Bekijk volle/desktop versie : Ahadeeth over Ramadan22-10-2003, 20:07
Salaam aleykoum warahmoutallah wabaraqatuhu

beste broeders en zusters,
inschaAllah wil ik deze topic houden over ahadeeths die in aanraking komen met de komende heilige maand Ramadan.

Daarom wil ik uiterst vriendijk vragen om hier geen discussies te starten maar enkel ahadeets over de Ramdan plaatsen.

Dit kan gaan over het verbreken van het vasten, over salaat taraweeh en over het houden van het gebed, ook kan het gaan over iedh en veel meer zaken die aan bod komen tijdens de Ramadan.

Houd je wel aan één regel, enkel Ahadeeth of natuurlijk Ayaats uit de Koran.

InschaAllah gair en ik hoop op jullie medewerking inschaAllah.

FieamanAllah, salaam aleykoum warahmouthallah wabaraqatuhu
ukht fie dien, myriame moslima

-----------------

Azzuhri r.a zei:

"Als Ramadan aanbreekt daN is eR niEts andErs daN heT ReciTereN vaN de Koran eN hEt Voeden van MensEn "

22-10-2003, 20:09


Ashafi'ie r.a Las de Koran 60 keer (2x per dag) uit TijdenS de RamadaN Exclusief daTgenE waT hiJ reciTeerdE aLs hiJ in GebEd waS


"Degene die een vastende voedt bij het verbreken van het vasten, zijn beloning is evenveel als die van degene die vast..."
(Ahmed - Sahih)


"Wie een dag vast voor (de Zaak van) Allah, Allah zal zijn gezicht (een reisafstand van) 70 jaar verwijderen van het Vuur"
Sahih Al-Jami Al-Saghir

22-10-2003, 23:00
Assalamoe ´aleikoem

Aboe Sa´ied al-Choedri verhaalde, dat Rasoeloellah (sallallahoe aleihi wa sallam) zei:

“Geen enkele dienaar van Allah (soebhanahoe wa Ta´ala) zal een dag vasten “fie sabielillah” (op de weg van Allah = alleen voor Allah), zonder dat Allah (soebhanahoe wa Ta´ala) het Hellevuur op die dag zeventig jaar van zijn gezicht vandaan verwijdert.” (Boechari en Moeslim)

Aboe Ayyoeb al-Ansari overleverde, dat Rasoeloellah (sallallahoe aleihi wa sallam) zei:

“Degene die de Ramadan plus zes dagen van Sjawwaal vast, zal zijn alsof hij (in termen van beloning) een jaar heeft gevast.” (Moeslim)

Aboe Hoerairah overleverde, dat Rasoeloellah (sallallahoe aleihi wa sallam) zei:

“(Allah zegt over de vastende: Hij ziet af van eten, drinken en lusten omwille van Mij. Het vasten is voor Mij. Ik zal hem daarom belonen en de beloning voor goede daden wordt vertienvoudigd.”
(Boechari, gedeelte van een hadieth qoedsi)


asalamo 3aleikum warah matoallahi wabarekatoeho
flexiegirl

23-10-2003, 08:59
"De vastende persoon zal twee vreugden kennen door het vasten: de vreugde wanneer hij het vasten mag verbreken en wanneer hij zijn Heer zal ontmoeten op de dag des Oordeels." (Boechari & Muslim)


"Als iemand eet of drinkt omdat hij vergeten was dat hij vaste, laat hem dan zijn vasten voortzetten, want Allah gaf hem te eten en te drinken." (Boechari)

26-10-2003, 20:12


Salaam broeders en zusters,

Vasten en slechte daden

De Profeet heeft gezegd:
“Allah heeft het vasten niet nodig van degene die vast en onbeleefde taal (of valse beweringen) niet opgeeft en naar deze leugens en slechte daden en dergelijke handelt (d.w.z. Allah zal zijn Saum niet accepteren).” Overgeleverd door: Al-Boechari


Zaken die het vasten verbreken
Afgezien van hayd (menstruatie) en nifaas (nageboortenbloeding), kunnen andere zaken het vasten slechts verbreken wanneer de volgende drie voorwaarden gelden: als een persoon weet dat het, het vasten verbreekt en niet onwetend is; als hij zich bewust is van wat hij aan het doen is en niet vergeten is dat hij aan het vasten is; als hij het uit vrije wil doet en hiertoe niet gedwongen wordt.

Onder de dingen die het vasten verbreken behoren de handelingen die betrekking hebben op de uitzetting van lichamelijke vloeistoffen, zoals gemeenschap, braaksel, menstruatie en het koppen (aderlaten), en handelingen die betrekking hebben op het opnemen, zoals eten en drinken.

asalamo3aleikum warahmatoallahi wabarekatoeho


Flexiegirl

27-10-2003, 16:35
Salamo3aleikum,


De profeet (vzmh) zei:
Wees tevreden met de dingen die allah je gegeven heeft en je zal tot de rijkste mensen der mensen behoren (Sah'ih')salamo3aleikum wa rahmato allaho wa barekatoehoe

flexiegirl

30-10-2003, 19:53
"Een van de poorten van het paradijs wordt de Poort van Riyan genoemd, de Poort der verfrissingen. De vastende zullen erdoor naar binnen gaan op de dag van Wederopstanding. Men zal zeggen: Waar zijn degenen die vasten? Zij zullen dan opstaan en naar binnen gaan. Daarna zal de Poort voor altijd gesloten blijven. " (Boechari)« O, jullie die geloven. Het vasten is voor jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen vóór jullie, opdat jullie tot de moetaqqoen zullen behoren. » (Al-Baqarah 2:183)and up

01-11-2003, 00:49
Salamo3aleikum


De profeet (vzmh) zei: 'Er is geen sayyam (vasten) voor de persoon die het zich de nacht ervoor niet heeft voorgenomen.' (Aboe Dawoed)


De profeet (vzmh)heeft gezegd: 'De engelen vragen vergiffenis bij Allah voor de vastende totdat zij hen vasten verbreken.'


De profeet (vzmh) zei: 'Als iemand sterft, terwijl hij nog (verplichte) vasten moet doen, moeten zijn erfgenamen voor hem vasten.' (Boekhariee & Moesliem)


salam3aleikum warahmatoallahi wanaraketoho


Flexiegirl

01-11-2003, 10:04
Salaam wa aleykum,

Ibn 'Abaas zei: "de Boodschapper van Allah maakte de zakaat al-fitr verplicht als middel om de vastende persoon te zuiveren van zinloze praat en obsceen taalgebruik en om de armen te voeden.
Van degene die het vóór de aanvang van het gebed betaalt, geldt het als geaccepteerde zakaat, en van degene die het na het gebed betaalt, geldt het gewoon als een vorm van liefdadigheid (sadaqah). ''
(overgeleverd door Aboe Dawood, 1371. An-Nawawi zei: Aboe Dawood leverde het over van Ibn 'Abbaas met een hasan isnaad).

De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei over het vasten: “Degene die vast tijdens de Ramadan uit overtuiging en streeft naar de beloning van Allah, zijn zonden zullen hem vergeven worden; degene die de salaat verricht in de nacht van Ramadan uit overtuiging en streeft naar de beloning van Allah, zijn zonden zullen hem vergeven orden; als hij Lalutul Qadr doorbrengt in gebed uit overtuiging en streeft naar de beloning van Allah, zijn zonden zullen hem vergeven worden. ”(Boekhaarie en Moeslim)

"De zonden die zijn begaan tussen de vijf gebeden, de twee opeenvolgende vrijdagen, twee opvolgende vastenmaanden (Ramadan) worden vergeven zolang er geen grote zonden zijn begaan. ”(Moeslim)

Wa aleykum salaam.

05-11-2003, 12:03
Aboe Hoerairah overleverde, dat er een man bij de Profeet (sas) kwam en zei:

“O Boodschapper van Allah! Ik ben verloren.”
Hij (sallallahoe aleihi wa sallam) vroeg hem: “Wat heeft jou geruïneerd?”
Hij antwoordde: “Ik heb in de Ramadan (d.w.z. overdag) gemeenschap met mijn vrouw gehad.”
Toen vroeg hij (sallallahoe aleihi wa sallam) hem: “Kun je een slaaf vrijkopen?”
Hij zei: “Nee.”
Hij (sallallahoe aleihi wa sallam) vroeg: “Kun je twee maanden achtereen vasten?”
Hij zei: “Nee.”
Hij (sallallahoe aleihi wa sallam) vroeg: “Kun je zestig armen van voedsel voorzien?”
Hij zei: “Nee.”
Toen ging hij zitten. Ondertussen werd er een mand met dadels bij de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) gebracht. Hij (sallallahoe aleihi wa sallam) zei: “Geef dit als sadaqah (liefdadigheid).
De man zei: “Moet ik het aan iemand geven die armer is dan ons? Er is tussen de twee heuvels van Medina geen armere familie dan de mijne.”
Daarop lachte de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) tot zijn hoektanden zichtbaar werden en hij zei: “Ga heen en voed je familie ermee.”

(Boechari, Moslim, e.a.)
Aboe Hoerairah hoorde Rasoeloellah (sas) zeggen:

“Allah (soebhanahoe wa Ta´ala) heeft gezegd: “De dienaar die Mij het liefst is van al Mijn dienaren, is degene die zich haast om het vasten te verbrekenx.”

(At-Tirmidhi)x Het uitstellen van de vastenverbreking is een gewoonte van de Joden en Christenen. Zodra duidelijk is dat de zon ondergaat, moet het vasten worden beëindigd.