Bekijk volle/desktop versie : Schaamte03-11-2003, 22:02
De Profeet(zegeningen en vrede met hem) zei:[GLOW=coral]" Schaamte is een onderdeel van het geloof en de plaats van het geloof is in het paradijs.
En schaamteloosheid is een onderdeel van grofheid en plaats van grofheid is in de hel."[/GLOW]
(Ahmad en Tirmidhi)


[GLOW=coral]" Schaamte is geheel al goedheid" [/GLOW]


(Muslim)

04-11-2003, 13:54Citaat:
Origineel gepost door OmaRiFieD
De Profeet(zegeningen en vrede met hem) zei:[GLOW=coral]" Schaamte is een onderdeel van het geloof en de plaats van het geloof is in het paradijs.
En schaamteloosheid is een onderdeel van grofheid en plaats van grofheid is in de hel."[/GLOW]
(Ahmad en Tirmidhi)


[GLOW=coral]" Schaamte is geheel al goedheid" [/GLOW]


(Muslim)
Soebhan'ALLAH!
Maar er is ook een hadith die verhaald: LA 7AYA'A FI DIEN

Geen schaamte in geloof! maar dat houdt in dat men zich niet voor hoeft te schamen om bijvoorbeeld een vraag te stellen omtrand de islam!

05-11-2003, 03:32

Citaat:
Origineel gepost door chouroek
Soebhan'ALLAH!
Maar er is ook een hadith die verhaald: LA 7AYA'A FI DIEN

Geen schaamte in geloof! maar dat houdt in dat men zich niet voor hoeft te schamen om bijvoorbeeld een vraag te stellen omtrand de islam!
en welke hadith is dat?!

05-11-2003, 16:20

Citaat:
Origineel gepost door Vreemdeling1977
en welke hadith is dat?!
Oh was vergeten om bron erbij te zetten en ik weet meneertje heeft er hekel aan!
ik zal het na vragen, maar ik kan je niets beloven. want deze zin kregen wij het altijd te horen van een juf!

06-11-2003, 04:51Citaat:
Origineel gepost door chouroek
Oh was vergeten om bron erbij te zetten en ik weet meneertje heeft er hekel aan!
ik zal het na vragen, maar ik kan je niets beloven. want deze zin kregen wij het altijd te horen van een juf!
dan doe ik het maar!

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=12370&dgn=4

aub

06-11-2003, 10:42
ÃáÃÃÃá : ÃÃà ÃáäÃà ÃäÃãà íÃíÃæä ÃáÃÃÃá Ãä Ãíà ãÃÃà íÃæáæä Ãí ÃÃÃíÃÃ¥ áà ÃíÃà Ãí ÃáÃíä Ãåá Ã¥ÃÃ¥ ÃáãÃæáà ÃÃíÃà ¿.
ÃáÃãà ááå
Ããà ÃÃÃÃà áà ÃíÃà Ãí ÃáÃíä ÃÃáà Ãá ÃáÃíÃà ãä ÃáÃøíä ¡ æÃáÃæÃà Ãä íÃÃá ( ãÃáà ) Ãä Ãááå áà íÃÃÃíí ãä ÃáÃà Ããà ÃÃà Ãí ÃÃíà Ããøö Ãáãà Ãäåà ÃÃáà : ÃÃÃà Ãã Ãáíã Ãáì ÃÃæá Ãááå Ãáì Ãááå Ãáíå æÃáã ÃÃÃáà íà ÃÃæá Ãááå ¡ Ãä Ãááå áà íÃÃÃíí ãä ÃáÃà ¡ Ãåá Ãáì ÃáãÃÃà ãä ÃÃá ÃÃà ÃÃÃáãà ¿ ÃÃá ÃáäÃí Ãáì Ãááå Ãáíå æÃáã : ( ÃÃà ÃÃà ÃáãÃà ) ¡ ÃÃÃà Ãã Ãáãà ¡ ÃÃäí æÃååà ¡ æÃÃáà : íà ÃÃæá Ãááå ¡ æÃÃÃáã ÃáãÃÃà ¿ ÃÃá : ( äÃã ¡ ÃÃÃà íãíäà ¡ ÃÃã íÃÃååà æáÃåà ) ÃæÃÃ¥ ÃáÃÃÃÃí æãÃáã .

Mensen de bovenstaande Hadith van BOUKHARI EN MOSLIM verhaalt dat het fout is om te zeggen LA 7AYA'A FE DIEN, maar we kunnen zeggen INNA ALLAHA LA YASTA&I MINA EL7AQ(ALLAH swt schaamt zich niet voor de waarheid) en deze hadith is betrouwbaar!

DJAZAKA ALLAHO GAIRAN!