Bekijk volle/desktop versie : áÇ Åáå ÅáÇ Çááå ÇáÍáíã ÇáßÑíã02-11-2003, 14:08
áà Ãáå Ãáà Ãááå ÃáÃáíã ÃáÃÃíã

áà Ãáå Ãáà Ãááå ÃáÃáì ÃáÃÃíã

áà Ãáå Ãáà Ãááå Ãà ÃáÃãÃæÃà ÃáÃÃà æ Ãà ÃáÃÃÃ

þÃááåã Ãäà äÃÃáà ÃíÃÃà Ãí ÃáÃíäæÃÃÃà Ãí ÃáÃãÃ

æÃÃà Ãí ÃáÃÃÃ

æÃÃà Ãí ÃáÃÃÃæÃæÃà ÃÃá ÃáãæÃ

æÃÃ¥ÃÃà Ãäà ÃáãæÃ

æãÃÃÃà ÃÃà ÃáãæÃæÃÃæà Ãäà ÃáÃÃÃÃ

æÃãÃäà ãä ÃáÃÃÃÃ

æäÃíÃà ãä ÃáÃäÃæÃÃÃÃäà ÃáäÃà Ãáì æÃåà ÃáÃÃíã

Ãááåã ÃÃÃã ãæÃÃäà æãæÃà ÃáãÃáãíä æÃÃÃí ãÃÃÃäà æãÃÃà ÃáãÃáãíä

Ãááåã ÃÃÃà ááãÃáãíä æÃáãÃáãÃà æÃáãÃãäíä æÃáãÃãäÃà ÃáÃÃíÃà ãäåã æÃáÃãæÃÃ

Ãááåã ÃÃÃÃäí ÃÃá Ãáãæà ÃæÃà æÃäà Ãáãæà ÃÃ¥ÃÃà æÃÃà Ãáãæà ÃäÃÃááåã ÃÃÃÃäí ÃÃä ÃáÃÃÃãÃ

Ãááåã ÃÃÃÃäí Ãáãæà æÃäà ÃÃÃà áà íà ÃÃÃã ÃáÃÃÃãíäÃááåã ÃÃÃäí Ãäà ÃÃÃá ÃáãáÃíäÃááåã ÃÃÃá ÃÃÃí ÃæÃà ãä ÃíÃà ÃáÃäà æáà ÃÃÃáå ÃÃÃà ãä ÃÃà ÃáäÃÃ

Ãááåã Ãäí ÃÃæà Ãà ãä ÃÃä ÃáÃäíÃ

Ãááåã Ãäí ÃÃæà Ãà ãä ÃÃä ÃáÃäíÃ

Ãááåã Ãäí ÃÃæà Ãà ãä ÃÃä ÃáÃäíÃ

Ãááåã Ãæí ÃíãÃääà ææÃà ÃáãÃäà æÃäÃÃäà Ãáì ÃÃÃÃÃà ÃÃÃÃà ÃáÃíä

Ãááåã ÃÃà Ããáåã æÃÃÃá ÃáÃÃÃÃà Ãáíåã

Ãááåã ÃäÃà ÃÃæÃääà ÃáãÃáãíä Ãí Ãá ãÃÃä

Ãááåã ÃÃÃã ÃÃÃÃäà æÃãåÃÃäà æÃÃÃà áåãà æÃÃÃæà Ãä ÃíÃÃÃåãà æÃÃÃáåã ÃÃíà ÃäÃÃÃ

æÃáÃÃäà Ãåãà íà Ãà ÃáÃÃáãíäæÃÃÃà Ãááåã Ãáì ÃíÃäà ãÃãà Ãáì Ãááå Ãáíå æÃáã


.
.
ÃÃãà Ãááå æ ÃÃà Ãá Ãà Ãåæ ÃáÃÃãä ÃáÃÃíã
åæ ÃáÃí Ã¥ÃÃäí æ ÃÃãäì æ ÃäÃÃáäì ãä ÃÃã ÃáÃÃÃã ÃáÃì Ãäà Ãíåà áæáà ÃÃÃÃì ÃÃä íÃÃãääí ããà Ãäà Ãíå
Ãä Ãááå Ãì Ãæà ááÃÃà ÃáÃÃÃí ÃÃíà íÃæä ÃÃÃ¥ ááÃÃà ÃáÃÃÃÃ

ÃÃáåã áà ÃÃÃÃÃäì ÃÃÃáà æ áÃä ÃÃÃÃäì ÃÃÃãÃà Ãäà Ãäà ÃáÃæÃà ÃáÃÃíã
_________________

02-11-2003, 15:48Citaat:
Origineel gepost door Meisje
dus ik heb dit topic niet voor niets geopend ben blij dat je het kan lezen!

02-11-2003, 15:56

Citaat:
Origineel gepost door chouroek
dus ik heb dit topic niet voor niets geopend ben blij dat je het kan lezen!
masallah

02-11-2003, 16:20
[GLOW=limegreen]ALLAHOMA AMIEN
AMIEN AMIEN JAAA RAB AL3ALAMIEN

ALHAMDULIALLAH WA SHUKROE LIALLAH


DZJAZAKOEMALLAHO KHEIRAN BROEDERS EN ZUSTERS [/GLOW]mA3A SALAMA
Flexiegirl

02-11-2003, 16:53Citaat:
Origineel gepost door flexiegirl
[GLOW=limegreen]ALLAHOMA AMIEN
AMIEN AMIEN JAAA RAB AL3ALAMIEN

ALHAMDULIALLAH WA SHUKROE LIALLAH


DZJAZAKOEMALLAHO KHEIRAN BROEDERS EN ZUSTERS [/GLOW]mA3A SALAMA
Flexiegirl
Wa ijaak inscha'ALLAH

04-11-2003, 21:13
masha allah oegt shourouk!!!

allahoema amien ya rab el 3alamin..

er zijn wel mensen hier op marokko.nl die arabisch kunnen lezen, ik heb zelfs veel topics geopend in het arabisch maar jah soms krijg ik geen reacties..maar ma3lich...komt wel goed insha allah

alloema anta el salam wa menka el salam tabarakta ya tha el jalalie wa el ikram..

agoekom fi allah

akker3ie