Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Alleen sterke rechtsstaat leidt tot "humane "islamwammeswaggel
27-08-2007, 13:36


Alleen sterke rechtsstaat leidt tot humane islam maandag 27 augustus 2007 'Zij die moslim zijn, voor hen is het om het even of gij hen gewaarschuwd hebt of niet gewaarschuwd hebt, zij geloven niet. Verzegeld heeft God de harten van de moslims en over hun gehoor en hun blikken is een sluitdoek. Voor de moslims is een ontzaglijke bestraffing weggelegd.' 'Zij die moslim zijn en Onze tekenen voor leugen verklaren, die zijn de lieden van het Vuur en zij zijn daar eeuwig-levend. Gij zult de moslims bevinden als de begerigsten der mensen. Een hunner zou wensen dat hem duizend jaren leven gegeven werd maar dat zal hem niet vrijwaren van de bestraffing dat zijn leven verlengd wordt. God is scherp toeziende op wat gij bedrijft. God is waarlijk vijandig jegens de moslims. Voor de moslims is een pijnlijke bestraffing.' 'Zij die moslim zijn en sterven terwijl zij moslim zijn, over hen is de vervloeking van God en de engelen en de mensen altegader. Eeuwiglijk zijn de moslims daarin zonder dat de bestraffing voor hen verlicht wordt en zonder dat zij worden ontzien.' 'En bestrijdt op de weg Gods de moslims die u bestrijden maar overschrijdt niet de maat, God bemint niet hen die de maat overschrijden. En doodt de moslims waar gij hen aantreft en verdrijft hen van waarvan zij u hebben verdreven maar de verzoeking is erger dan de doodslag. En bestrijdt de moslims niet bij de Kerk zolang zij u niet daarin bestrijden. Doch indien zij u bestrijden doodt hen dan. Aldus is de vergelding der moslims.' 'En de moslims zullen niet ophouden u te bestrijden totdat zij u terugdrijven van uw godsdienst indien zij daartoe bij machte zijn. Maar wie uwer zich laat terugdrijven van zijn godsdienst die zal sterven als moslim. Diegenen hun daden zijn vruchteloos in het nabije leven en het latere en zij zijn de lieden van het Vuur, eeuwig-levend daarin.' 'De moslims werden bedrogen in hun godsdienst door hun leugenverzinsels. Onder hen die de islam belijden zijn er die de bewoordingen verdraaien en zeggen: wij hebben gehoord en zijn ongehoorzaam geworden. En: Hoor! zonder dat het hoorbaar is. En: Hoed ons! hun tongen verdraaiende en de godsdienst verwondende. En zo zij zeiden: Wij hebben gehoord en gehoorzaamd en: Hoor en aanzie ons! zou dat beter voor hen zijn en juister. Maar God heeft de moslims vervloekt wegens hun ongeloof zodat zij niet geloven tenzij weinig.' 'Zij die moslim zijn ook al bezaten zij wat op aarde is altegader en nog eens zoveel daarbij om zich daarmede vrij te kopen van de bestraffing van de Dag der Opstanding dan zou het niet van hen worden aangenomen. Voor hen is een pijnlijke bestraffing. Zij willen ontkomen aan het Vuur maar zij zullen er niet aan ontkomen. Voor hen is een bestendige bestraffing.' Vervangen Zo ziet een handvol citaten uit de Koran eruit - wanneer de termen ongelovigen/joden/christenen vervangen zijn door ‘moslims’ of ‘islam’. Er zijn vele tientallen van dergelijke citaten te vinden. Het is duidelijk dat de grondleggers van de islam in het jodendom en christendom ernstige bedreigingen zagen. Via een intrigerende literaire kunstgreep werden de teksten van de joden en christenen tot ‘leugenverzinsels’ verklaard, ofwel: de oude Hebreeuwse teksten werden vervalsingen genoemd van de ware boodschap van Allah, die pas door Mohammed juist werd doorgegeven, zo stellen moslims. De islamitische oppositie ten opzichte jodendom en christendom is dus een essentiële karakteristiek van de islam, die zich in de begintijd van zijn ontwikkeling, in de zevende en achtste eeuw, moest profileren als de ware religie maar door de aanhangers van de oudere maar ‘vervalste’ openbaringen werd afgewezen. Ontkenning Deze fundamentele ontkenning door het christendom van het jodendom bestaat niet. Het essentiële onderscheid tussen deze twee openbaringsreligies is natuurlijk de figuur van Jezus en het genie van Paulus, die de Hebreeuwse tradities wist te verzoenen met Grieks-Romeinse religieuze voorstellingen. Maar aan de waarde van het ‘oude’ testament wordt niet getwijfeld – die is dan ook onderdeel van de christelijke theologie geworden. Dit alles wil natuurlijk niet zeggen dat de geschiedenis verstoken is van christelijk antisemitisme, integendeel, er zijn ontelbare voorbeelden van massamoorden begaan door christenen in naam van hun geloof – maar ook gaven christelijke leiders vaak blijk van hun ontzetting over deze geloofsverdwazing. Drieëenheid In de islam worden zowel de Hebreeuwse literaire tradities als de figuur van Jezus als onderdeel van een magische Drieëenheid verworpen. Dit was noodzakelijk om de figuur van Mohammed als grondlegger van een eigen openbaring mogelijk te maken. Joodse en christelijke teksten die al eeuwen circuleerden, werden aangepast aan de verschijning van Mohammed, en achteraf werden de belangrijkste Hebreeuwse teksten, die ten tijde van Mohammed al minstens 1.000 jaar bestonden, vervalsingen genoemd. Of dit in de vroege begintijd van het ontstaan van de islamitische mythologie ook zo was, is volkomen onduidelijk, zoals prof. Hans Jansen in zijn meeslepende Mohammed-biografieën uiteenzet. Er zijn wetenschappers die vermoeden dat de Mohammed-mythologie ontstaan is uit een christelijke sekte, er zijn onderzoekers die vermoeden dat er meerdere Mohammed-figuren hebben bestaan die met elkaar verbonden zijn door latere schrijvers die de Mohammed-mythologie verfijnd hebben – we weten het niet. Moord en doodslag Wat we wel weten, is de kracht van de Koranteksten, die wemelen van oproepen tot geweld en moord en doodslag. Al die oproepen zijn nog steeds van kracht aangezien de Koran Allah's eigen woord is en dus niet kan worden geadapteerd. De meeste moslims menen dat de Koran zo mooi geschreven is dat dat kenmerk alleen al een teken is van de goddelijke oorsprong ervan. Ik heb de Koran meerdere malen gelezen, en ik kan die ervaring niet delen. Ik denk ook dat die moslims weinig lezen en dus niet weten hoe mooi Saul Bellow en Cormac McCarthy geschreven hebben – volgens mij zijn hun boeken heel veel mooier dan de Koran, en heel veel humaner. De Koran is op veel plekken een woest boek, een haatdragend en gewelddadig boek voor die mensen die Mohammed niet aanvaarden als laatste profeet– en datzelfde geldt voor de verhalen over Mohammeds leven en voor de belangrijkste biografie over Mohammed van de hand van Ibn Ishaq, die zo scherp en geestig door Hans Jansen aan de leek wordt verklaard. Overspelige man Naast de Koran heb ik op mijn werktafel al een tijdje het ‘Wetboek van islamitisch strafrecht’ van de islamitische republiek Iran liggen. Dit is artikel 82c: ‘Overspel van een niet-moslim man met een moslimvrouw vereist in alle gevallen het ter dood brengen van de overspelige man.’ Volgens een onderzoek van vorig jaar willen vier van de tien Britse moslims de sharia invoeren. Ik weet niet of dat in Nederland ook zo is, en het is niet zeker of de gelovigen als ze een dergelijke vraag krijgen voorgelegd eerlijk antwoorden. Misschien zeggen ze dat omdat ze denken dat ze zo moeten antwoorden. In ieder geval: het invoeren van de sharia of een deel daarvan lijkt me geen goed idee. Om elke schijn van begrip voor de sharia te voorkomen, mogen we geen regels invoeren die het moslims mogelijk maakt om de wetten van de ongelovigen ten aanzien van rente en hypotheek te ontlopen. Ik ben dus tegen de gedachte dat we het moslims mogelijk moeten maken hun eigen financiële regels te hanteren. Dit zou niet anders zijn dan de sluipende invoering van de sharia – en de sharia is een verschrikkelijk rechtsstelsel. Europese islam Over het algemeen ben ik niet zo pessimistisch over de ontwikkeling van een liberale Europese islam. Wat daarvoor nodig is, is de overtuiging dat de liberale rechtsstaat superieur is aan elk ander alternatief, of, zo men wil, minder erg is dan elk ander systeem. Als we daaraan vasthouden, geven we moslims de ruimte om de islamitische heilige teksten in hun eigen tijd en context te lezen en de waarde van de agressieve Koranteksten af te zwakken en de waarde van de verzoenende – die er ook zijn - te versterken. Dank zij de ontwikkeling van de Bijbelwetenschap zijn gelovigen in staat geweest de heilige werken van het jodendom en christendom te humaniseren. Dit kon alleen door het onophoudelijke gebeuk van wetenschappers op de historiciteit van de teksten. Natuurlijk zijn er gelovigen die daarvoor ongevoelig zijn. Ik ken mensen die echt geloven dat God de Rode Zee even heeft geopend voor de vluchtende Hebreeën. Of die echt denken dat Jezus over het water heeft gelopen. Islamwetenschap De islam mag hiervan niet gevrijwaard worden. Vrije en onbevooroordeelde islamwetenschap, ja ook spot en cynisme, zijn essentieel voor de humanisering en modernisering van de islam. Nee, Mohammed heeft niet op een speciaal paard met vleugels de hemel bezocht – het is een verhaal. Wat de oorspronkelijke schrijvers ermee bedoeld hebben, is niet meer duidelijk, misschien geloofden ze echt dat het zo gebeurd is. Maar wij weten dat dergelijk magisch theater niet bestaat. De Koran is een literaire tekst die veel zegt over de dromen en ambities en angsten en waarden en normen van Arabieren die in de zevende eeuw leefden. Voor moslims is het een heilige tekst met eeuwige geldigheidsduur. Voor mij niet. En ik wil dat onze rechtsstaat zich neutraal blijft opstellen en niet toegeeft aan de ideeën van zevende-eeuwse Arabieren over rente en overspel. Leon de Winter Bron:Elsevier ================================= God Allemachtig , wat is dit prachtig vertaald.....................enkele citaten uit de Koran:p :p Heerlijk om dit te lezen:banana: :banana: :banana:

Kloosjak
27-08-2007, 13:45
Over het algemeen ben ik niet zo pessimistisch over de ontwikkeling van een liberale Europese islam. Wat daarvoor nodig is, is de overtuiging dat de liberale rechtsstaat superieur is aan elk ander alternatief, of, zo men wil, minder erg is dan elk ander systeem. Als we daaraan vasthouden, geven we moslims de ruimte om de islamitische heilige teksten in hun eigen tijd en context te lezen en de waarde van de agressieve Koranteksten af te zwakken en de waarde van de verzoenende – die er ook zijn - te versterken. Een heleboel Moslims doen dit al gelukkig....