Bekijk volle/desktop versie : Hadith en Soenna als tweede bron22-08-2002, 18:02
Naast de Qor’aan zijn er ook andere bronnen die belangrijk zijn in de Islamitische geloofsleer.
Zo is er de Soenna, ook wel ‘traditie’ genoemd. (Overleveren van het ene geslacht op het
andere, overdragen.)
Het gaat daarbij om de gebruiken zoals die vanaf de tijd van Mohammed enkele generaties
lang zijn doorgegeven.
Deze werden verzameld en te boek gesteld als de Hadith, de ‘overleveringen’.
In de Hadithboeken staat een reeks (serie) van citaten en verhalen die een toelichting/verklaring
van Mohammed en zijn directe volgelingen weergeven, omtrent hetgeen de Profeet
heeft gezegd, gedaan of bevolen, dan wel stilzwijgend heeft goedgekeurd.
Aan de hand van de Hadith interpreteren de schriftgeleerden de Qor’aan, daarmee blijkt het
belang van deze tweede schriftelijke bron in de Islam,
In veel opzichten vormen de Hadith namelijk een onmisbare aanvulling op de Qor’aan, vooral
op het gebied van het Islamitische recht (sjarie’a), dat zowel rituele verplichtingen en gedragsregels omschrijft als familierecht, strafrecht en staatsrecht.
Maar er is een groot verschil tussen beide. De Qor’aantekst heeft de status van Allah’s
woord en is in die staat en waardigheid vanaf het begin (met bescherming van Allah) buitengewoon
zorgvuldig opgeschreven in stand gehouden en doorgegeven, de Hadith echter zijn uitspraken en
gewoonten van de Profeet Mohammed en zijn vrome metgezellen, en hoe bijzonder zij
ook waren, hadden de Hadith niet de bescherming zoals de Qor’aan.
Maar al tijdens het leven van Mohammed was er de noodzaak om de religieuze praktijk te omschrijven en voorschriften te bepalen, men kon altijd de profeet bezoeken om hem vragen te stellen, bovendien bleef de profeet tot aan zijn dood geïnspireerde woorden spreken, de openbaring duiden en voorschriften nader te definiëren, pas na de dood van de profeet was een systematische verzameling van de Qor’aanteksten en daarna de Hadith mogelijk.

Het redigeren van de teksten (aya’s en Soerah’s) en te boek stellen van de Qor’aan gebeurde in opdracht van Othman ibn Affan (onb-656), Aboe Bakr kreeg de opdracht alle Verzen bij elkaar te verzamelen. Hij moet gedacht hebben “ Bij Allah had men mij gevraagd een berg te verplaatsen, het zou mij niet zwaarder hebben gewogen dan de Qor’aan Verzen te verzamelen. Maar hij is opzoek gegaan en of ze nu op palmbladeren, scherven, steen of perkament geschreven waren of in het geheugen van mensen, hij vond de Verzen.Vervolgens zijn de Verzen bij Aboe Bakr gebleven tot aan zijn dood in 634 en aan Omar ibn Hafsa Al-Chattah in bewaring gegeven tot hij overleed in 644.Tenslotte zijn de Verzen bij Hafsa Bint Omar, dochter van Omar ibn Hafsa, weduwe van de Profeet Mohammed terechtgekomen Tot Othman ze bij haar liet ophalen, nadat duidelijk werd dat er verschillen optraden in het reciteren van de Verzen. De geleerden die opdacht kregen van Othman ibn Affan deze verzameling te redigeren waren: Zaid ibn Thâbit, Abdallah ibn Az-Zoebair, Sa’ied ibn Al-As en Abdoe r-Rahmaan ibn Al-Hârith ibn Hisjaam.
Met de instructie erbij van Othman, dat als het ze over een woord uit de verzen niet eens konden worden, het dan in de taal van de Qoeraisj te schrijven, omdat dit de taal was waarin de Qor’aan geopenbaard is.
Dit heeft geduurd tot 650, dus 18 jaar na het overlijden van Mohammed was de Qor’aan zoals we deze nu kennen.

Nu is het echter niet zo dat er tijdens het leven van de Profeet Mohammed niets opgetekend werd aan overleveringen. Al-Buchari, de befaamde verzamelaar van Hadith, zegt in zijn ‘Sahih Sitta’ dat Abdallah ibn’Omar (Zoon van kâlif Omar ibn Hafsa al-Chattah,) tijdens het leven van de profeet tradities opschreef.
Na het overlijden van Mohammed in 632 verspreidden de metgezellen van de profeet zich en predikten in verre landen de boodschap van de Islam. De enige mogelijkheid om Hadith te horen c/q lezen of op te schrijven was het bezoeken van één van de metgezellen van de Profeet. De plaatsen waar de metgezellen zich gevestigd hadden, kregen steeds meer bekendheid en zo ontstonden er langzamerhand de centra waarin de lering over de Islam gegeven werd.
Studenten en geleerden reisden van centrum naar centrum, omdat niet één van de metgezellen een volledige kennis van een Hadith kon hebben, men werd zich bewust van de noodzaak om de schriftelijke en mondelinge bronnen te ordenen en codificeren.
De vroegste verzamelaar is Abdoellah ibn Abbaas (619-690) en grondlegger van de Tafsîr wetenschap.
Mohammed die erg van Abdoellah hield, heeft gezegd: “O Allah, geef hem kennis en wijsheid van de Islam en laat hem zich verdiepen in de mening en interpretatie van geloofskwesties. O Allah, garandeer hem wijsheid.” Anderen beschreven hem als volgt:”Nooit hebben we iemand gezien die sneller van begrip was en meer kennis en wijsheid bezat dan Abdoellah ibn Abbaas”. Vele mensen kwamen met vragen bij hem over Sharie’a, Fikq, erfrecht, taal en etymologie (oorsprong van woorden en gezegden). Vandaag de dag studeert men deze Tafsîrwetenschap nog steeds.
Dan Al-Hasan-Al-Basri (642-728), hij verwierf een grote reputatie als prediker en overleveraar van Hadith, daarna Az-Zoehri (670-742) en de verzameling overleveringen van Aboe Hanifa (699-767), hij werd tegen gewerkt door de toenmalige heersers, omdat hij ideeën tegen de belangen in van de regering, niet wenste op te geven, hij gaf liever zijn leven dan ook maar een geringe verandering aan te brengen in zijn werk..
Het eerste standaardwerk op het terrein van de Hadith is de ‘Mowatta’ van Malik ibn Anas (705-795) de stichter van één van de vier geaccepteerde soenitische wetsscholen. De ‘Mowatta’ bevat echter niet alleen tradities (overleveringen) en is later geëvenaard zo niet overtroffen door de zes authentieke boeken, de ’Sahih Sitta’.

Grote Hadith-geleerden als al-Buchari en Muslim hebben de overleveringen die er in hun tijd al waren en werden verteld, geordend en gecodificeerd. En voor ze werden opgenomen in hun verzamelwerk getoetst met een eigen doch zeer strenge methode. Tactieken die zij toepasten laat ik even buiten beschouwing, dat is een hoofdstuk apart. (misschien schrijf ik daar te zijner tijd nog een stuk over)
Vele overleveringen werden dan ook geschrapt en onbetrouwbaar bevonden, zo kende Al-Buchari na onderzoek van ongeveer veertig jaar zo’n 600.000 Hadith, daarvan bevond hij er 60.000 correct, maar hij was zo kritisch dat hij in zijn verzamelwerk slechts 7.295 van deze overleveringen opnam als betrouwbaar, Muslims verzamelwerk bestaat uit 7.275 Hadith.
Maar omdat zij het mogelijke belang van enigszins twijfelachtig materiaal niet hebben willen ontkennen komen er in de boeken van deze geleerden tegenstrijdige overleveringen voor, dit zijn wat men de zwakke Hadith noemt, over de authenticiteit van sommige van deze overleveringen bestaat dan ook verschil van mening.
Een Hadith bericht heeft twee delen: een isnaad en een matn. De isnaad is een lijst/keten van personen die de traditie hebben overgeleverd en betekent basis (grondslag).Omdat de betrouwbaarheid en waarachtigheid van de inhoud (matn) van een Hadith wordt geacht gegarandeerd te zijn door de betrouwbaarheid van de lijst, en de in deze lijst genoemde moslims, dient de basis terug te gaan tot op de Profeet zelf, of een van zijn vrome tijdgenoten.
Bij het onderscheiden tussen de Hadith die zwak zijn en de Hadith die gezond zijn letten de geleerden meer op de basis (waar vandaan en van wie?) dan op de inhoud daarvan. De vraag of de in de lijst genoemde personen elkaar gekend en ontmoet konden hebben en of zij individueel betrouwbaar waren, kreeg de meeste aandacht. De Ulema’s hebben ze gekwalificeerd in

22-08-2002, 18:03


Qoedsie Hadith = Heilige overlevering, waarin de Profeet zegt dat Allah heeft gezegd, Djaiyid = hoogste graad van betrouwbaarheid. Sahih = hoge graad van betrouwbaarheid, Hasan Sahih = graad van betrouwbaarheid, Hasan = betrouwbaar, Mutewatie = algemeen aanvaarde reeks van overleveraars doorgegeven, Mashhour = bekend en in praktijk gebracht door moslims, Maqtu = de keten (Isnaad) is doorbroken, Da'eef = zwakke overleveringen, Da'eef zjidan = zeer zwakke overleveringen, Mawdu = niet authentieke overleveringen, Charieb = totaal onbekende overleveringen.
Alle boeken moesten door Ulema’s gekwalificeerd en bevestigt zijn en alleen bij deze vijf worden ze geaccepteerd als soenna, Qoedsie, Djaiyid, Sahih, Hasan-Sahih of Hasan.

De beroemdste verzamelwerken van tradities zijn die van Achmad ibn Hanbal (780-855), Al-Buchari (810-870) en Muslim (817-875).
De verzamelwerken van Al-Buchari en Muslim zijn beide ‘Al-Sahih’, het standaardcommentaar op de verzameling van Al-Buchari is van de hand van Al-Qastallani (onbekend-1517), het standaardcommentaar op de verzameling van Muslim is van de hand van An-Nawawi (1233-1277).
De verzamelwerken van Ahmad ibn Hanbal (780-855) die eveneens van grote waarde zijn, heet de ’Al-Moesnad’, deze is niet zoals de ’Sahih Sitta’ geordend naar onderwerp, maar isnaad. Door deze ordening en de enorme omvang is de ’Al-Moesnad’ niet gemakkelijk te raadplegen.
De vier traditieverzamelingen die eveneens tot op de dag van vandaag in Islamitische teksten regelmatig geciteerd worden zijn de ’Soenan’ van: Ibn Madja (824-887), Al-Tirmidhi (825-892), An-Nasa’i (830-916), Aboe Dawoed (817-888) en Ad-Darimi (797-868).

De vijf categorieën waarin alle standaardwerken onderverdeeld zijn; verplicht, aanbevelenswaardig, geoorloofd, afkeurenswaardig en verboden. Deze vijf categorieën worden in het Arabisch ahkam genoemd.De verplichte zaak (fard of wagib), wie een handeling die verplicht is (bv Het vasten in de maand Ramadan) nalaat wordt gestraft, wie zo’n handeling verricht wordt beloond.

Aanbevelingswaardig (soenna, mustahabb), wie een handeling die aanbevelingswaardig is (bv Extra toevoegingen aan het gebed) verricht wordt beloond, wie zo’n handeling nalaat wordt niet gestraft.

Geoorloofd (halal, mubah), wie een handeling die geoorloofd is (bv Thee drinken) verricht of nalaat, wordt daar niet voor gestraft maar ook niet beloont.

Afkeurenswaardig (makruh), wie een handeling die afkeurenswaardig is (bv Naar Mekka gaan, zonder te weten of je financiële situatie toereikend is) wordt daar niet voor gestraft, wie zo’n handeling echter nalaat wordt hier wel voor beloont.

Verboden (haraam), wie een handeling verricht die verboden is (BV Varkensvlees eten of drinken van alcohol) wordt daarvoor gestraft, wie zo’n handeling nalaat wordt er voor beloond.

Toch denken velen verwerpers van de Hadtih (die denken de wijsheid in pacht te hebben en de kennis) dit allemaal te kunnen weerleggen en zelfs zeggen dat de Hadith leugens zijn door mensen bedacht. Terwijl er vanzelfsprekend hele hoge eisen gesteld werden aan de professionele godsdienstgeleerden (ULama’s). De vakkennis, betrouwbaarheid, handel en wandel van deze geleerden stonden onder een zeer, zeer strenge en sociale controle.
Maar zoals in elke gemeenschap bestonden er ook onder de Ulama’s meningverschillen, en deze zullen heus wel heftig geweest zijn. De moeilijkheden die daar uit voortvloeiden hoeven dan ook niet ontkend te worden.
Maar om te zeggen dat het leugens zijn, gaat wel erg ver, Allah zegt in de Qor’aan;” Nog spreekt hij naar eigen begeerte.”(Al-Najdm: 53:3)

Dat er geen verwijzing zou bestaan in de Qor’aan om Mohammed te volgen is niet waar, er zijn genoeg aanwijzingen, maar die zullen velen niet zo interpreteren omdat het hun niet uitkomt. Straks zullen er een aantal Soerah’s volgen.
Nadat de Qor’aan te boek gesteld was zoals in de huidige versie was het 650, 18 jaar na de dood van Mohammed , daarna werd het grote belang gezien van de Hadith naast de Qor’aan.
Vele van deze verwerpers van de Hadith beweren ten stelligste dat pas 250 jaar later de Hadith opgeschreven en gecodificeerd zijn. Dat niet waar. De geschiedenis verteld ons (ik heb dit zelf onderzocht), dat dit ruim genomen al na 80 of 90 was, ervan uitgaande dat Aboe Hanifa (699-767) in zijn puberteit begonnen is met zijn verzamelwerk, tussen de 13 en 23 jaar oud, reken het maar uit. Abdoellah ibn Abbaas (619-690), Al-Hasan-Al-Basri (642-728) en Az-Zoehri (670-742) reken ik dan niet eens mee, die al eerder ( 1e; 15-20 jaar later, 2e; 25-27 jaar later, 3e 53-55 jaar na Mohammed) bezig waren met het verzamelen van overleveringen met isnaad. De mogelijkheid bestaat zelfs dat ze elkaar ooit ontmoet en gesproken hebben. En Abu-Hoeraira (600-678) metgezel van de Profeet , vele overleveringen zijn van hem, dus voor Az-Zoehri (670-742) vrijwel uit de eerste hand. Hij was 8 jaar toen Abu-Hoeraira overleed en 20 jaar toe Abdoellah ibn Abbaas overleed. Az-Zoehri kan dus vele mensen en metgezellen gesproken hebben die Abu-Hoeraira en Abdoellah ibn Abbaas kende. Verder is er nog het vermelden waard, Abdoellah ibn’Omar (onb.-693 zoon van kâlif Omar ibn Hafsa Al-Chattah) ook metgezel van de Profeet, hij heeft volgens overleveringen vele tradities opgeschreven, met goedkeuring van Mohammed.
Dan zijn er de trouwe metgezellen en latere opvolgers van Mohammed met overleveringen; 1e Kâlif Aboe Bakr Abd Allah (572-634), 2e Kâlif Omar Ibn Hafsa Al-Chattah (590- 644), 3e Kâlif Oethman Ibn Affan (onb-656), 4e Kâlif Ali Ibn Aboe Talib (599-661) en vele anderen. De vrouwen van Mohammed waarvan ik er één zal noemen, Aïsja (614-678), de meest geliefde vrouw van de Profeet (dochter van Aboe Bakr Abd Allah), vele overleveringen zijn van haar.
Je kan er dus met grote zekerheid van uit gaan dat er in zo’n korte termijn betrouwbare overdrachten hebben plaatsgevonden, aangezien er in die tijd een groot beroep gedaan werd op het geheugen van de mensen, in tegenstelling tot vandaag de dag waarin men niets meer uit het hoofd hoeft te leren.
Malik ibn Anas (705-795) de eerste met een standaardwerk is op zeer jeugdige leeftijd begonnen met studeren, en hij was stichter van één van de vier geaccepteerde soenni wetscholen “Malikitische” in Medina in Islamitische jurisprudentie en de Hadith.
Al-Shafi’i (767-820) was ongeveer 20 jaar oud, ging naar medina om te studeren bij Malik ibn Anas en bleef daar tot Malik ibn Anas overleed (795). Al-Shafi’i kwam na wat omzwervingen (Hij heeft vele centra bezocht) in Jemen terecht, raakte in politieke moeilijkheden en werd als gevangene naar Irak gevoerd, maar werd (in 803) door Kâlif Harun al-Rashid begenadigd en vrijgelaten.
In Irak heeft hij contact onderhouden met Al-Shaybani een hanafietische geleerde. Via Syrië en Egypte komt hij terug in Bagdad en vestigt zich daar als leraar, tot hij in 814 weer terug keert naar Egypte waar hij de rest van zijn leven blijft. Hij was in zijn tijd de belangrijkste moslim denker en rechtsgeleerde.
Daarna kwam dus Ahmad ibn Hanbal (780-855).
En nog tijdens dat Ahmad ibn Hanbal leefde, zijn Al-Buchari (810-870) en Muslim (817-875) begonnen met hun zeer uitgebreide werk, maar wel met al een hele voorgeschiedenis van mensen en geleerden die al héél véél materiaal (tienduizenden zo niet honderdduizenden overleveringen met isnaad) hadden verzameld en opgeschreven.
Toen in het begin van de 9e eeuw het klassieke Islamitische recht systematisch uitgebouwd was, bleven er van een aantal groepen uiteindelijk vier wetscholen over, de Hanafietische, Malikistische, Sjafi’ietische en de Hanbalistische.
Uiteraard waren er nog vele anderen die verzamelingen overlevert hebben die hier niet besproken zijn, maar ik ben niet van plan een boek te schrijven. Dit stuk is alleen bedoeld om een indicatie te krijgen van hoe het allemaal tot stand gekomen is.

22-08-2002, 18:06
En nu de soerah’s uit de Qor’aan die verwijzen naar de soenna,

Soerah Al-Ahzab : 33 aya 21: ”Voorzeker, de Boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld: voor wie op (de beloning van) Allah en het Hiernamaals hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt.”

Voorbeeld: 1) Handeling die nagevolgd kan, moet of dient te worden.
2) Wat gesteld, gegeven, getoond, gezegd wordt ter verduidelijking.
3) Toonbeeld = voortreffelijk voorbeeld.

Soerah An Nisâ 4: aya 59: “O jullie gelovigen, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper, en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn. Als jullie over iets van mening verschillen, leg het voor aan Allah en de Boodschapper, indien jullie in Allah en de Laatste Dag geloven.”

Moslims die in onenigheid verkeren refereren aan de Qor’aan en de overleveringen van de Profeet.

Soerah Al A ‘râf 7: aya 62: “Ik verkondig jullie Boodschappen van mijn Heer en ik geef jullie raad en ik weet over Allah wat jullie niet weten.”

Raad: 1) Advies geven over datgene wat men weet om een probleem op te lossen.
2) Datgene wat men tegen een ander zegt om hem/ haar te helpen, dus advies
geven, een raadgever dus.

Soerah Ibrâhîm 14: aya 4: “En Wij hebben geen Boodschapper gezonden, of (hij sprak) de taal van zijn volk, om hen een duidelijke uitleg te geven.”

Uitleggen: Verklaren, toelichten, duiden, uiteenzetten, expliceren, interpreteren, tekst en
uitleg geven.

Soerah Al Hadîd 57: aya 19: “En degene die in Allah en zijn Boodschapper geloven: zij zijn de getrouwen en de getuigen bij hun Heer, voor hen is er hun beloning en hun licht.”

Hier staat duidelijk “in Allah en zijn Boodschapper geloven”.

Geloven: 1) Vast vertrouwen hebben op of in.
Er vast van overtuigd zijn dat iemand of iets niet alleen in de verbeelding maar in werkelijkheid bestaat. Op Gezag van een ander (Allah in dit geval) als waar beschouwen.

Sprak de Qor’aan niet over het Boek en de Wijsheid, die beiden geopenbaard waren. Stelling van Al-Shafi’i, één van de belangrijkste denkers en rechtsgeleerde.

Soerah Al-Baqarah 2: aya 129: “Onze Heer! En zend tot hen een boodschapper van hun eigen volk, die hen Uw Verzen voordraagt en die hen het Boek (de Qor’aan) en de Wijsheid onderwijst en die hen reinigt. Voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze.”

Soerah Al-Baqarah 2: aya 151: “Zoals Wij een boodschapper uit jullie midden zonden, die aan jullie Onze Verzen voorleest, die jullie reinigt, die jullie het Boek (Qor’aan) en de Wijsheid onderwijst wat jullie niet weten”.

Soerah Âli’-Imrân 3: aya 164: “Voorzeker, Allah gaf een grote gunst aan de gelovigen, toen Hij tot hen een Boodschapper uit hun midden stuurde. Hij draagt hun Zijn Verzen voor. En hij reinigt hen (de gelovigen) en hij onderwijst hun het Boek (deQor’aan) en de wijsheid, terwijl zij daarvoor zeker in duidelijke dwaling verkeerden.”

Reinigen: Bevrijden uit een toestand van onreinheid, zonde of schuld. Zuiveren, schoonmaken.
Onderwijzen: Begrip en vaardigheden overbrengen. Vaardigheden zijn, bekwaamheden, behendigheden!!

Let op er staat, het Boek en de wijsheid, niet het boek van de wijsheid.
En ……is namelijk een begrip om eenvoudig aan ‘een’ of ‘de’ toe te voegen, erbij op te tellen. Lijkt me nogal simpel, gewoon nadenken dus, 1 (Boek) plus 1 (wijsheid ) = 2.
Als er van de wijsheid zou staan, betekende dat, bij aanduiding van het al genoemde, in dit geval is het al genoemde het Boek. Er wordt dus duidelijk over twee verschillende zaken verteld.

Soerah Âli’Imrân 3: aya 7: “Hij is degene die het Boek (Qor’aan) aan jou heeft neer gezonden, met daarin éénduidige Verzen, zij zijn de grondslag van het Boek (Qor’aan), anderen zijn voor meer uitleg vatbaar. Maar degenen die in hun harten een neiging (tot valsheid) hebben, misbruiken de (verzen) met meerdere betekenissen om Fitnah (afgoderij, shirk) te zaaien en de betekenis ervan te zoeken”.
En de uitleg ervan is bij niemand ervan bekend dan bij Allah, en degene die stevig gegrondvest in kennis staan, zeggen;
“Wij geloven er in, alles is van onze Heer”, en zij laten zich niet vermanen, behalve de bezitters van verstand.”

Éenduidig: Voor slechts één uiteg vatbaar.
Vatbaar: 1) In aanmerkingkomend, 2) Geschikt, 3) Ontvankelijk.
Anderen: 1) De, of het tweede. 2) Niet dezelfde.3) Zich onderscheidend in hoedanigheid,
Eigenschap, aard.
Degenen: Zij.
Gegrondvest:1) Grondslag, fundament, basis.2) Tot stand gebracht, in het leven geroepen,
Stichten. 3) Grondleggen
Vermanen: 1) Met morele druk, met nadruk, klem. 2) Met aandrang zeggen dat hij/ zij
zich moet beteren, herstellen.

Wat wordt er bedoeld hier met anderen? De Verzen? Nee want die zijn éénduidig, dus maar voor één uitleg vatbaar!!
Wat is dan dat anderen wat voor méér uitleg vatbaar is? De tradities, uitleg van de Profeet wellicht!! Of de voorgaande geschriften?
Dit vers lijkt me duidelijk genoeg, Mohammed had het verstand en de kennis en stond stevig gegrondvest, net als zijn metgezellen die na zijn dood door gingen met het uitdragen van de islam, ook de uitspraken en voorbeelden (tradities) van de Profeet.
En wie zijn dat, degene die gegrondvest staan in kennis? De geleerden misschien? De metgezellen
van de Profeet? En er is wel duidelijk een verschil tussen een boodschap en een boodschapper!
Boodschapper verwijst naar een menselijk iemand, geen artikel.
We denken toch zeker niet dat Allah een onbetrouwbaar iemand gezonden heeft, nee Allah heeft de allerbeste de meest betrouwbare onder de mensen gezonden daarvoor, Allah weet alles het beste.

Velen die de Hadith verwerpen hebben deze zin al vaak gebruikt. “ Mohammed is niet meer dan een boodschapper”!
Laten ze dan wel de hele aya vermelden, niet dit ene zinnetje uit de Soerah Âli’Imrân 144!

Soerah Âli’Imrân 3: aya 144: “En Mohammed is niet meer dan een boodschapper, vóór hem zijn de boodschappers reeds heengegaan. Als hij dan zal sterven of gedood worden; waarom zouden jullie dan op jullie hielen omdraaien (terugvallen in ongeloof)? En wie zich op zijn hielen zou omdraaien: het schaadt Allah niets. En Allah zal de dankbaren belonen.”

Deze aya refereert namelijk aan het feit dat de Profeet Mohammed in de slag bij Oehoed gewond raakte, sommige van de metgezellen dachten dat hij gestorven was. Tegelijkertijd lieten de moenâfiqôen (ongelovigen), huichelaars, weten dat een Profeet onsterfelijk zou zijn. Anderen verloren hierdoor de moed en vervielen bijna tot ongeloof. Allah laat hier weten dat Mohammed even sterfelijk is als de andere Profeten vóór hem.

Soerah Al-A’râf 7: aya 157: ”Degenen die de Boodschapper van Allah volgen, de ongeletterde Profeet waarover bij hen, in de Taurât en in de Indjil, geschreven is. Hij beveelt hun het behoorlijke en hij verbiedt hun het verwerpelijke, en hij staat hun de goede dingen toe en hij verbiedt hun de slechte dingen. En hij bevrijdt hen van hun lasten en van de boeien die op hen rustten. Degene die hem geloven, hem bijstaan en hem helpen en die het Licht (de Qor’aan) volgen dat hem is gezonden, zij zijn degene die welslagen.”

Soerah Al-A’râf 7: aya 158: Zeg:”O mensen, voorwaar, ik ben de boodschapper van Allah voor jullie allen. Degene aan Wie het Koninkrijk over de hemelen en de aarde behoort, geen God is er dan Hij, Hij doet leven en Hij doet sterven. Gelooft daarom in Allah en Zijn boodschapper, de ongeletterde Profeet, die in Allah en Zijn Woorden gelooft, en volgt hem. Hopelijk zullen jullie leiding volgen.”

Ongeletterde betekent; analfabeet, volgens de verwerpers staat dat niet in de Qor’aan. Er zijn weldegelijk aya’s waar het staat, dit waren er twee van, de anderen is; Soerah 62: aya 2.
Vervolgens komen ze (de verwerpers) dan graag met een Hadith op de proppen dat de profeet een brief had willen schrijven (of de intentie had er één te schrijven). Hoe kan dat, als de profeet analfabeet was? Denken ze nu echt dat het zo bedoeld is? Nee natuurlijk niet! Daar had hij zijn metgezellen voor die eveneens de aya’s opschreven die hij geopenbaard kreeg.

Soerah Al ‘Ankabôet 29: aya 48: “En daarvóór heb jij nooit een boek gelezen, en jij hebt nooit iets ervan met je rechterhand geschreven. Anders zouden de ontkenners zeker twijfelen.”

Hier wordt verwezen naar het Oemmi van de Profeet, hij kon vóór de openbaring niet lezen en schrijven. Wanneer hij hiertoe wel in staat zou zijn geweest, dan zou er zeker gezegd zijn dat hij de Qor’aan zelf geschreven zou hebben.

Soerah Âli-‘Imrân 3: aya 31: “ Zeg (O Mohammed): “Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is vergevingsgezind, Meest Barmhartig.”

En volgt hem, volgen betekent; handelen naar zijn leiding, nabootsen, nadoen, zelfde weg bewandelen.

Soerah An-Nisâ’ 4: aya 59: “O jullie gelovigen, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn. Als jullie over iets van mening verschillen, legt het dan voor aan Allah en de Boodschapper, indien jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. Dat is beter en een betere afsluiting.”

22-08-2002, 18:06
Met dit vers wordt er bedoeld, Moslims die in onenigheid verkeerden refereerde dat aan de Qor’aan en de overleveringen van de Profeet.
Nu zullen de verwerpers wel onmiddellijk gaan proberen te corrigeren, zoals ze graag doen en zeggen:”belangrijke correctie er staat Boodschapper en geen Profeet!!” Dit doen ze stelselmatig en het is aanmatigend en beledigend daar Mohammed, de Profeet en Boodschapper, één en dezelfde persoon zijn, dus ik begrijp deze vreemde stelling niet, ik vind het behoorlijk bij de hand gedrag.

Soera ÂLi-‘Imrân 3: aya 132: “En gehoorzaamt Allah en de Boodschapper, hopelijk zullen jullie begenadigd zijn.”

Soerah Moehammad 47: aya 33: “O jullie die geloven, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper en maakt jullie werken niet nietig.”

Soerah At Taghâboen 64: aya 12: “En gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper. Als jullie je afwenden, dan is aan Onze Boodschapper slechts de verkondiging.”

Het is in deze aya duidelijk dat je alle twee genoemden dient te gehoorzamen, met het afwenden wordt hier bedoelt als je niet wilt geloven, dus alleen voor de ongelovigen is de Boodschapper slechts degene die verkondigt, voor de gelovigen is hij meer dan een verkondiger.

Over voorspraak, velen van de verwerpers van de Hadith denken te weten dat voorspraak niet mogelijk is, voor niemand. We zullen het even bekijken wat de Qor’aan hierover zegt.

Soerah An Nisâ 4: aya 85: “En wie een goede voorspraak schenkt: hem komt een aandeel daarin toe. En wie een slechte voorspraak geeft: hij draagt de last daarvan. En Allah is Almachtig over alle zaken.”

Soerah Maryam 19: aya 87: “Zij (de misdadigers) hebben geen macht tot voorspraak, behalve met wie de Barmhartige een verbond heeft gesloten.”

Soerah Thâ Hâ 20: aya 109: “ Op de Dag is bemiddeling (voorspraak) niet van nut, behalve voor hem, aan wie de Bramhartige toestemming geeft en wiens woorden Hem welgevallen.”

Soerah Ad Doekhân 43: aya 86: “En degenen die zij naast Hem aanroepen beschikken niet over de mogelijkheid tot voorspraak, behalve wie de Waarheid getuigen terwijl zij kennis hebben.”

Soerah 44: aya 41 en 42: “De Dag waarop de ene vriend de andere vriend in niets kan bijstaan, en zij zullen niet geholpen worden.”

42: “Behalve degene die door Allah begenadigd wordt: voorwaar, Hij is de Almachtige, de meest barmhartige.”

Soerah 53: aya 26: “En hoeveel Engelen zijn er niet in de Hemelen wier voorspraak niets baat, behalve als Allah toestemming geeft voor wie Hij wil en wie Hem behaagt?”

Soerah An Nabâ: 78: aya 38: “Op die Dag staan de geest (Djibrîl) en de Engelen in rijen opgesteld. Zij spreken niet, behalve aan wie de Barmhartige toestemming verleent en die zegt wat juist is.”

Voorspraak is mogelijk als Allah dat wil. Maar alleen met wie Allah een verbond (overeenkomst) heeft, of wie Hij begenadigt (gratie).
Met wie heeft Allah een verbond (overeenkomst) gesloten?

Soerah Al Ahzâb 33: aya 7: “En (gedenk) toen Wij met de Profeten hun verbond aangingen en met jou (O Moehammad), en met Nôah en Ibrâhim en ‘Îsa, de zoon van Maryam. En Wij gingen met hen een plechtig verbond aan.”

Soerah Al Hadîd 57: aya 8: “En wat is er met jullie, dat jullie niet geloven in Allah, terwijl de Boodschapper jullie oproept om te geloven in jullie Heer? En Hij is waarlijk een verbond met jullie aangegaan, als jullie gelovig zijn!”

Soerah Ar Ra’d 13: aya 19 en 20: “Is iemand die weet dat wat aan jou is neergezonden van jouw Heer de Waarheid is, gelijk aan degene die blind is? Het zijn slechts de bezitters van verstand die er lering uit trekken.”

20: “ (Zij zijn) degenen die het verbond met Allah nakomen en het verbond niet verbreken.”

Het lijkt me dus duidelijk, voorspraak is mogelijk als Allah dat wil. En wie komen daarvoor dan in aanmerking? De Profeten, de Engelen en de gelovigen. De ongelovige (kâfers) komen hier niet voor in aanmerking.

Dan als laatste heb ik een Soerah voor degenen die van de verwerppers beweren dat de shahada zoals wij die doen “Ashadoe an la ilaha illallah wa ashadoe ana mohammadan abdoehoe wa rassoeloe”, een domme Soenna gewoonte is en die nergens in de Qor’aan beschreven staat. Ach is dat zo?

Soerah Âli-‘Imrân 3: aya 81: “ En (gedenkt) toen Allah een overeenkomst aanging met de Profeten (en zei): “Wat Ik jullie ook gegeven heb van de Schrift en de Wijsheid: en er komt daarna een Boodschapper tot jullie ter bevestiging van wat bij jullie is: jullie zullen zeker in hem geloven en hem zeker helpen.” (Allah) zei: “Erkennen jullie dit en aanvaarden jullie Mijn verbond?” Zij zeiden: “Wij erkennen het.” Hij (Allah) zei: “Getuigt dan en Ik behoor met jullie tot degenen die getuigen.”

Al deze ayaat verwijzen naar de gehoorzaamheid die we moeten hebben naar Allah en Zijn Boodschapper, ik hoop jullie hiermee voldoende informatie gegeven te hebben, mochten er nog vragen zijn, stel ze dan.

Het is mijn opzet geweest om dit stuk te schrijven vanuit de Qor’aan en de Soenna, mocht ik onverhoopt fouten hebben gemaakt dan hoop ik dat Allah mij deze zal kunnen vergeven.

“Wa Alaikoem Salaam wa Rahmatoellahi wa Barakatoeh.”

23-08-2002, 08:57


interessant stuk komt me bekend voor !!!!!!!

komt dat niet van de Islam & meer site ???????????

http://groups.msn.com/IslamenMeerOegtikoem fie dien Selima el Adel

23-08-2002, 11:00

Citaat:
Origineel gepost door selima.el.adel
interessant stuk komt me bekend voor !!!!!!!

komt dat niet van de Islam & meer site ???????????

http://groups.msn.com/IslamenMeerOegtikoem fie dien Selima el Adel
As Salaam Aleikoem Wr Wb

Ja, daar komt het vandaan, mooi hé

Ik was er helemaal stil van en vond dat ik het moest delen met hier.

As Salaam Aleikoem Wr Wb

23-08-2002, 21:55

Citaat:
Origineel gepost door AbuHafs


Salam oe aleikoem wr wb wm,


Beste broeder/zuster,

Ten eerste moge Allah je belonen voor het posten van dit,alleen had ik hier gezien dat de uitleg van Bukhari van Al-Qastallani. Dit moet zijn Al 3asqalani, en het boek heet FathulBaari.

Mocht ik ergens fouten maken dan zou ik daar graag op gewezen willen worden zodat de dawa zuiver zal zijn insha Allah.

Salam oe aleikoem wr wb wm,Abu Hafs
As salaam alaikoem Abu Hafs,

Al-Hamdoellilah, dat ik dit lees, dit stuk heb ik al een flinke poos geleden geschreven en staat op mijn site. ik zal de fout die erin geslopen is veranderen in het stuk.

Toen ik het schreef waren er twee namen die erg op elkaar leken, en heb toen telefonisch inlichten gevraagt aan iemand die er verstand van had, echter dit was in het engels, met een zwaar accent, maar nu wil het incha Allah zo zijn dat er vanavond bezoek is bij mijn man, waaronder iemand, die zeer geleerd is, en heb het meteen kunnen vragen, waarop ik onmiddelijk het antwoord kreeg dat de naam die jij opgaf juist is.

heel erg bedankt dat je zo opmerkzaam was bij het lezen, en het gemeld hebt, zodat ik het kan veranderen in mijn stuk.

Oegtikoem fie dien Selima el Adel

23-08-2002, 22:07
as salaam alaikoem Abu Hafs,

Ik weet niet of jij het boek Buloogh al Maraam thuis hebt??


xxxnee, helaas heb ik dat niet, ik heb alleen een sterfdarum kunnen vinden maar geen geboorte datum.

Al 'asqalani (onbekend-1517), Maar zou je het voor mij kunnen opzoeken, dan zet ik het erbij bij het stuk ik zou je zeer dankbaar zijn hiervoor.

Oegtikem fie dien Selima el Adel

26-12-2014, 08:45
Up

Moge Allah jou begunstigen met Zijn rahma

26-12-2014, 08:48
De quran heeft de soenah nodig voor verduidelijking. De hadieth is duidelijk opzich.

26-12-2014, 08:49

Citaat door selima.el.adel:
as salaam alaikoem Abu Hafs,

Ik weet niet of jij het boek Buloogh al Maraam thuis hebt??


xxxnee, helaas heb ik dat niet, ik heb alleen een sterfdarum kunnen vinden maar geen geboorte datum.

Al 'asqalani (onbekend-1517), Maar zou je het voor mij kunnen opzoeken, dan zet ik het erbij bij het stuk ik zou je zeer dankbaar zijn hiervoor.

Oegtikem fie dien Selima el Adel
waarom zeg jij die oegtokom fie dien ervoor ??

26-12-2014, 08:51
We interpreteren de koran vanuit de koran en de soennah samen. Want we zijn absoluut niet instaat om de koran te begrijpen zonder de soennah..