Bekijk volle/desktop versie : Mooie Hadiths Van De Heilige Profeet Mohammed (vzmh)Pagina's : [1] 2 3

27-08-2002, 00:02
ok mensen deze topic is bestemd om mooie hadiths van de heilige profeet mohammed plaatsen ,ga je gang......


van aboe hoeraira: De profeet heeft gezegd;"bij hem in wiens hand mijn ziel berust,iedereen die gewond raakt voor de zaak Gods-en god weet heel goed wie er gewond raakt-diens wond zal op de dag der opstanding de kleur van bloed hebben en de geur van muskus".

van djabir: mijn vader werd bij de profeet gebracht en voor hem neergelegd; zijn lijk was verminkt.ik wilde de doek van zijn gezicht halen ,maar mijn familie verbood mij dat. toen de profeet het geschreeuw van een klaagvrouw hoorde (er wordt ook overgeleverd:de dochter van amr,of:de zuster van amr) zei hij:"waarom huil je?(of huil niet!&quot " de engelen geven hem voortaan schaduw met hun vleugels."

djabir ibn samoera heeft gezegd:" de profeet preekte staand en daarna ging hij zitten ;dan stond hij weer op en preekte weer staand. en wie je verteld dat hij zittend preekte is een leugenaar! bij god, ik heb meer dan tweeduizend salaats met hem verricht.

van aboe hoeraira:toen de engel des doods naar moesa werd gestuurd gaf deze hem een klap in het gezicht en sloeg zijn ene oog kapot.de engel keerde bij zijn heer terug en zei:"u hebt mij naar een van u knechten gestuurd, maar hij wil niet dood!"God gaf de engel zijn oog terug en zei " ga terug en zeg tegen hem dat hij zijn hand op de rug van een stier moet leggen ,en voor iedere haar die zijn hand bedekt krijgt hij nog een jaar te leven .' toen moesa dat hoorde riep hij:"mijn heer en wat gebeurt er daarna?" ,dan zul je sterven ,'zei de engel.toen riep moesa uit "dan liever nu meteen !" en hij bad god hem op een steenworp afstand van het heilige land te brengen .
nadat de profeet ons dit verteld had zei hij:" als wij daar waren zou ik jullie zijn graf laten zien ,het is vlakbij de weg, bij het rode zandduin"

27-08-2002, 02:03


van aboe katada-l-ansari: de profeet verrichte eens de salaat met zijn kleindochtertje Oemama op zijn schouder, als hij zich ter aarde wierp zette hij haar neer,en als hij opstond tilde hij haar weer op.

aisja vertelde: de profeet hield van zoetigheid en honing.

van ibn oemar : op een van de krijgstochten van de profeet werd er een vrouw gevonden die gedood was.toen verbood de profeet vrouwen en kinderen te doden .

van aisja, de moeder der gelovigen : ik vroeg de profeet toestemming deel te nemen aan de djihaad en hij zei "jullie djihaad,vrouwen , is de bedevaart".

van as-sjaibani; ik vroeg ziir ibn hoebaisj naar het woord gods: hij was op twee booglengten afstand of nog dichter bij (53:9),en hij zei, 'bn'masoed heeft mij gezegd dat de profeet djibriel heeft gezien, en hij had zeshonderd vleugels".

van abdallah ibn amr ibn al-aas: ik heb de profeet horen zeggen :God heeft de lotgevallen van de schepselen vijftigduizend jaar voordat hij de hemelen en de aarde schiep neergeschreven terwijl "zijn troon op het water was(11:7)

van aisja:het kussen van de profeet waarop hij altijd achteroverleunde was van dun leer, opgevuld met palmvezel.

van ibn oemar: de profeet gebruikte een ring van zilver die hij aan zijn vinger droeg.daarna droeg aboe bakr hem,daarna omar,daarna oethmaan totdat die hem in de bron Aries liet vallen .Erin stond gegraveerd:'mohammed de gezant van God'

Anas zei: de ring van de profeet zat aan deze vinger,en hij wees naar de pink van zijn linkerhand.

van aboe boerda: ik bezocht aisja eens en zij haalde voor ons een grove lendendoek te voorschijn ,zoals ze in jemen gemaakt worden ,en een bovenkleed van wat ze vilt noemen, en zij zwoer bij god dat de profeet in deze twee kledingstukken gestorven was.

27-08-2002, 16:19
hadiths over het paradijs!!!!

van aboe hoeraira: de profeet heeft gezegd:"in het paradijs is de boom in de schaduw waarvan een ruiter honderd jaar kan rijden ."

van abdellah ibn kais: de profeet heeft gezegd:de gelovige krijgt in het paradijs een tent die bestaat uit één uitgeholde parel, waarvan de lengte zestig mijl is; de gelovige heeft daar familieleden om wie hij heen kan lopen zonder dat zij elkaar zien .

van sahl ibn s'ad: de profeet heeft gezegd:"de mensen die naar het paradijs gaan zien op naar hun kamer in het paradijs zoals jullie opzien naar de sterren aan de hemel.

van aboe hoeraira:de profeet heeft gezegd:"het paradijs wordt betreden door mensen wier harten zijn als de harten van vogels

de hel!!

van abdallah inb mas'oed: de profeet heeft gezegd:"op die dag zal djahannam(de hel) worden gebracht (89:23) met zeventigduizend teugels,en bij elke teugel zijn zeventigduizend engelen die haar voorttrekken".

aboe hoeraira vertelt: wij waren met de profeet toen hij een harde dreun hoorde.
"weten jullie wat dat is?" vroeg de profeet.
God en zijn profeet weten het beter'.
dat is een steen die zeventig herfsten geleden in de hel werd gegooid; hij valt nu in de hel tot hij op de bodem terecht is gekomen ."


------------------------------------------------------------------------

27-08-2002, 16:31
van sahl ibn s'ad: de profeet heeft gezegd:" op de dag der opstanding worden de mensen bijeengedreven op een witte,stof kleurige aarde,als een deegplak van wit meel, zonder enig spoor van een bewoner."

van aisja: ik heb de profeet horen zeggen :"op de dag der opstanding zullen de mensen blootsvoets,naakt en onbesneden bijeengedreven worden ."
"profeet,de vrouwen en de mannen bij elkaar ,zodat ze elkaar kunnen zien?" vroeg ik.
"aisje" zei hij,' de zaak is veel te ernstig dan dat zij naar elkaar zouden kijken'.

van aisja: ik vroeg de profeet naar gods woorden :' op de dag dat de aarde zal worden vervangen door een andere aarde,en ook de hemelen(14:48),'waar zullen de mensen zijn op die dag,profeet?'
hij antwoorde : "op de brug die over de hel ligt,x"

xdeze brug is zo dun als een haar; de ongelovigen vallen eraf,de hel in,terwijl de gelovigen met hun goede werken over deze brug het paradijs bereiken .

27-08-2002, 16:43


droomuitleg!!

van aboe hoeraira:toen wij een bij de profeet zaten vertelde hij:"ik droomde dat ik in het paradijs was,en daar was een vrouw de kleine wassing aan het verrichten naast een paleis", ik vroeg aan wie het paleis toebehoorde,en het bleek van "omar ibn al-chataab te zijn , ik herinnerde mij hoe jaloers omar was en liep terug."
aboe hoeraira vertelde verder: "omar barstte in tranen uit en zei :" profeet, u bent mij evenveel waard als mijn vader en moeder; zou ik ooit u rivaal kunnen zijn ?".

van aboe hoeraira:de profeet heeft gezegd."ik droomde eens dat ik bij een put stond. daar stond een emmer en ik putte water zoveel als god wilde.toen pakte aboe bakr hem en putte één twee emmertjes, maar niet erg krachtig, moge god hem vergeven .daarop veranderde de emmer in een grote leren emmer. omar pakte hem vast, en ik heb nooit een leider van mensen zo krachtig water zien putten als omar; hij ging door tot mens en dier gedronken hadden".

van aboe hoeraira: de profeet heeft gezegd:" als iemand mij ziet in zijn droom ,ziet hij mij echt; want de satan kan mijn gedaante niet aannemen ."

van ibn omar:"de profeet heeft gezegd:"een van de ergste leugens is te zeggen dat je iets gedroomd hebt wat je niet gedroomd hebt."

27-08-2002, 16:50
van aboe hoeraira:de profeet heeft gezegd: "het boze oog bestaat echt."

van aisja:de profeet zei dat er magie moest worden toegepast tegen het boze oog.

van aboe hoeraira: de profeet heeft gezegd: "als er een vlieg in een stuk vaatwerk valt, dompel hem dan eerst helemaal onder en gooi hem daarna weg. Want in een van zijn vleugels is genezing en in de andere is ziekte."

Amir ibn sa'd,van zijn vader: de profeet heeft gezegd:"Als iemand iedere ochtend zeven van de beste dadels neemt, kan geen gif of toverij hem schade doen die dag,tot de nacht"

27-08-2002, 17:11
Over Allah

De Boodschapper van God heeft, met betrekking tot hoop, de volgende uitspraak gedaan: "Toen God de schepping schiep, schreef Hij in een Boek dat zich bij Hem op Zijn Troon bevindt: "Waarlijk, Mijn genade zal Mijn toorn overtreffen". (overgeleverd door Al-Bukhari en Moeslim)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Allah’s Boodschapper (SAW) heeft gezegd (wat vertaald betekent) "Waarlijk Allah’s barmhartigheid bestaat uit honderd delen en één deel zond Hij naar de aarde en daarmee behandelden de djinn’s, de mensen, de dieren en zelfs de insecten elkaar met barmhartigheid en medelijden, zodat de vogels en de wilde dieren hun kroost liefdevol verzorgen. De negen- en negentig overige delen bewaarde Hij; die stort Hij in het hiernamaals uit over Zijn dienaren."
(overgeleverd door al-Bukhari, Moeslim en Thabrani)


DiaNo

27-08-2002, 17:12
Over bezittingen en schulden

Ibn Abbas (Moge God tevreden over hem zijn) vertelde, dat de profeet (vrede en zegeningen met hem) zei: "Wanneer de zoon van Adam (de mens) twee bergdalen vol met geld zou hebben, zou hij nog een derde wensen, want niets kan de buik van Adam's zoon vullen behalve stof. God zal hem vergeven (die berouw heeft) en om vergeving smeekt."
(Al Bukhari)

Uitleg: In deze Hadith waarschuwt de profeet (vrede zij met hem) tegen de gevolgen voor iemand die vasthoudt aan de liefde voor rijkdom en die hebzuchtig is, tot aan het moment dat hij of zij het graf bereikt (terug naar de nederige afkomst: aarde en stof). Want: "niets vult de buik van Adam's zoon behalve de dood". Dit geeft aan dat al deze hebzucht en het verlangen naar wereldlijke goederen uiteindelijk tot een vreselijk einde zullen leiden (de hel), waar men niet langer in staat zal zijn om aan het vergaren van rijkdom te denken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


O, mensen God heeft waarlijk een ieder zijn rechtmatige deel gegeven. Vandaar dat een erfgenaam (buiten zijn voorgeschreven erfdeel) geen erfenis kan ontvangen. Een kind behoort alleen aan de rechtmatige vader toe in wiens bed het geboren is. Voor de ontucht pleger is er voorgeschreven straf. Een ieder die zijn rechtmatige vader ontkent of een onrechtmatig iemand tot zijn slaaf maakt, moge Gods verdoemenis en de verdoemenis van de engelen en van de gehele mensheid op hem zijn. God zal noch een tussenpersoon noch een vergoeding accepteren om de straf (in het hiernamaals) te verminderen.
Een vrouw mag van haar mans bezittingen geen liefdadigheid geven zonder zijn toestemming. De gezant van God (vrede zij met hem), mag ze ook geen etenswaren geven, (zeiden de mensen) (Neen), dat is het waardevolste onder onze bezittingen. Wie een onderpand heeft, laat die het teruggeven aan degene die het hem heeft toevertrouwd. Dieren die gemelkt worden, moeten teruggegeven worden. Schulden moeten terug betaald worden. Iemand die borg staat voor een ander neemt de schuld opzich. (uit "Sunnani’t Tirmithie&quotDiaNo

27-08-2002, 17:24
Over goede daden (en slechte daden)

Van Aus b. Shoerahbil: "Hij hoorde de Boodschapper van God zeggen: "Iemand die er naar streeft om een onderdrukker meer macht te geven en weet dat hij een onderdrukker is, heeft reeds de islam verlaten". (Baihaqi)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abdullah ibn `Abbaas verhaalt dat de Boodschapper van God de verklaring van zijn Gezegende en Verhevene Heer herhaalde: "Voorwaar, God heeft het goede en het kwade gedefinieerd en hun gradatie duidelijk uiteengezet:

'Hij die zich voorneemt een goede daad te verrichten en deze nog niet uitgevoerd heeft, wordt voor de volle maat daarvan beloond, en indien hij dan deze daad uitvoert, beloont God hem tien tot zevenhonderdvoudig of zelfs nog vele malen meer. Hij die naar een slechte daad neigt, maar deze niet uitvoert, wordt door God voor de volle maat van een goede daad beloond.
Hij die naar een slechte daad neigt, en deze ook zou uitvoeren, wordt alleen maar één slechte daad aangerekend.' (Bukhari en Muslim)DiaNo

27-08-2002, 17:26
Over losbandigheid (zaniyah)

"Ibn Moussa vertelde dat de gezant vzmh had gezegd: 'Ieder oog is een zaniyah (losbandigheid = de gezant wil daarmee zeggen dat een oog ook zinah kan plegen). Als de vrouw zich geparfumeerd heeft en daarmee langs een majlis (zitting van mannen, zoals cafees of op straat...) loopt, dan is zij dit en dat...' dwz een zaniyah."
(overgeleverd door Tirmidhi in Kitaabal-Adab)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Ash'ariy vertelde: "De Gezant SAAWS zei: Een iedere vrouw die zich heeft laten parfumeren en daarna langs een menigte loopt, waardoor ze haar geur hebben geroken, is een zaniyah (losbandige)"
(overgeleverd door Ahmed en Nisaa'ie)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zaynab, de vrouw van Abdu-llah zei: 'De gezant heeft tegen ons gezegd; 'Wanneer iemand van jullie (vrouwen) naar de moskee gaat, dan mag zij geen parfum aanraken (gebruiken)''
(Sahih Moslim)
DiaNo

27-08-2002, 17:28
alcohol

Jabir zei: "De Profeet zei: "Allah Ta'ala heeft aan Zichzelf beloofd dat iedereen die alcohol drinkt (of een ander bedwelmend middel) van de Tinatoel Khabal zal drinken."(Zij vroegen: "Wat is Tinatoel Khabal?&quot Hij zei: "Het zweet van de bewoners van de hel." Of "De pus van de bewoners van de hel."

Overgeleverd door: Moslim

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De Profeet zei:
"ledereen die alcohol drinkt (en daar geen berouw van betuigt) zal in het hiernamaals niet mogen drinken."

Overgeleverd door: Al-Boechari, Moslim
DiaNo

27-08-2002, 17:29
Over het huwelijk

"Een vrouw wordt omwille van vier redenen getrouwd: vanwege haar eigendommen, haar familie, haar schoonheid en haar geloof. Zoek er een omwille van haar geloof, moge je handen met stof bedekt zijn ¹." (Bukhari en Muslim)

¹. Een soort smeekbede: de eerder genoemde zaken zijn vergankelijk, maar haar geloof niet.


DiaNo

27-08-2002, 17:47


drinken!!

van omar ibn al-chataab: toen de profeet nog leefde was er een man die abdellah heete.zijn bijnaam was "ezel",en hij maakte de profeet altijd aan het lachen , de profeet had hem al eens laten geselen omdat hij "chamr" (alcohol)had gedronken . op een dag werd hij weer dronken bij de profeet gebracht en weer gegeseld. toen riep iemand hem na:'god,vervloek deze man'! hij is al zo vaak opgebracht' ,daarop zei de profeet echter: "vervloek hem niet! bij god,ik weet dat hij god en zijn profeet liefheeft.'

27-08-2002, 18:25
van boeraida ibn al-hoesaib: een man schreeuwde in de moskee: wie had er geroepen om die rode kameel? toen zei de profeet:" ik hoop dat je hem niet vindt. moskeeén worden gebouwd voor bepaalde doeleinden !".

27-08-2002, 21:06
Sayiduna 'Imraan bin al-Hus.ain heeft overgeleverd dat de Profeet (saw) heeft gezegd: 'Stil zijn (stil zitten, mond houden, niet teveel praten, nadenken voordat je praat etc.) is voor de mens beter dan zestig jaar van 'ibadah (aanbidding)'.

Mishkaat al-Masabih: 414

Pagina's : [1] 2 3