Bekijk volle/desktop versie : Palestina ons Heilige Land02-08-2002, 12:46
In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Salamoe3leikoem warahmatoelah wabarakatoehoe Broeders en Zusters in de Islam.

Palestina ons Heilige Land.

Er is niets gecompliceerder om over te schrijven dan over de kwestie van de Palestijnen onder Israelische bezetting.

Deze kwestie vormt de kern van alle problemen en conflicten in het Midden-Oosten. En niet alleen het Midden-Oosten is erbij betrokken, maar de gehele wereld. Het is een politiek conflict, waarbij het ene volk het andere bestrijdt op elk denkbaar vlak. Het is ook een sociaal en economisch probleem.

De Moslims van Palestina voelen dat hun indentiteit en bestaan bedreigd worden door de acties die er tegen hen gevoerd worden.

Men kan verschillende aspecten van dit conflict blijven opsommen zonder in herhaling te vallen.

Maar de essentie van alles wat er gebeurd is: Waarom houden de Palestijnen dit alles zo lang vol?

Waarom gooit een jongen van 9, of 10 jaar een steen naar een goed gewapende Israelische soldaat?

Waar halen de Palestijen elke keer weer de kracht vandaan door te strijden?

Het is essentieel voor ons om de gebeurtenissen die in bezet Palestina plaatsvinden in hun juiste historische verhoudingen te plaasten, voordat we de ware kwestie kunnen begrijpen.

Banie-Israel, die uit Egypte vluchtte, werd geleid door de Profeet Moesa en bereiktte het Zuidelijke deel van Palestina.

Moesa beval hen te vechten, om zo het beloofde land te verkrijgen. Palestina was beloofd aan Banie-Israel door Allah.

“ O, mijn volk! Ga het Heilige Land in, dat Allah voor u heeft bestemd en keer u niet om, want dan zult u de verliezers worden.
Soera Al Maidah;21

De joden waren vol vrees voor de inwoners, weigerden zich te onderwerpen, en zeiden:

“ Zij zeiden: O Moesa! Er zijn machtige mensen in ( dit heilige land) en wij zullen er in geen geval ingaan, tot zij daaruit heengaan, dan zullen wij zeker ingaan.

Soera Al-Maidah;22

En:

Zij zeiden: O Moesa! Wij zullen er nooit binnengaan zolang zij daar zijn, Ga dus jij en jouw Rabb en strijd jullie beiden, wij zullen hier neerzitten.

Soera Al-Maidah; 24

Toen de joden weigerden gehoor te geven aan Allah’s Bevelen, maaktte Hij het land voor hen 40 jaar lang Haraam ( verboden)

Hij zei: Daarom zal het voor hen 40 jaar lang verboden zijn, in verwarring zullen zij door het land zwerven;derhalve treur niet over (dit) overtredende volk.”
Soera Al-Maidah;26

Moesa stierf voordat zij het Heilige land binnengingen en de Joden trokken later vanuit het Oostelijke deel het land binnen.

Zij veroverden veel land, maar niet Al-Quds ( Jeruzalem) wat zeer goed tegen de aanvallers werd verdedigd. Maar uiteindelijk werd Al-Quds toch veroverd.

Toen de Joden het heilige land binnengingen, dankten zij toen Allah Gehoorzaamden zij, als een teken van dankbaarheid, aan de Bevelen van Allah (Swt) Allah zegt:

“ En herinner toen Wij zeiden: Ga de stad ( Jeruzalem) binnen en eet dan daaruit overvloedige (spijs) voor jullie wensen, maar ga de poort nederbuigend binnen en zeg: Vergeef ons En Wij zullen jullie jullie zonden vergeven, en zullen ( beloning) doen toenemen voor degenen die goed doen.

Maar degenen die slecht doen, veranderen het woord dat aan hen verteld was, voor een ander, aldus zonden Wij op degenen die slecht doen een straf vanuit de hemel omdat zij overtraden en omdat zij Allah’s gehoorzaamheid verlieten.”

Soera Al-Baqarah;58-59

De Joden waren dus niet alleen duizenden jaren geleden ongehoorzaam aan hun Profeet Moesa , waarvoor ze 40-jaar lang moesten lijden. Maar toen het ze uiteindelijk werd toegestaan het land binnen te gaan, waren ze weer ongehoorzaam aan Allah (Swt) Ze gingen op zeer wrede ongeoorloofde wijze het land binnen. Vanaf het allereerste moment van hun verblijf in Palestina vermoorden zij grote aantallen mensen.

De eerste stad die in hun handen viel toen zij vanuit het Oosten het land binnentrokken, was jericho. Zij vermoorden daar iedere man, vrouw, kind en bejaarde. Zelfs koeien, schapen en ezels werden afgeslacht door hun zwaarden. Toen zij hiermee klaar waren staken ze de stad in brand.

Dit laat duidelijk zien hoe de Joden zich gedroegen, en niet alleen in deze stad maar in elke stad die zij veroverden; zoals Shilah, en Shkeim ( Nabblus) en zelfs Jeruzalem, de stad van vrede was niet veilig voor hen.Toen zij de stad met het zwaard veroverden, staken zij deze ook in brand.

Dit waren dus de daden van de Joden toen zij het beloofde land binnentrokken. Het land dat Allah (Swt) hen had beloofd, daar zij het beste volk in hun tijd waren, wat betreft het geloof in Allah (Swt) en het volgen van Zijn profeten. Maar later waren zij ongehoorzaam, en moesten worden gestraft.

Het hoogtepunt van dit alles werd bereikt toen de Joden Isa ontkenden, en wiegerden zijn Goddelijke boodschap te volgen. Zij probeerden hem te kruisigen, maar dit misluktte.

“ Degenen uit het midden van de kinderen van Israel die niet geloofden, werden door de tong van Dawoed , en Isa , de zoon van Maryam, vervloekt; dit kwam doordat zij niet gehoorzaamden en de grenzen overschreden. (Soera Al-Maidah;78)

De Joden werden vervloekt door hun eigen profeten, Dawoed en Isa . Zij volgden ook niet de andere profeten, die zij ongehoorzaamden, of vermoordden.

…Telkens wanneer een boodschapper tot jullie kwamen met datgene, wat jullie zielen niet begeerden, waren jullie onbeschaamd;sommigen hebben jullie leugenaars genoemd en sommigen hebben jullie gedood.

Soera Al-Baqarah;87

Samengevat:
Aan de Joden was het Heilige land beloofd omdat zij het enige volk waren die in Allah Swt geloofden in die tijd, maar ze waren ongehoorzaam aan Allah.
Zij pleegden vele gruwelijkheden en later werden zij veroordeeld in de Thorah en in de Qoraan.

Allah(Swt) had Banie-Israel uitgekozen voor de Boodschap, en het vaandel van Tawheed te dragen. Maar toen zij het verbond met Allah verbraken, zond Hij een profeet te midden van de Arabieren.

Door de ongehoorzaamheid van de Joden, verloren zij al hun voorrechten. De moslims die nu het vaandel van Tawheed dragen, erfden het profeetschap.

De Joden werden vervolgens verdreven uit het Heilige land en over alle landen van de wereld verspreid. Het land moest nu aan de moslims toekomen, omdat zij nu het vaandel van monotheisme ophielden, en Allah gehoorzaamden.

Allah (Swt) noemt in Al-Qoraan de plaats van Al-Aqsa, nog voordat de moslims het land binnengingen.

Het was ook in de moskee, Al-Aqsa waar de profeet Mohammed naar de hemel oprees in de nacht van Al-Israa en Al-Mi3raadj.

De moslims stonden in hun salaat richting Al-Aqsa, voordat de richting werd veranderd naar Al-Ka’baa in Mekka.

In een hadith overgeleverd door Al-Djaami’aa ( meerderheid van de geleerden) heeft de profeet Mohammed gezegd dat reizen ( als een vorm van aanbidding) alleen naar drie moskeeen ondernomen kunnen worden:
Al-Masjied Al-Haraam in Mekka, Al-Masjied Al-Aqsa in Al-Quds, en zijn Al-Masjied in Al-Medina

De profeet heeft onz verteld dat as-Salaah in Al-Masjid Al-Haraam gelijk staat aan 1000000 keer een salaah in elke andere Masjied, behalve in zijn Masjied, waar As-salaah 1000 maal meer waard is dan elke salaah, of in masjid Al-Aqsa, waar as-salaah 500 maal meer waard is dan elke salaah in enig andere masjied.

Bij al deze gebeurtenissen, en anderen vertelt Allah ons dat dit ons heilige land is.

(Al-Bai Haqqie)

“ Glorie zij Hem, Die Zijn dienaar in een nacht van de Heilige moskee deed gaan naar de verst verwijderde moskee ( in Jeruzalem), waarvan Wij de omgeving hebben gezegend, opdat Wij hem sommigen van Onze Tekenen zouden tonen; waarlijk Hij is de Horende en de Ziende.
(Soera Al-Isra;1)
Als men nu bekijkt wat er allemaal in Palestina gebeurt, ziet men vele overeenkomsten megt hoe de Joden vroeger handelden. Zij handelen nu weer precies hetzelfde als toen.

02-08-2002, 12:47


Zij kwamen binnen met geweld, zij vermoorden mannen, vrouwen, kinderen en oude mensen. Zij verwoesten gehele dorpen en steden, en ze onderdrukten de inwoners.

Voor hoe lang vechten de Palestijen nu al met slechts stenen tegen de macht van het “ onoverwinnelijke” Israelische leger. Een steen die elke keer weer opnieuw de Israeliers laat schrikken.

Maar hoezeer wij ook sympatie hebben voor de onderdruktte Palestijnen; zolang als dit gevecht een kwestie van Palestijns nationalisme is, zal er geen oplossing komen.

Er komt slechts Inscha Allah een oplossing als de moslims stijden voor Allah’s Zaak om Zijn Dien ( Al-Islaam) te vestigen boven alle anderen, en pas dan zullen de msolims hun heilige land terug krijgen.

“ En Wij maakten bekend aan de kinderen van Israa-iel in het Boek ( Thorah) dat jullie zeker twee maal kwaad in het land zullen stichten en jullie zullen zeker extreem arrogant worden( en tweemaal zullen jullie worden gestraft.) Toen de belofte voor de eerste van de twee kwam, Wij zonden tegen u Onze dienaren met veel moed, zij kwamen tot de binnenste vertrekken van jullie huizen. En het was een belofte om vervuld te worden. Vervolgens gaven Wij jullie de beurt om op hen de overhand te hebben, en hielpen Wij jullie met bezittingen en kinderen en maakten jullie tot een talrijke groep.
Indien jullie goed doen, zullen jullie goed doen voor jullie eigen zielen, en indien jullie kwaad doen, zal het voor jullie zelf zijn.
En toen de ( de tijd voor ) de tweede belofte kwam ( verwekten Wij andere mensen) opdat zij jullie zouden beproeven en opdat zij de moskee zouden binnengaan zoals zij die de eerste keer binnengingen om alles wat zij veroverd hadden te verwoesten.

(Soera Al-Isra;4-7)

Uit deze ayaa lezen we af dat Allah (Swt) Banie-Israel waarschuwt dat zij, door hun arrogantie en ongehoorzaamheid weer gestraft zullen worden, net zoals ze in het verleden gestraft zijn.

Allah (Swt) zal Zijn aanbidders sturen, die Hem (Swt) alleen aanbidden en Hem alleen vrezen, om Zijn beloning te verkrijgen en door het veroveren van Al-Quds.

Ameen, wal hamdoelilah Rabb el3lemien.

Wa salamoe alaikoum warahmatoelah wabarakatoehoe

05-07-2004, 16:27
informatief

09-07-2004, 14:05
Palestina

09-07-2004, 14:08


FREE PALESTINA!!!!!