Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : áÇ Åáå ÅáÇ Çááå ÇáÍáíã ÇáßÑíãchouroek
02-11-2003, 15:08


áÇ Åáå ÅáÇ Çááå ÇáÍáíã ÇáßÑíã áÇ Çáå ÅáÇ Çááå ÇáÚáì ÇáÚÙíã áÇ Çáå ÅáÇ Çááå ÑÈ ÇáÓãÇæÇÊ ÇáÓÈÚ æ ÑÈ ÇáÚÑÔ þÇááåã ÅäÇ äÓÃáß ÒíÇÏÉ Ýí ÇáÏíä æÈÑßÉ Ýí ÇáÚãÑ æÕÍÉ Ýí ÇáÌÓÏ æÓÚÉ Ýí ÇáÑÒÞ æÊæÈÉ ÞÈá ÇáãæÊ æÔåÇÏÉ ÚäÏ ÇáãæÊ æãÛÝÑÉ ÈÚÏ ÇáãæÊ æÚÝæÇ ÚäÏ ÇáÍÓÇÈ æÃãÇäÇ ãä ÇáÚÐÇÈ æäÕíÈÇ ãä ÇáÌäÉ æÇÑÒÞäÇ ÇáäÙÑ Åáì æÌåß ÇáßÑíã Çááåã ÇÑÍã ãæÊÇäÇ æãæÊÇ ÇáãÓáãíä æÇÔÝí ãÑÖÇäÇ æãÑÖÇ ÇáãÓáãíä Çááåã ÇÛÝÑ ááãÓáãíä æÇáãÓáãÇÊ æÇáãÄãäíä æÇáãÄãäÇÊ ÇáÃÍíÇÁ ãäåã æÇáÃãæÇÊ Çááåã ÇÑÒÞäí ÞÈá ÇáãæÊ ÊæÈÉ æÚäÏ ÇáãæÊ ÔåÇÏÉ æÈÚÏ ÇáãæÊ ÌäÉ Çááåã ÇÑÒÞäí ÍÓä ÇáÎÇÊãÉ Çááåã ÇÑÒÞäí ÇáãæÊ æÃäÇ ÓÇÌÏ áß íÇ ÇÑÍã ÇáÑÇÍãíä Çááåã ËÈÊäí ÚäÏ ÓÄÇá Çáãáßíä Çááåã ÇÌÚá ÞÈÑí ÑæÖÉ ãä ÑíÇÖ ÇáÌäÉ æáÇ ÊÌÚáå ÍÝÑÉ ãä ÍÝÑ ÇáäÇÑ Çááåã Çäí ÇÚæÐ Èß ãä ÝÊä ÇáÏäíÇ Çááåã Çäí ÇÚæÐ Èß ãä ÝÊä ÇáÏäíÇ Çááåã Çäí ÇÚæÐ Èß ãä ÝÊä ÇáÏäíÇ Çááåã Þæí ÇíãÇääÇ ææÍÏ ßáãÊäÇ æÇäÕÑäÇ Úáì ÇÚÏÇÆß ÇÚÏÇÁ ÇáÏíä Çááåã ÔÊÊ Ôãáåã æÇÌÚá ÇáÏÇÆÑÉ Úáíåã Çááåã ÇäÕÑ ÇÎæÇääÇ ÇáãÓáãíä Ýí ßá ãßÇä Çááåã ÇÑÍã ÇÈÇÆäÇ æÇãåÇÊäÇ æÇÛÝÑ áåãÇ æÊÌÇæÒ Úä ÓíÆÇÊåãÇ æÇÏÎáåã ÝÓíÍ ÌäÇÊß æÇáÍÞäÇ ÈåãÇ íÇ ÑÈ ÇáÚÇáãíä æÈÇÑß Çááåã Úáì ÓíÏäÇ ãÍãÏ Õáì Çááå Úáíå æÓáã . . ÑÍãÉ Çááå æ ÓÚÊ ßá ÔÆ Ýåæ ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã åæ ÇáÐí åÏÇäí æ ÑÍãäì æ ÇäÊÔáäì ãä ÎÖã ÇáÇËÇã ÇáÊì ßäÊ ÝíåÇ áæáÇ ÏÚÇÆì ÈÇä íÑÍãääí ããÇ ßäÊ Ýíå Çä Çááå Ýì ÔæÞ ááÚÈÏ ÇáÚÇÕí ÝßíÝ íßæä ÍÈå ááÚÈÏ ÇáÊÇÆÈ ÇÇáåã áÇ ÊÍÇÓÈäì ÈÚÏáß æ áßä ÍÇÓÈäì ÈÑÍãÊß Çäß ÇäÊ ÇáÊæÇÈ ÇáÑÍíã _________________

chouroek
02-11-2003, 16:48
Origineel gepost door Meisje :goedzo: dus ik heb dit topic niet voor niets geopend ben blij dat je het kan lezen! :zwaai:

Meisje
02-11-2003, 16:56
Origineel gepost door chouroek dus ik heb dit topic niet voor niets geopend ben blij dat je het kan lezen! :zwaai: masallah :zwaai:

flexiegirl
02-11-2003, 17:20
ALLAHOMA AMIEN AMIEN AMIEN JAAA RAB AL3ALAMIEN ALHAMDULIALLAH WA SHUKROE LIALLAH :rolleyes: DZJAZAKOEMALLAHO KHEIRAN BROEDERS EN ZUSTERS ;) mA3A SALAMA Flexiegirl :zwaai:

chouroek
02-11-2003, 17:53


Origineel gepost door flexiegirl ALLAHOMA AMIEN AMIEN AMIEN JAAA RAB AL3ALAMIEN ALHAMDULIALLAH WA SHUKROE LIALLAH :rolleyes: DZJAZAKOEMALLAHO KHEIRAN BROEDERS EN ZUSTERS ;) mA3A SALAMA Flexiegirl :zwaai: Wa ijaak inscha'ALLAH

akker3ie
04-11-2003, 22:13
masha allah oegt shourouk!!! allahoema amien ya rab el 3alamin.. er zijn wel mensen hier op marokko.nl die arabisch kunnen lezen, ik heb zelfs veel topics geopend in het arabisch maar jah soms krijg ik geen reacties..maar ma3lich...komt wel goed insha allah alloema anta el salam wa menka el salam tabarakta ya tha el jalalie wa el ikram.. agoekom fi allah akker3ie