Bekijk volle/desktop versie : De 99 namen van ALLAH (swt)Pagina's : [1] 2 3 4 5

21-08-2002, 12:32

Citaat door HananeRiffia:
Salaam Aleikom,

Wie zou mij kunnen helpen met het vinden van de namen van Allah + betekenis.
Ik zou je er heel dankbaar voor zijn.Asalam aleikom
.

21-08-2002, 13:04


ALLAH God (in al zijn Majesteit)
2 ar-Rahman de Meest Barmhartige
3 ar-Rahim de Meest Genadevolle
4 al-Malik de Absolute Heerser
5 al-Quddus de Heilige
6 as-Salam de Bron van Vrede
7 al-Mu'min de Beschermer van Geloof

8 al-Muhaymin de Beschermer & Beheerder
9 al-'Aziz de Machtige
10 al-Jabbar de Onweerstaanbare
11. al-Mutakabbir de Majesteuze
12. al-Khaliq de Schepper
13. al-Bari' de Schepper met het vermogen om al het bestaande van de ene toestand naar de andere te veranderen.
14. al-Musawwir de Vormgever

15. al-Ghaffar de Vergever van de zonden van Zijn dienaren keer op keer.
16. al-Qahhar de Onderwerper
17. al-Wahhab de Gever
18. al-Razzaq de Schenker van onderhoud
19. al-Fattah de Opener
20. al-'Alim de Alwetende
21. al-Qabid de Samentrekker

22. al-Basit de Verruimer
23. al-Khafid de Vernederaar
24. al-Rafi' de Verheffer
25. al-Mu'izz de Schenker van Eer
26. al-Mudhill de Onteerder
27. as-Sami' de Alhorende
28. al-Basir de Alziende

29. al-Hakam de Rechter
30. al-'Adl de Rechtvaardige
31. al-Latif de Subtiele
32. al-Khabir de Bewuste
33. al-Halim de Verdraagzame
34. al-'Azim de Grote
35. al-Ghafur de Meest Vergevingsgezinde

36. ash-Shakur de Dank Aanvarende
37. al-'Ali de Allerhoogste
38. al-Kabir de Bezitter van Grootheid
39. al-Hafiz de Beschermer
40. al-Muqit de Onderhouder
41. al-Hasib de Opsteller van de Rekening
42. al-Jalil de Sublieme

43. al-Karim de Edelmoedige
44. ar-Raqib de Waakzame
45. al-Mujib de Verhoorder
46. al-Wasi' de Alomvattende
47. al-Hakim de Wijze
48. al-Wadud de Liefhebbende
49. al-Majid de Luisterrijke

50. al-Ba'ith de Opwekker van de Doden
51. ash-Shahid de Getuige
52. al-Haqq de Waarheid
53. al-Wakil de Gevolmachtigde
54. al-Qawiy de Sterke
55. al-Matin de Standvastige
56. al-Waliy de Beschermende Vriend

57. al-Hamid de Prijzenswaardige
58. al-Muhsi de Optekenaar
59. al-Mubdi' de Voortbrenger
60. al-Mu'id de Hersteller
61. al-Muhyi de Levengevende
62. al-Mumit de Levenontnemer
63. al-Hayy de Eeuwiglevende

64. al-Qayyum de Zelfbestaande
65. al-Wajid de Vinder
66. al-Majid de Nobele
67. al-Wahid de Unieke
68. as-Samad de Onafhankelijke
69. al-Qadir de Machtige
70. al-Muqtadir de Meest Machtige

71. al-Muqaddim Degene die Bevordert
72. al-Mu'akhkhir de Vertrager
73. al-Awwal de Eerste
74. al-Akhir de Laatste
75. az-Zahir de Openlijke
76. al-Batin de Verborgene
77. al-Waali de Legeerder

78. al-Muta'ali de Meest Verhevene
79. al-Barr de Bron van Alle Goedheid
80. at-Tawwab de Berouwaanvaardende
81. al-Muntaqim de Vergelder
82. al-'Afuw de Schenker van Vergiffenis
83. ar-Ra'uf de Milde
84. Maliku-l-Mulk de Bezitter van Soevereiniteit

85. Dhu'-Jalali wa'l-ikram de Heer van Glorie en Eer
86. al-Muqsit de Billijke
87. al-Jami' de Verzamelaar
88. al-Ghani de Zelftoerijkende
89. al-Mughni de Verrijker
90. al-Mani'eh de Verhinderaar
91. ad-Darr de Brenger van Nood

92. an-Nafi'eh de Begunstiger
93. an-Nur het Licht
94. al-Hadi de Gids
95. al-Badi'eh de Blijvende
96. al-Baqi' de Eeuwige
97, al-Warith de Erfgenaam
98. ar-Rashid de Gids naar het Juiste Pad
99. as-Sabur de Geduldige

Alle lof aan ALLAH, de Heer der Werelden

21-08-2002, 13:21
1. AR-RAHMAN
De Barmhartige

Ar-Rahmaan is een bijzondere naam. De naam duidt op Degene Die de fouten en tekortkomingen van de rnensen verborgen houdt. Hij is ook Degene Die geeft, wanneer daarom gevraagd word.

De juiste houding ten opzichte van deze naarn is de volgende: Je moet de mensen vol Iiefde en genegenheid tegemoet treden en ze door goede adviezen, aanwijzingen en leringen naar het rechte pad van de waarheid leiden. Je moet de mensen beschermen tegen onheil en ongeluk.
2. AR-RAHIM
De Genadevolle

Dit is een algemene naam. Volgens sommige geleerden op religieus gebied is ar-Rahiem degene die zelf de kleinste zegeningen en een overvloedige genade verleent.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je zelfbeheersing toont en dat je jezelf bezig houdt met het gedenken van Allah, de Almachtige. Je moet proberen je begrijpend, hulpvaardig, liefdevol en vriendelijk naar de mensen op te stellen.
3. AL-MALIK
De absoluute heerser

Al-Malik is degene die van alles en iedereen onafhankeijk is. Hij is de echte koning. Zijn soevereiniteit is onbetwistbaar, ondeelbaar en absoluut. De mens is - zelfs wanneer hij een koning is - slechts in een zeer beperkte mate een koning.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je realiseert dat Allah dé echte koning en opperheer is. Je moet dan ook niets van mensen verwachten. Je moet op Allah en op Allah alleen vertrouwen en niemand vrezen behalve Allah.


4. AL-QODDOES
De Heilige

Al-Qoddoes is degene die vrij is van welke beperking dan ook het menselijk begrip is ten aanzien van Hem ontoereikend.

De juiste houding ten opzicht van deze naam is, dat je jezelf van iedereen behalve Allah losmaakt en dat je je van zonden probeert te onthouden.
5. AS-SALAAM
De bron van vrede
De Redder
De Vredestichter

Degene die vrij is van verlies en schade
As-Salaam is degene die geen gebreken heeft.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je niet te buiten gaat ten opzichte van anderen en dat je hen niet tiranniseert.
6. AL-MO'MIN
De beschermer van geloof
De schepper van veiligheid en beschutting
De schenker van geloof
De betrouwbare

Al-Mo’mim is degene die veiligheid schept, voor beschutting zorgt en die vrij van vrees is. Vrees doet de behoefte aan veiligheid ontstaan. Volgens sommige geleerden op religieus gebied is al-Mo’min degene die de mens zowel in deze wereld als in de wereld hierna veiligheid en beschutting verschaft.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je probeert om niemand te kwetsen en dat je je altijd het welzijn van anderen voor ogen probeert te houden. Je moet je zo gedragen, dat de mensen zich tot jou richten voor wat veiligheid en beschutting betreft. Je moet de mensen leiding geven, ze lering verschaffen, ze inspireren en ze bezielen met de liefde voor Allah, zodat ze dichter bij Allah kunnen komen.

7. AL-MOHAYMIN
De Beschermer
De Beschermer en Beheerder
De Schenker van veiligheid

Al-Mohaymin is volgens sommigen degene die de beste, de edelste en de hoogste is. Volgens anderen is al-Mohaymin degene die voor het onderhoud van de mens verantwoordelijk is.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je jezelf tegen buitensporige verlangen beschermt, dat je probeert je ego te overwinnen en dat je je realiseert dat voor Allah niets verborgen is.8. AL-'AZIEZ
De Machtige
De Onvergelijkbare en ongeevenaarde
De Sterke

Al-’Aziez is degene die van niets en niemand afhankelijk is. Hij gaat begrip te boven. Al-Ghazzali (d. 1111) stelt, dat Hij ongeëvenaard is. Hij lost de problemen van anderen op.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je ernaar streeft je hart te bevrijden van trots, ijdelheid en huichelarij. Als je dichter bij Hem wil komen, dan is het nodig dat je je weet te beheersen op het gebied van je lagere begeerten, dat je onjuiste handelingen weet te vermijden en dat je je niet afhankelijk van anderen opstelt.
9. AL-DJABBAAR
De Onweerstaanbare
Degene die Zijn schepelen dwingt te doen, wat Hij wil
De Absolute

Al-Djabbaar is degene die domineert en over Wie niemand domineert.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je probeert om zelfbeheersing te verkrijgen en op zoek gaat naar zelfrealisatie.

21-08-2002, 13:23
10. AL-MOTAKABBIR
De Majestueuze
Degene die verheven is in trots en grootheid
De schenker van grootheid
De trotse

Al-Motakabbir is Degene aan Wie alle glorie, majesteit, macht en grootheid toebehoren.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je alle trots, arrogantie en meerder waardigheids complexen uit de weg gaat.

11. AL-CHALLIQ
De Schepper

Al-Chaaliq is Degene Die plannen maakt. Zijn plannen zijn volmaakt en ideaal.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je kennis probeert te verkrijgen van de vorm en de substantie van al wat bestaat, dit zowel voor wat de gedaante als de aard daarvan betreft.

12. AL-BAARI'
De Ontwikkelaar

AL-Baari’ is Degene die het niet-bestaande tot bestaan brengt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je een gevoel voor proportie en perspectief tracht te verkrijgen.13. AL-MOSAWWIR
De Vormgever
Al-Mosawwir is Degene die er zonder twijfeel voor zorgt, dat alles de best mogelijke vorm krijgt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je probeert je de geest van zelfbeheersing en zelfdiscipline eigen te maken.
14. AL-GHAFFAAR
De Vergever
Al-Ghaffaar is Degene die fouten, die met nalatigheid samenhangen, verkeerde handelingen en zonden van de mens weet te negeren. Hij verbergt de slechtheid, de beperkingen en de fouten van de mens en laat het goede in de mens zien. Hij vergeeft zonden. Ten eerste verbergt Hij de lichaamsdelen van de mens, terwijl Hij ten aanzien van het gelaat ervoor gezorgd heeft, dat het niet verborgen is en dat het schoonheid bezit. Ten tweede verbergt Hij de geestelijke tekortkomingen van de mens, zoals jaloersheid, hebzucht, etc. Ten derde houdt Hij de morele af van de mens en zijn zonden verborgen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is het goede in de mens te zien, zijn slechte eigenschappen over bet hoofd te zien en je de geest van vergevensgezindheid eigen te maken.


15. AL-QAHHAAR
De Onderwerper
De Dominerende
De Wreker

Al-Qahhaar is Degene die alles op volmaakte en volledige wijze beheerst. Al-Ghazzali stelt, dat al-Qahhaar Degene is die namens de onderdrukten op zodanige wijze wraak neemt op de onderdrukker, dat Hij de tiran vernietigt en de onderdrukker vernedert.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je op je hoede bent voor de intriges van de satan en dat je sterker weet te zijn dan je ego. Jezelf op de satan wreken, houdt in dat je hem niet gehoorzaamt en het overwinnen van je ego betekent, dat je het tegenover gestelde doet van wat de satan je opdraagt.
16. AL-WAHHAAB
De Gever
Degen die vrijelijk geeft zonder aan vergoeding te denken

Al-Wahhaab is Degene die geeft zonder dat je Hem daarom gevraagd hebt. Deze naam is van hiba afgeleid, wat geschenk betekent. Een geschenk dient gegeven te worden zonder bijbedoelingen en zonder hoop op beloning.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat wanneer je iets geeft, je dat doet zonder dat er van angst, begunstiging of hoop op beloning in deze wereld of de wereld hierna sprake is.17. AL-RAZZAAQ
De Schenker van onderhoud


Ar-Razzaaq is Degene die onderhoud verschaft en die de bronnen voor onderhoud ter beschikking stelt. Er bestaan twee soorten onderhoud. De eerste soort is het uiterlijke onderhoud en de twee de soort is het verborgen of geestelijke onderhoud. D eerste soort onderhoud heeft met eten en drinken te maken, kortom met alles wat het lichaam voedt. Verborgen of geestelijk onderhoud houdt kennis ‘verlichting’ en leiding in. Zonder twijfel is dit een hogere vorm van onderhoud.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je realiseert en dat je je ervan bewust wordt dat alleen Allah onderhoud kan verschaffen en dat je daarom op Allah en Allah alleen moet vertrouwen. Daarnaast houdt het in, dat je Allah aanroept om geestelijk onderhoud te krijgen. Dit betekent kennis, leiding en een stem om daarmee de waarheid te verkondigen.18. AL-FATTAAH
De Opener
Degene die alle zaken opent

Al-Fattaah is Degene door wiens gunst en bemiddeling moeilijkheden verdwijnen en door wiens leiding elk probleem opgelost wordt. Door Hem weet je de overwinning te behalen op je vijanden. Elke overwinning, elk succes, en alle kennis komt van Allah en van Allah alleen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je altijd op zoek bent mar kennis en wel op zo’n manier dat problemen door die kennis opgelost kunnen worden en dat je in staat bent de oplossing te zien in uitermate gecompliceerde situaties waar anderen geen raad mee weten. Je dient je zo te vormen, dat de noden en behoeften van anderen - die met kennis te maken hebben - aan jou ter oplossing worden voorgelegd.19. AL-'ALIEM
De Alwetende

Al-’Aliem is Degene Wiens kennis zó diepgaand en volmaakt is, dat dit alle begrip en verbeeldingskracht te boven gaat. Allah heeft aan de mens en vooral aan Zijn boodschappers en Zijn profeten een deel van die kennis gegeven. De kennis van de profeten begint evenwel met hun profeetschap en eindigt met hun dood, terwijl de kennis van Allah altijd bestaan heeft en geen einde zal kennen. Allah is voor wat Zijn kennis betreft van niemand afhankelijk, terwijl de profeten van Allah afhankelijk zijn, voor wat hun kennis betreft. De kennis van Allah omvat alles en kent geen grenzen, terwijl de kennis van de profeten beperkt is. De kennis van de profeten hangt met uiterlijke en innerlijke zintuigen samen, terwijl Allah's kennis niet van zintuigen afhankelijk is.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je kennis op correcte wijze gebruikt en in de praktijk brengt.

21-08-2002, 13:26


20. AL-QAABID
De Samentrekker
De Beperker

Al-Qaabid is Degene Die ophoudt met het geven van onderhoud aan wie Hij wil.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is geduld te tonen in moeilijke tijden en in benarde omstandigheden en het aanroepen van Allah om crisissituaties in je leven te boven te komen. Hierbij dien je elk probleem als een test te beschouwen.

21. AL-BAASIT
De Verruimer
Degene die de middelen van bestaan verstrekt net zoals hij wil

Al-Baasit is Degene Die de middelen van bestaan verruimt en vergroot voor wie Hij maar wil en wanneer Hij maar wil.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je Allah dank zegt voor de middelen van bestaan en de talloze, uiteenlopende zegeningen die Hij heeft gegeven.22. AL-CHAAFID
De Vernederaar
Degene Die de ongelovige vernedert

Al-Chaffid is Degene Die iemand vernedert, zijn status verlaagt en zijn prestige doet verminderen. Deze naam definieert en kwalificeert de handelingen van Allah

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je alle onwaarheid uitwist, de waarheid omarmt en dat je de tegenstanders van de waarheid openlijk veroordeelt.23. AR-RAAFI'
De Verheffer

Ar-Raafi’ is Degene Die een ieder kan verheffen door Zijn gunsten, geschenken, zegeningen en genade.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je probeert de waarheid te verheerlijken en te verheffen en dat je vooral van hen houdt die waarheid en rechtvaardigheid nastreven.


24. AL-MO'IZZ
De Schenker van eer
Al-Mo’izz is Degene Die eer schenkt aan wie Hij wil.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je op niemand neerkijkt en dat je je nederig en zonder enige trots, ijdelheid of arrogantie opstelt.25. AL-MODHILL
De Onteerder
Degene Die op alles neerkijkt

Al-Modhill is Degene Die wie Hij maar wil, verlaagt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je anderen respecteert, zodat jij nooit vernederd zal worden.
26. AS-SAMIE'
De Alhorende

As-Samie’ is Degene Die hoort. Hij hoort zonder oren, terwijl de mens oren nodig heeft. Allah hoort en zal altijd horen, terwijl een mens als hij doof wordt niet meer kan horen. Een mens kan horen wat er in de nabijheid gebeurt, maar hij kan niet horen wat er in de verte gezegd wordt.
Allah hoort echter alles. Een mens hoort als er iets gezegd wordt, terwijl Allah hoort zonder dat er iets gezegd wordt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je dankbaar bent ten opzichte van Allah vanwege Zijn vele geschenken en dat je niet luistert naar lasterpraat of roddelen over anderen.

27. AL-BASIER
De Alziende

Al-Basier is Degene Die alles goed kan zien, of het nu openbaar is of verborgen. Hij ziet zonder ogen en in tegenstelling tot de mens is Zijn gezichtsvermogen iets blijvends. Hij kan alles zien, terwijl de mens alleen maar kan zien wat dichtbij is en niet wat ver is.

De juiste houding ten opzichte van de naam is, dat je standvastig geloof toont ten aanzien van de alomtegenwoordigheid van Allah, ten aanzien van Zijn oppermacht, majesteit en heerlijkheid. Je mag niet naar de fouten en tekortkomingen van anderen kijken en je dient je te realiseren, dat Allah je ziet waar je ook bent


28. AL-HAKAM
De Rechter

Al-Hakam is Degene Wiens opdracht of bevel niet ongedaan gemaakt of terzijde geschoven kan worden. Hij spreekt het laatste oordeel uit. Hij besluit wat goed en wat slecht is, en wat waar en onwaar is. Hij brengt de scheidslijnen tussen het goede en het slechte, het ware en het onware aan. In overdrachtelijke zin slaat deze naam op de mens, omdat de mens voor de ene en tegen de andere mens een besluit neemt.

De juiste liouding ten opzichte van deze naam is het nagaan welke van je verlangens overeenstemmen met de wil van Allah. Vervolgens richt je je op die verlangens en doe je af van al hetgeen strijdig is met de wil van Allah. Voorts moet je rechtvaardig zijn en je niet trots voelen in verband met de macht die je bezit, daar je beseft dat die macht ook weer van je afgenomen zou kunnen worden door Degene Die haar aan je gegeven heeft.

29. AL-'ADL
De Rechtvaardige

Al-’Adl is Degene Die altijd rechtvaardig en onpartijdig is. Hij oefent geen tirannie uit. De mens kan Zijn wegen niet doorgronden.

De juiste houding ten opzichte van deze naam omvat ten eerste, dat je je onderwerpt aan de wil van Allah. Dit moet vrijwillig geschieden, klagen mag niet en je moet alles wat op je weg komt als het beste voor jou beschouwen. Ten tweede dien je rechtvaardig te zijn in woord en daad, alsmede in je omgang met anderen. Ten derde dien je in alles matig te zijn. Matigheid is de sleutel tot succes.

21-08-2002, 13:30
30. AL-LATIEF
De Subtiele
De Goedertierende

AL-Latief is Degene Die geheel en al het voor en het tegen, het hoe en het waarom van alles kent. Hij is Degene Die zegeningen en de meest uitgelezen zaken aan de mens verstrekt. Hij heeft geen begin en geen einde. Zijn wijsheid is onmetelijk. Volgens sommige geleerden op religieus gebied is Al-Latief Degene Die in een zeer korte tijd mensen van hun problemen en zorgen verlost. Ook wordt er beweerd dat Al-Latief Degene is Die het een in het ander verborgen houdt. Anders gezegd: Hij verbergt zaken in het gewaad van onduidelijke oorzaken, zoals bij de profeet Jozef het geval was. Hij bleef immers Lange tijd verborgen achter het gordijn van de slavernij.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je uiterst beleefd en vriendelijk naar anderen opstelt, dat je ze op het pad van de waarheid leiding geeft, zonder dat er daarbij van enige dwang sprake is en dat je zelf een voorbeeld bent voor wat beter leven, beter gedrag en verheven idealen betreft.

31. AL-CHABIER
De Bewuste

Al-Chabier is Degene Die alles weet en Zich bewust is van alles in het heelal en voor Wie niets verborgen is.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je kennis probeert te verkrijgen van je eigen miniatuur koninkrijk ofwel van je eigen microkosmos. Met andere woorden: van je hart, geest en lichaam. Je moet jezelf zien te beschermen tegen al die schadelijke zaken, die in het leven voorkomen en je moet afstand doen van het verborgen kwaad, dat in je hart aanwezig is, zoals jaloersheid, naijver, oneerlijkheid, hebzucht, begeerte, sluwheid, bedrog en huichelarij. Her is niet toegestaan om aan dat soort impulsen te gehoorzamen.

32. AL-HALIEM
De Verdraagzame
De Bezonnene
De Zachtaardige

Al-Haliem is Degene Die nooit Zijn zelfbeheersing zal verliezen, zelfs niet gedurende Zijn boosheid en toorn. Hij zal, ondanks al Zijn macht, Zich niet haasten om iemand te bestraffen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je vergevensgezind en vriendelijk opstelt tegenover anderen in plaats van anderen hun gedrag betaald te zetten.33. AL-'AZIEM
De Grote

Al-’Aziem is Degene Wiens grandeur, grootheid en majesteit alle menselijke wijsheid en begrip te boven gaan. Hij is zo verheven en groot - wat Zijn macht, positie en status betreft - dat Hij onafhankelijk is van de hulp van anderen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je van je trots ontdoet en dat je je nederig en zachtmoedig opstelt.34. AL-GHAFOER
De meest Vergevensgezinde

Al-Ghafoer is Degene Die vele malen vergiffenis schenkt en Die de fouten en tekortkomingen van de mensen verborgen houdt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je anderen vergeeft en dat je verlangend bent naar genade van Allah en daarom smeekt.35. ASJ-SJAKOER
De waarderende
De dank Aanvaardende
Degene Die Zijn dankbaarheid toont door overvloedige gaven

Asj-Sjakoer is Degene Die zelfs voor een kleine en onbetekende handeling zeer veel geeft en een simpele godsdienst uitoefening ten zeerste prijst.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je tevreden bent met de genade en zegeningen van Allah, dat je dankbaarheid toont aan de Schenker van deze gaven en dat je altijd bezig bent met je dankbaarheid uit te spreken. Dit laatste kan met de tong gebeuren. Het kan ook gestalte krijgen door geld op de weg van Allah uit te geven, door de mensen te helpen. Vervolgens kan je via je ledematen je dankbaarheid tonen, namelijk door ze actief te laten zijn in de aanbidding van en de dienstbaarheid aan Allah en ze gehoorzaam in te zetten ten aanzien van Zijn geboden.
Tenslotte kan dankbaarheid zich ook via je hart manifesteren Dit houdt in dat je je hart zuivert van jaloersheid, haat, vijandigheid, trots en ijdelheid.
36. AL-'ALIEY
De Allerhoogste

Al-'aliey is Degene Die een zo hoge status en prestige bezit, dat je je erop geen enkele manier een voorstelling van kunt maken. Hij is hoger dan alles wat men zich voor de geest kan halen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je lage en slechte gewoonten laat vallen, een slechte manjer van leven achter je laat, dat je verheven idealen probeert na te streven, goed van karakter probeert te zijn, dat je de onbelangrijke dingen van het leven negeert, dat je je op moreel terrein moedig toont en dat je geen ledigheid en bekrompenhejd ten toon spreidt.37. AL-KABIER
De bezitter van grootheid

Al-Kabier is Degene Die de Allerhoogste is, omdat Hij de Eeuwige is en blijft
Hij is van niets en niemand afhankelijk. Al-Ghazzali zegt, dat al-Kabier Degene is Die uitmuntend is en Die absolute macht en volmaaktheid bezit. Volmaaktheid houdt twee zaken in, ten eerste dat Hij eeuwig is en eeuwig zal blijven. De schepping is onvolmaakt, omdat zij vergankelijk is. Ten tweede is Hij volmaakt, omdat anderen in hun bestaan van Hem afhankelijk zijn.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je probeert vroom en deugdzaam te zijn en dat je ernaar streeft anderen naar her pad van de waarheid te leiden. Vervolgens dien je aan anderen hulp te geven en je kennis ter beschikking te stellen. Het is van belang om een moreel en spiritueel karakter te verwerven.38. AL-HAFIEZ
De Instandhouder
De Beschermer

Al-Hafiez is Degene Die zaken in stand weet te houden en te bewaren wanneer verval en vernietiging dreigen. De naam houdt ook veiligheid en bescherming in.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je hart beschermt tegen liefde voor de wereld, en ook tegen hartstocht, hebzucht, en andere spirituele ziekten.
39. AL-MOQIET
De Onderhouder
Degene Die op de hoogte is en is staat is om Zijn schepping al het benodigde te verschaffen
De voorziener in behoefte

Al-Moqiet is Degene Die allerlei vormen van onderhoud verleent, zowel aan het lichaam als aan de ziel Dit kan leiding zijn, maar ook kennis, vroomheid, liefde, etc. Zo heeft Allah swt aan de engelen gehoorzaamheid toegewezen. Soms vormt al-Moqiet tegelijkertijd een synoniem voor zowel al-Qaadir, de Machtige als al-’Aliem, de Alwetende.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je voor de bevrediging van je behoeften op niemand anders richt dan op Allah swt, Die immers alleen de sleutels van alle schatten in handen heeft.

21-08-2002, 13:32
40. AL-HASIEB
De opsteller van de rekening

Degene die de behoeften van de gehele schepping bevredigt
Al-Hasieb is Degene Die de behoeften van alles en iedereen bevredigt en die de rekening op zal maken op de dag des oordeels. Al Hasieb is volgens Al-Ghazzali Degene Die de Meester van de schepping is, de Leider, de Edelste en de meest Volmaakte.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je aan zelfonderzoek gaat doen. Je moet je steeds bewust zijn van de dag waarop je zelfrekenschap af moet leggen. Je mag nooit aan Zijn genade en zegeningen wanhopen.41. AL-DJALIEL
De Sublieme
De Schone
De Majestueuze

Al-Djaliel is Degene Die uniek en ongeevenaard is in Zijn pracht en majesteit. Zijn geboden kunnen door niemand genegeerd worden. Al de schoonheid, harmonie, aantrekkingskracht en bekoring van de wereld zijn een weergave van de schoonheid van het wezen en de eigenschappen van Allah. Al de schoonheid in de wereld is een weerspiegeling en een manifestatie van Zijn schoonheid. Schoonheid bezit magnetisme en anrtekkingskracht Allah wordt door sommigen als de Geliefde gezien. Volgens soefies is de goddelijke liefde de echte liefde, dit in tegenstelling tot de madjazi of onechte, aardse liefde.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je Allah met heel je hart liefhebt en dat je je kwaliteiten probeert eigen te maken die je geestelijke en mentale schoonheid verlenen.42. AL-KARIEM
De Edelmoedige

Al-Kariem is Degene Die veel geeft zonder dat daarom gevraagd is. Al-Kariem verschilt van een edelmoedig mens, omdat de laatste geeft wanneer men hem erom vraagt, terwijl Al-Kariem geeft zonder dat er ook maar 1 verzoek geweest is. Volgens sommige geleerden op religieus gebied is Al-Kariem Degene Die vergeeft., Die zijn belofte vervult en Die meer geeft dan verwacht werd. Hij is ontevreden, wanneer je niets aan hem vraagt. Hij is vertoornd, wanneer je aan een ander iets vraagt. Hij wijst een verzoek niet af Hij maakt je onafhankelijk van anderen iedereen kan Hem gemakkelijk benaderen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je gehoorzaamheid aan Allah toont en dat je je leven nauwgezet alleen volgens de goddelijke wil inricht.43. AR-RAQIEB
De Waakzame
Degene Die alles gadeslaat
De Naijverige

Ar-Raqieb is Degene Die alles beschermt en ziet. Volgens sommige geleerden op religieus gebied is Ar-Raqieb Degene Die alles weet, alles beschermt en geen moment van onoplettendheid kent

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je probeert te realiseren dat Allah je ziet. Hij is altijd en overal bij je. Tevens dien je een waakzaam oog op je ego te houden.44. AL-MODJIEB
De Verhoorder

Degene Die gehoor geeft aan elke behoeft
Al-Modjieb is Degene Die gebeden verhoort en antwoord geeft als je Hem roept.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je elk gebod van Allah accepteert, dat je tot Allah bidt met de vaste overtuiging dat je gebeden verhoord zullen worden, dat je behoeftigen nooit onheus bejegent - als je ze evenwel niets wil geven, doe dat dan op een beleefde manier — en dat je uitnodigingen en geschenken nooit afslaat omdat deze zaken je in een hoge mate de eigenschap ‘acceptatie’ duidelijk kunnen maken.45. AL-WAASI'
De Alomvattende

Degene Die een capaciteit bezit, welke geen grenzen kent
Al-Waasi’ is Degene Die alles omvat. Niets valt buiten Zijn kennis. De naam verwijst ook naar de Edelmoedige Die naar iedereen even vriendelijk is, alsmede naar de Rijke Die van niemand afhankelijk is. Zijn bestaan en het bewijs van Zijn eenheid kennen geen beperkingen. Zijn wezen, Zijn naam, Zijn eigenschappen en Zijn gezag kennen geen grenzen, terwijl er wel grenzen zijn aan de menselijke kennis en morele vermogens van de mens.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je probeert rechtvaardig, vriendelijk en genadig naar anderen te zijn en dat je nooit, wat er ook moge gebeuren, de normen breekt die met hoffelijkheid en wellevendheid samenhangen.


46. AL-HAKIEM
De Wijze

AhHakiem is Degene Die een volmaakte kennis bezit Hij weet wat het beste is en Hij kent de geheimen en de betekenissen van zowel bekende als onbekende zaken. Echte wijsheid is pas aanwezig als er bij een mens sprake is van kennis van Allah.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je tijd niet verspilt aan lege gesprekken, dat je doelloze zaken weet te vermijden en dat je een opbouwende houding aanneemt. Jaag geen schaduwen na, en geef niet aan vergankelijke zaken boven onvergankelijke zaken, zoals bijvoorbeeld het hiernamaals de voorkeur.
47. AL-WADOED
De Liefhebbende

Degene Die op objectieve wijze liefheeft
Al-Wadoed is Degene Die lief heeft. Volgens sommige geleerden op religieus gebied is al-Wadoed Degene Die vele zegeningen verleent aan degenen die Hem gehoorzamen. Al-Wadoed, zo meent al Ghazzali, heeft dezelfde betekenis als ‘zegening’ en zegening houdt in het goed doen aan anderen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je het welzijn van anderen belangrijker vindt dan je eigen welzijn. Anders gezegd, je dient het algemene welzijn te prefereren boven je persoonlijke welzijn. Verder houdt het in, dat je aan anderen toewenst wat je jezelf toewenst.


48. AL-MADJIED
De luisterrijke

Al-Madjied is Degene Die een zeer groot respect afdwingt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je vriendelijkheid en barmhartigheid toont naar anderen, dat je je hoffelijk en beminnelijk opstelt en dat je probeert goede morele eigenschappen te verwerven.


49. AL-BAA'IS
De Opwekker
Degene Die de doden opwekt
Degene Die tot leven brengt

Al-Baa’is is Degene Die opwekt en Die verheft. Hij stuurt profeten om de mens leiding te geven. Hij wekt mensen op uit het graf, brengt de schepping van het niets in het bestaan en Hij is Degene Die de doden opwekt op de dag van de opstanding.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je de wil van Allah volgt en dat je de verdrukten en degenen die het moeilijk hebben, helpt

21-08-2002, 13:33
50. ASJ-SJAHIED
De Getuige

Degene Die van alles Getuige is en alles weet
Asj-Sjahied is Degene Die overal is en Die altijd bij Zijn schepping is.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je eraan denkt en dat je gelooft dat Allah overal is en alles ziet. Daarom moet je geen zonden meer bedrijven en moet je je betere manieren eigen maken.
51. AL-HAQQ
De Wezenlijke
De Waarheid
De Ware
De Realiteit

Al-Haqq is Degene Wiens bestaan klaarblijkelijk is. Hieraan kan niet getwijfeld worden. Zijn bestaan kent geen achteruitgang en is onaantastbaar. Hij verandert niet. Aan Hem dankt de hele schepping haar bestaan. In tegenstelling tot Hem is de hele schepping sterfelijk en kort van leven.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je Allah gedenkt, dat je Hem in alle opzichten gehoorzaamt en dat je Zijn manifestatie overal in ziet. Anders gezegd: je moet volkomen verzonken zijn in Allah en geheel en al in Hem ondergedompeld zijn. Dit wordt door de soefies ‘annihilatie’ in Allah genoemd.


52. AL-WAKIEL
De Gevolmachtigde
De uiteindelijk en trouwe Zaakbezorger
Degene Die alles onder Zijn hoede heeft

Al-Wakiel is Degene Die alles wat aan Hem is toevertrouwd op goede wijze verricht.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je alles aan Allah toevertrouwt, dat je op Hem vertrouwt en dat je niet aarzelt om anderen te helpen, want iedereen is een wakiel voor de ander.
53. AL-QAWIEY
De Sterke

Al-Qawiey is Degene Die in Zijn wezen, eigenschappen en handelingen volmaakt is en geen zwakheid of beperking kent.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je in alle omstandigheden en situaties op Hem richt om hulp te krijgen.

54. AL-MATIEN
De Standvastige

Al-Matien is Degene Die zo volmaakt, machtig en sterk is, dat niemand Hem in Zijn werk en handelingen kan hinderen of tegen houden. Niemand kan Zijn gebod negeren. Zijn macht en kracht zullen nooit afnemen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je van zonde afwendt en dat je je op Allah richt om veilig en beschermd te zijn.

55. AL-WALIEY
De Beschermende Vriend

Al-Waliey is Degene Die de mens in al zijn werk en activiteiten helpt. Hij is een behulpzame Vriend voor de mens.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je de vrienden van Allah liefhebt, dat je Zijn vijanden bestrijdt, dat je tot Allah bidt en Hem op alle mogelijke manieren dient, dat je al je zaken aan Allah toevertrouwt en dat je je op Hem richt om hulp en steun te krijgen.

21-08-2002, 22:13
http://www.walidin.com/wav/namen_allah.ram

Kun je ze ook beluisteren.

25-08-2002, 13:24
56 Al Hamied
De prijswaardige

Al Hamied is Degene Die alle lof verdient.

De juiste houding tenopzichte van deze naam is dat je je prijzenswaardige gewoonte eigenmaakt, dat je de verheven, morele karaktertrekken nastreeft, dat je Allah altijd prijst en dank zegt voor Zijn talloze geschenken en zegeningen. Volgens sjech Sa’di (d. 1291) moet je Allah bij elke ademtocht twee keer dankzeggen: 1x als je uitademt en 1x als je weer inademt.
57 Al Moehsie
De Optekenaar

Al Moehsie is Degene Die alles op overweldigende wijze omvat. Alles valt binnen ZIJN kennissfeer.

De juiste houding tenopzichte van deze naam is dat je is dat je de blik naar binnen richt en dat je tot meditatie probeert te komen.

25-08-2002, 16:11

Citaat:
Origineel gepost door Uitgeblust
56 Al Hamied
De prijswaardige

Al Hamied is Degene Die alle lof verdient.

De juiste houding tenopzichte van deze naam is dat je je prijzenswaardige gewoonte eigenmaakt, dat je de verheven, morele karaktertrekken nastreeft, dat je Allah altijd prijst en dank zegt voor Zijn talloze geschenken en zegeningen. Volgens sjech Sa’di (d. 1291) moet je Allah bij elke ademtocht twee keer dankzeggen: 1x als je uitademt en 1x als je weer inademt.

Innovatie;

Als je de naam 93 keer reciteert terwijl je je 45 dagen terugtrekt op een eenzame plaats, zal dit steun voor je zijn om je prijswaardige karaktertrekken en gewoonten eigen te maken.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx


57 Al Moehsie
De Optekenaar

Al Moehsie is Degene Die alles op overweldigende wijze omvat. Alles valt binnen ZIJN kennissfeer.

De juiste houding tenopzichte van deze naam is dat je is dat je de blik naar binnen richt en dat je tot meditatie probeert te komen.

Innovatie;
Als je de naam op 20 stukjes brood schrijft nadat je de naam 20x gereciteerd hebt en ze vervolgens opeet, zal dit je in staat stellen om over anderen te domineren en hen de baas te zijn.

(je mag hier GEEN misbruik van maken en kan jezelf grote schade aanbrengen)
As salaam alaikoem uitgeblust


Ik denk dat je hier een spel-taal foutje maakt

innovatie betekent vernieuwing
je bedoelt waarschinlijk
invocatie wat "in-aanroepen" of "afsmeken" betekent

tenzij er verschillende termen zijn gegeven bij het gebruik van de "Schone Namen van Allah" wat me onwaarschijnlijk lijkt,

want innovatie zou betekenen dat het bid'ah is en dus als zodanig niet gebruikt zou mogen worden.


oegtikoem fie dien Selima el Adel

25-08-2002, 17:11
Wa Aleikoem As salaam Wr Wb

Excuus voor de gemaakte fout en dank dat je me erop hebt gewezen.

Heb de wijziging doorgevoerd en ga de rest uittikken, Inscha Allah.

Wa Aleikoem as Salaam Wr Wb

25-08-2002, 22:56


58 Al Moebdi’
De Voortbrenger
De Beginner

Al Moebdi’ is Degene Die Alles en iedereen vanuit het niets geschapen heeft zonder dat er van enig voorbeeld sprake was.


De juiste houding tenopzichte van deze naam is dat je al je zaken aan Allah toevertrouwt en dat je jezelf overgeeft aan Zijn wil

26-08-2002, 02:49
Assalamou alaikoum wa rahmatou laah wa barakatouh,

hier even een opmerking over de TITEL.... Allah geprezen en verheven is Hij kunnen wij niet beperken in 99 namen... dus wees opgepast beste broeders en zusters want dit is een belanrijke punt binnen de leer van tawheed...

bewijs: zie dou3a'e "Allahouma ini 3abdouka ibnou 3abidika.....asalouka bikouli ismin houwa laka samayta bihi nafsaka aw anzaltahou fi kitabika aw 3alamtahou ahadan min khalqika aw isthatarta bihi fi 3ilmi alghaybi 3indaka"

Moge Allah swt ons leiden

wa salam

26-08-2002, 08:50
59. Al Moe’ied
De Hersteller
Degene Die de wederopstanding bewerkstelligt

Al Moe’ied is Degene Die de doden weer zal opwekken.


De juiste houding tenopzichte van deze naam is dat je – doordat je een geestelijk leven gaat leiden – opnieuw geboren wordt.
60. Al Moehyie
De Levengevende

Al Moehyie is Degene Die elke ziel het leven schenkt en in Wiens handenleven en dood zijn.

De juiste houding tenopzichte van deze naam is dat je geen eigen wil meer bezit, maar je laat leiden door het licht van de goddelijke wil en dat je probeert je de geest van zelfovergave eigen te maken.

Pagina's : [1] 2 3 4 5