Bekijk volle/desktop versie : áÇ Åáå ÅáÇ Çááå ÇáÍáíã ÇáßÑíã02-11-2003, 14:08
áÇ Åáå ÅáÇ Çááå ÇáÍáíã ÇáßÑíã

áÇ Çáå ÅáÇ Çááå ÇáÚáì ÇáÚÙíã

áÇ Çáå ÅáÇ Çááå ÑÈ ÇáÓãÇæÇÊ ÇáÓÈÚ æ ÑÈ ÇáÚÑÔ

þÇááåã ÅäÇ äÓÃáß ÒíÇÏÉ Ýí ÇáÏíäæÈÑßÉ Ýí ÇáÚãÑ

æÕÍÉ Ýí ÇáÌÓÏ

æÓÚÉ Ýí ÇáÑÒÞæÊæÈÉ ÞÈá ÇáãæÊ

æÔåÇÏÉ ÚäÏ ÇáãæÊ

æãÛÝÑÉ ÈÚÏ ÇáãæÊæÚÝæÇ ÚäÏ ÇáÍÓÇÈ

æÃãÇäÇ ãä ÇáÚÐÇÈ

æäÕíÈÇ ãä ÇáÌäÉæÇÑÒÞäÇ ÇáäÙÑ Åáì æÌåß ÇáßÑíã

Çááåã ÇÑÍã ãæÊÇäÇ æãæÊÇ ÇáãÓáãíä æÇÔÝí ãÑÖÇäÇ æãÑÖÇ ÇáãÓáãíä

Çááåã ÇÛÝÑ ááãÓáãíä æÇáãÓáãÇÊ æÇáãÄãäíä æÇáãÄãäÇÊ ÇáÃÍíÇÁ ãäåã æÇáÃãæÇÊ

Çááåã ÇÑÒÞäí ÞÈá ÇáãæÊ ÊæÈÉ æÚäÏ ÇáãæÊ ÔåÇÏÉ æÈÚÏ ÇáãæÊ ÌäÉÇááåã ÇÑÒÞäí ÍÓä ÇáÎÇÊãÉ

Çááåã ÇÑÒÞäí ÇáãæÊ æÃäÇ ÓÇÌÏ áß íÇ ÇÑÍã ÇáÑÇÍãíäÇááåã ËÈÊäí ÚäÏ ÓÄÇá ÇáãáßíäÇááåã ÇÌÚá ÞÈÑí ÑæÖÉ ãä ÑíÇÖ ÇáÌäÉ æáÇ ÊÌÚáå ÍÝÑÉ ãä ÍÝÑ ÇáäÇÑ

Çááåã Çäí ÇÚæÐ Èß ãä ÝÊä ÇáÏäíÇ

Çááåã Çäí ÇÚæÐ Èß ãä ÝÊä ÇáÏäíÇ

Çááåã Çäí ÇÚæÐ Èß ãä ÝÊä ÇáÏäíÇ

Çááåã Þæí ÇíãÇääÇ ææÍÏ ßáãÊäÇ æÇäÕÑäÇ Úáì ÇÚÏÇÆß ÇÚÏÇÁ ÇáÏíä

Çááåã ÔÊÊ Ôãáåã æÇÌÚá ÇáÏÇÆÑÉ Úáíåã

Çááåã ÇäÕÑ ÇÎæÇääÇ ÇáãÓáãíä Ýí ßá ãßÇä

Çááåã ÇÑÍã ÇÈÇÆäÇ æÇãåÇÊäÇ æÇÛÝÑ áåãÇ æÊÌÇæÒ Úä ÓíÆÇÊåãÇ æÇÏÎáåã ÝÓíÍ ÌäÇÊß

æÇáÍÞäÇ ÈåãÇ íÇ ÑÈ ÇáÚÇáãíäæÈÇÑß Çááåã Úáì ÓíÏäÇ ãÍãÏ Õáì Çááå Úáíå æÓáã


.
.
ÑÍãÉ Çááå æ ÓÚÊ ßá ÔÆ Ýåæ ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã
åæ ÇáÐí åÏÇäí æ ÑÍãäì æ ÇäÊÔáäì ãä ÎÖã ÇáÇËÇã ÇáÊì ßäÊ ÝíåÇ áæáÇ ÏÚÇÆì ÈÇä íÑÍãääí ããÇ ßäÊ Ýíå
Çä Çááå Ýì ÔæÞ ááÚÈÏ ÇáÚÇÕí ÝßíÝ íßæä ÍÈå ááÚÈÏ ÇáÊÇÆÈ

ÇÇáåã áÇ ÊÍÇÓÈäì ÈÚÏáß æ áßä ÍÇÓÈäì ÈÑÍãÊß Çäß ÇäÊ ÇáÊæÇÈ ÇáÑÍíã
_________________

02-11-2003, 15:48Citaat:
Origineel gepost door Meisje
dus ik heb dit topic niet voor niets geopend ben blij dat je het kan lezen!

02-11-2003, 15:56

Citaat:
Origineel gepost door chouroek
dus ik heb dit topic niet voor niets geopend ben blij dat je het kan lezen!
masallah

02-11-2003, 16:20
[GLOW=limegreen]ALLAHOMA AMIEN
AMIEN AMIEN JAAA RAB AL3ALAMIEN

ALHAMDULIALLAH WA SHUKROE LIALLAH


DZJAZAKOEMALLAHO KHEIRAN BROEDERS EN ZUSTERS [/GLOW]mA3A SALAMA
Flexiegirl

02-11-2003, 16:53Citaat:
Origineel gepost door flexiegirl
[GLOW=limegreen]ALLAHOMA AMIEN
AMIEN AMIEN JAAA RAB AL3ALAMIEN

ALHAMDULIALLAH WA SHUKROE LIALLAH


DZJAZAKOEMALLAHO KHEIRAN BROEDERS EN ZUSTERS [/GLOW]mA3A SALAMA
Flexiegirl
Wa ijaak inscha'ALLAH

04-11-2003, 21:13
masha allah oegt shourouk!!!

allahoema amien ya rab el 3alamin..

er zijn wel mensen hier op marokko.nl die arabisch kunnen lezen, ik heb zelfs veel topics geopend in het arabisch maar jah soms krijg ik geen reacties..maar ma3lich...komt wel goed insha allah

alloema anta el salam wa menka el salam tabarakta ya tha el jalalie wa el ikram..

agoekom fi allah

akker3ie