Bekijk volle/desktop versie : Help me nichtje uit de brand!Pagina's : [1] 2

23-08-2002, 08:23
Vorig jaar heeft mijn nichtje besloten te gaan trouwen. Dit jaar heeft ze een geweldig verlovingsfeest gegeven. Het leek allemaal koek en ei.
Het wachten was nu op het grotere gebeuren: de bruiloft!
Ala, dat zou in Marokko gebeuren. Daar eenmaal aangekomen is de man van gedachten veranderd en vroeg de families te wachten met het geven van een feest. Mijn nichtje werd helemaal gek van het wachten. Ze kreeg allerlei verhalen te horen dat hij haar niet meer zag zitten, gepaard met enig roddel en achterklap dat ie een ander had blabla. Mijn nicht kon het allemaal niet aan. Ze at of sprak niet. Niemand kon een gesprek met haar aangaan zonder uitgekafferd te worden door haar. Ze was zichzelf niet meer! Haar aanstaande man kwam het huis niet meer uit. Hem verging dus hetzelfde. Niemand kon met hem praten zonder dat er ruzie werd gemaakt.
De families zochten hun heil bij een refki, die ze haarfijn kon vertellen dat er voodoo is gebruikt en dat de twee nooit zullen trouwen.

Nu vraag ik jullie: IS HIER ECHT NIETS AAN TE DOEN?KAN DIT VERDREVEN WORDEN DOOR IEMAND (GENEESHEER) ZODAT DE TWEE TOCH GAAN TROUWEN?

23-08-2002, 09:09


Hallo Cascaya,

Ik vind het heel erg wat er is gebeurd met je nichie, dat mensen zo wreed kunnen zijn zeg!!
Kijk als de refki zegt dat die twee nooit meer kunnen trouwen dan denk ik dat het ook niet zal gaan gebeuren, maar allah is groot dus dat weet je nooit, maar ik hoop voor ze dat het inshallah goed gaat komen, wnat wat er tegenwoordig allemaal niet gebeurt is echt niet normaal, hoe kunnen mensen toch zo zijn.

Maar ja ik wens je nicht en je familie heel veel succes. En je weet ALAH IS GROOT ( ALAH OE AKBAR)

Groetjes Sweety18
Uit Den Haag

23-08-2002, 20:50
Asalaam aleikum waragmatoelahi ta'ala wabarakatoe

Moge Allah SwT haar helpen................................ wij hebben er simpelweg de macht en kracht niet voor, zuster.

Je moet niet zo veel tijd steken in al dat voodoo-gedoe! Geloof mij, als het voorbestemd is trouwen ze wel degelijk met elkaar! La hawlaa wala qouwata illa Billah...

Niemand kan het Goddelijk Lot ongedaan maken, behalve Allah SwT (doe'as kunnen deze status bereiken Allah oe alem)

Jouw nicht is misschien een beetje zwak en valt snel voor praatjes. Gair InsjAllah Ta'ala: zeg haar dat ze standvastig in haar huwelijk moet blijven geloven en toevlucht moet zoeken bij Allah SwT. Dit zal haar en haar man zeker sterker maken en wellicht zal het de 'boosdoener(s) alias Sjitan radjiem' doen verliezen!

SoebhanAllah wa biehamdieh

23-08-2002, 22:16
salaam alaykoem,

Voodoo is moeilijk te stoppen alleen degene die dat gedaan heeft kan het stoppen. Tenzij je een heel goeie refki kent die er veel ervaring mee heeft en kennis.

Blijf achter een goeie imam zoeken en zeg tegen je nicht dat ze haar gebeden perfect op tijd bidt en dua's verricht. Zoals je weet Allah kan alles ongedaan maken als Hij wilt. Liefst heeft Hij dat zijn dienaar zich volledig overgeeft aan Hem en Hem aanbidt.

Degene die zwarte maggie heeft gebruikt zal er zwaar gestraft worden in het hiernamaals.

25-08-2002, 02:56


sallaam
ayat koeresi moet je erbij zeggen want dat is hel goed tegen de duivel

25-08-2002, 03:03
soerat 113 Al-Falaq
1. Zeg: "Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer van de dageraad.

2. Tegen het kwade van wat Hij heeft geschapen

3. En tegen het kwade van de duisternis wanneer deze zich verspreidt

4. En tegen het kwade van degenen die vaste banden door boze inblazingen willen ontbinden

5. En van het kwade van de benijder wanneer deze benijdt."

25-08-2002, 03:04
soerat 114 An Naas
1. Zeg: "Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer der mensen,

2. De Koning der mensen,

3. De God der mensen.

4. Opdat Hij mij bevrijde van het kwade der inblazingen van de duivel.

5. Die in het hart der mensen fluistert

6. Vanuit het midden der djinn en mensen."

25-08-2002, 03:05
soerat 23 Al Mominoen
97. En zeg: "Mijn Heer, bij U zoek ik mijn toevlucht tegen de inblazingen der duivelen.

98. En bij U mijn Heer zoek ik mijn toevlucht, opdat zij niet bij mij komen."

26-08-2002, 07:49
Ik dank iedereen die op mijn berichtje heeft gereageerd en bedankt namens mij en mijn nichtje voor jullie goede raad en advies!

Beslama

26-08-2002, 09:46
As Salaam Aleikoem Wr Wb Wm

In de naam van Allah de Erbarmer de meest Barmhartige.

Er zijn verschillende soorten manieren om zwarte magie te verwijderen:
Door te vinden waar de magiër, de betovering heeft neergezet, zoals het gebruiken van de haren van desbetreffende persoon die geraakt is door magie en deze te plaatsen in een put..etc. Zoals overgeleverd is in de verzameling van de authentieke ahadith van moesliem dat de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) betoverd was door een professionele joodse magiër die labied ibn Al a'sam heet.(zie Allo'loe' wal mardjaan, kietaaboe assalaam hadith nt. 1416). Hij zette de betovering in een put die naderhand door Djibriel blootgesteld was aan de profeet die de metgezellen beval om het te vernietigen. Als hetgeen waarmee de betovering plaats heeft gevonden, gevonden wordt dient deze vernietigd; verbrand en/of begraven te worden.
Wanneer de magiër die de betovering heeft verzorgd bekend is, dient men hem te bevelen om de magie die hij veroorzaakt heeft te verwijderen en anders wordt hij onthoofd. Wanneer hij de betovering verwijderd wordt hij toch onthoofd ook als hij berouw heeft getoond, dit wordt niet van hem aanvaard. Zoals Omar (moge Allah tevreden met hem zijn) gedaan heeft, er is overgeleverd dat de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) gezegd heeft:"De straf van de magiër is een slag met de zwaard". Toen 'Hafsa de moeder van de gelovigen de vrouw van de profeet (Moge Allah tevreden met haar zijn) achterkwam dat één van haar werksters gebruik maakte van magie, had ze haar geëxecuteerd. In onze tijd kan niet iedereen een andere executeren, dit dient te geschieden door de gezaghebber.
Reciteren van de Qor'aan, dit heeft een grote invloed om magie te verwijderen: dit houdt in dat er gereciteerd moet worden voor de geraakte persoon in zijn aanwezigheid of in een emmer water met Ayat Al koersie en de verzen die gebruikt worden om magie te verwijderen, waaronder een paar verzen uit soerat Al A'raaf, Yoenoes, Tha-ha, en daarbij Soerat al kafieroen, soerat al-ikhlas en al mo'awwidatayn. Degene die reciteert dient Allah te smeken om desbetreffende persoon die geraakt is door magie te genezen. Vooral de smeekgebed van de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem): "Allhoemma rabba annas adh-hebie al ba's washfie anta asshaafie, laa shiefaa'a iella shiefaa'oeka, shiefaa'an laa yoghaadieroe saqama" (O Allah Heer der mensen, verwijder de ziekte, en genees U bent de Genezer, er is geen genezing behalve Uw genezing, een genezing in plaats van de ziekte". Djbriel heeft de boodschapper van Allah (Allah's vrede zij met hem) genezen met de volgende smeekgebed:"Bismillahie orqieka mien xxxxxxe shay'ien yo'dhieka wa mien sharrie xxxxxxe nafsien aw 3aynie 7aasidien, allahoe yoshfieka, bismillahie orqika" En dat herhaalde hij drie keer. "In de naam van Allah genees ik jou tegen alle ziekten die jou overkomen. tegen alle jaloerse zielen en bozen ogen, Allah geneest jou, In de naam van Allah genees ik jou"

Degene die voor de getroffene door magie de Qor'aan reciteert, dient Soerat Al ikhlas en Al mo'awwiedatayn drie keer te lezen daarbij ook de genoemde Qor'aan verzen en soera's moeten in water die vervolgens gedronken moet worden door desbetreffende persoon die geraakt is door magie. Met de rest van het water dient hij zich ermee te wassen, één of meerderen malen zolang het nodig is.

Met Allah's hulp zal hiermee in shaa Allah het kwade verwijderd worden. Dit hebben verschillende geleerden genoemd en onder hen valt ook sheikh Abderrahman ibn Hassan (Moge Allah Zijn barmhartigheid op zijn ziel neerdalen) in zijn boek: "Fat'h Al madjied fie kietaab attawhied.
De vierde mogelijkheid is dat de persoon die door magie geraakt is, 7 groene lotusboombladen moet nemen vervolgens dient hij deze fijn te malen en te mengen met water. Daarna dient men de eerder genoemde aya's, soerat en smeekbedes te reciteren in het water. Hij dient dan van het water te drinken en met de rest zichzelf te wassen. Dit helpt ook degene die getroffen is door de magie die de man onthoud van het geslachtsgemeenschap met zijn vrouw. De aya's die gelezen moeten worden in het water die gemengd is met cactusbladen voor degene die getroffen is door magie, of beïnvloedt door magie om geen geslachtsgemeenschap te kunnen hebben met zijn vrouw, zijn als volgt:
Soerat al Fatiha .
Het reciteren van Ayat Al koursi, aya 255 van soerat Al baqarah:" Allahoe Laa ielaaha iellaa hoewa, Al 'hayyoe Al qayyoem. Laa ta'khodoho sienatoen walaa nawm. Lahoe maafie ssamaaawaatie wa maa fiel ard. Men dhe elladhie yashfa'oe 'iendahoe iella bie'iednieh. Ya'lamoe maa bayna aydiehiem wamaa khalfahoem. Walaa yoeh'ietoena bieshay'ien mien 'ielmiehie iella biemaa shaa'. Wassie'a korsieyyoehoe assamaawaatie wal ard, walaa ya'oedoehoe h'iehdoehoema, wa hoewa al 'aliyyoe al 'adhziem. Allah, er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestandige, sluimer noch slaap kan Hem treffen.Aan Hem behoort toe wat er in de hemelen en wat er op de aarde is. Wie is degene die voorspraak doet bij Hem zonder Zijn verlof? Hij kent wat er voor hen is en wat achterhen is. En zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, behalve wat Hij wil. En Zetel strekt zich uit over Hemelen en de Aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet; Hij is de Verhevene, de Almachtige.(Al Baqarah:255).
Het reciteren van Een paar verzen uit Soerat Al A'raaf en dat zijn de volgende:"Qaala ien koenta dji'ta bie-aayatien fa'tie biehaaa, ien koenta miena assaadiqieen. Fa alqaa 'assaahoe fa iedhaaa hia thoe'baanoen moebien. Wa naza'a yadahoe fa'iedaa hia baydaaa'oe liennaadhierien. Qaala al mala'oe mien qawmie fier'awna ienna haada lasieh'roen 'aliem. Wa djaaa'a asah'aratoe fier'awna qaaaloee ienna lanaa la adjran ien koenna nah'noe al ghaaliebien. Qaala na'am wa iennakoem lamiena al moeqarrabien. Qaaloe yaa moesaaa iemmaaa an toelqia wa iemmaaa an nakoena nah'noe al moelqieen. Qaala alqoe falammaaa alqaw sah'aroe a'yoena annaasie wastarhaboeehoem wa djaaa'oe biesieh'rien 'adhiem. Wa awh'aynaaa iellaa moeesaa an alqie 'asaaaka, fa iedaa hia talqafoe maa ya'fieqoen. Fawaqa'a alh'aqqoe wa bathala maa kaanoe ya'maloen. Fagholieboee hoenaalieka wanqalaboee ssaaghierien. Wa oelqieya ssah'aratoe saaadjiedien. Qaaloeee aamanna bierabbie al 'aalamien. Rabbie moeesaa wa haaroen. "Hij (fir'awn) zei:"Als jij met een teken bent gekomen, kom er dan mee, als jij tot de waarachtigen behoort.". Toen wierp hij (Moessa) zijn staf, en toen werd deze een duidelijke slang. En hij haalde zijn hand tevoorschijn, en toen werd deze witstralend voor de toeschouwers. De vooraanstaande van Fir'awn's volk zeiden:"voorwaar, dit is een kundige tovenaar! Hij wil jullie uit jullie land verdrijven!" (fir'awn vroeg"wat raden jullie aan?". Zij zeiden:"Geef hem en zijn broeder uitstel, in stuur verzamelaars naar de steden. Opdat zij alle vaardige tovenaars tot u brengen." En de tovenaars kwamen tot Fir'awn, zij zeiden:"voorwaar, is er voor ons zeker een beloning als wij de winnaars zijn." Hij (fir'awn) zei:"ja, en voorwaar, jullie zullen tot de nabijen behoren." Zij zeiden:"O Moessa, werp jij (eerst) of werpen wij?". Hij zei:"werpt" toen zij dan wierpen, betoverden zij de ogen van de mensen en joegen hen angst aan met geweldige tovenarij. En wij openbaarden aan Moessa:"werp jou staf!" en toen verslond deze wat zij met hun bedrog hadden gemaakt. Toen werd de waarheid tijdelijk, en bleek wat zij (de tovenaars) plachten te doen valsheid te zijn. Zij werden daar verslagen, en zij keerden vernederd terug. En de (tot inkeer gekomen) tovenaars wierpen zich (als in de salat) neer. Zij zeiden:"Wij geloven in de Heer der Werelden. De Heer van Moessa en Haroen." Soerat Al A'raaf aya 106-122.
Het reciteren van een paar verzen uit Soerat Yoenoes en het zijn:"wa qaala fir'awnoe 'toenie biexxxxxxe saah'ierien 'aliem, falamma djaa'a assah'aratoe qaala lahoem moessaa alqoee maaa antoem moelqoen, falammaaa alqaw qaala moessa maa dji'toem biehie assieh'ra. ienna Allaha sayoebtieloehoe ienna Allaha laa yoesslieh'oe 'amala Almoefsiedien wa yoeh'ieqqoe Allah Alh'aqqa biekaliemaatiehie walaw karieha al moedjriemoen" "En fir'aun zei:"Brengt mij alle vakkundige tovenaars." Toen dan alle tovenaars waren gekomen, zei Moessa tot gen:"Werpt dat wat jullie (willen) werpen." Toen zij dan hadden geworpen, zei Moessa:"Wat jullie hebben gebracht is tovenarij, voorwaar, Allah zal het teniet doen. Voorwaar, Allah laat de werken van de verderfzaaiers niet voortbestaan." En Allah vestigt de Waarheid met Zijn woorden, ook al hebben de misdadigers er een afkeer van." Soerat Yoenoes, aya 79-82
Het reciteren van de volgende verzen uit Soerat Tha-ha:"Qaaloe ya moeessaa iemmaaa an toelqia wa iemmaaa ana nakoena awwala men alqa. Qaaka bal alqo, fa iedha h'iebaaloehoem wa 'iessieyoehoem yogayyaloe ielayhie mien sih'riehiem annaha tas'a. fa-awdjasa fie nafsiehie giefatan moessa. Qolna laa tagaf iennaka anta al a'laa. Wa alqie maa fie yamienieka talqaf maa sana'oe iennamaa ssana'oe kaydoe saah'ier wa laa yoflieh'oe assaah'ieroe h'aytoe ataa" "Zij zeiden:"O Moessa, of jij werpt, of zijn wij het die het eerst werpen?" Hij zei:"Werpt maar." En toen scheen het hem toe dat hun touwen en hun staven zich door hun tovenarij voortbewogen. Toen voelde Moessa vrees in zich opkomen. Wij (Allah) zeiden:"Vrees niet! Voorwaar, jij zult de overhand krijgen. Werp neer wat in jouw rechterhand is, het zal wat zij wrochtten verslinden. Voorwaar, wat zij wrochtten is slechts een list van een tovenaar. En de tovenaar wint niet, hoe hij het ook doet." Soerat Tha-ha aya 65-69.


vervolg

26-08-2002, 09:46
Soerat Al kafiroen:"Qol yaa ayyoeha Al kaafieroen. Laa a'boedoe maa ta'boedoen. Wa laa antoem 'aabiedoen maa a'boed. Wa laa anaa 'aabiedoen maa a'bbadtoem. Wa laa antoem 'aabiedoena ma a'boed. Lakoem dienoekoem wa lia dien. "Zeg (O Moahmmed):"O ongelovigen. Ik aanbid niet wat jullie aanbidden. En jullie zijn geen aanbidders van wat ik aanbid. En ik zal nooit een aanbidder worden van wat jullie aanbidden. En jullie zullen nooit aanbidders worden van wat ik aanbid. Daarom, voor jullie jullie godsdienst en voor mij mijn godsdienst." Soerat al kafieroen aya 1-6 Het reciteren van Soerat al okhlas en Al mo'awiedatayn (Soerat Al falaq en Annas) drie keer: "qol hoewa Allahoe ah'ad. Allahoe assamad. Lem Yalied wa lem yoelad. Wa lem yakoen lahoe koefoewan ah'ad" "Zeg:"Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet een is aan Hem gelijkwaardig."Soerat Al ikhlaas. "Qol a'oedhoe bierabbie Al falaq. Mien sharrie maa galaq. Wa mien sharrie ghaasiqien iedhaa waqab. Wa mien sharrie annafaathaatie fiel 'oqad. Wa mien sharrie h'aasiedien idha h'assad" Zeg:"Ik zoek bescherming bij de Heer der dageraad. Tegen het kwaad dat Hij geschapen heeft. En tegen het kwaad van de donkere nacht wanneer hij aanbreekt. En tegen het kwaad van hen die op knopen blazen. En tegen het kwaad van jaloerse wanneer deze jaloers is"Soerat Al falaq. "Qol A'oedhoe bierabbie annaas. Maliekie Annaas. Iellahie annaas. Mien sharrie alwaswaas al khannaas. Alladhie yoewaswisoe fie sodoorie annaas. Miena al djiennatie wannaas" "zeg:"Ik zoek bescherming bij de Heer van de mensen. De koning van de mensen. De God van de mensen. Tegen het kwaad van de wegsluipende influisteraar. Degene die in de harten van de mensen influistert. Van de Djinn's en de mensen. Soerat Annas.
Het lezen van een paar smeekbeden, zie bij punt 3 Uit het boek, kietaab fatwa wa maqaalaat moetanawie'a van sheikh AbdelAziz ben baaz moge Allah Zijn barmhartigheid op zijn ziel neerdalen Blz 144


En Allah en Zijn boodschapper weten het beste.

Cyber-imam, Het team van al-Islaam.com

Wa Aleikoem as Salaam Wr Wb Wm

13-12-2007, 16:04

Citaat door CASCAYA:
Vorig jaar heeft mijn nichtje besloten te gaan trouwen. Dit jaar heeft ze een geweldig verlovingsfeest gegeven. Het leek allemaal koek en ei.
Het wachten was nu op het grotere gebeuren: de bruiloft!
Ala, dat zou in Marokko gebeuren. Daar eenmaal aangekomen is de man van gedachten veranderd en vroeg de families te wachten met het geven van een feest. Mijn nichtje werd helemaal gek van het wachten. Ze kreeg allerlei verhalen te horen dat hij haar niet meer zag zitten, gepaard met enig roddel en achterklap dat ie een ander had blabla. Mijn nicht kon het allemaal niet aan. Ze at of sprak niet. Niemand kon een gesprek met haar aangaan zonder uitgekafferd te worden door haar. Ze was zichzelf niet meer! Haar aanstaande man kwam het huis niet meer uit. Hem verging dus hetzelfde. Niemand kon met hem praten zonder dat er ruzie werd gemaakt.
De families zochten hun heil bij een refki, die ze haarfijn kon vertellen dat er voodoo is gebruikt en dat de twee nooit zullen trouwen.

Nu vraag ik jullie: IS HIER ECHT NIETS AAN TE DOEN?KAN DIT VERDREVEN WORDEN DOOR IEMAND (GENEESHEER) ZODAT DE TWEE TOCH GAAN TROUWEN?Hoe weet die rfki dat nou, dat ze nooit met elkaar kunnen trouwen? Alleen Allah soebhana wa ta3ala kan in de toekomst kijken. Voor de rest weet niemand wat er nog komen zal. Ik begrijp niet waar die refki zich dan op baseert.

13-12-2007, 19:45


Ik vind raar dat de imam heeft gesegd dat de voodoo niet meer weggehaald kan worden,

Terwijl deze zaak aan allah is,hij kan genezen wie hij wil.

13-12-2007, 23:00
Topic uit 2002 haha

14-12-2007, 01:03
Makayen La Voedoe Wa La Settaash (16) .....

Die aanstaande heeft over haar iets slecht gehoord .... en Basta .... Niet meer, niet minder.

Pagina's : [1] 2