Bekijk volle/desktop versie : Hoe marokkaans ben jij?Pagina's : 1 [2] 3

02-11-2003, 20:08
Ik hoor het wel van je als het over een paar weken niet meer gaat via de eerlijke manier
Als het gaat om frauderen ben ik de aangewezen persoon om je verder te helpen
Als het gaat om zelf dingen doen...smeer ik m

Mijn tip: kiefesh moeilijk doen als t makkelijk kan

WIN WIN situatie= lekker voor de buis tv kijken en achten scoren
ewa wat wil je nog meeeeeer.....

02-11-2003, 20:12


hoe oud ben jij? Nee het is echt iets wat ik zelf moet ik wil zelf marokkanen begrijpen, want het wilt maar niet lukken!!!

02-11-2003, 20:22
Ik ben 22 jaartjes oud. Je wil Marokkanen leren begrijpen...... hmmmm en je wil dat al bereiken door het schrijven van een scriptie?
Denk dat je daar wat meer tijd voor in moet calculeren...

Waarom begin je niet met jezelf te analyseren. Hoe voel jij jezelf? Waarom doe je bep. dingen wel en bep. dingen niet. Doe je die dingen uit NL oogpunt of Marokkaans oogpunt?
Denk je in het Nederlands of in het Marokkaans.

Mijn mening over Marokkanen is simpel: ze nemen bep. Nederlandse dingen over en bepaalde Marokkaanse dingen. Meestal is de verhouding 85% marokkaanse dingen en 15% nederlandse dingen.
Zehma we eten wel batata ....

Speaking of batata: Sjoh ik heb echt trek in een batata mit el majonaaaaiiiiis!!!!!!

02-11-2003, 20:25
grapjas, maar ik ben je al een stap voor en ik heb 5maanden de tijd om onderzoek te doen en 1maand de tijd om m te schrijven!! maar bedankt voor je hulp, hum hum!!

02-11-2003, 20:33


En waarom reageren altijd de meiden en nooit de heren?? leg effe uit waarom jullie marokkanen en zijn en geen hollanders zoals de rest??!!!
en kom niet met bxxxxxxxt, B.V.D!! :-)

02-11-2003, 20:39
Een half jaar de tijd? Kiefesh je nu al druk maken. Je hebt alle tijd joh!
Maar goed. Ik kan best respect opbrengen voor iemand die in tegenstelling tot mij wel tijdig begint aan zijn opdrachten. Daarom ga ik je nu serieus helpen. Dat je echt een 8 gaat halen.

Aantal vragen:

-Wat is je probleemstelling?
-Welke onderzoeksmethode wil je handhaven?
-Wie is je doelgroep; van wie heb je de mening nodig om je probleemstelling beantwoord te krijgen. Marokkanen in Nederland of ook in Belgie [of voorkeur bep. regio] welke leeftijd moeten ze zijn kortom welke criteria handhaaf je voor je doelgroep
-Heb je al een globaal plan van aanpak opgesteld hoe je je onderzoek denkt in te vullen...?

02-11-2003, 20:39
Ik ben heeeeeeel marokkaans, maar het probleem is ik kom niet uit een Grote stad...

03-11-2003, 10:37

Citaat:
Origineel gepost door zlatan
he mensen ik heb effe jullie hulp nodig. ik moet voor me scriptie effe verschillende marokkaanse jongeren ondervragen, het lieftst uit de grote steden!! wie helpt mij???
Ik heb begrepen dat je een onderzoek wil doen over de culturele verschillen tussen Nederlanders en Marokkanen'jongeren. Ik zal je dan een beetje helpen hoe je zo'n onderzoek wellicht kan uitvoeren

Maak eerst een probleem-analyse over op wie al ik richten (marokkaanse jongeren) wat wil ik weten ( de huidige situatie van de marokkaanse jongeren en wat zijn de problemen die zich met zich meebrengen), waar ( in nederland) en hoe ( welke onderzoeksmethode heb ik nodig om antwoord te krijgen op deze vragen)

Doelstelling:
Het opstellen van een rapport met daarin en vooronderzoek conclusies en aanbevelingen.

Je probleemstelling is:
Hoe ervaren Marokkaanse jongeren om tussen 2 culturen te leven.

Deelvragen:
1.Wat is het probleem?
2.Hoe is het probleem ontstaan?
3.Wat zijn de gevolgen?
4.Wat zijn de eventuele oplossingen?

Om antwoord te krijgen op deze antwoorden heb je verschillende onderzoeksmethode, zo kan je bijvoorbeeld desk-research doen. Er is namelijk genoeg informatie omtrent deze onderwerp. Daarnaast kan je ook antwoord krijgen door interviews, debatten expertmeeting etc of in gesprek met mensen die veel kennis hebben over deze onderwerp.

Ik wil even op aan wijzen dat het helemaal niet erg is om andere bronnen te gebruiken, iedereen doet dan. Zelfs de wetenschappers. Als je maar dat aangeeft op je litteratuurlijst. Want hoe wil je anders feiten naar voren brengen. Of wil je alles uit je losse duim zuigen, en trouwens een vraagje, wat voor opleiding volg je?

03-11-2003, 10:40
Ik heb begin dit jaar ook een soortgelijke onderzoek gedaan, misschien heb je er wat aan?Citaat:

Probleemomschrijving

De problemen onder jongeren, in het bijzonder onder de allochtone jongeren, vinden mede hun oorsprong in problemen met de eigen identiteit. Het niet (kunnen) inzien wie je bent en daarbij weinig tot geen steun en begrip krijgen van de eigen omgeving c.q. de gemeenschap, is het geval bij een groot deel van deze jongeren. Zij voelen zich hierdoor nergens bijhoren. Deze situatie kan negatieve effecten hebben op hun verdere ontwikkeling en kan leiden tot allerlei sociaal-emotionele problemen, hetgeen ernstige gevolgen kan hebben voor de hele maatschappij.
Het is daarom van cruciaal belang om hiervan serieus werk te maken. De jongeren van vandaag zijn immers de toekomst van morgen. Onomstreden is dat deze generatie allochtone jongeren in de nabije toekomst een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking zal zijn. Het is daarom een “must” om te zoeken naar oplossingen die ertoe bijdragen dat de identiteitsproblemen bij allochtone jongeren (zover mogelijk) gesignaleerd, erkend en verdwenen worden. Dit zal een positieve bijdrage leveren aan het bestaan van die jongeren alsmede aan de gehele maatschappij. Reden waarom wij het van wezenlijk belang vinden om door middel van onder andere het organiseren van debatten te achterhalen wat er bij de jongeren leeft en welke ideeën zij aandragen om eigen problemen op te lossen.

Identiteitsproblemen onder de Allochtone jongeren, Wat zijn daarvan de mogelijke oorzaken?

Voordat we gekeken hebben of er wel sprake was van een identiteitscrisis onder de Haagse jongeren. Hebben we eerst gekeken hoe identiteitsproblemen ontstaan en of er een link is tussen sociale en culturele omgeving. Ook hebben wij gekeken naar de vraag waarom juist allochtone jongeren meer problemen om hun identiteit te ontwikkelen dan de autochtone jongeren. We zijn een rapport tegen gekomen dat dit vraagstuk nader heeft beschreven. We zullen voor onze vooronderzoek de belangrijkste punten van het rapport er uit halen en zullen dan kijken of er ook overeenkomt zijn met de problemen die de Haagse jongeren hebben. Deze voorkennis is met name belangrijk om een beter gefundeerd beleidsadvies op te stellen. In het rapport komen de volgende factoren naar voren die bijdrage aan identiteitsproblemen.


Acculturatie

De sociale en culturele omgeving van een persoon zijn van groot belang bij de ontwikkeling van de identiteit van deze persoon. Maar cultuur is niet hetzelfde als sociale groep of sociale omgeving. De sociale omgeving van een individu wordt gekenmerkt door directe interactie met voornamelijk familie, vriendenkring en school. Cultuur staat echter een niveau hoger, is overkoepelend. De cultuur wordt doorgegeven door de sociale omgeving. Men kent naast de sociale identiteit dus ook nog een culturele identiteit. Die culturele identiteit wordt onder andere beïnvloed door de afkomst. Nederlandse allochtone jongeren groeien op met de Nederlandse cultuur én de cultuur van het land van herkomst. Met de nieuwe, Nederlandse cultuur moet men leren omgaan, terwijl men de cultuur van het land van herkomst ook een plaats wil geven. In dit verband spreekt men vaak van acculturatie.

Het is gebleken dat het merendeel van de allochtone jongeren zich prettig voelen bij hun eigen cultuur. Zij willen zich wel aanpassen aan de Nederlandse normen en waarden, maar tegelijkertijd ook hun eigen cultuur behouden. Dit veroorzaakt botsingen tussen de verschillende culturen.

De adolescentie

De adolescentie is de periode van ongeveer 12 tot 18 jaar waarin kinderen volwassen worden. Dit is een verwarrende fase. De lichamelijke ontwikkeling komt in een stroomversnelling terecht. De vraag hoe anderen hen zien en wat hun sociale rollen zijn wordt belangrijk voor jongeren. Dit is de fase waarin identiteit een rol begint te spelen. Het ontwikkelen van een stabiele identiteit is een vorm van aanpassen aan de omgeving. Noodzaak om deze stabiele identiteitshuishouding te bereiken, is het streven naar continuïteit en het handhaven van met de sociale groep overeenkomstige idealen. Identiteit is ook een doel wat men moet proberen te bereiken, je een gevoel van persoonlijke vrijheid ervaart en dat het belangrijk is dat andere jou ook zo zien en dat je een bepaalde zelfbeeld creëert

Lage opleidingsniveau

Een oorzaak van identiteitsproblemen onder allochtonen is dat ze over het algemeen lager opgeleid zijn dan autochtonen. Het opleidingsniveau van allochtonen is de laatste jaren langzaam hoger aan het worden, maar de stijging wordt vertraagd door de nieuwkomers met een laag opleidingsniveau. Allochtonen van de tweede generatie hebben wel een duidelijk hoger opleidingsniveau dan allochtonen van de eerste generatie, maar toch hebben ze nog steeds een achterstand ten opzichte van autochtonen. Deze achterstand is er al op de basisschool en verdwijnt slechts gedeeltelijk in het vervolgonderwijs. De allochtonen blijven de zwakkere leerlingen in een klas. Daardoor stoppen allochtonen vaker met hun opleiding voordat ze een diploma hebben, of ze eindigen op een lager niveau dan autochtonen

Hoge werkloosheid

Ook op het gebied van werkloosheid is een duidelijk verschil te zien tussen autochtone en allochtonen. De werkloosheid onder de allochtonen ligt stukken hoger dan de werkloosheid onder de autochtonen. Vooral onder de nieuwkomers is de werkloosheid groot, en hier zie je het gevolg van de opleidingsproblemen en de niveauachterstand waardoor vooral allochtone jongeren het gevoel krijgen er niet bij te horen.

Opvoedingproblemen

Ook zijn de identiteitsproblemen te wijten aan de slechte opvoeding van de allochtone ouders naar hun kinderen. Waarbij het vooral gaat om ouders van de tweede en derde generatie die uit het land van herkomst komen en die weinig weten over de Nederlandse samenleving en de normen en waarden die er hier zijn. Waardoor de voorlichting naar de kinderen heel slecht is. De allochtone jongeren weten niet waar ze naar toe moeten als ze met hun gevoelens vast zitten en komen op die manier in een sociale isolement terecht.
Het is vaak gebleken dat ouders geen goede voorlichting geven aan hun kinderen over de Nederlandse samenleving. Natuurlijk is dit niet helemaal te wijten aan de ouders, ook scholen blijken te weinig aandacht te schenken aan dit onderwerp.


Beeldvorming

En ook de omgeving speelt een grote rol bij de vorming van identiteitsproblemen onder de allochtone jongeren. Waarbij wij doelen op beeldvorming jegens personen of groepen, wij denken dat vooral de media één van de verantwoordelijke hiervoor is. Want als de media alleen slechte publiciteit naar voren brengt naar een bepaalde bevolkingsgroep dan creëer je een beeldvorming in de maatschappij, waardoor de betreffende bevolkingsgroep zich buitengesloten voelt.
Door de media wordt er vaak een negatieve beeld gecreëerd over de allochtone jongeren. Dit veroorzaakt uitsluiting van deze jongeren in de Nederlandse samenleving. Waardoor deze jongeren vast te komen zitten met hun eigen identiteit.

Discriminatie/ vooroordelen

Daarnaast speelt negatieve discriminatie een grote rol bij de vorming van identiteitsproblemen. Want door de negatieve bejegening van een persoon of groep krijg je ontsluiting. De gevolgen hiervan zijn dat je zelf gaat geloven dat je minder bent dan andere en daardoor ga je jezelf ook gedragen als een slachtoffer. Dit alles leidt tot sociale emotionele problemen wat als identiteitsprobleem tot gevolg heeft. Er wordt hier meer gedoeld op de negatieve discriminatie. Enkele voorbeelden die we hebben gekregen tijdens ons vooronderzoek zijn: weigering van discotheken, vreemd aangekeken worden op straat, onterecht afgewezen worden bij een sollicitatie, etc. Door al deze vormen van uitsluiting, ontstaan sociale emotionele problemen onder de jongeren. Dit leidt tot identiteitsproblemen.


Toekomstperspectieven

Veel allochtone jongeren hebben een negatieve zelfbeeld. Dit komt onder andere door de lage sociale status, conflicten met ouders, niet-aanvaart zijn door de omgeving Etc. Deze jongeren cirkelen met heel wat vragen rond hun bestaan en hun toekomst. Ze voelen zich daardoor ook afgewezen en nergens echt thuis. Afwijzingen resulteren ook in onzekerheid. Dit creëert daardoor ook een negatief toekomstperspectief. Dit perspectief wordt beleefd met vele vragen waarop men weinig antwoorden vindt of krijgt Wie/wat ben ik? Hoe dit verder? Waarom zoveel onmenselijkheid? Wat moet er met mijn toekomst? Hierdoor leven de jongeren in een constante onzekerheid wat hun toekomst betreft wat uiteindelijk tot identiteitsproblemen leid
We zagen al dat de culturele identiteit onder meer bestaat uit een sociale en een etnische component. De sociale component van identiteit bestaat uit elementen van beide culturen waarmee men te maken heeft. Alle jongeren worden tijdens de adolescentie door hun sociale omgeving met een aantal algemene ontwikkelingsopgaven geconfronteerd, die samenhangen met het volwassen worden. Allochtone adolescenten echter krijgen daar nog extra opgaven bovenop. Zo moeten zij bijvoorbeeld een extra taal leren, nieuwe relaties opbouwen en oude afbouwen, ze worden geconfronteerd met andere gedragsverwachtingen en culturele verschillen


Aanpak van het onderzoek

Het doel van dit gezamenlijke project was het opstellen van een beleidsadvies over identiteitsproblemen bij allochtone jongeren. Dit beleidsadvies is gebaseerd op drie methodieken van onderzoek. Namelijk:

x-het actief werven met behulp van een enquête.
x-het vooronderzoek d.m.v een literatuurstudie.
x-De uitkomsten van het jongerendebat.

De doelgroepen waar wij ons op gericht hebben waren de (allochtone en autochtone) Haagse jongeren en jongvolwassenen in de leeftijdscategorieën van 15-25 jaar. Daarnaast hebben wij ook vertegenwoordigers van relevante organisaties en instanties benaderd. Om die doelgroep te bereiken hebben we er voor gekozen om actief te werven, waarbij we het interview persoonlijk hebben afgenomen. Dit heeft als voordeel dat de respons hoger zal zijn en de uitkomst beter zal zijn, omdat je met de jongeren individueel gesproken hebt en zodoende ook kan door vragen over wat de werkelijke problemen zijn. Dit was voor ons o.a. van belang omdat de sommige jongeren moeilijk in het openbaar over hun problemen willen praten. Ook denken we dat de jongeren die juist identiteitsproblemen hebben moeilijker te bereiken zijn. Het is daarom belangrijk om te zoeken naar oplossingen die ertoe bijdragen dat de identiteitsproblemen bij allochtone jongeren (zover mogelijk) gesignaleerd, erkend en aangepakt worden.

Zoals in onze plan van aanpak beschreven is gaat het er met name om een beeld te krijgen of de Haagse jongeren identiteitsproblemen hebben, en zo ja, hoe groot zijn die problemen en wat zijn er de oorzaken van. Samenvattend: aan welke factoren zijn deze problemen te wijten en wat zijn de mogelijke oplossingen hiervoor. Wij hebben d.m.v het actief werven geprobeerd die aan de jongeren zelf te vragen en direct te praten over de mogelijke oplossingen.

Om de jongeren te bereiken hebben we besloten om zoveel mogelijk jongereninstanties zoals clubhuizen en scholen te bezoeken.


03-11-2003, 12:09
Mijn complimenten

03-11-2003, 12:49
o ja, dank je wel. Maar ik hoop nu ook dat ik Zlatan een gunst heb gedaan met deze informatie

03-11-2003, 19:31
he mensen ik wil jullie effe bedanken, en HaagseMoCro jij vooral je hebt me op een idee gebracht! thanks!! en aziza260 waarom morgen als het vandaag kan??? (hoef ik strakx niets te doen) ;-)

03-11-2003, 22:29


I just love ijverige mensen............... xwaarschijnlijk omdat ik daar te lui voor ben.... x
Ik vind het wel goed van je hoor! Welke opleiding volg je eigenlijk als ik mag vragen?

04-11-2003, 09:15

Citaat:
Origineel gepost door zlatan
he mensen ik wil jullie effe bedanken, en HaagseMoCro jij vooral je hebt me op een idee gebracht! thanks!! en aziza260 waarom morgen als het vandaag kan??? (hoef ik strakx niets te doen) ;-)
Graag gedaan, zlatan. En mocht er nog vragen zijn m.b.t de opdracht dan kan je dat gerust stellen.

04-11-2003, 14:19

Citaat:
Origineel gepost door aziza260
I just love ijverige mensen............... xwaarschijnlijk omdat ik daar te lui voor ben.... x
Ik vind het wel goed van je hoor! Welke opleiding volg je eigenlijk als ik mag vragen?
mijn scriptie, wordt ook een kant en klaar maaltijd.

Pagina's : 1 [2] 3