Bekijk volle/desktop versie : Twaalf bewijzen dat Mohammed een ware profeet is16-11-2003, 15:38
Titel: Twaalf bewijzen dat Mohammed een ware profeet is.

Door:
Sheikh `Abdoer-Rahman `Abdoel Khaleq

Vertaald door:
Mohammed Akhenakh

In de naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige. Mijn beste broeders en zusters overal! Deze korte studie is niet alleen bedoeld voor de aanhangers van de islam - waar ik ook tot behoor – maar is geschreven voor elke man en vrouw op deze aarde. Ik vraag Allah dat Hij het mogelijk maakt dat deze kleine studie gehoord wordt door elk oor, onder de ogen komt van elk oog en wordt begrepen door elk hart.

Mohammed de zoon van Abdullah is Allah’s profeet en de laatste boodschapper naar de bewoners van de aarde. Beste broeders en zusters, jullie moeten weten dat de boodschapper, Mohammed zoon van Abdullah, de ware en echte boodschapper van Allah is. De bewijzen voor deze waarheid zijn talrijk. Geen ander dan een ongelovige kan deze tekenen ontkennen en dit alleen uit arrogantie.


Een aantal van deze bewijzen:

1. Mohammed was als analfabeet opgevoed en hij bleef zo tot aan zijn dood. Onder zijn mensen was hij bekend als een eerlijk en betrouwbaar iemand. Voor hij de openbaring ontving had hij geen kennis van het geloof of een andere eerder gezonden boodschap. Hij bleef zo tijdens zijn eerste veertig levensjaren. De openbaring tot Mohammed kwam toen met de Koran die we nu tussen onze handen hebben. Deze Koran noemde de meeste gebeurtenissen uit de eerdere boeken en vertelde ons deze met grote nauwkeurigheid alsof hij ze zelf had gezien. Deze gebeurtenissen kwamen precies overeen met de gebeurtenissen die gevonden werden in de Torah die neer gezonden was naar Mozes en het Evangelie dat was neer gezonden naar Jezus. Nog de Christenen of de Joden konden hem tegenspreken over al hetgeen hij zei.

2. Mohammed voorspelde alles wat hem en zijn gemeenschap na hem zou overkomen, betrekking hebbend op de overwinning, het verdwijnen van het tirannieke koninkrijk van Chosroes (dit was de koninklijke titel voor de zoroastriane koning van Perzi&euml en de keizers (Romeinen) en de vestiging van het islamitische geloof over de gehele wereld. Deze gebeurtenissen gebeurden precies zoals Mohammed voorspeld had. Het leek alsof hij de toekomst uit een open boek las.


3. Mohammed kwam ook met een Arabische Koran die de top van welsprekendheid en zuiverheid is. De Koran daagde de welbespraakte en vloeiend sprekende arabieren van die tijd uit, die hem in eerste instantie voor leugenaar uit maakten, om met één hoofdstuk te komen dat hetzelfde was als de Koran. De welbespraakte Arabieren van zijn tijd waren niet in staat om met de Koran te wedijveren. Zelf tot aan onze dag toe heeft niemand durven beweren dat hij in staat was om woorden samen te stellen die gelijkwaardig zijn aan, of de klasse, gratie, schoonheid en pracht van de edele Koran hebben kunnen benaderen.

4. Het levensverhaal van deze nobele profeet was een perfect voorbeeld van oprechtheid, barmhartigheid, medeleven, getrouw zijn, dapperheid, vrijgevigheid, edelmoedigheid en ver verwijderd zijn van alle slechte karaktereigenschappen en wereldlijke verlangens terwijl hij bleef streven naar de beloning van het hiernamaals. Bovendien was hij in al zijn daden en handelingen voorzichtig en gevreesd voor Allah.

5. Allah plaatste grote liefde in de harten van al degenen die Mohammed ontmoetten en hem geloofden. Deze liefde bereikte het niveau waarop een ieder van zijn metgezellen zichzelf, zijn moeder of vader vrijwillig voor hem zou opofferen. Degenen die in Mohammed geloven eren en houden van hem tot op de dag van vandaag. Iedereen die in hem gelooft zou zijn familie afpersen en zijn rijkdom op het spel zetten om hem te mogen zien, al was het maar een keer.

6. De gehele geschiedenis kent geen biografie die het leven van een persoon heeft beschreven en bewaard, zoals dat van het leven van Mohammed beschreven en bewaard is. Hij Twaalf bewijzen dat Mohammed een ware profeet is, die de meest invloedrijke man aller tijden is. Nog heeft de geschiedenis iemand gekend die elke ochtend, avond en op andere tijdstippen van de dag herdacht wordt door degenen die in hem geloven. Bij het denken aan Mohammed groeten de gelovigen hem en vragen Allah om hem te zegenen. Zij doen dit met hun gehele hart en uit liefde voor hem.

7. Ook is er nooit een man geweest die nog steeds wordt gevolgd in alles wat hij heeft gedaan. Degenen die in Mohammed geloven slapen zoals hij sliep, reinigen zich (door rituele wassing) zoals hij zich reinigde en ze zijn ook trouw aan de manier waarop hij at, dronk en zichzelf kleedde. In alle aspecten van hun leven volgen zij de leer die hij verkondigde en het pad dat hij tijdens zijn leven bewandelde. Ten tijde van elke generatie, van toen tot nu, zijn degenen die geloven in deze nobele profeet trouw gebleven aan zijn leer. Bij sommigen heeft dit tot het punt geleid waarop zij alles van zijn persoonlijke leven willen volgen op een manier waarvan Allah niet heeft gewild dat zij dat tot aanbidding namen. Bijvoorbeeld, sommige zullen alleen het voedsel eten dat hij at en dat dragen wat hij droeg en mooi vond. Daarnaast Twaalf bewijzen dat Mohammed een ware profeet is. herhalen al degenen die in hem geloven de speciale gebeden en aanroepingen tot Allah zoals hij ze uitsprak in de dag en de nacht. Voorbeelden zijn: wat hij zei als hij mensen begroette, als hij thuis kwam of naar buiten ging, als hij de moskee betrad of verliet, als hij de badkamer betrad of verliet, als hij ging slapen of opstond, als hij de nieuwe maansikkel zag, als hij vers fruit aan de bomen zag, eten, drinken, rijden van een dier, reizen, terugkomen van een reis enz. Daarnaast voeren de gelovigen elke vorm van aanbidding zoals het bidden, het vasten, de aalmoes en de bedevaart uit tot op de minuut zoals deze nobele profeet dat onderwees en zelf uitvoerde. Dit zorgt ervoor dat degenen die in hem geloven hun leven in elk aspect kunnen leiden met de profeet als hun voorbeeld. Alsof hij voor hen staat zodat zij hem in al hun zaken kunnen volgen.

8. Er is nooit een man geweest en er zal er ook nooit meer een op deze aarde zijn die zulke liefde, respect en gehoorzaamheid kreeg in alle kleine en grote zaken zoals deze nobele profeet.

9. Sinds zijn tijd, in elk gebied op deze aarde en gedurende elke periode, is deze nobele profeet gevolgd door individuen van elk ras en volk. Velen van degene die hem volgden waren daarvoor christen, jood, heiden, afgodsdienaar of zonder enig geloof. Onder degenen die kozen om hem te volgen waren mensen die bekend stonden om hun betrouwbaar oordeel, wijsheid en inzicht. Zij besloten om deze nobele profeet te volgen nadat zij de tekens zagen voor zijn waarheid en het bewijs van zijn wonderen. Zij volgden Mohammed niet uit dwang of omdat zij hun ouders volgden. Veel van de aanhangers van deze profeet kozen ervoor om hem te volgen in een tijd waarin de Islam zwak was, waarin weinig moslims waren en waarin de aanhangers van zijn geloof werden vervolgd. De meeste mensen die deze profeet volgden deden dit niet om materiële rijkdom te verkrijgen. Vele van zijn volgelingen hebben veel kwaad en vervolging moeten verduren als gevolg van hun geloof in deze profeet. Ondanks al deze martelingen en vervolgingen keerden zij dit geloof niet de rug toe. Dit alles is een duidelijk bewijs, voor degene met verstand, dat deze profeet de echte boodschapper van Allah was niet zomaar iemand die zich profeet noemde of zonder kennis over Allah sprak.

10. Naast dit kwam Mohammed met een geweldig geloof in al haar regels en wetten. Mohammed beschreef Allah met eigenschappen van volledige perfectie waarbij tegelijkertijd geen enkele vorm van imperfectie aan Hem werd toegeschreven. Nog de filosofen nog de wijze mensen konden Allah zo beschrijven. Het is gewoon niet denkbaar dat een menselijk brein iets zou kunnen bedenken dat aan deze volmaakte eigenschappen, kennis en grootheid zou voldoen; Wie heeft de creatie onderworpen; Wie omgeeft alles in het universum, groot en klein; en Wie bezit zulke perfecte barmhartigheid. Ook behoort het niet tot de mogelijkheden dat een mens met een perfecte wetgeving kan komen gebaseerd op rechtvaardigheid, gelijkheid, genade en objectiviteit voor alle menselijke handelingen op aarde zoals de wetten waarmee Mohammed gekomen is – zoals kopen en verkopen, trouwen en scheiden, huren, getuigen, voogdij en alle andere contracten die nodig zijn om het leven en de beschaving te behouden op deze aarde.

11. Het is onmogelijk dat iemand de wijsheid, moraal, goede manieren en nobelheid van karakter brengt die deze nobele profeet bracht. Op een volledige en complete manier verspreidde Mohammed een leer betreffende het karakter en de manieren van een moslim tegenover zijn ouders, gezin, vrienden, familie, mensheid, dieren, planten en levenloze objecten. Het is niet mogelijk voor een menselijk brein om deze leer te omvatten of met een gelijke leer te komen. Dit alles maakt het duidelijk dat deze boodschapper niet met iets kwam dat hij zelf had verzonnen, maar dat dit een leer en inspiratie was die hij ontvangen had van Degene die de aarde, de hemelen en het universum heeft geschapen in al haar miraculeuze architectuur en perfectie.

12. De rechtsgeldigheid en perfecte bouw van de religie die Mohammed bracht lijkt op de constructie van de hemelen en de aarde. Dit alles duidt erop dat Hij die de aarde en de hemelen heeft geschapen ook Degene is Die deze prachtige wet en oprechte religie heeft gezonden. De mate van onnavolgbaarheid van deze Goddelijke wet, die was neder gezonden op Mohammed , is van het zelfde onnavolgbare niveau als de Goddelijke creatie van de hemelen en de aarde. Net zoals de mensheid niet in staat is om dit universum te creëren is de mensheid ook niet in staat om een wet voort te brengen zoals de wet van Allah die hij heeft neer gezonden op deze dienaar en boodschapper Mohammed .

17-11-2003, 23:14


Bismillahir rahman irrahiem,

Assalmoe 'aleikoem wa rahmatoellah,

Djazak'Allah bedankt voor de leerzame tekst. Echt geweldig!

Asjhadoe allah ilaha illallah
Wa asjhadoe anna moehammadan
3abdoehoe wa rasoeloehoe

Aleikoem salaam wa rahmatoellahoe

18-11-2003, 07:56
Sobhana Allah.
Shokran voor deze bijscholing.

InchaALLAH Jennat elfirdous voor alle rechtvaardige moslims.

18-11-2003, 11:59
salam ogtie

ik heb het eerst opgeslagen en daarna thuis gelezen bedankt hiervoor moge allah je hiervoor belonen ik heb er echt wat aan shokran.

groetjes karima

01-06-2005, 00:30


Ik denk dat het het verstandigste is om geen informatie te nemen van mensen die bekend staan als dwalend, en anders toch op zijn minst erbij te zetten dat de persoon onbetrouwbaar is.

Uitspraken van sheikh al-Albaanie, sheikh Ibn Baaz, sheikh Ibn Oetheymien, sheikh Ibn Ghoesoen rahiemoemoellah, sheikh al Fawzan hafidahoellah ta'ala over Abdir Rahmaan Abdoel Khaaliq: http://www.spubs.com/sps/sp.cfm?subsecID=NDV09&articleID=NDV090003&articleP ages=1

Sheikh al-Banna: http://www.spubs.com/sps/downloads/pdf/NDV090002.pdf

Sheikh Rabie' hafidahoellah: http://www.spubs.com/sps/sp.cfm?subsecID=NDV09&articleID=NDV090001&articleP ages=1