Bekijk volle/desktop versie : Tien excuses van een moslimvrouwPagina's : [1] 2

22-07-2002, 15:00
1] Ik ben nog steeds niet overtuigd van de noodzakelijkheid van de Hijaab...

We stellen deze zuster dan twee vragen.

Is ze daadwerkelijk overtuigd dat de Islam de ware religie is? Het meest logische antwoord is: Ja, ze is zeker overtuigd omdat ze met de Kalimah antwoord: "Laa ilaaha illallah" (Er is geen god buiten Allah). Dit houdt in dat ze overtuigd is van de 'aqeedah (de geloofsleer)
Daarna zegt ze: "Mohammedun rasoolullah!" (Mohammed is de Boodschapper van Allah). Dit betekent dat ze overtuigd moet zijn van de Islamitische wetgeving (sharee'ah). Daarom is ze overtuigd van de Islam als religie en als wetgeving waarmee geregeerd hoort te worden en waarnaar elke moslim behoort te streven en te leven.

x Is de Hijaab dan onderdeel van de islamitische wetgeving(sharee'ah) en een verplichting?
Wanneer deze zuster eerlijk is en een oprechte intentie heeft. En wanneer ze deze zaak oprecht heeft onderzocht, met de intentie het juiste antwoord te vinden, kan haar antwoord alleen zijn: Ja. Want Allah de Verhevene in Wiens goddelijkheid ('Uloohiyyah) ze gelooft, heeft in Zijn Boek Qor-aan het dragen van de Hijaab verplicht gesteld. En daarnaast heeft de geliefde profeet (vrede en zegeningen zij met hem) in wiens boodschap ze gelooft, het dragen van een Hijaab verplicht gesteld in zijn Soennah.

Hoe noemen we iemand die zegt te geloven en tevreden te zijn met het ware geloof, de Islam, maar die ondanks dat niet doet wat Allah en Zijn Boodschapper ons hebben geboden? Het zijn in ieder geval zeker niet degenen over wie Allah het heeft in deze vers: “Wanneer de gelovigen tot Allah en Zijn Boodschapper worden geroepen opdat Hij over hen moge recht spreken, zeggen zij slechts: "Wij horen en wij gehoorzamen". Dezen zijn het die zullen slagen”. (24:51)

Samengevat: Wanneer deze zuster overtuigd is van de islam, hoe komt het dan dat ze niet overtuigd is van zijn geboden


2] Ik ben overtuigd van de Islamitische kledingsvoorschriften, maar mijn moeder wil niet dat ik me eraan houd. En wanneer ik mijn moeder niet gehoorzaam zal ik naar de hel gaan...

Degene die het antwoord op deze 'vraag' gegeven heeft is de meest nobele van alles wat Allah heeft gemaakt, namelijk de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem). Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei in beknopte, maar allesomvattende wijze woorden: Er is geen gehoorzaamheid tegenover het geschapene wanneer men daarbij ongehoorzaam is aan de Schepper (Allah) (overgeleverd door Ahmed)

De status van de ouders, en met name de moeder, is in de Islam hoog en verheven. Allah noemt deze status in vele verzen samen met het belangrijkste van alle zaken. Namelijk het aanbidden van Hem en zijn Tawheed (eenheid en uniekheid). Hij heeft gezegd: "En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets met Hem en bewijst vriendelijkheid jegens de ouders" (4:36)
Gehoorzaamheid tegenover onze ouders heeft geen grenzen, op één geval na. Namelijk wanneer zij de ongehoorzaamheid van Allah eisen. Allah de Verhevene heeft gezegd: "Maar indien uw ouders proberen om u iets met Mij te doen vereenzelvigen, waarvan jij geen kennis hebt, gehoorzaam hen dan niet" (31:15)

Ondanks dat we ongehoorzaam moeten zijn tegenover onze ouders wanneer ze ons gebieden om zondes te begaan, betekent dit niet dat we ze niet goed en vriendelijk moeten behandelen. Allah zegt later in dezelfde vers: "Doch leeft met hen samen op de wereld op een behoorlijke wijze".

Samengevat: Hoe kan je je moeder gehoorzaam zijn, maar Allah ongehoorzaam zijn, terwijl Hij jou en je moeder heeft gecreëerd?


3] Ik kan mijn kleding niet aanpassen aan de islamitische normen omdat mijn situatie dat niet toelaat...

Deze zuster is ofwel een eerlijke en oprechte moslimvrouw, ofwel een onbetrouwbare leugenaar die graag te koop loopt met een opvallende verschijning. Iemand die zich kleedt volgens "de laatste mode" om op die manier "beter" over te komen.

We beginnen met een antwoord aan de eerlijke en oprechte zuster. Beste zuster, ben je je niet bewust dat het niet toegestaan is voor een moslimvrouw om haar huis te verlaten mits ze zich kleedt volgens de islamitische kledingseisen (Hijaab shar'ee). En ben je je er niet bewust van dat het een plicht is voor elke moslimvrouw om te weten wat deze eisen inhouden? Als je de tijd en de moeite hebt genomen om kennis op te doen over zoveel wereldse zaken, waarom verwaarloos je dan je plicht om kennis op te doen over datgene wat je zal redden van de straf van Allah en van Zijn toorn? Allah zegt: Vraagt aan degenen, die de vermaning bezitten (ofwel: geleerden) als jij het niet weet - met duidelijke tekenen en geschriften (16:43)

Onderzoek daarom wat de eisen zijn van een degelijke Hijaab! Als je al naar buiten moet, doe dit dan niet zonder de correcte Hijaab. Doe dit omwille van Allah's tevredenheid en Satans ontevredenheid. En weet dat het verderf dat je zaait door versierd en opgemaakt naar buiten te gaan veel groter is dan de zaak waarvoor jij zo nodig het huis moet verlaten.
Beste zuster, als je werkelijk een oprechte intentie hebt en op de juiste wijze vastberaden bent in deze zaak, dan zul je zien dat er duizend helpende "handen" zullen zijn om je te hulp te schieten en dat Allah deze zaak makkelijker zal maken voor je. Hij is toch degene die zegt: En voor degene die Allah vreest en zijn plicht tegenover Hem nakomt, Hij zal voor hem een uitweg (van elke moeilijkheid) bereiden. En Hij zal hem onderhouden vanwaar hij het niet verwacht.(65:2-3)

Samengevat: Doe alles om Allah's tevredenheid te bereiken en om Zijn Jannah te bereiken en besteedt geen aandacht aan dure dingen en rijkdom op deze wereld

22-07-2002, 15:01


4] Het is zo heet in dit land en ik kan er niet tegen. Hoe heet en benauwd zal ik het hebben als ik de Hijaab zou dragen...

Allah geeft ons een goed antwoord toen Hij zei: Zeg: "Het Vuur van de hel is heter." Konden zij dit slechts begrijpen! (9:81)

Hoe kan je de hitte van jouw land vergelijken met de hitte van het Hellevuur?
Weet, mijn zuster, Satan heeft je gevangen met een van zijn sluwe en achterbakse trucjes om je mee te sleuren van de hitte van deze wereld naar de hitte van het Hellevuur. Bevrijd jezelf uit zijn web en aanschouw de hitte van deze wereld als gunst in plaats van als een last. Zie het als een gunst die je herinnert aan de hevigheid van Allah's straf die vele keren groter is dan de hitte die je nu voelt. Keer terug naar Allah's geboden en offer deze wereldse gemakken op en volg het pad van verlossing van het Hellevuur. Hierover zegt Allah:" Zij zullen daar geen koelte hebben en geen dronk smaken, behalve kokend water en de uitstoot van vieze wonden."(78:24-25)

Samengevat: De Jannah is omgeven door ontberingen en gezwoeg, terwijl het Hellevuur omgeven is door wereldse verleiding, lusten en verlangens5] Ik ben bang dat wanneer ik de Hijaab draag ik hem al gauw af zal doen. Ik heb namelijk zo vaak gezien dat dat gebeurt...

Tegen haar zeg ik: Als iedereen volgens jouw logica zou leven dan zouden de mensen hun geloof allang afgezworen hebben! Ze zouden stoppen met de salaat (gebed) omdat ze bang zouden zijn dat ze er later mee zouden stoppen. Ze zouden gestopt zijn met het vasten in de maand Ramadan omdat velen bang zouden zijn dat ze later in hun leven niet meer zouden vasten enzovoort. Zie je dan niet in hoe Satan je weer te pakken heeft en hoe hij je heeft afgesloten van de werkelijke Leiding?
Allah de Verhevene houdt van degene die consequent zijn in hun aanbidding, zelfs als het om iets kleins gaat of iets wat aanbevolen is. Wat denk je dan wat Hij zal vinden van iets wat absoluut verplicht is zoals het dragen van de Hijaab?!
De profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: "De meest geliefde daad bij Allah is de daad die consequent wordt uitgevoerd, al is deze daad klein."
Waarom heb je niet gekeken wat de oorzaken zijn waardoor die zusters hun Hijaab af doen. Op die manier kan je die oorzaken ontwijken en je best doen om daar verre van te blijven?
Waarom ben je niet op zoek gegaan naar datgene wat de Waarheid en de Leiding kan bevestigen zodat je iets hebt om je aan vast te houden?

Onder datgene wat jou zal leiden zal je de overgave aan Allah (du'aa) vinden die jouw hart zal versterken in de Deen, op de wijze van de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem). Ook het verrichten van de salaat (het gebed) en je bewust zijn van de waarde ervan zal je helpen. Zoals Allah heeft gezegd: "Zoekt hulp door geduld en gebed; dit is inderdaad moeilijk, behalve voor de ware gelovigen. Die er zeker van zijn, dat zij hun Heer zullen ontmoeten en dat zij tot Hem zullen wederkeren." (2:45/46)

Het trouw blijven aan de wetten van de Islam, waaronder het dragen van de Hijaab, kan als gevolg hebben dat je daadwerkelijk op het pad van de Waarheid zult zijn.

Allah heeft gezegd: "Als zij gedaan zouden hebben wat hun gezegd was, dan zou dat beter voor hen geweest zijn, en dit zou hun geloof versterken"

Samengevat: Wanneer je je goed vasthoudt aan de Leiding zul je verslaafd raken aan de zoetheid van het geloof. En je zult Allah's geboden nooit en te nimmer verwaarlozen.

6] Als ik de Hijaab ga dragen, zal niemand nog met me willen trouwen. En daarom doe ik hem pas op nadat ik getrouwd ben...

Elke echtgenoot die van jou verlangt dat je onbedekt en versierd over straat loopt, terwijl dit ongehoorzaamheid inhoudt tegenover Allah, is sowieso geen waardige echtgenoot. Het is een echtgenoot die niet wil beschermen wat Allah onschendbaar heeft gemaakt (namelijk jou). Bovendien helpt hij je niet om in de Jannah te komen of te ontsnappen van het Hellevuur. De Hel is de plaats die gebouwd is op ongehoorzaamheid aan Allah en het uitlokken van Zijn Toorn. Het is dus terecht dat Hij het in deze wereld en het hiernamaals bestraft met ellende en tegenspoed. Allah heeft gezegd: "Doch degene die zich van Mijn gedachtenis zal afwenden( ofwel, degene die niet in de Qor-aan gelooft en/of er ook niet naar handelt), zal in ellendige omstandigheden leven en op de Dag der Opstanding zullen Wij hem blind doen opstaan." (20:124)

Het huwelijk is een gunst en een zegening van Allah. Hij begunstigd daarmee wie Hij wil. Hoeveel vrouwen, die de Hijaab dragen zijn getrouwd terwijl velen die geen Hijaab dragen ongetrouwd zijn? Als jij op dit moment als excuus zou zeggen: "...de reden dat ik opgemaakt en onbedekt ben is met een zuiver doel, namelijk het huwelijk". Weet dat jouw zuivere doel in de Islam geen excuus is om het te bereiken met onzuivere en immorele middelen. Als het een eervol doel betreft, dan moet deze juist behaald worden met pure en zuivere middelen. In de Islam zeggen we ook wel: De middelen worden aangepast aan de regels van de manier waarop het doel bereikt moet worden.

Samengevat: Er is geen zegening in een huwelijk die gebaseerd is op zonde en immoraliteit.
7] Ik draag geen Hijaab omdat Allah zegt: "Maar maak de gunst van uw Heer bekend." (93:11) Hoe kan ik datgene (namelijk mijn zijdezachte haar en mijn schoonheid) bedekken terwijl Allah me hiermee begunstigd heeft...

Dus deze zuster houdt zich aan het Boek van Allah en Zijn geboden, zolang deze in overeenstemming zijn met haar persoonlijke ambities! Maar ze negeert wel datgene wat haar niet bevalt. Als dit niet het geval was, waarom volgt ze dan niet deze vers: “en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn" (24:31)
En deze vers: "Zeg tegen uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar heen laten hangen."(33:59)

Naar aanleiding van wat jij zegt, zuster, concludeer ik dat jij op dit moment een eigen shari'ah (wet) hebt gemaakt voor jezelf. Jij hebt datgene wat Allah duidelijk verboden heeft als wet aangenomen (namelijk het mooier maken van jezelf (at-tabarruj) en het onbedekt laten van jezelf (as-sufoor)). En jouw reden hiervoor is: de wil om ongehoorzaam te zijn aan Allah's gebod. De grootste zegeningen die Allah ons gegeven heeft is imaan (geloof) en Hidaayah (leiding), en hieronder valt ook de islamitische Hijaab. Waarom steek je geen energie in het nadenken over deze enorme zegeningen?

Samengevat: Er is geen grotere gunst en zegening voor de vrouw dan leiding en bedekking!

22-07-2002, 15:02
8) Ik weet dat de hidjaab verplicht (waajib) is, maar ik zal hem pas dragen wanneer Allah me daartoe leidt...

We vragen deze zuster welk plan ze heeft en welke stappen ze onderneemt om deze Goddelijke leiding te accepteren?
We weten dat Allah, in Zijn alomvattende Wijsheid, een reden en een middel heeft gecreëerd voor alles. Dat is de reden waarom de zieken medicijnen gebruiken om beter te raken en de reiziger zich verplaatst door middel van een voertuig opdat hij zijn plaats van bestemming bereikt. En zo kunnen we eeuwig door blijven gaan.

Als deze zuster zich daadwerkelijk had ingespannen om de ware leiding te vinden, dan had ze dit gedaan aan de hand van de juiste middelen, zoals: Het oprecht smeken aan Allah om Zijn leiding op de wijze die Hij ons geleerd heeft :"Leidt ons op het Juiste Pad"(1:6). Of door middel van het contact zoeken met oprechte zusters, want zij zijn degenen die haar het best kunnen helpen om zich ergens aan vast te houden en die haar eraan kunnen herinneren totdat Allah haar de kracht geeft om meer leiding te ontvangen en om taqwaa (godsvrees) op te bouwen. Ze zou zich dan makkelijk overgeven aan de geboden van Allah en de hidjaab dragen, waartoe de gelovige vrouwen verplicht zijn.

Samengevat: Als deze zuster daadwerkelijk oprecht was in het zoeken naar de ware leiding, zou ze zich in alle bochten gewrongen hebben om deze leiding op de juiste manier te verkrijgen.9] Ik ben er nog niet klaar voor, en ik ben bovendien veel te jong voor de Hijaab. Ik doe hem op wanneer ik ouder ben en nadat ik de Hadj (pelgrimstocht) heb gemaakt!

Mijn beste zuster. De Engel des Doods bezoekt je en wacht op je bij je voordeur totdat Allah hem het bevel geeft om deze deur te openen
Dit kan op elk moment in je leven gebeuren. Allah heeft gezegd: "En wanneer hun tijd is gekomen kunnen zij geen uur uitstel krijgen, noch kunnen zij vooruitlopen."(7:34)

De dood ziet geen verschil tussen jong en oud en het zou daarom kunnen komen op een moment in je leven waarop je in een ongelooflijke zonde verkeert, waarin je ongehoorzaamheid toont jegens je Heer, terwijl je tegen Hem ingaat op een beschamende, onbedekte wijze.
O zuster, je zou je moeten haasten naar gehoorzaamheid aan de Almachtige, zoals alle anderen zich haasten naar de roep van Allah: "Wedijvert om vergiffenis van uw Heer (te verkrijgen) en voor het paradijs, waarvan de breedte gelijk is aan de breedte tussen hemel en aarde" (57:21)

Zuster, vergeet Allah niet, anders zal Hij jou vergeten door Zijn Barmhartigheid verre van je te houden in deze wereld en het hiernamaals

Zuster, je verwaarloost je eigen ziel. Je ziel heeft het recht om Allah te gehoorzamen en op een juiste wijze te aanbidden. Allah heeft over de hypocrieten (al-munaafiqoen) gezegd: "En weest niet als degenen die Allah vergaten, zodat Hij hun hun eigen ziel heeft doen vergeten. Zij zijn de overtreders" (59:19)

Mijn zuster, draag de Hijaab op jonge leeftijd in tegenstelling tot datgene wat zondig is. Want Allah's Toorn is hevig en Hij zal je op de Dag des Oordeels vragen over je jeugd en elk ander moment van je leven.

Samengevat: Houd op met het maken van toekomstplannen. Je kan er toch niet zeker van zijn dat je morgen nog leeft??!

10] Ik ben bang dat wanneer ik Islamitische kleding zal dragen, dat ik dan gezien zal worden als iemand die zich rekent tot een bepaalde groep. Ik houd niet van die opdeling in groepjes...

O zuster in de Islam. Er zijn volgens de Islam maar twee groepen, die beiden genoemd zijn door Allah, de Almachtige, in zijn Edele Boek. De eerste groep is de groep van Allah (hizboellah), aan wie Hij
de overwinning schenkt vanwege hun gehoorzaamheid aan Zijn geboden en hun afkeer van datgene wat Hij verboden heeft. De tweede groep is de groep die toebehoort aan de vervloekte Satan (hizboe-sjaitaan). Dit is de groep die ongehoorzaamheid toont aan de Meest Barmhartige en het kwaad op aarde vergroot.
Wanneer je je stevig vasthoudt aan de geboden van Allah, en deze ook probeert te beschermen, zal je onderdeel worden van de succesvolle groep die bij Allah behoort. Onder deze geboden valt het dragen van de Hijaab! Wanneer je jezelf opmaakt en te koop loopt met je schoonheid, zit je in het voertuig van de Satan, zijn vrienden en partners vanonder de hypocrieten en ongelovigen. Weet dat je geen slechtere vrienden kan hebben dan dezen!

Zie je dan niet hoe je wegrent van Allah naar de Satan, en op die manier het beste inruilt voor het slechtste? In plaats daarvan, mijn zuster, behoor je naar Allah te rennen en Zijn Pad te volgen.
"Dus zoek je toevlucht bij Allah (van Zijn Toorn naar Zijn Barmhartigheid). Waarlijk, ik (Mohammed) ben voor jullie een duidelijke waarschuwer van Hem" (51:50)

22-07-2002, 15:03
De Hijaab is een hoge vorm van aanbidding, waarbij het er niet toe doet wat de mening van de mensen en hun redenering hierachter is. Dit is vanwege het feit dat de Meest Wijze Schepper het ons heeft bevolen.

Samengevat:Wanneer men op de weg van Allah bezig is en men hoopt op Zijn Barmhartigheid en Zijn Jannah, houdt men de influisteringen van de duivels onder de mensen en de djinn verre van zichzelf! Houd je stevig vast aan de geboden van Allah, desnoods met je kiezen, en volg het voorbeeld en het streven van de verstandige Moeders der Gelovigen en de vrouwelijke metgezellen (moge Allah tevreden over hen allemaal zijn).

22-07-2002, 22:14


semhili da ik da ga zeggen maar waarom moet ge altijd zo een groote preek geven ???!

gij zijt geobsedeerd door alles wat islam betreft?

mohim een moslim ben je in je hart, wat je ook aandoet of wat je ook ni et aandoet , snapje dat dan niet ofwa?????

22-07-2002, 22:22

Citaat:
Origineel gepost door lalanadia
semhili da ik da ga zeggen maar waarom moet ge altijd zo een groote preek geven ???!

gij zijt geobsedeerd door alles wat islam betreft?

mohim een moslim ben je in je hart, wat je ook aandoet of wat je ook ni et aandoet , snapje dat dan niet ofwa?????
ik zeg niets verkeerds zuster ik zeg alleen dingen die ik heb gelezen ben je daar niet mee eens dan moet je het zelf wten ogtie.. ik ben moslim in mijn hart je en ik probeer zoveel moslim mensen te redden en als je dat niet wilt tja dan lees je mijn forums niet is niet verplicht tenzij je iets wilt wten het gaat je goed

22-07-2002, 22:23

Citaat:
Origineel gepost door lalanadia
semhili da ik da ga zeggen maar waarom moet ge altijd zo een groote preek geven ???!

gij zijt geobsedeerd door alles wat islam betreft?

mohim een moslim ben je in je hart, wat je ook aandoet of wat je ook ni et aandoet , snapje dat dan niet ofwa?????
en als gij naar de moskee gaat dan krijgt ge ook een preek belgies meid maar ja je vreest allah swt denk ik niet. anders zou je mijn topic mashallah vinden zoals de rest

23-07-2002, 00:02
zuster ik vergeef het je hamdolilah, je bent mijn zuster fi dien.. dus houd ik van je.. je wou toch wten waarom er plichtingen zijn bij een vrouw waarom ze een hoofddoek moet dragen.. ewa meid lees de koran.. en als je logisch nadenkt. dan weet je dat allah swt het goed bedoelt wij hebben de hijaap de mannen hebben de baard... ja ik weet neit of dat echt moet volgens de regels. maar wij hebbben veel uitstralingen en schoonheid.. die een man kan lokken.. en die moeten wij gwoon bedekken of we dat nou willen of niet het zijn de regels van allah swt.. en daar kunnen wie niets aan doen. alleen het opvolgen tot de dag des oordeels, heb je vragen of wil je met me praten je hebt mijn msn adres en kunnen gwoon als verstandige muslim zusters praten inshallah ta3la...

oem rabi3ah ik houd van jullie om zake van allah swt

23-07-2002, 00:05
ow ja zuster nadia lees aub deze topic opnieuw dan weet je waarom allah ons verplicht heeft om een hijaap te dragen.. heb je dan nog vragen mail het me inshallah ta3la

23-07-2002, 14:21

Citaat:
Origineel gepost door AbuHafs


Bismi Allah a Rahmaan a Raheem,

Beste zuster,

Lees de volgende verzen :

[B]In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Bij de tijd.

2. Voorzeker, de mens is te midden van verlies.

3. Behalve degenen die geloven EN goede werken doen , en elkander tot waarheid, en geduld aansporen.

Beste zuster het blijft niet alleen bij geloven, men moet ook daden verrichten. Je kunt toch niet zeggen dat je gelooft als je niet gelooft in Zijn Kracht om jouw pijn te laten lijden in de Hel omdat jij hem niet gehoorzaamt? Beste zuster, we zijn hier op de aarde gezet om Allah te gehoorzamen en te aanbidden, en hijaab is een van de verplichtingen voor de vrouw.

Mijn excuses zuster als ik provocerend overkom, maar ik wil alleen maar duidelijkheid scheppen.

Salam oe aleikoem wr wb wm,Abu Hafs [/B]
salaam abu hafs,


Er zijn 5 zuilen jij weet wel welke yek?

ewa die moet je volgen


En ik zal nog iets zeggen snmehli
maar ik vind ni dat een vrouw een doek moet dragen
of je nu een doek aanhebt of geen doek aanhebt ,
jongens gaan altijd kijken, of het nu willen of niet!
en ik denk dat allah dat op de koran heeft gezet
voor dat andere mannen niet naar ons zouden kijken ja daar heb je gelijk , maar nu dat ze toch kijken of je hebt of niet , en ze gaan nog steeds een meisje willen verleiden of ze dat nu wil of niet , of ze nu een doek heeft of niet! dus wat wil ik daarmee zeggen : jongens gaan altijd kijken , het belangrijkste is gewoon dat je je niet laat doen, en als je getrouwd bent moet je zeker niet naar andere kijken , het is gewoon kwestie van vertrouwen. kijk maar is naar de wereld "hoeveel mannen dragen een baard??" "hoevl vrouwen dragen een doek???"
en jullie weten ook dat er vroeger bij de profeet mohammed schijnheilige mannen bij hem kwamen werken, degene die zeggen dat ze moslims zijn maar dat ze spionen zijn!ewa toen zei de profeet dat een moslim zijn in je hart is ....ik vind dat als een man een vrouw vraagt om een hijaab aan te doen , dat de betekenis =dat hij zijn vrouwtje niet vertrouwd punt

Allah leerde de mensen vroeger wat ze moesten doen om problemen te vermijden daarmee die doek!maar nu zijn de mensen allemaal zo verandert met de tijd , wij zijn allemaal verandert met de tijd ,
en je weet dat ze toch blijven kijken naar je , dus waarom dan een doek aandoen mijn zuster en broeder???!

ik heb de koran gelezen (ni allemaal natuurlijk) ,
ik ken al 2 hisebs , en inshallah zal ik nog meer van buiten leren.
ik heb ook een soera eens gelezen waarop stond een vrouw moet een sluier aandoen en haar boezems bedekken etc,... .


en ik geloof in allah en ik vericht
zoals ramadan, en de sallaat verichten, en nog veel andere dingen,
wat jij van de hijaab vind is weeral helemaal het omgekeerde dan wat ik er van vind misschien hoor jij nog wel met de ouderwetse ik weet ni hoevl jaar je bent dus ik weet niet of je ouderwets bent of niet mohim
het is niet dat ik jonger bent als jullie dat ik niets van de koran weet ofzo
ik denk gewoon na hoe de mensen nu leven, hoe we hier leven in belgie of in holland blijft gelijk , we leven allebij niet in ons land

ik ga nu afsluiten

beslama

23-07-2002, 14:38

Citaat:
Origineel gepost door AbuHafs


Bismi Allah a Rahmaan a Raheem,

Beste zuster,

Lees de volgende verzen :

[B]In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Bij de tijd.

2. Voorzeker, de mens is te midden van verlies.

3. Behalve degenen die geloven EN goede werken doen , en elkander tot waarheid, en geduld aansporen.

Beste zuster het blijft niet alleen bij geloven, men moet ook daden verrichten. Je kunt toch niet zeggen dat je gelooft als je niet gelooft in Zijn Kracht om jouw pijn te laten lijden in de Hel omdat jij hem niet gehoorzaamt? Beste zuster, we zijn hier op de aarde gezet om Allah te gehoorzamen en te aanbidden, en hijaab is een van de verplichtingen voor de vrouw.

Mijn excuses zuster als ik provocerend overkom, maar ik wil alleen maar duidelijkheid scheppen.

Salam oe aleikoem wr wb wm,Abu Hafs [/B]

23-07-2002, 15:42

Citaat:
Origineel gepost door lalanadia

salaam abu hafs,


Er zijn 5 zuilen jij weet wel welke yek?

ewa die moet je volgen


En ik zal nog iets zeggen snmehli
maar ik vind ni dat een vrouw een doek moet dragen
of je nu een doek aanhebt of geen doek aanhebt ,
jongens gaan altijd kijken, of het nu willen of niet!
en ik denk dat allah dat op de koran heeft gezet
voor dat andere mannen niet naar ons zouden kijken ja daar heb je gelijk , maar nu dat ze toch kijken of je hebt of niet , en ze gaan nog steeds een meisje willen verleiden of ze dat nu wil of niet , of ze nu een doek heeft of niet! dus wat wil ik daarmee zeggen : jongens gaan altijd kijken , het belangrijkste is gewoon dat je je niet laat doen, en als je getrouwd bent moet je zeker niet naar andere kijken , het is gewoon kwestie van vertrouwen. kijk maar is naar de wereld "hoeveel mannen dragen een baard??" "hoevl vrouwen dragen een doek???"
en jullie weten ook dat er vroeger bij de profeet mohammed schijnheilige mannen bij hem kwamen werken, degene die zeggen dat ze moslims zijn maar dat ze spionen zijn!ewa toen zei de profeet dat een moslim zijn in je hart is ....ik vind dat als een man een vrouw vraagt om een hijaab aan te doen , dat de betekenis =dat hij zijn vrouwtje niet vertrouwd punt

Allah leerde de mensen vroeger wat ze moesten doen om problemen te vermijden daarmee die doek!maar nu zijn de mensen allemaal zo verandert met de tijd , wij zijn allemaal verandert met de tijd ,
en je weet dat ze toch blijven kijken naar je , dus waarom dan een doek aandoen mijn zuster en broeder???!

ik heb de koran gelezen (ni allemaal natuurlijk) ,
ik ken al 2 hisebs , en inshallah zal ik nog meer van buiten leren.
ik heb ook een soera eens gelezen waarop stond een vrouw moet een sluier aandoen en haar boezems bedekken etc,... .


en ik geloof in allah en ik vericht
zoals ramadan, en de sallaat verichten, en nog veel andere dingen,
wat jij van de hijaab vind is weeral helemaal het omgekeerde dan wat ik er van vind misschien hoor jij nog wel met de ouderwetse ik weet ni hoevl jaar je bent dus ik weet niet of je ouderwets bent of niet mohim
het is niet dat ik jonger bent als jullie dat ik niets van de koran weet ofzo
ik denk gewoon na hoe de mensen nu leven, hoe we hier leven in belgie of in holland blijft gelijk , we leven allebij niet in ons land

ik ga nu afsluiten

beslama
zie je ogtie je doet precies wat allah ons heeft voor gewaarschuwed je kijkt naar andere mensen en geeft de zelfde mening wat kofaars zeggen het is net of je beinvloed wordt door hen....maar dat moet niet zo je moet naar je eigen kijken laaaaaaaaat die mensen naar jou kijken als je een hoofddoek op hebt.. heti s je plicht en daar kan je niets aan doen al is je mening van nee ik vind het maar onzin vertel het dan ons niet vertel het allah swt.. wij hebben daar niets mee te maken wij dragen hem omdat we voor allah swt vrezen, en volgens zijn regelens willen leven wij hebben die regels neit gemaakt. over elhijaap.. ben je daar niet mee eens klacht het maar in bij allah swt..

maar weet.. om zulke idieen zoals jij die nu hebt kun je gestraft worden in het hiernamaals jij hebt niets te willen en wij ook niet laat het willen maar op allah swt over.. wat wij MOETEN.. is allah swt vrezen.. maar dan echt vreeeeeeezen en doen wat hij aan ons opdraagt in hadits en korangheer inshallah moge allah jou helpen...

oem rabi3ah

23-07-2002, 20:07


:verliefd:

23-07-2002, 23:18

Citaat:
Origineel gepost door AbuHafs
salaam abu hafs,

[B]Wa aleikoem asalam wr wb wm lalanadia

Er zijn 5 zuilen jij weet wel welke yek?

Alhamdoelilaah ken ik ze, Moge Allah ons helpen om ze te praktiseren.

ewa die moet je volgen

Insha Allah zuster.

En ik zal nog iets zeggen snmehli

Nergens voor nodig zuster je doet alleen maar kennis op.

maar ik vind ni dat een vrouw een doek moet dragen

Beste zuster, Allah vindt van wel en daarom zegt hij ook in de Heilige Koran interpretatie van de betekenis: “En het betaamt de gelovige man of vrouw niet, wanneer Allah en Zijn boodschapper over een zaak hebben beslist, dat er voor hen een keuze zou zijn in die zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, is zeker klaarblijkelijk afgedwaald.” [al-Ahzaab 33:36]

of je nu een doek aanhebt of geen doek aanhebt ,
jongens gaan altijd kijken, of het nu willen of niet!
en ik denk dat allah dat op de koran heeft gezet

In tegendeel zuster kijk wat Allah hier zegt(interpretatie van de betekenis):

”O profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar (hoofd) laten hangen. Dit is beter, opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol.”(Al-Ahzaab 33:59)

voor dat andere mannen niet naar ons zouden kijken ja daar heb je gelijk , maar nu dat ze toch kijken of je hebt of niet , en ze gaan nog steeds een meisje willen verleiden of ze dat nu wil of niet , of ze nu een doek heeft of niet! dus wat wil ik daarmee zeggen : jongens gaan altijd kijken , het belangrijkste is gewoon dat je je niet laat doen, en als je getrouwd bent moet je zeker niet naar andere kijken , het is gewoon kwestie van vertrouwen. kijk maar is naar de wereld "hoeveel mannen dragen een baard??" "hoevl vrouwen dragen een doek???"
en jullie weten ook dat er vroeger bij de profeet mohammed schijnheilige mannen bij hem kwamen werken, degene die zeggen dat ze moslims zijn maar dat ze spionen zijn!ewa toen zei de profeet dat een moslim zijn in je hart is ....

Zie wat ik heb geschreven bij Soerat el Asr boven zuster.ik vind dat als een man een vrouw vraagt om een hijaab aan te doen , dat de betekenis =dat hij zijn vrouwtje niet vertrouwd punt

Laat jij je man dan met vrouwen flirten af en toe een praatje maken, uiteindelijk is hij toch te vertrouwen of niet?

Allah leerde de mensen vroeger wat ze moesten doen om problemen te vermijden daarmee die doek!maar nu zijn de mensen allemaal zo verandert met de tijd , wij zijn allemaal verandert met de tijd ,
en je weet dat ze toch blijven kijken naar je , dus waarom dan een doek aandoen mijn zuster en broeder???!

Zuster durf je Allah’s wetten tegen te spreken, waar haal je de vermetelheid vandaan beste zuster? Allah weet altijd alles beter dan de mens.

Soms denken we dat iets niet uitmaakt terwijl het een grote zonde is kijk wat in Allah zegt in de Heilige Koran (interpretatie van de betekenis): “……..dacht gij dat het onbeduidend was, terwijl het in de ogen van Allah belangrijk was.” [al-Noor 24:15]

ik heb de koran gelezen (ni allemaal natuurlijk) ,
ik ken al 2 hisebs , en inshallah zal ik nog meer van buiten leren

Alhamdoelilaah zuster, Moge Allah jouw de kennis van de Koran geven. .

ik heb ook een s
oera eens gelezen waarop stond een vrouw moet een sluier aandoen en haar boezems bedekken etc,... .

Deze Ayah bedoel je denk ik zuster:

”O profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar (hoofd) laten hangen. Dit is beter, opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol.”(Al-Ahzaab 33:59)

Of deze:

“En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen,…..” (An-Noer 24:31)

en ik geloof in allah en ik vericht
zoals ramadan, en de sallaat verichten, en nog veel andere dingen,

Moge Allah jouw daden accepteren zuster.

wat jij van de hijaab vind is weeral helemaal het omgekeerde dan wat ik er van vind misschien hoor jij nog wel met de ouderwetse ik weet ni hoevl jaar je bent dus ik weet niet of je ouderwets bent of niet mohim

Beste zuster dit alles is niet mijn mening maar het staat allemaal duidelijk in de Koran en Sunnah. Al hamdoelilaah ben ik niet oud, ben maar 20 lentes jong en de mensen die mij kennen weten dat ik niet ouderwets ben, lees mijn topics en je zult zien dat ik heel erg contemporain ben.

het is niet dat ik jonger bent als jullie dat ik niets van de koran weet ofzo
ik denk gewoon na hoe de mensen nu leven, hoe we hier leven in belgie of in holland blijft gelijk , we leven allebij niet in ons land

Zuster ik leef hier al 20 jaar, ben hier geboren en getogen en de Islaam volgens de Koran en Sunnah kan ik hier goed praktiseren en al hamdoelilaah ik hoor niemand van mijn buren klagen over mij.

ik ga nu afsluiten

beslama

Wa aleikie asalam wr wb wm,

Moge Allah jouw kennis schenken en mij van de onwetendheid redden.Jouw broeder,


Abu Hafs [/B]
juiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssssssst mashallaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaah

dit moet denk ik duidelijk genoeg voor haar zijn.. ik heb ook geprobeerd te praten met haar op msn maar het lukt niet zo zeer.. ze voeldt zich wat aangevallen gheer inshallah ta3la..

maar dit is echt toppie broeder
mashallah

23-07-2002, 23:45

Citaat:
Origineel gepost door lalanadia
semhili da ik da ga zeggen maar waarom moet ge altijd zo een groote preek geven ???!

gij zijt geobsedeerd door alles wat islam betreft?

mohim een moslim ben je in je hart, wat je ook aandoet of wat je ook ni et aandoet , snapje dat dan niet ofwa?????
als ze op tv teveel muziekclipjes geven dan zeg je waarschijnlijk helemaal niet 'pff, waarom zoveel muziek?', neen hé
ik wist het wel

alles wat te maken heeft met islam is teveel en al de rest is te weinig yek
jouw types ken ikwel hoor
moge Allah je oogkleppen weghalen,
ameen

Pagina's : [1] 2