Bekijk volle/desktop versie : Idjtihaad31-08-2002, 13:12
Wie kan mij het woord idjtihaad uitleggen in de Islam?

Ik heb gelezen dat het een van de methodes is om Koranversen te interpreteren en betekent het:

Vernieuwing van interpretatie door zelfstandige redenering op grond van Islamitische principes.(vertaling--> intelectuele inspanning)

Wat houdt dit in in de praktijk?

31-08-2002, 13:26


waar blijven al die islamologen nou?
Of zijn die de zaterdag boodschappies aan het doen?

31-08-2002, 13:58
jammer, had graag wat meer uitleg en inzicht gehad in deze term en zijn betekenis

31-08-2002, 18:53
ondertussen al iemand die het weet

just checking

31-08-2002, 18:56


Salaam Safira75!!!

Sorry, ik zou het ook niet weten. Ben wel benieuwd naar wat de betekenis nu precies is. Ik ga het ook navragen. Let me know!!! haha

Norah

01-09-2002, 11:27
nou ik heb hier het stukje tekst waar de eerste uitleg uitkomt...misschien snappen er dan luitjes wat ik bedoel en kunnen ze meer uitleg geven:

De Islam is er voor het belang van de mensen en staat nadrukkelijk voor rechtvaardigheid en barmhartigheid. Het kan nodig zijn om, geziene en situatie, bepaalde regels flexibel toe te passen. Zo is in uiterste nood het eten van verboden vlees bijvoorbeeld toegestaan om verhongering te voorkomen. Ook buiten noodgevallen is her interpretatie van een Koranvers mogelijk aan de hand van drie klassieke methoden:
1. Overeenstemming met gekwalificeerde geleerden (idjma);
2. Redenering naar analogie, dat wil zeggen, op grond van gelijkenis met een soortgelijk probleem waarover een erkend oordeel bekend is (kiyaas;
3. Vernieuwing door zelfstandige redenering op grond van Islamitische principes (Idjtihaad, intellectuele inspanning)

01-09-2002, 11:39

Citaat:
Origineel gepost door Norah
Salaam Safira75!!!

Sorry, ik zou het ook niet weten. Ben wel benieuwd naar wat de betekenis nu precies is. Ik ga het ook navragen. Let me know!!! haha

Norah
Nou , ik geloof dat jij er eerder achter gaat komen dan ik Jammerrrrrrrrrrr

01-09-2002, 13:09
In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

Beste zuster,

De 4 madhab's (madhab is vrij vertaald "wetschool". Meervoud: Madaahib) zijn de wetscholen die zijn ontstaan, gefundeerd op de uitspraken van de 4 imaams, te weten Imaam Abou Hanifa, Imaam Shaafi'i, Imaam Ahmad ibn Hanbal en Imaam Maalik (moge Allah hun genadig zijn). Zij waren grote geleerden die elke Moslim moet respecteren en waarderen vanwege de enorme bijdrage die zij hebben geleverd aan het behoud en het begrip van de Islaam. De imaam's waren volgelingen van de Qor'aan en de Soennah en ze riepen anderen hiertoe op. Zij oordeelden zo goed mogelijk naar gelang van hun mogelijkheden en hun uitspraken hebben veel invloed gehad op de latere geleerden van de Islam.

Wat betreft het ontstaan, dit is gebeurd in de eerste paar eeuwen na de Profeet (vrede en zegen van Allah zij met hem) en hebben zich daarna ontwikkeld. Hun volgelingen zijn zich gaan opsplitsen in twee benaderingen. Je had die sheikh's en 'aalim's (ar: shoeyoekh en 'oelamaa) die hun werken bestudeerden, maar altijd "namen waarvan zij namen", oftewel, ze keken altijd naar de Qor'aan en de Soennah. Het kon gebeuren dat een imaam een bewijs uit de Soennah niet kende, of dat het bewijs op zo'n manier tot hem was gekomen dat hij het niet kon accepteren (zoals een hadith zonder isnaad, oftewel overleveringsketen). Hierdoor misten zij soms bewijs, en moesten zij qiyaas (analogie) en idjtihaad gebruiken om tot een oordeel te komen. Dit is de reden waarom een van de vier imaam's, Ahmed ibn Hanbal het volgende zei:

"Volgt mijn mening niet, noch die van Maalik, Shaafi'i, Azwaa'i of Thawri, maar neem vanwaar zij namen. (de Qor'aan en de authentieke Soennah)" En in een overlevering zegt hij: "Doe je dien niet na van een van hen, maar van alles wat van de Profeet (vrede en zegen van Allah zij met hem) en zijn metgezellen komt; vervolgers komen hun opvolgers, waartussen men kan kiezen" (Zie Foelaani, pagina 113 en Ibn al-Qayyiem in I'laam 2/302, en voor het laatste stuk Abou Dawoud in "Massaa'il van Imaam Ahmed", pagina 276-7).

Deze eerste groep volgelingen waren dus geleerden die hun imaam volgden op die gebieden waar hij juist zat, en die op die manier van hem leerden. De twee imaam's Mohammad ibn al-Hasan en Abou Yoesoef weken af van hun Sheikh Abou Hanifa (moge Allah genade met hem hebben) "in ongeveer een derde van de madhab" (Zie ibn Aabidin in Haashiyah, 1/62 en an-Naafi' al-Kabir pagina 93) zoals de boeken van Masaa'il bewijzen. Hetzelfde wordt gezegd over Imaam al-Moezani en andere volgelingen van Shaafi'i en andere imaams. Als we zouden beginnen met het geven van voorbeelden dan zouden we afdwalen van hetgeen we ons voorgenomen hadden in de inleiding.

Imaam Mohammad zegt in de inleiding van zijn Moewatta-e: "Dit boek is een van de betekenissen van zijn uitspraken, om het begrip van degene die wil te bevorderen, terwijl diegene weet dat hij verboden heeft om zijn, of iedere andere mening te volgen, opdat diegene er zorgvuldig op zoek gaat naar zijn dien (religie - oftewel Qor'aan en Soennah)." Verder zegt hij in zijn boek: "Wat betreft Abou Hanifa, hij was van mening dat een gebed om om regen te vragen niet bestond, maar wij houden aan dat de imaam twee rakaah bidt en da doe'a doet en zijn omslagdoek ophoudt..." Deze afwijking van hun imaam's vloeien voort uit dat de verschillende bewijzen in het begin van de Islam veel minder bekend wareb bij de geleerden, en dus bestond er meer idjtihaad en qiyaas (analogie) in hun madhab.

Verder hebben we 'isaam ibn Yoesoef al-Balkhi, een van de metgezellen van Imaam Mohammad, en een bediende van imaam Abou Yoesoef, die "oordelen gaven die tegengesteld waren aan die van de imaam Abou Hanifa, omdat hij diens bewijs niet kende en hij zelf ander bewijs kende, dus gaf hij oordelen op basis daarvan" (Zie al-Bahr ar-Raa'iq (6/93) en Rasm al-Moefti (1/28) - Zoals de moetawaatir is van de Soennah van de Profeet (vrede en zegen van Allah zij met hem); het feit dat zijn drie andere imaams (Abou Hanifa, Abou Yoesoef en imaam Mohammad) iets anders zeiden, weerhield hem er niet van deze Soennah te praktiseren. Dit is de houding die iedere Moslim verplicht is te hebben. Dit is namelijk zo aangegeven door alle 4 deze imaam's, en tevens in de Qor'aan en de Soennah.

Allah zegt: "O jullie gelovigen, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn. Als jullie over iets van mening verschillen, legt het dan voor aan Allah en de Boodschapper, indien jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. Dat is beter en een betere afsluiting" (vertaling Soerat An-nisa' aya 59.)

Enkele uitspraken van de imaam's:

Shaafie'i (moge Allah genade met hem hebben) heeft gezegd: "Als je in mijn geschriften vindt dat verschilt met de Soennah van de Boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) spreek dan op basis van de Boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) en laat achterwege wat ik heb gezegd." en in een van de overleveringen staat: "...volgt het dan (de Soennah), en kijk niet zijdelings naar wat anderen zeggen." (Zie Dhamm al-Kalaam, 3/47/1 van Harawi en Hilyah al-Awliyaa van Abou Noe'aim.

Maaliek ibn Anas (moge Allah genade met hem hebben) heeft gezegd: "Van iedereen na de Profeet (vrede en zegen van Allah zij met hem) zal zijn uitspraken worden geaccepteerd en worden verworpen - maar niet van de Profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem)." (zie Irshaad as-Saalik, 227/1)

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het is toegestaan, nee zelfs aangeraden om de werken van deze geleerden te bestuderen, maar dat taqlied (blind volgen van meningen) zonder enige twijfel verboden (haraam) is, gebaseerd op de welbekende bewijzen uit de Qor'aan, de Soennah, en de woorden van de geleerden zelf. Men dient altijd de Qor'aan en de Soennah te volgen in alle omstandigheden, zoals Allah de Verhevene zegt:

"Volgt dan hetgeen aan jullie is neergezonden van jullie Heer en volgt buiten Hem geen leiders. Weinig is het dat jullie laten vermanen" (vertaling Soerat Al A'raaf, aya 3)

In conclusie kunnen we zeggen dat de bijdrage van de 4 imaam's enorm was, en dat respect voor hun verplicht is, maar dat het niet toegestaan is om hen blind te volgen zoals sommigen tegenwoordig nog steeds doen, uit onwetendheid van de uitspraken van de geleerden zelf. Zij volgen de woorden van de geleerden zonder te kijken naar de Qor'aan en Soennah, maar vaak zelfs ook de mening van sheikh's die ver onder deze 4 geleerden staan, en die twijfelachtige fatwa's geven. Het resultaat hiervan is dat men in sommige grotere gemeentelijke moskeeën vier mihraabs (nissen) kan vinden, waarin vier imaams achtereenvolgens het gebed leiden, en je ziet mensen die wachten op hun imaam, terwijl een andere imaam al begonnen is met het gebed. Dit soort zaaiing van verdeeldheid is ongetwijfeld verboden in de Islam. Hierover zegt Allah:

".. en redetwist niet met elkaar, opdat jullie niet jullie moed zullen verliezen en jullie kracht zal vergaan." (vertaling Soerat al-Anfaal, aya 46)

"... maar zij zullen blijven verschillen. Met uitzondering van degene aan wie jouw Heer zijn genade heeft geschonken (de volger van de waarheid, de Islaam)" (vertaling Soerat Hoed, aya 118/119)

Dus als de mensen waar Allah Zijn Genade aan heeft geschonken niet verschillen, wat kan er dan gezegd worden over diegenen die verschillen in stand houden terwijl er bewijs is uit de Qor'aan en Soennah die de mensen dient te verenigen? Dit is omdat zij niet de 4 imaams volgen, want als ze dat gedaan hadden dan hadden ze de fouten niet gevolgd, zoals de ware volgelingen van de imaams deden (zoals eerder genoemd).

01-09-2002, 13:33
Salaam oe aleikoem,

Allereerst op deze site zitten geen islamologen. De islamologen zitten op islam-online en islam-qa. Wij zijn met zijn allen hier maar zwakke dienaren van Allah(ik praat alleen voor mezelf).

Maar de term ijtihad betekent letterlijk inspanning: het proces waarbij een geleerde tot een beredeneerd besluit komt over een kwestie.

Als je een uitgebreidere antwoord wil, dan kan je een aantal telefoonnummers krijgen.

02-09-2002, 11:16
Mijn topic was verplaatst...vandaar mijn later reactie...

ik ga nu even lezen!

02-09-2002, 11:24
Idjtihaad komt van het woord jihad van de wordt JHD ( lees als juhd of jahd) ..really...dus t heeft met inspanning doen te maken..

02-09-2002, 11:25

Citaat:
Origineel gepost door MeuslitriX
Idjtihaad komt van het woord jihad van de wordt JHD ( lees als juhd of jahd) ..really...dus t heeft met inspanning doen te maken..
naarw at ik heb begrepen intelectuele inspanning...

02-09-2002, 11:32


http://www.islam-online.net/completesearch/english/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=47323

Probeer deze link, ijtihad wordt door deskundigen op t vlak van islm theologie gebruikt, indien het antwoord niet direct te halen is uit de Quran danwel de Sunnah, en uit analogie methodiek, in het geven van religieuze antwoorden op situaties.