Bekijk volle/desktop versie : Is het gebed in te halen ??21-08-2002, 16:37

Citaat door faty:
Ik heb een vraagje:
Als je door een bepaalde reden bijv. reis. Het gebed niet hebt kunnen verrichten is het dan toegestaan om 's-avonds alle gemiste tijden achtereenvolgens te verrichten. Of is een gemist gebed niet in te halen???
.

21-08-2002, 16:57


As Salaam Aleikoem Wr wb

Gebeden dien je altijd in te halen, als de reis meer dan 88km is geweest mag je sommige gebeden samenvoegen en verkorten

Ik zal het even voor je opzoeken

Beslama

21-08-2002, 17:10
Gebed

"De eerste daad waarvoor de dienaar van Allah op de Dag der Opstanding verantwoording moet afleggen is het gebed. Als dat goed is, dan zal hij opbloeien en geslaagd zijn; en als dat gebrekkig is; zal hij gefaald en verloren hebben. Als er iets aan de verplichte gebeden ontbreekt, dan zegt de Heer (de Almachtige en Verhevene): ' "Kijk of Mijn dienaar nog vrijwillige gebeden heeft gedaan, die het ontbrekende in zijn verplichte gebeden kunnen aanvullen. Daarna wordt de rest van zijn daden op dezelfde manier beoordeeld."


Overgeleverd door: Imaam Ahmed in de Musnad, Ibn Majah, At-Tirxnidhi, Aboe Da woed, An-nasa'i


Hammam overleverde: "Qatadah heeft ons op gezag van Al-Hassan op gezag van Hoeraith Ibn Qabisa verteld, dat Aboe Hoerairah (RA) zei:
"De Profeet zei: "Het eerste ding waar de slaaf op de Dag des Oordeels voor ter verantwoording wordt geroepen is (de verrichting van) de gebeden en wie ze (op tijd) en juist heeft verricht zal slagen (en tot de hemel worden toegelaten) en Wie ze niet (perfect en op tijd) heeft verricht zal zakken (en naar de hel verwezen worden)."

Overgeleverd door: At-Tirmidhi

Allah Ta'ala zegt:
"Toen heeft hen een nageslacht opgevolgd dat de gebeden opgaf (ze lieten de gebeden verloren raken, door het niet verrichten ervan of in het niet juist verrichten ervan of het niet op de goede tijd verrichten ervan) en hun lusten volgden. Dus worden zij in de hel gegooid.
Behalve degene die spijt betuigt..." (Qor'aan 19:59-60)

Allah Ta'ala zegt:
"Wee dus degene die gebeden verricht (de hypocrieten). Die hun gebeden uitstellen van hun bepaalde tijd.." (Qor'aan 107:4-5)

Allah Ta'ala zegt:
"Wat heeft er voor gezorgd dat jullie de hel binnentraden?"
Zij zullen zeggen: "Wij behoorden niet tot degenen die hun gebeden verrichtten."
(Qor'aan 74:42)

De Profeet zei:
"Het verbond tussen ons (de Profeet en de gelovigen) en hen ( de ongelovigen) wat Allah Ta'ala heeft ingesteld, is de Salaat (het gebed). ledereen die het niet verricht is ongelovig."

De Profeet zei:
"ledereen die doelbewust het Asrgebed nalaat te bidden (of het pas na de voorgeschreven tijd bidt), van hen zullen alle goede daden verloren gaan."

De Profeet heeft ook gezegd:
"Het ongeloof staat tussen de slaaf en het nalaten van het gebed."

Hij zei ook:
"ledereen die het verrichten van de gebeden bewust nalaat, die zal niet onder Allah's verbond vallen (d.w.z. als Allah het wil zal Hij hem vergeven en anders zal Hij hem straffen)."
Dit is door Makhoel op gezag van Aboe Dharr overgeleverd, maar Makhoel heeft hem niet ontmoet!

'Oemar (RA) zei:
"Waarlijk, degene die de gebeden verliest (d.w.z. ze niet verricht of ze niet op de juiste tijd verricht) heeft geen deel (in de beloning) van de islam."

ibrahiem An-Nakh'i zei:
"ledereen die het nalaat om de gebeden te verrichten, is ongelovig (in de islam)."
Ayyoeb As-Soektiyani is het met Ibrahiem eens.

Al-Jarri overleverde op gezag van 'Abdoellah Ibn Shaqiq, dat Aboe Hoerairah (RA) zei:
"De Metgezellen van de Profeet hebben allemaal gezegd dat er geen andere daad van ongeloof is dan het nalaten van de gebeden."

Al-Hakim overleverde dat in zijn Al-Moestadrak en ook At Tirmidhi in zijn 'Soennan' maar zonder Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden met hen zijn) te noemen. Ibn Hazm zei:
"Geen zonde is groter na de zonde van het ongeloof, dan de zonde van het nalaten van de gebeden op hun vastgestelde tijd, en de zonde van het doden van een gelovige zonder gerechtelijke basis."

Hammam overleverde: "Qatadah heeft ons op gezag van Al-Hassan op gezag van Hoeraith Ibn Qabisa verteld, dat Aboe Hoerairah (RA) zei:
"De Profeet zei: "Het eerste ding waar de slaaf op de Dag des Oordeels voor ter verantwoording wordt geroepen is (de verrichting van) de gebeden en wie ze op tijd en juist heeft verricht zal slagen (en tot de hemel worden toegelaten) en Wie ze niet perfect en op tijd heeft verricht zal zakken (en naar de hel verwezen worden)." (At-Tirmidhi heeft deze hadith genoemd).

De Profeet zei:
"Mij is (door Allah Ta'ala) bevolen om de mensen te bevechten tot zij getuigen, dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed Zijn Boodschapper is, en de gebeden verrichten en de zakaat betalen, als zij dit alles doen, dan zullen zij hun leven en hun bezittingen van mij redden, behalve wat onder de islamitische wet valt en dan zal hun afrekening bij Allah zijn."
(Boechari en Muslim)

Aboe Saied zei:
"Op een keer zei een man tegen de Profeet (vzmh):
"0 Boodschapper van Allah, hoedt u voor Allah Ta'ala en vrees Allah Ta'ala."
De Profeet zei: "Wee over U! Ben ik niet van al de mensen op aarde degene die Allah het meeste vreest?"
Galid Ibn al-Walied zei: "0 Boodschapper van Allah! Zal ik zijn hoofd afhakken?" De Profeet zei: "Nee, hij verricht het gebed." (Boechari en Muslim).

Al de voorafgaande teksten duiden erop dat iedereen die nalaat het gebed te verrichten een ongelovige is.

De Profeet zei tegen Moe'adh (RA):
"Er is niemand die oprecht getuigt dat geen het recht heeft om aanbeden te worden dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is, behalve om door Allah van het hellevuur gered te worden." (Boechari en Muslim).

Dus degene die het verrichten van de gebeden uitstelt na hun vastgestelde tijd heeft een grote zonde begaan, en het zo nu en dan nalaten van het gebed (of zelfs maar één) is gelijk aan het plegen van overspel en aan stelen, want het nalaten van het verrichten van het gebed of het verrichten na de vastgestelde tijd is een grote zonde. Als iemand dat vaak doet, behoort hij tot degene die grote zonden begaan. En als iemand altijd nalaat om te bidden is hij een ongelovige.

21-08-2002, 17:12
In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Het achterwege laten van het gebed is een grote zonde, Allah zegt:"Maar na hen volgden andere generaties, die de salat achterwege lieten en de begeerten volgden. Daarom zullen zij verlies tegemoet zien Behalve wie berouw toont en gelooft en goede daden verricht. Zij zijn het die het Paradijs zullen binnentreden en hun zal geen enkel onrecht aangedaan worden." (Soerat Maryam aya 59,60).

Allah zegt over de zondaren: "...behalve degene die berouw toont en gelooft en goede daden verricht. Voor diegenen wisselt Allah hun zonden in voor goede dagen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig" (Al Foerqaan aya 70).

Er is geen enkel overlevering die aanduid dat degene die het gebed achterwege laat het gebed moet inhalen. Desbetreffende persoon moet berouw tonen en een belofte doen met zichzelf om niet terug te keren in deze zonde. Inhalen van het gebed is verplicht voor degene die niet met omzet verslaapt tijdens het gebed, zoals de boodschapper van Allah heeft gezegd in een hadith die overgeleverd is door Ibn Mas'ood (moge Allah's tevredenheid hem zijn):"Degene die zich verslaapt en een gebed niet verricht, of door vergeetachtigheid een gebed nalaat, dient het te verrichten als hij het herinnert..."(Moesliem, tiermidie en anderen). En Allah weet het het beste.

21-08-2002, 17:17


"En wanneer u op de aarde reist, dan is het geen zonde voor u, dat u sommige gebeden verkort (soera 4:101)


mijn vraag is alleen nog of de reis langer is geweest dan de voorgeschreven 88km

21-08-2002, 17:27
Citaat

Nadat een persoon zijn woonplaats heeft verlaten met de intensie een reis aan te vangen, dan dient hij/zij ervoor te zorgen dat hij/zij het gebed inkort. Doet hij/zij dit niet begaat men een zonde ('IIm al-Fiqh en Doerr Al-Moeghtaar)

Ik heb de Profeet (SAW) nooit meer dan twee Rak'ats van het Farz gebed gedurende de reis zien bidden Aboe Bakr (moge Allah hem behagen)

Gebeden mogen worden verkort maar dit is alleen toegestaan voor gebeden van 4 R'k'ats Farz, Zohar, Asr, Isjaa, de andere gebeden zoals Fadjr en Magreb dienen volledig te worden gebeden hier moet men 2 en 3 Rakáts bidden


NOGMAALS DIT GELDT ALLEEN ALS DE REIS LANGER IS GEWEEST DAN 88 KM


Hopelijk is je vraag hiermee voldaan

Wa Aleikoem as Salaam Wr Wb

21-08-2002, 17:57

Citaat:
Origineel gepost door AbuHafs


Beste broeder/zuster,

Mag ik weten wie de schrijvers zijn van deze boeken en zou je mij misschien de bladzijdes kunne geven?

Djazaak Allah u gairen voor de moeite en mijn excuses voor het ongemak.

Salam oe aleikoem,


Abu hafs
Wa Aleikoem as Salaam Wr Wb Wm

Het boek waar ik deze gegeven vandaan heb is genaamd

HET BOEK OVER HET GEBED

ROOMI QADRI

Andere gegeven zoals uitspraken van de Profeet (SAW) heb ik v.a het net gekopieerd o.a Waladin en de site van Redouan

Hopend je hiermee van dienst te zijn

Het is geen moeite, praat met liefde over de Islam daar hoort ook mensen helpen bij

Ik ben benieuwd wat jij verder te schrijven hebt, leren is het eerste woord aan onze profeet (SAW) geweest en dat doe ik graag

Wa Aleikoem as Salaam Wr Wb Wm

21-08-2002, 18:59

Citaat:
Origineel gepost door faty
Ik heb een vraagje:
Als je door een bepaalde reden bijv. reis. Het gebed niet hebt kunnen verrichten is het dan toegestaan om 's-avonds alle gemiste tijden achtereenvolgens te verrichten. Of is een gemist gebed niet in te halen???
Bismillah Ira7mannie Ra7iem inna salatu wa salam 3ala ahraffiel Mursalien ama ba3d,

Assaalm 3alaikom,

allereerst wil ik de andere broeders en zusters bedanken voor de info, die men neergezet heeft. Alleen wil ik wel waarschuwen, dat de sanad vaak niet vermeld wordt m.a.w de kwalifikatie van de hadieth. Daarom probeer aub voorzichtig daarmee te zijn.

Op je vraag:

Het gebed dient voor de man:

-Op tijd verricht te worden in de moskee ( vrouw thuis, beste ).
-Als dat niet kan in groepsverband ergens anders op tijd
-Als dat niet kan op tijd alleen.
-Als dat niet kan zo snel mogelijk na de tijd.
-Als dat niet kan voor de tijd v/ h volgende gebed.
-Als dat niet kan eerst het nagelaten gebed en dan het gebed waarvoor het tijd is.
-etc.

Je moet je gebeden wel doen. Ookal zijn het er nog 4, alleen je begaat wel een grote zonde. Je moet ze zelfs doen, alleen je doet ze eigenlijk batal.

Als je op reis bent is het:

Fajr 2
Dohr 2
3asr 2
Maghrb 3
3isha 2

Je kunt Dohr en 3asr bidden op de tijd van Dohr. Dus eerst adan, dan iqamah salat voor dohr en bidden. Dan iqamah salat voor 3asr en dan bidden.

Of op de tijd van 3asr. Eerst adan...........iqamah dohr, bidden.....iqamah 3asr en bidden.

Hetzelfde met Maghrb en 3isha.


Fajr en Dohr en bijv 3asr en Maghrb kunnen en mogen niet samen.

Probeer op tijd te bidden.

Aantal fatwas over reizen of reziger zijn:

http://63.175.194.25/index.php?ln=eng&ds=qa&lv=browse&QR=91&dgn=3

http://63.175.194.25/index.php?ln=eng&ds=qa&lv=browse&QR=9644&dgn=3

http://63.175.194.25/index.php?ln=eng&ds=qa&lv=browse&QR=10993&dgn=3

http://63.175.194.25/index.php?ln=eng&ds=qa&lv=browse&QR=5975&dgn=3

http://63.175.194.25/index.php?ln=eng&ds=qa&lv=browse&QR=3438&dgn=3

Als je nog vragen hebt stel ze dan aub. 3anak Allah

Assalam 3alaikom

21-08-2002, 19:47
Wa Aleikoem As Salaam Ridouan

Mijn dank is zeer groot voor een volledig overzicht en het compleet maken van dit alles over het inhalen van gebeden

Moge Allah SWT je belonen voor je goede werk, mocht ik vragen hebben zal ik zeker gebuik van je maken, nogmaals mijn dank is groot.

As Salaam aleikoem Wr Wb Wm

21-08-2002, 19:54

Citaat:
Origineel gepost door Uitgeblust
Wa Aleikoem As Salaam Ridouan

Mijn dank is zeer groot voor een volledig overzicht en het compleet maken van dit alles over het inhalen van gebeden

Moge Allah SWT je belonen voor je goede werk, mocht ik vragen hebben zal ik zeker gebuik van je maken, nogmaals mijn dank is groot.

As Salaam aleikoem Wr Wb Wm
3alaikom salam wr wb wm.


Amien,,jazakAllahoe ghairan voor je vertrouwen en je da3wa moge Allah swt jou belonen met al Djennatoel Firdaus. Allahoma amien.

Assalam 3alaikom

21-08-2002, 20:01
Salaam,

Tbarek Allah 3likoum.....

Moge Allah s.w.t. jullie belonen in chaa Allah,

=Oujdia=

21-08-2002, 23:25
Salaam,

naar aanleiding van de hadiths die hierboven zijn gegeven zit ik toch met de volgende vraag:

Wat als je el salaat niet op het juiste tijdstip verricht door werkzaamheden? (school/werk)
In islamitische landen houden ze daar rekening mee, en is er de mogelijkheid om te gaan bidden wanneer de moskee men oproept tot het gebed.
Hier is dat meestal niet mogelijk. Zouden wij dan ook gestraft worden? Of staat er ergens anders nog een hadith die toestemming geeft tot het uitstellen van de salaat, tot savonds bijv.?

3aleikoum salaam,

K.

22-08-2002, 10:46


Praise be to Allaah.

The Muslim should maintain the habit of praying regularly on time, for Allaah praises the believers who, as He says (interpretation of the meaning):

“And those who guard their Salaah (prayers) well”
[al-Ma’aarij 70:34]

If a person has an excuse and he missed a prayer, then he has to make it up, because the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “Whoever forgets a prayer or sleeps and misses it, the expiation for this sin is to pray it when he remembers it.” (Narrated by Muslim, al-Masaajid wa Mawaadi’ al-Salaah, 1103)

If you miss a prayer, then you have to pray that prayer first, then pray the current prayer; it is not permissible to delay (making up the missed prayer). It is commonly thought among the people that if a man misses a fard prayer, he should make it up with the corresponding fard prayer of the next day, so that if, for example, he missed Fajr on one day he can only pray it with Fajr on the second day. This is wrong, and it goes against the teaching of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), in both his words and deeds.

It was narrated that he said: “Whoever forgets a prayer or sleeps and misses it, then let him pray it when he remembers it.” He did not say, let him pray it on the following day when the time for that prayer comes, rather he said, “let him pray it when he remembers it.” With regard to his actions, when he missed a prayer on one of the days of the campaign of al-Khandaq, he prayed it before the current prayer, which indicates that one has to pray the missed prayer and then pray the current prayer. But if he forgets and prays the current prayer before the missed prayer, or he was ignorant and did not know (of the ruling), then he prayer is valid because he has an excuse.

(See Fataawa al-Shaykh Ibn ‘Uthaymeen, vol. 12, p. 222)

The hadeeth about the prayer on the day of al-Khandaq was narrated by al-Nasaa’i from ‘Abd al-Rahmaan ibn Abi Sa’eed from his father, who said: “The mushrikeen kept us busy on the day of al-Khandaq and distracted us from praying Zuhr until the sun set. Then the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) commanded Bilaal to call the iqaamah for Zuhr prayer, and he prayed it, then he called the iqaamah for Asr and he prayed it, then he called the adhaan for Maghrib then he prayed it as he usually prayed it, on time.” (al-Adhaan, 655; classed as saheeh by al-Albaani in Saheeh al-Nasaa’i, no. 638)

The action of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) indicates that it is obligatory to pray the missed prayers in the right order. But if there is only enough time left to pray the current prayer, then he should pray the current prayer, then pray the ones that came before it.