Bekijk volle/desktop versie : Aantal aspecten van de MoslimvrouwPagina's : [1] 2

22-07-2002, 14:41
Ma'qal ibnoe yasaar heeft overgeleverd dat er een man kwam naar de profeet(Allah's vrede en zegeningen zij met hem) en zei: ik heb een vrouw gevonden die geen eer heeft en schoonheid bevat maar ze kan kinderen baren zal ik haar huwen? Hij (de profeet) zei Nee, de man kwam aan met een andere vrouw die hij gevonden had en een derde toen zei de profeet(Allah's vrede en zegeningen zij met hem): “huw de vrouw die kinderen kan baren en die aardig is, ik zal op de dag des oordeels de profeet met de grootste volk zijn.” (overgeleverd door Aboe Dawoed 1754)

“Huw de goede vrouwen die vruchtbaar zijn, zodat de (moslim)gemeenschap groter is dan de andere op de Dag des Oordeels.” (Rawa Ibn Hiben Sahih)

Deze uitspraak (hadith) van de Profeet Mohammed(Allah's vrede en zegeningen zij met hem) houdt in: de aanmoediging om kinderen te wensen, zowel zoons als dochters. De Islam heeft speciale verdiensten gegeven om meisjes te wensen en groot te brengen. Dit is vanwege de mensen van onwetendheid (djahiliyah) uit het verleden en van het heden. Zij haatten het om dochters te hebben en ze waren altijd verdrietig en boos met hun geboortes.

Allah (de Verhevene zegt hierover in de Qor-aan:

“En wanneer het nieuws van (de geboorte van) een dochter tot één van hen kwam, werd zijn gezicht somber en hij was vervuld met innerlijk verdriet. Hij verbergt zichzelf voor de mensen wegens het slechte nieuws wat hij kreeg. Zal hij haar houden met schande of haar begraven in de aarde? Zeker (weet) slecht is hun beslissing.” (16:58-59)

Maar de Boodschapper van Allah(Allah's vrede en zegeningen zij met hem) kwam en verhief de status van de dochters gegeven door Allah(Allah's vrede en zegeningen zij met hem) en maakte het grootbrengen van dochters belangrijk en beloonde de ouders daarvoor in het hiernamaals met een goede positie. De Profeet(Allah's vrede en zegeningen zij met hem) zei:
“Een ieder die twee meisjes grootbrengt tot zij de volwassenheid bereiken – degene en ik zullen (samen) komen op de Dag der Opstanding – en hij strengelde zijn vingers inéén (in het Paradijs). (Moeslim)

Als de ouders deze uitspraak van de Profeet(Allah's vrede en zegeningen zij met hem) horen zouden ze juist verheugd moeten zijn en zouden graag dochters moeten wensen.

En voor de mensen van onwetendheid die een afkeer hebben van het vrouwelijke wezen zegt Allah (de Verhevene): “…En wanneer jullie een afkeer van hen hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Allah daarin veel goeds gelegd heeft.” (4:19)

Uiteindelijk bepaalt Allah de Schepper, de Almachtige, of het een jongen of een meisje is. Zoals Allah (de Verhevene) zegt in de Qor-aan: “Aan Allah behoort de heerschappij / koninkrijk van de hemelen en de aarde. Hij schept wat Hij wil en Hij schenkt meisjes aan wie Hij wil en Hij schenkt jongens aan wie Hij wil. Of Hij schenkt hun jongens en meisjes. En Hij maakt onvruchtbaar wie Hij wil. Waarlijk, Hij is de Alwetende en is in staat alles te doen. (Almachtig)”

De status van de vrouw in de islam is verheven op een waardevolle plaats. Haar aanwezigheid zal vaak een rol spelen in het dagelijkse leven van een elke moslim. De man en de vrouw in de islam hebben rechten en plichten die bij een ieder van hen passen

De moslimvrouw is een onderwijzeres in de opbouw van een rechtvaardige goede samenleving, zolang ze de Weg van de Qor-aan en Soennah van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) volgt. Want trouw blijven aan de Qor-aan en de Soennah weerhoudt elke moslimman of moslimvrouw af te dwalen op elke manier. Het geheim in haar belangrijkheid ligt in de enorme last en de verantwoordelijkheid die op haar rusten en de moeilijkheden die zij kan tegenkomen, verantwoordelijkheden en moeilijkheden waarvan sommige zijn die een man niet eens kan dragen.

De moslimvrouw vervult in haar leven verschillende rollen; van baby naar kind, naar jonge volwassen vrouw, naar echtgenote en dan naar de moederrol. Bij elke van deze fases heeft de moslimvrouw haar rechten en plichten.

De belangrijkste plicht dat altijd blijft gelden voor zowel man en vrouw is het aanbidden van Allah de verhevene en het volgen van de leringen van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem). Zoals Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan: “Voorwaar, de mannen die zich hebben overgegeven (aan Allah) en de vrouwen die zich hebben overgegeven, en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen, de gehoorzame mannen en de gehoorzame vrouwen, en de waarachtige mannen en de waarachtige vrouwen, en de geduldige mannen en de geduldige vrouwen, en de ootmoedige mannen en de ootmoedige vrouwen, en de bijdragen gevende mannen en de bijdragen gevende vrouwen, en de vastende mannen en de vastende vrouwen en de mannen die over hun kuisheid waken en de vrouwen die (daarover) waken, en de mannen die Allah veelvuldig gedenken en de vrouwen die gedenken: Allah heeft voor hen vergeving bereid en een geweldige beloning.” (Soerat Al Ahzab:35)

“Wie goed doet, man of vrouw, en hij gelooft: Voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te doen.” (Soerat An Nahl: 97)

De verdere rol van de vrouw begint daarna bij het goed behandelen en het respect hebben voor haar ouders. De islam haalt dat meerdere malen naar voren in de Qor-aan en Soennah.

“En aanbidt Allah en kent Hem in niets een deelgenoot toe, en wees goed voor de ouders…” (Soerat An Nisa:36)

“En wij hebben de mens bevolen goed te zijn voor zijn ouders..” (Soerah Al Ankaboet:8)

“En Wij bevolen de mens (goedheid) jegens zijn ouders. Zijn moeder droeg hem in zwakheid op zwakheid.” (Soerat Loeqman:14)

Maar het is niet toegestaan om de ouders te gehoorzamen met iets dat Allah de Verhevene verboden heeft verklaard want de gehoorzaamheid aan Allah de Verhevene gaat boven de gehoorzaamheid van de ouders. Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan“

En als zij jou dwingen dat jij iets aan Mij toekent, zonder dat jij er kennis over hebt: gehoorzaam hun dan niet.” (Soerat Loeqman: 15)

De reden dat de ouders, vooral de vaders, verdrietig werden na het horen van de geboorte van een dochter en haar begroef, is vanwege het feit dat zoons status, macht en verdiensten brachten voor het gezin. Dochters werden gezien zonder enig voordeel voor het gezin. De mensen van onwetendheid zagen in dochters teveel kosten en vreesden voor armoede.

Hierop zei Allah (de Verhevene): “En doodt jullie kinderen niet uit vrees voor armoede; Wij voorzien hun en jullie van levensonderhoud. Weet, hen doden is een grote zonde.”(17:31)

Naarmate de vrouw ouder wordt zullen haar plichten veranderen en vermeerderen want na het huwelijk wordt ze echtgenote en moeder. De moslimvrouw krijgt ook steeds meer een veerzorgelijke rol, deze rol begint al bij de zwangerschap.

Het huwelijk van de moslimvrouw en haar echtgenoot is een gezegend contract in de islam. Een lange levensreis met elkaar, dat gepaard gaat met liefde, samenwerking en harmonie.

Allah de Verhevene zegt hierover in de Qor-aan: “ En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.” (Soerat Ar Roem:21)

De vrouw draagt het meeste zorg voor haar kinderen. Ongetwijfeld zijn kinderen een bron van verheuging en gezelligheid, de kinderen maken het leven zoet. De beide ouders dragen de verantwoording om de kinderen volgens de Qor-aan en de Leringen van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) op te voeden. Vooral de vrouw moet er goed bewust van zijn dat ze een grote verantwoording draagt want de kinderen zijn het meest van de tijd bij haar.

Dus de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem)antwoordde opnieuw: ‘Jouw moeder.’ De man vroeg vervolgens: ‘Wie daarna’? Hij antwoordde: ‘Dan je vader.’ (Boekharie & Moeslim, overgeleverd door Aboe Hoerairah)

Dit betekent dat aan de moeder drie keer meer vriendelijkheid en goede behandeling moet worden gegeven dan aan de vader. En in deze zaak is ze bevoorrecht en boven de vader geplaatst. “O jullie die geloven, behoedt julliezelf en jullie gezinsleden van de Hel…” (Soerah At Tahrim: 6)

Hoe kan de moslimvrouw haar kinderen op de juiste manier een islamitische opvoeding geven? Door middel van waardevolle kennis op te doen dat al moet beginnen in haar jonge jaren, en als dat niet het geval was geweest zou ze dagelijks kennis moeten op blijven doen zodat ze de juiste voorbeeld kan gaan geven. Ook al heeft de moeder vele taken te verrichten heeft ze nog geen excuus om geen kennis op te doen, het is wel zo dat de man zijn kennis die hij opdoet over moet dragen aan de vrouw. Maar als dat niet het geval is zal ze haar best moeten doen om het zelf te moeten leren. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Het opdoen van kennis is een plicht van iedere moslim” ( Boekharie & Moeslim)

De moeder is ook een leerschool
Dit zijn taken waarvoor de vrouw geschapen is en hierbij is moederliefde een belangrijk onderdeel. De moeder is een leerschool, een goede voorbereiding betekent een goed volk. De barmhartigheid van moeders is een bron van liefde die wij allemaal meekrijgen en onmisbaar is in onze opvoeding. De liefde die wij putten uit deze bron is van grote invloed op ons gedrag tegenover de medemens.

En als echtgenote geeft haar effect van aanwezigheid rust, zoals Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan: “En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rijstbij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.” (Soerat Ar Roem: 21)

22-07-2002, 14:42


Het nut van de sluier
Waarom wordt de sluier als een onaangenaam kledingstuk beschouwd, in een maatschappij waarin de vrouw als een lustobject wordt benaderd? De sluier beschermt de vrouw tegen negatieve invloeden en handelingen van buitenaf De sluier beïnvloedt het beeld voor de ogen en houdt de intentie van de medemens mogelijk rein en zuiver.


De sluier bedekt de moslim vrouw tegen zoekende ogen waarachter een slechte intentie kan verschuilen. De schoonheid van de vrouw wordt niet gezien door degenen die een slechte intentie kunnen dragen of de intentie kunnen hebben die kan leiden tot vrijmoedig gedrag. De sluier voorkomt een heleboel nare problemen.

Als laatste eindigt deze lezing met een uitspraak met zijn eigen woorden van Sheich Abdoel Aziez bin Baaz:

“En ik heb geen twijfel aan het feit dat mijn moeder (Moge Allah Zijn Genade aan haar schenken) een ongelooflijke invloed op mijn had, in het aanmoedigen mij te laten studeren en zij hielp mij erin. Moge Allah haar beloning laten toe nemen en haar belonen met de beste beloningen van wat zij voor mij deed.

Er is ook geen twijfel over dat het huis waarin vriendelijkheid, liefde en zorg is, samen met de correct islamitische opvoeding een grote invloed op de man heeft, Dus zal hij Inshaa Allah succesvol worden in zijn aangelegenheden en in iedere zaak. Aan Allah de Verhevene vraag ik voorspoed te schenken en ons allen te leiden naar datgene waar Hij van houdt en wat Hem tevreden stelt. En Moge de gebeden en vrede van Allah op onze profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zijn

oem rabi3ah

22-07-2002, 14:44
Economische rechten van de moslimvrouw


In naam van Allah, de Erbarmer, de Barmhartige

"Bij Wie de man en de vrouw schiep. Voorwaar jullie daden zijn zeker verschillend." (92:3-4)

In deze vers, maakt Allah de Verhevene duidelijk dat Hij de man en de vrouw geschapen heeft om verschillend te zijn., met ieder een unieke rol, functie en bedrevenheid. Een ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. De Islaam heeft de vrouw de verzorgende rol toevertrouwd en de man een beschermende rol gegeven. Daarom, heeft de vrouw het recht op het krijgen van financiële steun van haar echtgenoot.

Allah zegt in de Qor-aan: "De mannen zijn de toezichthouders over de vrouwen omdat Allah de één boven de andere bevoorrecht heft en omdat zij van hun eigendommen uitgeven (aan de vrouwen)." (4:34)

Deze bescherming en grote financiële verantwoordelijkheid is opgedragen aan de mannen. Het is een verplichting van de Islaam en recht van een vrouw, om haar te onderhouden. Het is niet zo dat een man zich alleen verantwoordelijk hoeft te stellen in financiële opzichte, de man hoort natuurlijk de vrouw op allerlei manieren te respecteren en op een liefdevolle manier te steunen in haar handelingen, mits de grenzen van de Islaam niet overschreden worden.

De moslimvrouw heeft natuurlijk ook nog het recht om haar eigen geld te verdienen mits dit niet in tegenstrijd is met de wetten van de Islaam, zij heeft ook het recht op haar eigen eigendommen, het recht op het zelf beheren van haar bezittingen en ermee kunnen handelen hoe zij wenst. Zij kan haar eigen bedrijf beheren, zolang het volgens de islamitische regels draait, zonder dat iemand (inclusief haar echtgenoot) zich mag bemoeien met haar salaris en haar winst.

22-07-2002, 14:44
Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan: "En verlangt niet waarmee Allah sommigen van jullie boven anderen bevoorrecht heeft: voor de mannen is er een aandeel in wat zij gedaan hebben , en voor de vrouwen is er een aandeel in wat zij gedaan hebben. En vraagt Allah om Zijn gunst. Voorwaar Allah is Alwetend over alle zaken" (4:32)
Voor een vrouw die erft van een van haar bloedverwanten zegt Allah in de Qor-aan: "Voor de mannen is er een aandeel in wat achtergelaten wordt door de ouders en de verwanten, en voor de vrouwen is er een aandeel in wat achtergelaten wordt door de ouders en de verwanten, of het weinig is of veel: een vastgesteld aandeel."(4:7)

Het is verboden voor een moslimman het geld op te eisen van zijn vrouw. Het is wel toegestaan om de man financieel te steunen als de vrouw dit zelf wenst.

En Allah weet het beste

22-07-2002, 14:45


De positie van de vrouw voor de islam

Shaikh Saalih Al-Fawzaan vertaald door oem Hawaa’


Zijn boek Tanbeehaat ‘alaa Ahkaam takhtassu bil-Mu’minaat (pg. 6-11)

Wat bedoeld wordt met "voor de Islam" is de periode die beter bekend staat als Jaahiliyyah (Tijd der Onwetendheid). Dit was een periode waar de Arabieren in het bijzonder en de hele wereld in het algemeen in verkeerden. Deze periode wordt vooral gezien als de periode waarin zich
geen Boodschappers onder de mensen bevonden en de mensen helemaal geen Leiding volgden. En zoals in een hadith overgeleverd is : "Allah keek naar hen -zowel de Arabieren als de niet-Arabieren - en Hij Geprezen en Verheven is Hij haatte hen, behalve enkelen die behoorden tot de volgelingen van de mensen van het Boek (die de ware boodschap bleven volgen)."

In de meeste gevallen bevonden de vrouwen van deze periode zich in slechte situaties - zeker in de Arabische gemeenschap, waar de mensen in rouw gingen wanneer er een meisje geboren werd. Onder deze mensen waren er die hun dochter levend begroeven en anderen die haar in leven lieten waardoor ze hun hele leven in vernedering moesten doorbrengen.

Allah zegt : "En wanneer aan één hunner (de geboorte) van een meisje wordt gemeld, verduistert zijn gezicht en hij is vol toorn. Hij verbergt zich voor het volk vanwege het slechte nieuws dat hem is aangekondigd; zal hij haar in weerwil van schande behouden of haar in het stof begraven? Voorwaar, slecht is hetgeen zij besluiten." [Soerat An-Nahl: 58-59]

En Allah zegt: "En wanneer er over het begraven meisje (verantwoording) zal worden gevraagd. Voor welke misdaad het gedood werd."[Soerat At-Takweer: 8-9]

Het woord maw’oodah slaat op baby's van het vrouwelijke geslacht die levend begraven werden

22-07-2002, 14:46
En wanneer ze gespaard werd van deze vreselijke dood, zou ze werkelijk een afgrijselijk en vernederend leven leiden. Het was haar niet toegestaan om een deel te erven van datgene wat haar familieleden achterlaten, ongeacht de hoeveelheid geld waar het om ging en ongeacht haar armoede en geldnood.

De reden hiervoor was dat het erfrecht beperkt was tot de mannen. Sterker nog, de vrouw was onderdeel van het bezit van haar echtgenoot. Ze was, net als het financieel bezit, onderdeel van de erfenis! Bovendien kon men meerdere vrouwen erven van één man, omdat onbeperkte polygamie werd bedreven. Niemand toonde interesse in de situatie waarin de vrouwen leefden. Het interesseerde de mannen niets of de vrouwen in slechte omstandigheden leefden, of ze met veel ongemak te kampen hadden en of ze onrechtvaardig behandeld werden.

DE SITUATIE VAN DE VROUW NA DE KOMST VAN DE ISLAM:

Toen de Islam echter kwam, verbood het deze vormen van onrechtvaardigheid jegens de vrouw, en kreeg ze haar eer, menselijkheid en eigenwaarde weer terug.
Allah zegt: "O, mensdom! Voorzeker, wij hebben u uit man en vrouw geschapen." [Soerat Al-Hujuraat: 13]

Allah zegt dus dat ze een partner is van een man in de wortel van de mensheid en dat ze zijn partner is in de beloning en de straf die ze ontvangt, vanwege haar daden.
Allah zegt: "Eenieder die juist handelt, hetzij man of vrouw en een oprecht gelovige is, hen zullen Wij voorzeker een goed leven schenken; en zeker zullen Wij hen belonen naar hun beste werken." [Soerat An-Nahl: 97]
Allah zegt: "Het gevolg ervan is dat Allah huichelachtige mannen en vrouwen, en afgodendienaren en afgodendienaressen zal straffen." [Soerat Al-Ahzaab: 73]

En Allah heeft ons verboden om de vrouw te beschouwen als een bezit dat geërfd kan worden uit het bezit van haar overleden echtgenoot. Hij zegt:"O, gij die gelooft, het is u niet geoorloofd, vrouwen te erven tegen haar wil."[Soerat An-Nisaa: 19]


Allah heeft de vrouw onafhankelijk gemaakt in haar individualiteit. Op die manier werd de vrouw een erfgenaam in plaats van een onderdeel van de erfenis. En Allah heeft haar het recht gegeven om te erven van de rijkdommen die haar familieleden achterlaten. Allah zegt: "Er is voor mannen een aandeel van hetgeen hun ouders en bloedverwanten nalaten en er is voor vrouwen een aandeel van hetgeen hun ouders en bloedverwanten nalaten, of het weinig of veel zij: een vastgesteld gedeelte." [Soerat An-Nisaa: 7]

En Allah zegt: "Allah gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen, maar als er alleen meisjes zijn, meer dan twee, dan is er voor haar tweederde van de nalatenschap en als er slechts één is, voor haar is de helft." [Soerat An-Nisaa: 11]

Deze regel geldt voor elke vrouw, of ze een moeder is, een dochter, een zuster of een echtgenote.
Als het gaat om het huwelijk, heeft Allah de echtgenoten een beperking opgelegd van het trouwen met maximaal vier vrouwen, op de voorwaarde dat hij ze allemaal gelijkwaardig en eerlijk (naar zijn vermogen) behandelt.

En Hij verplichtte de echtgenoten om hun vrouwen goed te behandelen. Hij zegt: "en blijft vriendelijk met haar omgaan" [Soerat An-Nisaa: 19]

En Hij gaf de vrouw het recht op een huwelijksgift en Hij beviel de mannen om haar deze gift volledig te geven, behalve dat deel waar ze vrijwillig afstand van doe. Allah zegt: "En geeft de vrouwen gewillig haar huwelijksgift. Maar als zij naar haar eigen behagen u er een gedeelte van kwijtschelden, geniet er dan van zonder te vrezen dat dit gevolgen heeft." [Soerat An-Nisaa: 4]

En Allah gaf haar de taak van een verzorgster, die het goede beveelt en het slechte verbiedt in het huishouden van haar echtgenoot. Hij maakte haar de baas over haar kinderen. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: "De vrouw is de bewaker van het huishouden van haar echtgenoot en ze zal op de Dag des Oordeels gevraagd worden over degenen die onder haar zorg vielen."

Ook heeft Allah het verplicht gesteld voor de echtgenoot om haar te onderhouden en om haar op de juiste wijze te voorzien.

De vijanden van de Islam en hun volgelingen willen vandaag de dag de vrouw beroven van haar eer en haar rechten: deze vijanden van de Islam - ofwel de vijanden van de menselijkheid - zoals de ongelovigen, hypocrieten en degenen met een ziekte in hun hart, zijn jaloers op datgene wat de Moslimvrouw bereikt heeft op het gebied van eer, roem en kuisheid in de Islam. Dit is zo omdat de vijanden van de Islam, zoals de ongelovigen, hypocrieten en degenen met een ziekte in hun hart - willen dat de vrouwen dienen als een val om de mannen met een lage imane en degenen met een pervers karakter naar hen toe te lokken, nadat ze eerste zelf misbruik hebben gemaakt van de vrouw.

Allah zegt: "Maar zei die hun begeertes volgen, wensen dat jij ver zult afdwalen." [Soerat An-Nisaa: 27]
En degenen onder de Moslims die een ziekte in hun harten hebben, willen dat de vrouw zich tentoonstelt als een goedkoop product aan degenen met lustbehoeftes en duivelse intenties.
Ze willen dat ze dient als een open tentoonstelling zodat ze kunnen genieten van haar prachtige uiterlijkheden of ze dwingen haar om iets veel ergers te doen.
Dit is de reden waarom ze erg veel moeite doen om de vrouwen te overtuigen om haar huis te verlaten, zodat ze onderdeel kan uitmaken in een werkomgeving waarbij ze samenwerkt met mannen.
Of zodat ze kan dienen als verpleegster van mannen in het ziekenhuis, of een stewardess in een vliegtuig of een lerares of professor in een gemengde school. Of zodat ze een actrice kan zijn of een zangeres of een presentatrice bij de verschillende vormen van hedendaagse media. Op die manier stelt ze haar gezicht tentoon en windt ze de mannen op door haar stem en uiterlijk.

22-07-2002, 14:46
Kijk naar de immorele tijdschriften die gebruik maken van foto's van jonge meiden die er verleidelijk en naakt uit zien, zodat ze op die manier hun tijdschrift kunnen promoten. Sommige zakenlui en bedrijven gebruiken dit soort foto's om hun producten mee te promoten, zodat men deze foto's gebruikt in hun advertenties en op hun producten zelf.

Deze duivelse daden zijn bedoeld om de vrouwen af te leiden van hun ware en oprechte taak, die binnenshuis is. En dit dwingt de echtgenoten om vrouwelijke babysitters of huishoudsters in te huren om voor hun kinderen en huishouden te zorgen. Dit kan weer resulteren in veel ongemak en heel veel kwaads.

Toch zegt de Islam niet dat de vrouw niet buitenshuis mag werken. Zolang ze zich maar houdt aan de volgende richtlijnen:

1. Ze moet de behoefte hebben om dit werk te doen en de samenleving moet haar hiervoor ook nodig hebben. Dit kan alleen maar wanneer er geen man gevonden kan worden die dit werk kan doen.
2. Ze moet dit doen nadat ze haar eigen werk (haar taken in huis) heeft afgemaakt. (de taken binnenshuis komen op de eerste plaats)
3. Deze baan moet uit te voeren zijn in een omgeving waarin ze niet in contact staat met mannen. Voorbeelden hiervan zijn: het onderwijzen van vrouwen, het verplegen van vrouwelijke patiënten. Bovendien mag ze niet in contact staan met mannelijke collegae.
4. Evengoed is er niets dat haar beperkt in het opdoen van kennis over de Religie - sterker nog, ze is hiertoe verplicht. En er is niets dat haar beperkt in het onderwijzen van de Religie, zolang als dat nodig is en als haar lessen worden gehouden in een omgeving die alleen uit vrouwen bestaat. Er is niets mis met het bijwonen van bijvoorbeeld lessen in een moskee enzovoort. Men moet gewoon opletten dat deze lessen zich gescheiden houden van de mannen.
Men kan dit afleiden uit het voorbeeld van de vrouwen die in het begin van de Islam leefden (ofwel de Sahaabiyaat, vrouwelijke metgezellen).
Zij werkten en studeerden en gingen naar de moskee.


oem rabi3ah

22-07-2002, 14:47
De Ideale MoslimvrouwDe gelovige vrouw is waakzaam

Een van de meest opvallende, onderscheidende kenmerken van de Moslimvrouw is haar diepe geloof in Allah de Verhevene, en haar oprechte overtuiging dat wat er ook in de wereld gebeurt en wat mensen ook overkomt, alleen plaatsvindt met de wil en op bevel van Allah de Verhevene; dat wat er met jou is gebeurd, niet aan jou voorbij heeft kunnen gaan en dat wat aan jou is voorbijgegaan, jou ook niet moest overkomen. De enige keus die een gelovige vrouw in dit leven heeft is te streven naar de rechte weg en zoveel mogelijk goede daden verrichten. Zij moet al haar vertrouwen op Allah Verhevene stellen, zich onderwerpen aan Zijn wil en geloven dat ze altijd de hulp en steun van Allah de Verhevene nodig heeft.


Het verhaal van Hajar (moge Allah tevreden met haar zijn) toont de Moslimvrouw het beste voorbeeld van diep geloof en oprecht vertrouwen in Allah de Verhevene. Ibrahim (moge Allah tevreden met hem zijn) liet haar achter bij de Ka’bah in Mekka, bij de bron van Zamzam, in een tijd dat er geen mensen en water op die plaats waren. Hajar had niemand bij zich behalve haar zoontje Ismail. Zij vroeg Ibrahim (moge Allah tevreden met hem zijn) kalm en zonder enige paniek: “Heeft Allah de verhevene jou dit opgedragen, O Ibrahim?” Ibrahim zei: “Ja.” Uit haar antwoord bleek dat ze het accepteerde en optimistisch was: “Dan laat Hij de Verhevene ons niet in de steek.” (Overgeleverd door Boekharie in Kitab al-Anbiya).

22-07-2002, 14:48
Er was hier sprake van een uitermate moeilijke situatie: Een man liet zijn vrouw en zoontje in een kaal land achter, waar geen planten, water of mensen waren en ging terug naar het verre land Palestina. Hij liet alleen een zak dadels en een met water gevulde huid bij haar achter. Als Hajar niet zo’n diep geloof en vertrouwen in Allah de Verhevene had gehad, zou ze deze moeilijke situatie niet hebben aangekund. Ze zou direct zijn ingestort en zou niet de vrouw zijn geworden wiens naam dag en nacht wordt herinnerd door degenen die Hajj en ‘Umrah bij het huis van Allah de verhevene verrichten. Zij herdenken haar elke keer als ze het pure Zamzamwater drinken en tussen de Safaberg en Marwahberg lopen, zoals Hajar op die moeilijke dag deed.

Het laat de moslims beseffen en herinneren dat Allah de Verhevene getuige is en kennis heeft van elk geheim en dat Hij de Verhevene bij een persoon is, waar diegene ook is. Het geloof van de ware Moslimvrouw is puur en helder, en niet bevuild door enige onwetendheid, zelfbedrog of bijgeloof. Haar geloof is gebaseerd op geloof in Allah de Verhevene, de Ene, de Verhevene, de Eeuwige, Die tot alles in staat is, Die controle heeft over de gehele wereld en tot Wie alle dingen terugkeren.

Zeg: “In Wiens handen is de heerschappij over alles? En Hij beschermt en Hij wordt niet beschermd, als jullie het weten.” Zij zullen zeggen: “Aan Allah.” Zeg: “Waarom zijn jullie dan misleid?” (Qor-aan 23:88-89)

De ideale moslimvrouw is geduldig omdat ze weet dat Allah de Verheven met de geduldigen is. Ze is behulpzaam voor haar ouders , haar echtgenoot, haar kinderen etc.. Een voorbeeld hierover is Khadijah (moge Allah tevreden met haar zijn). Ze was de eerst echtgenote van de Profeet (Allah's vrede en zegeningen zij met hem) Ze gaf de voorkeur om met de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) te trouwen nog voor zijn (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) profeetschap.

Toen Jibriel (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) bij de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) in de grot van Hira kwam met de openbaring, ging de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) bleek, angstig en bevend naar huis. Hij zei tegen Khadijah: “Dek me toe, dek me toe.” Nadat zij wist wat er gebeurd was, zei hij tegen haar: “ Ik ben bang Khadijah,.” Khadijah sprak hem moed in en zei: “Bij Allah. Allah zal je nooit een verlies toebrengen. Jij onderhoudt goede banden met verwanten, je bent oprecht, help de zwakken en je bent de gastheer voor je gasten en je helpt de mensen in nood.” (Boekharie)

Khadijah (moge Allah tevreden met haar zijn) was de eerste die in Allah en zijn boodschapper geloofde en die de Islaam aannam. Deze trouwe en liefhebbende vrouw ondersteunde haar echtgenoot, de Profeet (Allah's vrede en zegeningen zij met hem), en hielp hem om de zwaarste soort martelingen en vervolgingen te doorstaan. Zij troosten hem waneer hij afgewezen was of gewond. Toen ze hem (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) een leugenaar noemden, bleef zij hem alleen trouw. Doordat deze ideale moslimvrouw geduldig was en haar echtgenoot (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) steunde en standvastig vertrouwde op haar Schepper. De ware beloning kreeg van Allah de Verhevene in het Paradijs.

Aboe Hoeraira verhaalde dat de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei dat Jibriel tot hem sprak en zei:

“O, profeet van Allah, Khadijah komt naar je toe met een gerecht? (of voedsel of drank), wanneer ze er is, geef haar de Salam (vredesgroet) van Allah en mij, en geef haar de verheugde tijdingen van een huis in het Paradijs gemaakt van Qasab (gouden draden) waarin geen lawaai en verstoring is.” (moeslim)

Het woord Qasab wil zeggen; een paleis van gouden draden met diamanten en juwelen. (Fath al-Bari)

Het is niet verrassend dat de ware Moslimvrouw haar Heer vol overgave aanbidt, omdat ze weet dat ze verplicht is alle bevelen op te volgen, die Allah de verhevene aan elke moslim heeft opgelegd. Zij vervult haar Islamitische taken dus zoals het moet, zonder excuses te maken of een tussenweg te kiezen en onachtzaam te zijn. De ideale moslimvrouw is constant bewust van het scheppingsdoel zoals Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan: “En ik heb de Djinn’s en de mens slechts geschapen om Mij te dienen ! Ik wens geen voorzieningen van hen, en ik wens niet dat zij Mij voeden ! Voorwaar, Allah is de Voorziener, de Bezitter van sterke kracht.” (Soerat Ad dzariyat, ayah 56-58)

De Ideale moslimvrouw gehoorzaamt de bevelen van Allah de Verhevene .

Ze vergeet niet dat ze verplicht is alle religieuze plichten te verrichten, die Allah de verhevene haar bevolen heeft te doen. Op dit punt is haar situatie hetzelfde als die van een man en bestaat er geen verschil tussen hen, behalve een paar regels die speciaal voor mannen of vrouwen gelden. Naast deze uitzonderingen zijn mannen en vrouwen in dezelfde mate verantwoordelijk voor de aanbidding Allah de Verhevene. Allah de Verhevene zegt:

"Voorwaar, de mannen die zich hebben overgegeven (aan Allah) en de vrouwen die zich hebben overgegeven, en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen, en de gehoorzame mannen en de gehoorzame vrouwen, en de waarachtige mannen en de waarachtige vrouwen, en de geduldige mannen en de geduldige vrouwen, en de ootmoedige mannen en de ootmoedige vrouwen, en de bijdragen gevende mannen en de bijdragen gevende vrouwen, en de vastende manen en de vastende vrouwen en de mannen die over hun kuisheid waken en de vrouwen die (daarover) waken, en de mannen die Allah veelvuldig gedenken en de vrouwen die gedenken: Allah heeft voor hen vergeving bereid en een geweldige beloning." (Qor-aan 33:35)

Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig voor Allah de verhevene en moeten beiden aandacht schenken aan Zijn bevelen en verboden. De Moslimvrouw doet dus wat Allah de verhevene haar heeft bevolen en blijft weg van hetgeen Hij verboden heeft. Zij gelooft dat ze zal worden ondervraagd over wat zij in dit leven heeft gedaan.

Zij overschrijdt niet de grenzen die door Allah de verhevene zijn neergelegd en doet geen dingen die haram zijn. En als ze een haram handeling begaat vraagt ze vergiffenis aan haar Rabb met de intentie dat ze het niet meer zal verhalen. Zij streeft altijd de regels van Allah de verhevene en zijn Boodschapper (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) na en accepteert ze, wat er ook gebeurt in haar leven.

De Islamitische geschiedenis staat vol met verhalen over nobele vrouwen die zich altijd aan de regels van Allah de verhevene hielden en er niet van afwijken of naar alternatieven zochten. Een van die verhalen is het verhaal van Khawlah bint Tha’labah en haar echtgenoot Aws ibn al-Samit, verteld door Imam Achmed en Aboe Dawoed en geciteerd door Ibn Kathir in zijn tafsir van het begin van Soerah al-Moejadilah. Khawlah zei:

“Bij Allah de Verhevene, Allah openbaarde het begin van Soerah al-Moejadilah voor mij en Aws ibn al-Samit. Ik was met hem getrouwd en hij was een oude man die slechtgehumeurd was. Op een dag kwam hij binnen en ik haalde een bepaalde kwestie voor de zoveelste keer aan; hij werd boos en zei: “Jij bent voor mij als de achterkant van mijn moeder.” Toen ging hij naar buiten en zat een tijdje op de ontmoetingsplaats bij zijn vrienden. Toen kwam hij terug en wilde de huwelijkse betrekkingen met mij voortzetten. Ik zei: “Geen sprake van! Bij de hand van de Ene in Wiens hand de ziel van Khuwalylah (d.w.z. Khawlah) ligt, jij zal nooit meer krijgen wat je van me wil nadat je hebt gezegd wat je zei, totdat Allah en Zijn Boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zij met hem) uitspraak over ons doen.” Hij probeerde zichzelf aan me op te dringen, maar ik kon hem weerstaan, omdat ik een jonge vrouw was en hij een oude, zwakke man. Ik duwde hem weg, ging naar een van mijn buurvrouwen en leende een mantel van haar en ging naar de Boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zij met hem). Ik zat voor hem, vertelde wat mijn man mij had aangedaan en begon tegen hem te klagen over mijn lijden vanwege het slechte humeur van mijn man. De Boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zij met hem) zei, “O Khuwaylah, jouw neef is een oude man, vrees Allah wat hem betreft.” Ik verliet hem niet totdat de Qor-aan een openbaring over mijn zaak gaf: Hij was bevangen, zoals hij gewoonlijk was wanneer de Qor-aan aan hem geopenbaard werd en toen het voorbij was zei hij: “O Khuwaylah, Allah (de Verhevene) heeft een vers in de Qor-aan geopenbaard over jou en jouw echtgenoot.”

Toen reciteerde hij: "Waarlijk, Allah heeft de woorden gehoord van haar die bij jou twistte over haar echtgenoot en zij klaagt bij Allah. En Allah hoorde het gesprek van jullie beiden aan. En Allah is Alhorend, Alziend. Degenen onder jullie die de Zhihar uitspreken over hun vrouwen: zij zijn niet hun moeders, hun moeders zijn slechts degenen die hen gebaard hebben. En voorwaar, zij spreken zeker een verwerpelijk en bedrieglijk woord. En voorwaar, Allah is zeker Berouwaanvaardend, Vergevensgezind. En degenen die de Zhihar uitspreken over hun vrouwen en daarna willen terugkomen op wat zij zeiden: zij moeten dan een slaaf vrijkopen, voordat zij elkaar aanraken (geslachtsgemeenschap hebben). Dat is waartoe jullie onderricht worden. En Allah is Alziende over wat jullie doen. En wie daartoe geen mogelijkheid vindt (moet) dan gedurende twee opeenvolgende maanden vasten, voordat zij elkaar aanraken. En wie daartoe niet in staat is, (moet) dan zestig armen voeden; opdat jullie geloven in Allah en Zijn Boodschapper. En dat zijn de bepalingen van Allah. En voor de ongelovigen is er een pijnlijke bestraffing." (Qor-aan 58:1-4)

22-07-2002, 14:50
Hij zei tegen mij: “Laat hem een slaaf vrijkopen.” Ik zei: “O boodschapper van Allah, hij heeft de middelen niet om dat te doen.” Hij zei: “Laat hem dan twee opeenvolgende maanden vasten.” Ik zei: “Bij Allah de Verhevene , hij is een oude man, hij is niet in staat om dat te doen.” Hij zei: “Laat hem dan zestig arme mensen voeden met een wasq (de hoeveelheid fruit die een dadelpalm voortbrengt in een seizoen) dadels. Ik zei: “O Boodschapper van Allah de Verhevene, hij heeft er niet zoveel.” Hij zei: “Dan zullen wij hem helpen met een faraq (ongeveer gelijk aan 60 kilogram) dadels. Ik zei: “En ik zal hem helpen met nog een faraq, O Boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zij met hem).” Hij zei: “Jij hebt rechtmatig en goed gehandeld. Ga en geef het aan liefdadigheid namens hem en zorg dan goed voor jouw neef.” En ik deed het.

Khawlah bint Tha’labah kon niet een moment langer bij haar man blijven nadat hij de zhihar (dit was een vorm van scheiding in de tijd van de jahiliyyah) tegen haar had uitgesproken, totdat ze de zaak aan de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) had vermeld, zodat ze zou weten hoe Allah tussen haar en haar man zou oordelen. Ze had niet eens gepaste kleding waarmee ze naar buiten kon gaan en voor de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) kon verschijnen, dus leende ze een gewaad van een van haar buren en haastte zich naar de Profeet (Allah's vrede en zegeningen zij met hem), zodat ze kon horen hoe Allah over hen oordeelde en dit kon opvolgen.

Gehoorzaamheid aan Allah de Verhevene en Zijn Boodschapper is veel belangrijker dan de eigen bevliegingen en verlangens; het komt voor plezier en individuele keuzes. Zaynab bint Jahsh (Moge Allah tevreden met haar zijn) gaf het beste voorbeeld van gehoorzaamheid aan het bevel van Allah en Zijn Boodschapper toen hij haar vroeg om in te stemmen met het huwelijk met zijn bevrijde slaaf en geadopteerde zoon, Zaid ibn Harithah. Dit huwelijk diende twee wetgevende doelen:

Om algehele gelijkwaardigheid tussen mensen te bereiken: De mooie, nobele vrouw van de Qoeraisj, afstammeling van de zonen van ‘Abdu Shams en de nicht van de Profeet, trouwde met een bevrijde slaaf. Bevrijde slaven waren van een lagere klassen dan de nobele; de verschillen tussen de twee klassen waren zelfs zo groot en zo diepgaand dat niets er een eind aan kon maken, behalve een doorslaggevende, publieke daad van de Profeet, welk de Moslimgemeenschap als een voorbeeld moest nemen. Hierdoor werden deze hindernissen omver geworpen en werden mensen slecht als superieur beschouwd vanwege hun niveau van taqwa.

Om de gewoontes met betrekking tot adoptie af te schaffen, die wijdverspreid waren in de tijd van de jahiliyah. Vandaar trouwde de Profeet (Allah's vrede en zegeningen zij met hem) met Zaynab, nadat ze was gescheiden van zijn geadopteerde zoon Zaid, om in praktijk te laten zien dat als Zaid zijn echte zoon was geweest, Allah de verhevene hem niet in de Qor-aan zou hebben bevolen om met Zaynab te trouwen.

De keuze viel op Zaynab, de nicht van de Profeet (Allah's vrede en zegeningen zij met hem). Toen hij haar uitkoos als vrouw van Zaid ibn Harithah, had ze een afkeer van het idee, en zei: “O Boodschapper van Allah de verhevene, Ik zal nooit met hem trouwen, aangezien ik een nobele vrouw van de stam van ‘Abdu Shams ben.” De Profeet (Allah's vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde kalm maar volhardend: “Je moet met hem trouwen.” Toen zij hierover aan het discussieren waren, openbaarde Allah de verhevene aan Zijn Boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zij met hem):

En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. En wie Allah en Zijn Boodschapper niet gehoorzaamt: waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling. (Qor-aan 33:36)

Toen accepteerde Zaynab het bevel van Allah de verhevene Zijn Boodschapper en zei: “Ik zal Allah en Zijn Boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zij met hem) niet ongehoorzaam zijn en ik zal mezelf ten huwelijk aan hem geven.

De verschillen tussen Zaynab en Zaid leidde echter tot een scheiding. Toen de ‘iddah van Zaynab voorbij was, openbaarde Allah de volgende Aayah:

En (gedenk) toen jij (O Mohammed) zei tot degene die door Allah begenadigd was en aan wie jij genade had gegeven: “hou jouw echtgenoten bij jou en vrees Allah.” Toen jij in je hart verborgen hield wat Allah openbaar wilde maken, en jij de mensen vreesde, terwijl Allah er meer recht op had dat je Hem vreesde.

Toen Zaid geen behoefte meer aan haar had, toen hebben Wij jou met haar gehuwd, zodat er voor de gelovigen geen belemmering zou bestaan met betrekking tot de (voormalige) vrouwen van hun aangenomen kinderen, wanneer zij geen behoefte meer aan hen hebben. En het bevel van Allah wordt uitgevoerd. (Qor-aan 33:37)

De Profeet (Allah's vrede en zegeningen zij met hem) reciteerde deze Aayah lachend en zei toen: “Wie zal er naar Zaynab gaan om haar het goede nieuws te brengen dat Allah mijn huwelijk met haar vanuit de hemel heeft geregeld?”

Het was alsof Allah Zaynab beloonde voor haar absolute gehoorzaamheid aan Allah en Zijn Boodschapper. Zij had zich bij hun beslissing neergelegd om Zaid te trouwen en vervolgens werd ze de vrouw van de Profeet (Allah's vrede en zegeningen zij met hem) op bevel van Allah in verzen die Moslims tot aan het einde van tijd zullen reciteren, wanneer zij Allah aanbidden door de Qor-aan te reciteren. Deze eer werd alleen aan Zaynab geschonken en zij was uniek ten opzichte van de andere vrouwen van de Profeet. Ze was trots op de gunst die Allah haar had geschonken en schepte vaak op tegen de andere vrouwen van de Profeet en zei dan: “Jullie huwelijk is door jullie familie geregeld, maar Allah heeft mijn huwelijk van boven de zeven hemelen geregeld”.

De ideale moslimvrouw met een onverwoestbaar geloof in Allah de Verhevene gaan niet op de knieën voor kritiek en spotternij

Wanneer de ideale moslimvrouw de islamitische bekleding (Hijaab) draagt, zullen de meeste mensen spotten, haar ideeën belachelijk maken, uitlachen om haar waarden maar dit moet het hart van de gelovige vrouw niet verzwakken. Alleen wanneer ze een sterk geloof en vertrouwen in Allah de verhevene hebben, kunnen kritiek en spotternij haar standvastigheid niet aantasten. De ideale moslimvrouw moet vasthouden aan nobele levenswijze en kledingstijl alsof het een kostbare steen is in een ‘samenleving die verstoken is van religie, van karakter, van hoge waarden, van edele manieren en alles wat schoon, zuiver en mooi is. Voor een gelovige die zich totaal overgeeft aan de Leiding van Allah, zijn Schepper, betekent dit onvermijdelijk dat zij bespot of kritiek word. Zoals de gelovige vrouw ook zal beseffen dat het ook overkomen is bij boodschappers van Allah de verhevene en de enkelingen die hen volgden en in Allah de verhevene geloofden.

Allah de Alhorende , de Alziende heeft hierover ook deze Vers in de Qor-aan vermeldt: “En voorzeker, Wij weten dat jouw borst benauwd is wegens wat zij zeggen. Maar verheerlijk uw heer met de Lof die Hem toekomt en behoor tot hen die zich neerknielen.” (Soerat Al Hidjr: 97,98)


De ideale moslimvrouw weet dat haar overgave aan Allah de Verhevene heel duidelijk en zichtbaar, merkbaar is door middel van haar lichaamsbedekking.

Doordat de gelovige vrouw haar islamitische levenswijze hoog houdt die lijnrecht tegenover die van de ontkenners (al kaafiroen) staat, menen zij dat de gelovige vrouw geen vrijheid heeft. Maar de ideale moslimvrouw neemt precies het tegenovergestelde standpunt in.

Voor haar is overgave aan de Enige, Ware Allah juist de ware vrijheid en overwinning. Het geeft haar juist de rust en een doel in haar leven.

De weg naar Allah de Verhevene kan voor de gelovige moslimvrouw veranderingen in haar leefomgeving teweeg brengen; zoals; aantasting van haar eer, verlies van vrienden, ontslag van werk, verlies van (warm) contact met de familie. Allah de Verheven benoemt hierover in de Qor-aan: "Als zij zich dan afwenden, zeg dan: “Allah is mij voldoende, geen god is er dan Hij, op Hem vertrouw ik, en Hij is de heer van de geweldige Troon.” (Soerat At Taubah: 129)

Ondanks alle moeilijkheden en al het verdriet is het hart van de gelovige vrouw geduldige, standvastig en tevreden. En ze weet dat al haar strijden op Allah’s Weg voordeel zal verschaffen in dit leven en het volgende, en dat ze slecht strijdt voor haarzelf

“En wie (voor Allah) strijdt, strijdt slechts voor zichzelf. Voorwaar, Allah is zeker vrij van de behoeften van de werelden.” (Soerat Al Ankaboet: 6)

22-07-2002, 14:52
Profeet Noach (moge Allah tevreden met hem zijn) werd bespot in zijn profeetschap, Allah de verhevene zegt hierover in de Qor-aan: “Vervolgens begon hij (profeet Noach) het schip te bouwen en telkens waneer de vooraanstaanden van zijn volk voorbij kwamen, bespotten zij hem. Hij zei: “Als jullie ons bespotten: Voorwaar, dan zullen wij jullie later bespotten, zoals jullie ons (nu) bespotten.” (Soerat Hoed: 38)

“Voorwaar. De schuldigen lachten gewoonlijk om de gelovigen. En waneer zij aan hen voorbij gingen, knipoogden zij naar elkaar.” (Soerat Al Moethaffifin: 29:30)


“Maar op deze Dag zullen degenen die geloven lachen over de ongelovigen.” (Soerat Al Moethaffifin: 34)
De ideale moslimvrouw kiest voor het juiste pad dat van dwaling is onderscheiden, dat houdt in dat ze alles achter haar moet laten wat niet overeenstemt met de islaam en de islaam als levenswijze aanneemt. De Qor-aan wijst de weg aan en bereidt haar voor om de hindernissen die het leven met zich meebrengt , te overwinnen. "Dit is een volmaakt Boek, waaraan is geen twijfel, een leidraad voor de moettaqoen (diegene met taqwa die Allah gehoorzamen en afhouden van het verbodene)" (2:2). De gelovige vrouw moet naar de woorden van Allah, De Alwijze, luisteren en ze geheel opvolgen zonder uitzondering, zonder trots en zonder uitstel.

Ibn ‘Oemar verhaalt dat de Boodschapper van Allah greep mij bij mijn schouders en zei: ‘Wees in de wereld alsof je een vreemdeling of een reiziger bent.’ Als het avond wordt verwacht dan niet dat het weer ochtend wordt; en als het ochtend wordt, verwacht dan niet dat het avond wordt. Gebruik je gezondheid voordat je ziek bent; en je leven voordat je dood gaat. (Boecharie)

Het geloof van de ideale moslimvrouw moet sterk zijn zodat het ons verheft boven alle kritiek, spotternij, onderdrukking aan onze ego (nafs). Allah de Verheven zegt: “Voelt jullie niet vernederd en treurt niet: en jullie zijn winaars, indien jullie (ware) gelovigen zijn.” (3:139). “Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen zijn voortgebracht, (zolang) jullie tot het goede oproepen en jullie het verwerpelijke verbieden, en jullie in Allah geloven” (3:110).

En voor de gelovigen kan zeker de overwinning behaald worden door middel van de volgende vers van Allah de Verhevene uit de Qor-aan: “Dit zijn de door Allah vast gestelde bepalingen en hij die Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt: Hij(Allah) zal hem het Paradijs binnenleiden, waar onder door de rivieren stromen. Zij zijn eeuwig levenden daarin. En dat is de geweldige overwinning.” (4-13)

22-07-2002, 16:10
http://212.187.75.197/al-islaam/al-islaam/audiovideo/lezingenram/ilyaas/diamant1.ram

http://212.187.75.197/al-islaam/al-islaam/audiovideo/lezingenram/ilyaas/diamant2.ram

22-07-2002, 20:06Citaat:
Origineel gepost door MOELTAJEEMA
Salam alaikum wr wb zuster,

MASHALLAH MASHALLAH MASHALLAH!

Jazaak ALLAH gairan, Alhamdulilah voor onze broeders en zusters die de lezing niet hebben kunnen bijwonen (was mashALLAH)

Zuster, ik hou van je omwille ALLAH swt

Wa salam, Karima
aaaaaaaaah ik ook van jou mijn zuster wa ijaakie ogtie en dajazaak allah o geirin voor het reageren

22-07-2002, 20:23
Wat is de (maatschappelijke en geestelijke) positie van vrouwen in de Islaam?
De Islaam ziet een vrouw, of ze vrijgezelin is of getrouwd, als een individu met haar eigen rechten. Het recht van het hebben van eigendom, het uitgeven van haar bezittingen en het verkrijgen van inkomsten zonder enige voogdijschap over haar (of dat haar vader is of echtgenoot of iemand anders). Zij heeft het recht om te kopen en te verkopen, giften en liefdadigheid te geven, dus ze mag haar geld uitgeven hoe zij het zelf wenst. Een bruidsschat wordt door de bruidegom aan de bruid gegeven voor haar persoonlijk gebruik en ze houdt haar eigen familie naam in plaats van die van haar echtgenootnaam aan te nemen.

De Islaam moedigt de echtgenoot aan zijn vrouw goed te behandelen, zoals de Profeet Muhammad heeft gezegd: {De beste onder jullie zijn degenen die het beste zijn tegenover hun vrouwen.} 1

Moeders worden in de Islaam zeer geëerd. De Islaam beveelt aan hen op de beste manier te behandelen: Er kwam een man bij de Profeet Muhammad en zei: "O Boodschapper van Allaah ! Wie heeft het meest recht op mijn gezelschap?". De Profeet zei: {Je moeder.} De man zei: "En daarna?" De Profeet zei: {Dan je moeder.} De man vroeg weer: "En dan." De Profeet zei: {Dan je moeder.} De man vroeg weer: "En dan." De Profeet zei: {Dan je vader.} 2
--------------------------------------------------------------------------------

Voetnoten:

Overgeleverd in Ibn-i Maadjah, #1977 en Tirmithie, #3895.
Overgeleverd in Sahieh Muslim, #2548 en Sahieh al-Bukhaarie, #5971

22-07-2002, 20:33
Vrouwen met een onverwoestbaar geloof in God
gaan niet op de knieen voor kritiek en spotternij
Mijn beste zusters, wees standvastig!
Triomf is niet beperkt tot onmiddelijke overwinning.


Wanneer wij vrouwen het kleed van godvrucht (hidjaab) dragen, zullen de meeste mensen spotten, onze ideeen belachelijk maken, lachen om onze waarden maar dit moet het hart van de gelovige niet verzwakken. Alleen wanneer we een sterk geloof en vertrouwen in Allaah hebben, kunnen kritiek en spotternij onze kracht van vastberadenheid niet aantasten. Wij vrouwen moeten vasthouden aan onze nobele levenswijze en kledingstijl alsof het een kostbare steen is in een ‘samen'leving die verstoken is van religie, van karakter, van hoge waarden, van edele manieren en alles wat schoon, zuiver en mooi is. Voor elk gelovend individu dat zich totaal overgeeft aan de Leiding van Allaah, zijn Schepper, betekent dit onvermijdelijk en onafwendbaar dat hij/zij ondervraagd (ofwel: met verachting bespot) zal worden zoals gebeurde bij al Zijn boodschappers en de enkelingen die hen volgden en in Allaah geloofden.

De Goddelijke boodschap die zij verkondigden, was precies tegenovergesteld aan alle dingen waar de mensen naar streven en DAT behaagt hun zielen niet. Zulke mensen bedrijven spotternij om degenen die zich overgeven aan De Ene, Ware God (in het Arabisch: moslims) te ontmoedigen en anderen ervan te weerhouden naar de Waarheid te luisteren en tegen de gelovigen op te zetten. "Wij (Allaah) weten inderdaad dat uw boezem benauwd wordt vanwege hetgeen zij zeggen, maar verheerlijk uw Heer met de lof die Hem toekomt en behoor tot degenen die zich ter aarde werpen" (Qor'aan 15:98).

We kunnen waarnemen dat met name de gelovige vrouwen en hun status bekritiseerd en belachelijk gemaakt worden. Wij, zusters in Het Geloof, zijn immers de religieuze vaandeldragers doordat wij onze overgave aan God heel duidelijk zichtbaar, merkbaar en levend houden door middel van het kleed van godvrezendheid (hidjaab), het waarborgen van de heiligheid van de funktie van de vrouw als ziel van de gemeenschap en grondige studie van de bronnen naar het pad van Overgave: Qor'aan en hadieth (overleveringen van profeet Moehammad). Zei de profeet (s.a.w., moge Allaah hem prijzen en vrede schenken) niet: "Het onderwijzen van een vrouw is het onderwijzen van een volk, van een natie." En DIT geheel werkt bij velen allergisch!

Doordat wij een levenswijze hoog houden die lijnrecht tegenover die van de ontkenners (al kaafiroen) staat, menen zij dat wij geen vrijheid hebben. Wij, nemen precies het tegenovergestelde standpunt in. Voor ons is overgave aan De Ene, Ware God (in het Arabisch: Islaam) bevrijdend. We vinden onze zingeving erin, ontlenen onze inspiratie eraan. De boodschap van bevrijding, weg uit ellende, is voor ons een houvast, een belofte, een kracht waaraan we ons kunnen optrekken.

Zo smeekt een gelovige in elk gebed aan Allaah, zijn Onderhouder: "Leid ons op het rechte pad. Het pad van degenen aan wie Gij Uw gunsten hebt geschonken," (Qor'aan 1:6+7) ofwel: het pad van de profeten. De rest van de Qor'aan is het antwoord op dit smeekgebed. De weg naar de heilige Qor'aan, de laatste Roep van God - die nu gericht is tot de gehele mensheid - is het rechte pad. Elk hoofdstuk is een fontein van rijkdom dat onophoudelijk stroomt: "Voorwaar, Wij (Allaah) hebben u in overvloed het goede gegeven. Bid daarom tot uw Heer en offer" (108:1+2). "Als het een onmiddelijke winst en een korte reis was geweest, zouden zij u zeker zijn gevolgd, maar de vermoeiende reis scheen hen te lang" (9:42).

De weg naar Allaah is eenzaam en niet winstgevend op de korte termijn maar kan ondermeer betekenen: vrees, aantasting van onze eer, schorsing van school, ontslag van de werkgever, verlies van ‘vrienden', verlies van (warm) contact met familie... Als zij zich dan afwenden, zeg dan: "Allaah is mij voldoende. Er is geen god naast Hem. Op Hem vertrouw ik want Hij is de Heer van de grote heerschappij" (9:128). Ondanks alle moeilijkheden en al het verdriet is het hart van de gelovige tevreden, hoewel hij zijn leven kan doorbrengen zonder uiterlijk succes. Triomf is niet beperkt tot onmiddelijke overwinning, dit is maar een van de vele vormen van triomf. "Voorzeker, Allaah heeft van de gelovigen hun levens en bezittingen gekocht in ruil voor het Paradijs ... een onfeilbare belofte in de Torah, en de Indjiel (Evangelie) en de Qor'aan"... (9:110). "Zoekt hulp door geduld en gebed; dit is inderdaad moeilijk behalve voor degenen die zich nederig onderwerpen (aan Allaah)" (2:45). "...En wie is getrouwer aan zijn belofte dan Allaah?... (9:110):

"Vervolgens begon hij (profeet Noach) de ark te bouwen en telkens wanneer leiders van zijn volk hem voorbijgingen spotten zij met hem. Hij zei: "Hoewel gij nu met ons spot, toch zullen wij (op onze beurt) spotten met u, zoals gij met ons doet. Spoedig zult gij weten over wie het is dat een vernederende straf zal komen en op wie een blijvende bestraffing zal neerdalen." (Heilige Qor'aan 11:38 en 39)

"Maar er kwam nooit een boodschapper tot hen of zij bespotten hem. Zij geloven er niet in, hoewel er het voorbeeld der vroegere volkeren is geweest." (Heilige Qor'aan 15:11 en 13)

"Telkens als een boodschapper tot u kwam met hetgeen uw ziel niet behaagde, hebt gij zich hooghartig gedragen." (Heilige Qor'aan 2:87)

"Waarlijk, de schuldigen lachten gewoonlijk om de gelovigen, en wanneer zij hen voorbijgingen, knipoogden zij tegen elkander." (Heilige Qor'aan 83:29)

Onbreekbaar
Mijn beste zusters, kiezen voor het juiste pad dat van dwaling is onderscheiden, houdt in dat we alles achter ons laten en ons richten op iets nieuws en onbekends. De Qor'aan wijst de weg aan en bereidt ons voor om de hindernissen die het leven voor ons in petto heeft, te overwinnen. "Dit is een volmaakt Boek, daaraan is geen twijfel, een leidraad voor de godvruchtigen" (2:2). En heeft Allaah's laatste boodschapper Moehammad (de veel geprezene) ons in dit smeekgebed geen sterk houvast gegeven dat onbreekbaar is?: "...Diegene die wordt geleid door Allaah; er is niemand die hem kan misleiden en diegene die afdwaalt; er is niemand die hem kan leiden..." Daarom moeten wij naar de woorden van Allaah, De Al-Wijze, luisteren en ze geheel opvolgen zonder uitzondering, zonder trots en zonder uitstel. Doe je eigen ziel daarbij geen onrecht aan door jezelf voor de gek te houden. Wees alsjeblieft heel eerlijk tegen jezelf.

Profeet Moehammad (s.a.w.) confronteert ons met onze houding:
"Het geloof is niet gebaseerd op verwachting, maar op hetgeen het hart vervuld en hetgeen blijkt uit daden. Er zijn mensen bedrogen uitgekomen door hun verwachtingen tot zij het aardse leven verlieten zonder goede daden (hassanaat). Zij hadden gezegd: ‘Wij hebben vertrouwen in Allaah'... leugenaars, als ze vertrouwen hadden, dan hadden ze hun plicht goed moeten vervullen."

En Allaah, De Al-Doorziende, houdt ons een spiegel voor en zegt: "...En wanneer tot hen gezegd wordt: ‘Komt tot wat Allaah heeft geopenbaard en tot de boodschapper', dan ziet gij de huichelaars vol afschuw hun gezicht van u afwenden" (4:61). "...Gelooft gij dan slechts in een gedeelte van Het Boek en verwerpt gij de rest?... (2:85)

Overwinning
Mijn beste zusters, het geloof in de harten van de gelovigen moet sterk zijn zodat het ons verheft boven alle kritiek, spotternij, onderdrukking en slavernij aan onze ego (nafs). "Verslapt noch treurt; gij zult zeker overwinnaar worden, indien gij gelovig blijft" (3:140). Deze overwinning wordt niet alleen behaald door geduld en standvastigheid maar ook door het gevoel van superioriteit van het geloof. Wordt je nagestaard omdat je hidjaab draagt? Nou en! Laat ze maar kijken dan zien ze tenminste hoe het moet! "Gij (moslims) zijt de beste gemeenschap die voor de mensheid (ter lering) is voortgebracht" (3:110). En laat hen de vastberadenheid in je vinden van iemand die een doel voor ogen heeft "...en weet dat Allaah met de godvruchtigen is" (9:122). Recht je rug; een goede houding is net zo belangrijk als een goede instelling. En als de gelovige vrouw vanuit haar hoogte met medelijden en sympathie naar de dwalende mensheid kijkt, met haar hulpeloosheid en fouten dan ervaart zij niets anders in haar hart dan een gevoel van triomf over de fouten en de domheden. "...Verheugt u daarom in de verbintenis die gij met Hem hebt gesloten. En dat is de grote zegepraal" (9:110).

Pagina's : [1] 2