan zegt Hij (Allah): “Je kunt beter voor Mij de gepaste vrees hebben.”
Overgeleverd door: Ibn Majah

Schaamte
De Profeet heeft gezegd:
"Schaamte is een onderdeel van het geloof en de plaats van het geloof is in het Paradijs.
En schaamteloosheid is een onderdeel van grofheid en de plaats van grofheid is in de hel."

Alcohol
Jabir zei: “De Profeet zei:
“Allah Ta’ala heeft aan Zichzelf beloofd dat iedereen die alcohol drinkt (of een ander bedwelmend middel) van de Tinatoel Khabal zal drinken.”(Zij vroegen: “Wat is Tinatoel Khabal?&rdquo Hij zei: “Het zweet van de bewoners van de hel.” Of “De pus van de bewoners van de hel.”

Overgeleverd door: Moslim

Arrogant
De Profeet zei:
“Het paradijs en het vuur waren aan het ruzieën en het vuur zei: “Ik heb het voorrecht gekregen om de arroganten en de tirannen te ontvangen.” Het paradijs zei: “Wat is er toch mis met mij? Waarom komen slechts de zwakken en de nederige van de mensen bij mij binnen.. . ?“

Overgeleverd door: Al-Boechari

Bankroet
Aboe Hoerairah verhaalt dat de Boodschapper van Allah vroeg:
“Weten jullie wie er bankroet is?”
Er werd hem verteld: “Onder ons is iemand bankroet die niets heeft, geld noch eigendommen.”
Hij zei:
“Van mijn mensen zal degene bankroet zijn, die op de Dag des Oordeels staat met lijst van Salaat en vasten en Zakaat, maar hij zal die-en-die beledigd hebben, die-en-die vals beschuldigd hebben, en onwettig van de eigendommen van die-en-die genomen hebben, het bloed van die-en-die vergoten hebben en weer een ander geslagen hebben. leder van hen zal een gedeelte van zijn goede daden toegewezen worden. Wanneer zij niet voldoende zijn, dan zullen hun zonden en fouten aan hem overgedragen worden en zal hij in het vuur geworpen worden.”

Overgeleverd door: Moslim

Behandeling 2 vrouwen
De besten onder jullie zijn zij, die hun eigen familie ‘t beste behandelen.
Hij die twee vrouwen heeft en hen niet op gelijke wijze behandelt, zal op de Dag des Oordeels verschijnen, met zijn gelaat aan 1 zijde verlamd.

Overgeleverd door: At-Tirxnidhi

Beledigen
Aboe Hoerairah verhaalt dat de Boodschapper van Allah zei:
“Wanneer twee moslims elkaar beledigen, ligt de schuld bij degene die begon, tenzij de beschuldigde de perken te buiten gaat.”

Overgeleverd door: Moslim

Binnen komen
Aboe Moesa al-Ash’arie verhaalt dat de Boodschapper van Allah zei:
“Toestemming (om binnen te komen) wordt drie maal gevraagd. Als je toestemming gegeven wordt, mag je naar binnen gaan. Anders ga je terug.”

Overgeleverd door: Al-Boechari, Moslim

Branden in de hel
Het vuur van de hel zal de zonen van Adam eten.
Alleen de ledematen waarop de sporen van de “sajdah” prostratie, te zien is, zullen niet branden.
Het verbranden van de tekenen van overgave heeft Allah verboden.

Overgeleverd door: Ibn Majah


Haten echtgenote
Een moslim mag zijn echtgenote niet haten, en wanneer hij niet ingenomen is, met een slechte eigenschap van haar, laat hem dan verheugd zijn over een andere, die goed is.

Overgeleverd door: Moslim

Henna
“Er is geen plant dierbaarder voor Allah dan henna.”

Overgeleverd door: Aboe Da woed

Kwetsen
“Een (ware) moslim is iemand die het vermijdt andere moslims met zijn tong of zijn handen te kwetsen.”

Overgeleverd door: Al-Boechari

Naar het Paradijs
Hij (of zij) wiens laatste woorden:La ilaha illallah” zijn gaat het paradijs binnen.

Overgeleverd door: Aboe Da woed

Trouwen
Als een man trouwt heeft hij de helft van zijn geloof vervuld

Overgeleverd door: Al-Boechari

Vervloeken
De Profeet zei: “Het vervloeken van een gelovige is (alsof je hem) vermoordt(d.w.z. de twee zonden zijn hetzelfde.)”

Overgeleverd door: Al-Boechari

Vlieg
De Profeet zei :
“Als een vlieg in het drinken van één van jullie valt, duw hem er dan goed in en verwijder hem dan, want waarlijk, één van de vleugels draagt een ziekte en de ander het geneesmiddel.”

Overgeleverd door: Moslim

Vrouw
Wanneer een vrouw haar vjjf gebeden (per dag) doet en elke maand Ramadan vast en kuis is en niet ongehoorzaam is jegens haar man, deel haar dan mede, dat zij het paradijs binnen mag treden, door welke deur zij ook kiest.

Overgeleverd door: Ahmad Ibn Hanbal

Zelfmoord plegen
Aboe Hoerairah (RA) zei: “De Profeet zei:
“Wie vergif drinkt en zichzelf daarmee doodt, zal zijn gif in zijn hand dragen en ervan drinken in het vuur, waar hij voor eeuwig in zal verblijven, en wie zichzelf met een ijzeren wapen doodt, zal dat wapen in zijn hand dragen en zijn ingewanden ermee steken in het vuur, waar hij voor altijd zal verblijven.”

Overgeleverd door: Al-Boechari, Moslim

Zweren
Ibn Oemar verhaalt dat de Profeet zei:
“Allah verbiedt jullie bij jullie vaderen te zweren. Hij die moet zweren, behoort bij Allah te zweren of zijn mond te houden.”

Overgeleverd door: Al-Boechari, Moslim


Controle van woede
Aboe Hoerairah verhaalt dat de Boodschapper van Allah zei:
“De sterke man is niet degene die worstelt, maar degene die controle over zichzelf heeft tijdens een aanval van woede.

Overgeleverd door: Al-Boechari, Moslim

Daden
"Allah accepteert je geloof niet als het zich niet vertaald in daden; en hij accepteert je daden pas als ze conform je geloof zijn."
Overgeleverd door: Moslim

De vrouw en de paradijs
ledere vrouw, die sterft, terwijl haar man niet misnoegd is over haar, komt in het paradijs.

Overgeleverd door: At-Tirmidhi, Ibn Majih

Drinken
Drink steeds met drie slokjes achter elkaar.
Overgeleverd door: At-Tirmidhi

Een hypocriet
Aboe Hoerairah verhaalt dat de Boodschapper van Allah zei:
“Een hypocriet heeft drie kenmerken:
hij liegt a!s hij spreekt,
hij houdt zich niet aan de belofte die hij doet,
en wanneer hem iets wordt toevertrouwd is hij verraderlijk.”

Een versie voegt eraan toe:
“Zelfs als hij bidt, vast en vermoedt dat hij een moslim is.,,

Overgeleverd door: Al-Boechari, Moslim

Eieren
Er is overleverd dat toen iemand tegen de Profeet (saw) zei: “0 Boodschapper van Allah, ik klaag bij Allah de Almachtige om mijn zwakheid,” de Profeet (saw) hem zei eieren te eten.

Overgeleverd door: Baihaqi

Gebed niet toegestaan
Oemm al-Moe'minien Aaishah verhaalt dat zij de Boodschapper van Allah hoorde zeggen:
"Er is geen gebed (meer toegstaan) wanneer er voedsel is (geserveerd wordt); en ook niet op een tijd dat je je behoefte moet doen"

Overgeleverd door: Moslim

Hart van de mens
Aboe Hoerairah vertelt dat de Profeet zei:
“Veel mensen zullen het paradijs binnengaan wiens harten als de harten van vogels zijn.”

Overgeleverd door: Moslim

Vrouw
Een man vroeg:”wat is mijn plicht tegenover mijn vrouw?”
De profeet zei: Dat je haar te eten geeft, wanneer je zelf eet, en voorzie haar van kleren, wanneer je jezelf van kleren voorziet en sla haar niet in het gezicht, mishandel haar niet, en zonder je niet af in tijd van misnoegen.”

Overgeleverd door: Aboe Da woed, At-Tirmidhi

Welke vrouw huwen
Een vrouw kan gehuwd worden vanwege vier hoedanigheden.
Ten eerste vanwege haar rijkdom,
ten tweede vanwege haar adelijke afkomst,
ten derde vanwege haar schoonheid en
ten vierde vanwege haar religie.

Daarom kies een vrouw uit, die een sterk geloof heeft.
Maar indien je het doet uit enige andere overweging, zul je je handen bevuilen.

Overgeleverd door: Asj-Sjaichensallem ou 3alaikom23-11-2003, 10:23


Vrede en zegen zij met hem die ons de waarheid bracht, de arts voor de
ziekte in het hart. Hij bracht ons het medicijn tegen al het kwade in deze
maatschappij. Hij bracht ons de sleutel van de deur die altijd was
gesloten. Hij die door zijn wijsheid het vermogen van de mens vergrootte.
Mohammedx een schijnend voorbeeld voor zijn mensen, hij voldeed aan al
onze wensen. Een vonkelende ster aan de hemel, hij die voor ons door
oorlogen en veldslagen is gegaan. Hij als wie er geen tweede man op aarde
kan bestaan. Hij bracht vrede en rechtvaardigheid en doodde het
onderscheid. Hij bracht ons de ware godsdienst, hij bracht ons de islam.
Hij bewandelde een pad vol met tegenslagen, maar voor de waarheid was hij
bereid alles te verdragen.
Hij wekte de dwalende en spoorde aan tot het goede. Hij gaf ons het
zwaard dat ons tegen het kwade kan behoedden. Hij verkondigde het woord
van Allah, hij opende onze ogen. Want werkelijk
wij waren blind. Hij leerde ons de stelling "Het is nooit te laat, Allah
is vergevingsgezind".
Er heerst een ziekte in de harten van de mensen, we zijn gevoelloos en
kennen totaal geen grenzen. We lijken gezond maar in werkelijkheid zijn we
ziek. We lijken rijk maar we zijn arm. We leven maar in feiten zijn we
dood en zijn we opgehouden te bestaan. En dit omdat we niks met wat hij
ons heeft bracht hebben gedaan. We zijn de geschiedenis vergeten, hebben
de boeken gesloten. Het is voor ons verleden tijd. Maar dat dit niet zo
is, dat weten we allemaal, dat is een feit.
Broeders en zusters waarom zijn we bang, waarom streven we er niet na
zijn voetsporen te volgen. Waarom weigeren we al dat prachtige dat hij
ons heeft gebracht, en zoeken we juist dat wat hij minacht. Wordt het
niet tijd om onze zonden te aanschouwen, en de pilaren van onze ware
godsdienst weer op te bouwen. Kijk toch naar het prachtige licht aan het
einde van de reis. Want werkelijk alleen op zijn pad bereik je het


24-11-2003, 09:46
dank je wel

24-11-2003, 11:34
het dragen van een gouden door mannen

Abdullah bin `Abbas (Moge Allah hem genadig zijn) heeft overleverd

dat de Boodschapper van Allah(Allah’s vrede en zegen zij met hem) een gouden ring in een man's hand zag . Hij (de Profeet) trok het weg, en wierp het weg, en zei: Als iemand van jullie van plan is om naar de hel te gaan, laat hem dit in zijn hand zetten

(Overgeleverd door Muslim)

Lessen van deze hadith:

- Het dragen van gouden ringen door mannen is verboden en wordt beschouwd als een zware zonden


kwaad

Overgeleverd door Abû Hurayra (Ra),

een man ging om een goede raad vragen aan de Profeet(vrede en zegeningen zij met hem). - "Wordt niet kwaad" Zei hij. en de man herhaalde zij vraag telkens, en de Profeet antwoordde telkens : "Wordt niet kwaad".

(Overgeleverd door Al-Bukhâr&icirc

Lessen van deze hadith:

- Het kwaad zijn , een zonde is die de ziel kan vernielen .
- Het slecht keuren van het kwaadzijn en de motieven voor het kwaad worden tegengaan .
- De kwaadheid is afkeurend die aan de wereldse zaken zijn gekoppeld. Toegestane kwaadheid, is degene die aan de rechten van Allah aankomen en veranderen

thiker(smeek gebed)

Abu Hurairah (Moge Allah hem genadig zijn) heeft overleverd

dat de Boodschapper van Allah(Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: Dat degene die in de morgen en de avond "soubhana'allah wa bi hamdihi" 100 x zegt, hij niet voorgestoken zal worden op de dag der wederopstanding door iemand met meer goede daden dan degene die hetzelfde zegt of meer.

(Overgeleverd door Muslim)

Lessen van deze hadith:

- Het is aanbevolen om vaak Allah(Soubhanahoe wa ta'ala) te herdenken
- Men Kan dit zeggen op elke moment van de dag. Maar het is aanbevolen om dit in de morgen en de avond te zeggen. zodat de dag begint met een daad van aanbidding en en eindigt met aanbidding . Het is ook zo dat de kleine zonden die gedurende de dag zijn gedaan bi ithni allah worden gewist..


vasten tijdens de maand muharram


Overgeleverd door` Abd-Allâh ibn ` Abbâs (RA),

Heeft de Boodschapper van Allah (vzmh) gezegd:

"Als Allah me laat leven tot het volgende jaar , dan zal ik de negende (dag van muharram)" vasten

(Overgebracht door Muslim) De lessen uit hadith:

1 -aanbeveling om te vasten de negende en de tiende van muharram.
2 -de reden om te vasten de negende van muharram is het zich van de Joden te onderscheiden die de tiende dag alleen vasten


vloeken!!

Overgeleverd door Abu Ad Darda dat De Profeet (v.z.m.h.) zei: Mensen die gewend zijn te vloeken zullen op de dag des Opstanding niet voorspreken en niet getuigen. (Moesliem)


verdedig de eer van je broeder

Hij die de eer van zijn broeder verdedigt zal op de Dag Des Oordeels zijn gezicht door Allah tegen het vuur beschermd worden. (Tirmidi)24-11-2003, 14:40


salaammoe 3alaykoem wa rahmatoeAllahi wa barakatoeh


Citaat:
De vrouw en de paradijs
ledere vrouw, die sterft, terwijl haar man niet misnoegd is over haar, komt in het paradijs.
Overgeleverd door: At-Tirmidhi, Ibn Majih


Deze hadith is da'ief. Zie sheigh al-Albaani boek silsilah da'ief hadith a nawawi (riyad as saliheen)

en Allah weet het best

wa salaam

25-11-2003, 09:17
mashallah..
je vind het tg niet erg als ik dit doorstuur??? in een mail......

25-11-2003, 13:01

Citaat:
Origineel gepost door Mocro-Angel
mashallah..
je vind het tg niet erg als ik dit doorstuur??? in een mail......
sallem ou 3alaikom 3id mubarak said allemaal

nee hoor lieverd ik heb het geplaatst zo dat iedereen het leest
ik wil het met iedereen delen
dus door sturen is zo slecht nog niet