Bekijk volle/desktop versie : Paradijs en de Hel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!14-07-2002, 19:00
Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

Allerliefste zusters en broeders!!!! Alsjeblieft leeeeeest dit goed,inschaallah!
MOge ALlah soebhanahoe wa ta3ala ons laten behoren tot deParadijs bewoners en ons behoeden voor de straf van de Hel. Amieeeeeeeeen!
Yarabie el3alamien!!!!!
Oh lieve zusters en broederse Dunja is tijdelijk en ALagiera dat is waar we het allemaal voor doen inschaallah!!!! Dunja stelt nietssssssssss voor vergeleken met Djenna!!!!!!!!!!!!!!!! Allah vraag Allah swt om vergiffenis en om genade, Smeeeeeeeeeeek nu je nog kan, doe dua doe de soennah gebeden nu je nog kan!!!!!!!!! ALlah aalsjeblieft sta op voor salaat Fadjr oooh zusters en broeders het is zoooo belangrijk!!!!!
MOge Allah swt ons leiden tot een sterke Umah inschaallah!!!!!!
Leest het volgenede oooooh broeders en zusters, en stel uw harten open voor de waarhedi de enige waarheid!!!!!!!!!
Liefs jullie zuster fi dien!!!!!!!
(Mochten jullie iets nodig hebben of wat dan ook, ik ben jullie zuster die voor julliei klaar staat inschaallah!!!!!!!!)

De plaats van het Paradijs en de plaats van de Hel

De plaats van het Paradijs
Allah zegt hierover in de Qor’aan:
Nee, voorwaar, het boek van de deugdzame is zeker in ‘Illiyyien.En wat doet jou weten wat ‘Illiyyien’ is. (83:18-19)
Ibn Abbas zei: Illiyyien is het Paradijs, het is boven de zevende hemel onder de troon van Allah
De plaats van de hel
Allah zegt hierover in de Qor’aan;
Nee, voorwaar, het boek van de zondigen is in Siddjien. En wat doet jou weten wat Siddjien is..(83:7-8)
Siddjien betekent: een gevangenis die eeuwig duurt; en er bestraffingen plaatsvindt. De plaats ervan is onder de zeven aardoppervlakken. Terwijl Het Paradijs daartegenover boven de zevende hemel. (Ibn kathier)

De poorten van het Paradijs en de poorten van de Hel
Het Paradijs heeft 8 poorten:
Omar ibn Khattab verhaalde dat de profeet(vzmh) zeiegene die met volledige overtuiging zegt: Ik getuig dat er geen andere god dan Allah is en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is. Dan zal de poorten voor hem worden geopend en hij heeft de keus om iedere poort binnen te treden. (Moeslim)
Er is een hadieth(overlevering) dat zegt:
De afstand tussen twee poorten van het Paradijs heeft de afstand van 40 jaar reizen. De dag zal komen dat het overbevolkt zal zijn met mensen.(moeslim)
Sahl Ibn Sa’d verhaalde dat de profeet(vzmh) zei:Er zijn acht poorten van het Paradijs, één poort is genoemd ar-Rayyan. En de mensen die hebben gevast mogen erin. (Boecharie)
De poorten van de Hel
De Hel heeft 7 poorten.
Allah zegt hierover in de Qor’aan:
En voorwaar, de Hel is aan hen allen zeker toegezegd. Zij heeft zeven poorten. Aan iedere poort is een deel van hen toegewezen. (15:43:44)
De poorten van de Hel zullen worden geopend zodra de toegewezen Helbewoners er voor zijn.
Allah zegt hierover in de Qor’aan:
En degene die ongelovig waren zullen in groepen naar de hel gevoerd worden.Totdat waneer zij bij haar zijn aangekomen, haar poorten geopend zullen worden en haar bewakers tot hen zullen zeggen: "Zijn er geen boodschappers van jullie volk tot jullie gekomen, die jullie de Verzen van jullie Heer hebben voorgedragen en die jullie hebben gewaarschuwd voor deze Dag voor jullie"? Zij zullen zeggen: "Welzeker, maar het woord van de bestraffing is bewaarheid voor de ongelovigen. (39:71)
Zodra de Helbewoners in de Hel worden geleid zullen de poorten zich sluiten en er zullen geen uitgangen zijn.
Allah zegt in de Qor’aan:
En degenen die niet in Onze Verzen geloven: zij zijn degenen die de mensen van de linkerzijde zijn. Over hen is een omhullend vuur(de Hel). (90:19-20
De eerste Paradijsbewoners
Degene die als eerste het Paradijs mag binnentreden is de profeet Mohammed(vzmh).
Anas verhaalde dat de profeet(vzmh) zei:
Ik zal gaan naar de poort van het Paradijs op de Dag Des Oordeels en vraag toestemming om naar binnen te gaan, de Bewaker zal zeggen: "Wie bent U"? Waarop ik zal antwoorden dat ik Mohammed ben. De bewaker zal zeggen: mij is de opdracht gegeven om voor niemand als eerste de poort te openen behalve voor U. (Moeslim)
De oemmah(gemeenschap) van mohammed(vzmh) zal de laatste gelovige oemmah op de aarde zijn en de eerste gemeenschap voor de beoordeling op de Dag des Oordeels.
De profeet(vzmh) zei hierover:
Wij zijn de laatste en de eerste op de Dag des Oordeels en wij zijn de eerste oemmah(gemeenschap) die het Paradijs mag betreden. (gedeelte Moeslim)
De arme, gelovige mensen zullen het Paradijs eerder binnentreden dan de rijke, gelovige mensen.
Abdullah ibn Amr verhaalde dat de profeet(vzmh)zei: De arme mensen zullen 40 jaar eerder het Paradijs binnentreden dan de rijke mensen op de Dag des Oordeels. (Moeslim)
De eerste die beoordeeld worden op de Dag des Oordeels.
Aboe Hoerairah verhaalde dat de profeet(vzmh) zei:
"De eerste onder de mensen tegen wie het oordeel wordt uitgesproken op de Dag des Oordeels zal een man zijn, die als martelaar gestorven is, Hij zal voor Allah geleid worden en Allah zal Zijn gunsten aan hem bekend maken en hij zal ze erkennen. (De Almachtige) zal dan zeggen: "En wat heb je er meegedaan? Hij zal zeggen: "Ik heb voor U gevochten tot ik als martelaar stierf." Allah zal dan zeggen: "je hebt gelogen. Je vocht slechts, dat er (van jou) gezegd zou worden: "Hij is moedig." En zo werd het gezegd. Dan zal het bevolen worden dat hij op zijn gezicht voort gesleurd wordt, tot hij in de Hel geworpen wordt. Dan zal een man komen die(religieuze) kennis heeft vergaard en onderwezen en die gewend was om de Qor’aan te reciteren. Hij zal voor Allah gebracht worden en die zal Zijn gunsten aan hem bekend maken en hij zal ze erkennen. (De Almachtige) zal zeggen: "En wat heb je er meegedaan?Hij zal antwoorden: "Ik heb (religieuze) kennis vergaard en onderwees deze en ik heb voor U de Qor’aan gereciteerd. Allah zal zeggen: "Je liegt. Je hebt alleen (religieuze) kennis vergaard, zodat er (van jou) gezegd zou worden: "Hij is een geleerde, en je hebt de Qor’aan gelezen zodat er (van jou) gezegd zou worden: "Hij is een recitant." En zo wordt het gezegd. Dan zal er bevolen worden dat hij op zijn gezicht wordt voort gesleurd tot hij in de Hel geworpen wordt. Dan komt er een man, die Allah rijk heeft gemaakt en aan Hij allerlei soorten dingen heeft gegeven. Hij zal voor Allah geleid worden en Hij zal hem Zijn gunsten tonen, die hij zal erkennen, (De Almachtige) zal zeggen: "En wat heb je ermee gedaan?" Hij zal zeggen: "Ik heb geen gelegenheid voorbij laten gaan, om geld uit te geven omwille van Uw zaak zoals U dat wenste." Hij zal zeggen: "Je liegt. Je hebt dat alleen maar gedaan opdat men zou zeggen: "hij is vrijgevig." En zo is het gezegd. Dan zal er bevolen worden dat hij dat hij op zij gezicht wordt voort gesleurd tot hij in de Hel geworpen wordt. (moeslim)

14-07-2002, 19:02


De groet van het Paradijs en de groet van de Hel.
De groet van het Paradijs Allah zegt in de Qor’aan hoe de groet zal zijn in het Paradijs onder de bewoners.
Voorwaar, degenen die geloven en goede werken verrichten, hun Heer zal hen leiden vanwege hun geloof, (naar de plaats) waar onder door de rivieren stromen in de Tuinen van gelukzaligheid (het Paradijs).
Zij smeken daarin: "Soebhanaka Allahoema," (Heilig bent U, O Allah), en hun begroeting daarin is: "Salam!" (Vrede, veiligheid). En hun laatste smeekbede is: "Alhamdoe lillahi Rabbil Alamin!" (Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. (10:9-10)
De groet van de Hel
De Helbewoners zullen zeker niet de vredesgroet krijgen hun eindbestemming zal zeker niet vredig en veilig zijn.
Allah zegt in de Qor’aan:
"Zo is het. En voorwaar, voor de overtreders is er zeker de slechtste plaats van terugkeer. De Hel, daarin zullen zij binnentreden en dat is de slechtste rustplaats.Zo is het, Laten zij hem(de bestraffing) proeven: kokend water en etter. En andere, daarop lijkende soorten. Dit is een groep die samen met jullie binnenstroomt. Er is geen welkom voor hen. Voorwaar, zij treden de Hel binnen. Zij (hun volgelingen zullen) zeggen: "Nee, juist voor jullie is er geen welkom, jullie zijn het die dit over ons hebben gebracht. "Dat is dan de slechtste bestemming.(38:55 t/m 60)
De meeste Paradijsbewoners en de meeste HelbewonersDe meeste paradijsbewoners zullen zijn:
A: De Oemah van de Profeet mohammed(vzmh):
Allah zegt over de oemmah van de profeet(vzmh) in de Qor"aan: Jullie zij de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht, zolang jullie tot het goede oproepen en het slechte verbieden, en jullie in Allah geloven.
B: de vrouwen
Waneer alleen de aardse vrouwen in het Paradijs zijn , zijn ze in de minderheid.
De meeste vrouwen zullen in Het Paradijs zijn alleen waneer de Houris( De Paradijse vrouwen erbij zijn.
De profeet(vzmh) zei hierover: "Het gezicht van de eerste die het Paradijs zullen betreden zal schitteren als het licht van de volle maan. Het gezicht van degenen die na hen het Paradijs betreden zal schitteren als de felst schitterende planeet in het heelal. Een ieder die het Paradijs zal betreden zal twee vrouwen hebben. Het merg van hun been zal onder hun huid te zien zijn, niemand zal in het Paradijs ongehuwd zijn.(Moeslim & Boecharie)
C: De arme
Een deel van de Paradijsbewoners zijn de arme
Imran Ibn Hoesain verhaalde dat de profeet(vzmh) zei:
Ik zag het Paradijs waarvan de meeste bewoners de armen waren en ik zag de Hel waarvan de meeste bewoners vrouwen waren. (Boecharie)
De meeste Helbewoners
A: De zondenaren
De mensen waarvan de weegschaal met slechte daden zwaarder weegt dan de weegschaal met goede daden.
Allah zegt hierover in de Qor’aan: Welzeker, degenen die slechte daden verrichten, en door hun zonden omsloten zijn, degenen dan, zijn de bewoners van de Hel. Ze zijn daarin eeuwig levenden. (2:81)
B: De vrouwen
De meeste Helbewoners zullen vrouwen zijn;
De profeet(vzmh) zei hierover:
Abdullah Ibn Omar verhaaldedat de profeet(vzmh) zei: "O vrouwen doe aan liefdadigheid en vraag om Allah’s vergeving. Ik heb gezien dat jullie de meeste Helbewoners zijn. Een vrouw vroeg: waarom O’ Profeet van Allah(vzmh) zijn wij de meeste in de Hel? Waarop hij antwoordt: jullie gebruiken te vaak slechte woorden en jullie zijn te vaak ondankbaar tegen jullie partners. (Boecharie&Moeslim)
De kleding van de Paradijsbewoners en de kleding van de Helbewoners
Elke plaats heeft weer zijn eigen kledingdracht voor het Paradijs en de Hel.
Allah zegt over de kleding van het Paradijs In de Qor’aan:Voorwaar, degenen die geloven en goede werken verrichten: voorwaar, Wij zullen de beloning van wie een goed werk verricht niet verloren doen gaan.
Zij zijn degenen voor wie er de Tuinen van Adn(het Paradijs) zijn, waar onder door de rivieren stromen, zij zullen er in versierd worden met kettingen van goud en zij dragen groene gewaden van zijde en brokaat ª, er in leunend op kussens. De beste beloning en de beste verblijfplaats.(18:30-31)
A: brokaat: zware zijden stof met zilver of goud draad of met opgewerkte gouden en zilveren bloemen enz.
Voorwaar, Allah zal degenen die geloven en goede daden verrichten de Tuinen(het Paradijs) binnen doen gaan, waar de rivieren onder door stromen. Daarin zullen zij gesierd worden met gouden armbanden en parels en hun kleding erin is van zijde.(22:23)
De kleding van de Helbewoners
(Moge Allah ons hiervoor beschermen)
Allah zegt over de kleding van de Hel in de Qor’aan:
En jij zal de misdadigers(de ongelovigen in Allah) zien, bijeengebonden in ketenen. Hun kleding zal van teer zijn. (14:49-50)
Dit zij twee tegenstanders(gelovigen en ongelovigen) die over hun Heer twisten. Voor degenen die niet geloven zullen daarom gewaden uit vuur gesneden worden, van boven hun hoofd zal kokend water worden uitgegoten.
Wat zich in hun buiken bevindt zal erdoor smelten en (ook) de huiden.(22:19-20)
De tapijten van het Paradijs.
Allah zegt hierover in de Qor’aan:
En uitgerolde tapijten. (88-16)
Leunend op groene kussens en op prachtige tapijten. (55-76)
Leunend op tapijten van brokaat aan hun binnenzijden en (de vruchten) van beide Tuinen hangen binnen handbereik.(55-54)
De tapijten van de Hel
Allah zegt hierover in de Qor’aan:
Er zullen voor hen lagen van vuur zijn en onder hen lagen. Zo maakt Allah Zijn dienaren daarmee bevreesd. O Mijn dienaren, Vreest Mij daarom. (39:16)
Voor de Helbewoners zijn de lagen vuur de tapijten.
Voedsel in het Paradijs
Allah zegt hierover in de Qor’aan
Voorwaar de Moettaqoen(Godvrezende) bevinden zich in Tuinen en in genietingen. (52:17)
(Er wordt gezegd "Eet en drinkt smakelijk wegens wat jullie hebben verrichten. (52:19)
En Wij geven hun vruchten en vlees, van welke soort zijn wensen.(52:22)
Voedsel van de Hel
Allah zegt hierover in de Qor’aan:
Voorwaar, de Zaqqoem-boom. Voedsel van de zondenaar. Als kokende olie dat in de buiken kookt. Als kokend heet water.(44-43t/m46)
Daarna zullen jullie, O dwalende, ontkenners(van de Dag des Oordeels). Zeker van de Zaqqoem-boom eten. Dan zullen jullie daarmee de buiken vullen. Daarna zullen jullie er (kokend water) van drinken. (56:51t/m54)
De Zaqqoem-boom is een verschrikkelijke boom in de Hel met een bittere smaak. De Helbewoners eten het met haat en het is moelijk om door te slikken. (Tafsier Boecharie)
Voedsel van de zondenaar(Ta’am el-Athiem) de slecht-doener. (Tafsier Boecharie)
verder staat er in de Qor’aan:
En voedsel dat in de keel blijft steken en een pijnlijke bestraffing. (73:13)
Er is voor hen geen ander voedsel dan van doornen plant. Dat niet dik maakt en de honger niet stilt. (88:6-7)
De doornen plant zal waneer die gedroogd is, het ergste en verschrikkelijkste voedsel zijn. (Tafsier Baghawi)
De drank van het Paradijs
Allah zegt hierover in de Qor’aan:
Voorwaar, de deugdzame zullen drinken uit een beker waarvan de mengdrank van Kafoer (kamfer) is. Een bron waarvan de dienaren van Allah drinken. Zij laten deze overvloedig stromen. (76:5-6)
De betekenis van: drinken uit een beker waarvan de mengdrank van Kafoer is.
Is bekend als een verkoelde drank met een lekkere geur.
(Tafsier Ibn Kathier en Tafsier Al-Baghawi)
De Qor’aan zegt verder:
En onder hen wordt rondgegaan met kruiken van zilver en glazen van kristal. Kristalhelder, van zilver gemaakt, die naar wens schenken.
En daarin wordt er voor hen geschonken uit een beker(van wijn) waarvan de mengdrank gember is. Er bevindt zich daarin een bron die Salsabil genoemd.
(76:15t/m18) (Tafsier ibn Kathier)
Is het(geluk) van het Paradijs dat aan de Moettaqoen(Godvrezende) beloofd is, waarvan rivieren zijn met versblijvend water, en van melk waarvan de smaak niet verandert, en rivieren van Gamr(wijn waarvan je niet dronken wordt), als een genieting voor hen die drinken, en rivieren van zuivere honing, en waarin voor hen allerlei vruchten zijn en vergeving van hun Heer; gelijk (aan de ellende van) hen die eeuwig levenden in de Hel zijn, in wie kokend water wordt gegoten, dat hun ingewanden aan stukken snijden.
(47:15)
De rivier Kauthar is beloofd aan de profeet Mohammed(vzmh)
Abdullah Ibn Amir verhaalde dat de profeet(vzmh) zei:
Mijn rivier is een maand reizen. Het water is witter dan melk, de geur is lekkerder dan musk. De gevulde glazen ervan lijken op sterren in de lucht. Degene die ervan drinkt zal nooit dorstig zijn.
(Boecharie&Moeslim)
De lengte en breedte van de rivier zijn hetzelfde. De lengte is een maand reizen en de breedte is ook een maand reizen.
De drank van de Hel
Allah zegt hierover in de Qor’aan:
En zij(de boodschappers) vroegen om een overwinning en hulp(van Allah), en iedere opstandige geweldenaar(die niet in Allah wilde geloven) verloor. Voor hen(de opstandige geweldenaar) is de hel. En hij zal worden ingegoten met ettervocht. Hij drinkt het slokje voor slokje, en hij kan het bijna niet doorslikken. En de dood komt tot hem van alle kanten, maar hij sterft niet, en voor hem ligt een zware bestraffing. (14:15t/m17)
Ettervocht(Sadied) is een vloeistof dat uit de lichamen van de ongelovigen komt en uit de buiken komt etter en bloed.
(Tafsier Ibn Kathier)
…in wie kokend water wordt ingegoten, dat hun ingewanden dan aan stukken snijdt? (47:15)
…van boven hun hoofden zal kokend water worden uitgegoten. Wat zich in de buiken bevindt zal erdoor smelten en (ook) de huiden. (22:19-20)
Jabar verhaalde dat de profeet(vzmh) zei:
Elke bedwelmende middel is Haram(verboden). Allah heeft een regel voor degene die bedwelmende middelen gebruikt. Diegene zal de modder van Khabal moeten drinken; zij vroegen wat de modder van Khabal is? Hij zei: het zweet van de Helbewoners of de etter van hen.(Moeslim, Tirmidhi en Aboe Dawoed)

14-07-2002, 19:04
De Paleizen van de Paradijsbewoners en de verblijfplaatsen van de Helbewoners

De Paleizen; de Tenten en de Woningen van de Paradijsbewoners
Allah zegt hierover in de Qor’aanMaar degenen die hun Heer vreesden; voor hen zijn er woningen waarboven (nog andere) woningen zijn gebouwd, waar onder door de rivieren stromen. Als een belofte van Allah want Allah breekt de belofte niet. (39:20)
Ibn Kathier legde uit: Hoge woningen waarboven andere woningen zijn gebouwd, ze zijn stevig gebouwd en versierd. (Tafsier Ibn Kathier)
Aboe Malik Al-Asha’ari verhaalde dat de profeet(vzmh) zei:
Er zijn woningen in het Paradijs waar degene de buitenkant kan zien vanuit de binnenkant en de binnenkant van de buitenkant kan zien. Ze zijn bestemd voor degene die; voedsel geeft, vriendelijk spreekt, regelmatig vast, vriendelijk groet en die in de nacht het gebed verricht waneer de mensen slapen. (Boecharie,Achmed en Tirmidhi)
Aboe Hoeraira verhaalde dat de profeet(vzmh) zei dat Jibriel tot hem sprak en zei:
"O, profeet van Allah, Khadija komt naar je toe met een gerecht?(of voedsel of drank), waneer ze er is, geef haar de Salam(vredesgroet) van Allah en mij, en geef haar de verheugde tijdingen van een huis in het Paradijs gemaakt van Qasab (gouden draden) waarin geen lawaai en verstoring is."
Het woord Qasab wil zeggen; een paleis van gouden draden met diamanten en juwelen. (Fath al-Bari)
Een moslim heeft in het Paradijs een tent gemaakt van één parel, waarvan de hoogte 60 mijlen is. (Boecharie in Fath & Moeslim)
De lengte is 60 mijlen en de breedte is 60 mijlen. Ze zijn aan elkaar gelijk. (An Nawawi)
1 mijl= ± 1,6 kilometer
In de lange Hadieth verhaald door Aboe Hoeraira over her klagen van hun harten waarneer zij zich terugtrekken van de Profeet(vzmh) waneer hij aan het reciteren is vragen zij de profeet(vzmh) over de gebouwen van de Paradijs. Hij zei:
Een baksteen van zilver en een baksteen van goud, het pleisterwerk is van Musk. De gladde stenen zijn van parels en korund(mineraalsoort), de vloeren zijn van saffraan. Wie daar binnen gaat zal gelukkig zijn en zal nooit minderwaardig zijn, diegene zal eeuwig levend zijn en nooit sterven. En hun jeugdigheid zal nooit vervagen. Vervolgens zei hij(vzmh): daar zal hun smeekbede nooit afgewezen worden: de rechtgeleide leider diegene die standvastig is in zijn vasten, tot hij zijn vasten breekt t, de meest onderdrukte persoon, stijgt op boven de wolken en opent de poorten van de Paradijs voor hem. Allah zegt: ik zweer bij Mijn Glorie, Ik zal jullie tot overwinnaars maken, na een bepaalde tijd. (Tirmidhi & Achmed)De woonplaatsen en de ketenen van de Helbewoners
Allah zegt hierover in de Qor’aan:
Maar nee, ze ontkende het Uur. En wij hebben voor wie het Uur ontkennen een laaiend vuur (de Hel) gereedgemaakt. Waneer dat (vuur) hen van een verre plaats ziet horen zij haar gesteun en gekrijs. En waneer zij er gebonden uitgeworpen worden naar een enge plaats, dan smeken zij daar om vernietiging. Smeekt op die Dag niet om één vernietiging, smeekt om vele vernietiging. (25:11t/m14)
De Helbewoners worden met de handen om de nek gebonden (Moeqqarraneen). Vast aan elkaar met ketenen (Tafsier Ibn Kathier en Boecharie)
Allah zegt verder in de Qor’aan:
Voorwaar, bij Ons bevinden zich (voor hen) ketenen(om hen vast te binden) en Djahim(de hel).(73:12)
Zware ketenen (Al-Ankal): lange verbindingen met een niet opende slot.
Een andere uitleg: ketenen van ijzer. (Tafsier Ibn Kahier & Baghawi)
De bomen van het Paradijs en de schaduwen van het paradijs
Aboe Sa’eed Al Khudri verhaalde dat de profeet(vzmh) zei:
Er is een boom in het Paradijs, waarvan de schaduw een breedte heeft ook al zou de snelste paarden renner rijden voor honderd jaar, is het einde niet bereikt. (Boecharie in Fath & Moeslim)
Allah zegt in de Qor’aan:
En de mensen van de rechterzijde, (wat een voorspoed voor) de mensen van de rechterzijde. Temidden van lotusbomen zonder doornen. En bananenbomen vol met vruchten. En langdurige schaduw. En stromend water. En fruit in overvloed. Niet onderbroken en niet verboden. (56:27t/m33)
Voorwaar, de Moettaqoen(godvrezende) verkeren in schaduwen en bij bronnen. En er zijn vruchten die zij wensen. (77:41-42)
Terwijl de profeet(vzmh) de eclips gebed verrichtte zag hij trossen druiven. In de Hadieth verhaald door Ibn Abbas dat zij zeiden:"O profeet van Allah(vzmh), We zagen dat u iets beet pakte terwijl u aan het bidden was, En daarna zagen wij u terugtrekken. Hij(vzmh) zei: ik zag het Paradijs en stekte mijn hand uit om een tros druiven te pakken. Als ik het naar jullie kon brengen, zouden jullie het blijven eten tot het einde van deze wereld. En ik zag de Hel, nooit zag ik iets afschrikwekkender dan dit. Ik zag dat de meeste van zijn bewoners vrouwen zijn. (Boecharie & Moeslim)
De bomen van de Hel en de schaduwen van de Hel
Allah zegt hierover in de Qor’aan:
Voorwaar, de Zaqqoem-boom. Voedsel van de zondenaar. Als gesmolten metaal dat in de buiken kookt. Als kokend heet water. (44:43t/m 46)
Voorwaar het is een boom(Zaqqoem-boom) die voorkomt uit de bodem van Djahim (de hel). De kolven ervan zijn zoals satanskoppen. Voorwaar, dan zullen zij er van eten zodat zij er de buiken mee vullen. Daarna is er voor hen een drank, gemengd met kokend water. (37:64t/m67)
En de mensen van de linkerzijde, (wat een tegenspoed voor) de mensen aan de linkerzijde! (Zij verkeren) in een verzengende wind en kokend water. En schaduwen van zwarte rook. Niet koel en niet weldadig. En zij plachten voorheen in de weelde te leven. En zij volhardden in geweldige zondigheid. (56:41t/m46)
Gaat naar een schaduw (van rook) die drie kolommen heeft. Die geen schaduw geeft en die niet baat tegen het vlammende Vuur. Zij (de Hel) werpt vonken als kastelen. (77:30t/m32)
Met de schaduw wordt vieze zwarte rook bedoeld en die niet behoed is als schaduw en die niet behoedt tegen het vlammende Vuur (Ibn Kathier)

14-07-2002, 19:05
Paradijselijke vrouwen
Allah heeft voor het Paradijs vrouwen geschapen die ontzettend mooi zijn en een perfect karakter hebben. Ze komen niet van de aarde af ze zijn alleen voor het Paradijs geschapen. Maar de aardse vrouwen die in het Paradijs zullen komen zullen hoger in rang zijn:
Oemmi Salama verhaalde:Ik vroeg aan de boodschapper van Allah: "Wie zullen hoger in rang zijn, de vrouwen die het Paradijs zullen binnengaan of de Ho’roel ayn(paradijselijke vrouwen) die voor het Paradijs geschapen zijn? Hij zei: "Zoals de bovenkleding beter is dan het ondergoed, zo zijn de aardse vrouwen hoger in rang dan de Ho’roel ayn. Ik vroeg; "Hoe kan dat, O boodschapper van Allah?" Hij zei: "Door hun gebeden, vasten en andere vormen van aanbidding tot Allah". Allah zal hun gezichten verlichten met Zijn noer (licht) en Hij zal Hen kleden met zijde. Hun kleur in het Paradijs zal wit zijn. Hun kleding zal groen zijn en hun sieraden zullen geel zijn. Hun (hals)kettingen zullen van parels en hun kam zal van goud zijn…
(Ibn Kathier 4/251)
Als we aan het Paradijs denken, doen we dat met ons huidige denkbeeld van hier. We proberen onszelf te verplaatsen naar het Paradijs en denken eraan hoe het daar zal zijn. De fout die we hierbij maken is dat we met onze wereldlijke gedachten, vooroordelen of beoordelingen benaderen. We moeten beseffen dat de mensen in het Paradijs onder de Paradijselijke omstandigheden totaal ander gevoelens en andere denkwijze hebben. Het is dus verkeerd om met ons huidige denkbeeld aan bepaalde omstandigheden in het Paradijs te denken. Een van de dingen waarmee sommige mensen moeite mee hebben zijn het aantal vrouwen dat de mannen in het Paradijs zullen krijgen. Men vraagt dan gelijk: "Waarom de mannen zoveel en de vrouwen maar één?"
In dit leven zijn de omstandigheden en de gevoelens van de mensen ingesteld naar de beproeving van de mens. We laten ons hierdoor vaak door onze emoties door onze emoties voortslepen en reageren vaak op zaken onder invloed van onze emoties. In het Paradijs zullen we ook gevoelens kennen, maar dan wel Paradijselijke gevoelens. Er zal dan geen beproeving meer zijn, onze emoties zullen dus totaal afgestemd worden op de omstandigheden van het Paradijs. De mensen zullen meer dan tevreden zijn met hun situatie in het Paradijs, zowel de mannen als de vrouwen.
Allah zegt over de Paradijselijke vrouwen:
En schonen met schitterende ogen. Gelijk welbewaarde parels.(56:22-23)
En bij hen zij schonen met ingetogen blikken, met mooie ogen. Alsof zij zorgvuldige bewaarde eieren waren. (37:48-49)
Vrouwen met prachtige ogen, afgezonderd in tentverblijven.Die geen mens en geen djinn ooit hebben aangeraakt. (56:72 &74)
De profeet Mohammed(vzmh) zei over de Paradijselijke vrouwen:Als een vrouw van het Paradijs naar de aarde zou komen, zou zij de hele aarde verlichten en vullen met mooie geur. (Alleen al) haar hoofdoek is beter dan de wereld en de inhoud ervan.(Boecharie)
De bediendes en de bewakers van het Paradijs
Allah zegt hierover in de Qor’aan:
Er zal tussen hen worden rondgegaan met schalen van goud en bekers. Daarin is wat de zielen verlangen, en de verrukking van de ogen. En jullie zullen er eeuwig levenden zijn.(43:71)
En onder hen wordt rondgegaan met kruiken van zilver en glazen als van kristal. Kristalhelder, van zilver gemaakt, die naar wens schenken.(76:15-16)
En onder hen wordt rondgegaan door eeuwig jeugdigen. Als jij hen ziet, dan denk jij dat zij verstrooide parels zijn.(76:19)
Over de bewakers van het Paradijs zegt Allah in de Qor’aan:
En degenen die hun Heer vreesden zullen in menigten naar het Paradijs worden gevoerd, totdat, waneer zij bij haar zijn aangekomen en haar poorten geopend zullen worden. En haar bewakers tot hen zullen zeggen: "Salamoen ‘alaikoem(Vrede zij met jullie). Jullie hebben goed gehandeld, treedt binnen, eeuwig levend. (39:73)
De folteraars van de helbewoners en de bewakers.
Allah zegt hierover in de Qor’aan:
Over haar (de hel) waken negentien (Engelen).
En wij hebben geen andere dan Engelen aangesteld als wachters
van de Hel… (74: 30-31)
O jullie die geloven, behoedt julliezelf en jullie gezinsleden voor de Hel, die als brandstof mensen en stenen heeft, waarover strenge en hard optredende Engelen zijn aangesteld, die Allah niet ongehoorzaam zijn in wat Hij hun beveel, en die uitvoeren wat hun is bevolen.(66:6)
Zij roepen: "O Malik (bewaker van de Hel), laat jou Heer een einde aan ons maken." "Hij zegt voorwaar, jullie blijven hier."
Voorzeker, wij hebben jullie de Waarheid gebracht, maar de meeste van jullie haten de Waarheid.(43:77-78)
De tevredenheid van de Paradijsbewoners en de onrust ven de Helbewoners
Aboe Sa’eed al-khudri verhaalde dat de profeet(vzmh) zei:
De dood zal gebracht worden tussen de Paradijs en de Hel, als een goed ziende ram. Er zal gezegd worden: ‘bewoners van het Paradijs, weten jullie wat dit is?’ Zij zullen hun hoofd ophalen en zeggen: ‘ja, het is de dood.’ Dan zal er gezegd worden: ‘bewoners van de Hel, weten jullie wat dit is?’ Zij zullen hun hoofd ophalen en zeggen: ‘ja, het is de dood.’Dan zal de ram geslacht worden, en er zal gezegd worden: ‘o bewoners van het Paradijs, de dood bestaat niet meer. ‘O bewoners van de Hel, de dood bestaat niet meer.(Moeslim)
Het vervolg staat in de volgende hadieth(overlevering)
Abdullah Ibn Omar verhaalde dat de profeet(vzmh) zei:
Hierdoor zal tevredenheid van de Paradijsbewoners toenemen en de onrust van de Helbewoners toenemen.(Moeslim)
Er zullen mensen zijn waarvan hun goede daden en slechte daden gelijk zijn, zij worden op hoge muren geplaatst tussen het Paradijs en de Hel.
Zij wachten op het oordeel van Allah over hen.
Allah zegt hierover in de Qor’aan:
En tussen hen is een afscheiding en op de A’raf bevinden zich mannen, zij kennen allen door hun kenmerken¹; zij roepen tot de bewoners van het Paradijs: Salamoen ‘alaikoem. (Vrede zij met jullie). Zij zijn daar nog niet binnengegaan terwijl zij (dat) begeren. En waneer zij hun blikken in de richting van de bewoners van de Hel wenden, dan zeggen zij: "Onze Heer plaats ons niet bij de onrechtplegende volk."(7:46-47)
De mens zal zich in het Hiernamaals, dingen van dit leven kunnen herinneren. In dit leven maken we soms nare dingen mee, die wonden maken en als littekens in ons blijven schuilen. We kunnen die gevoelens ons hele leven mee slepen, steeds bij het denken aan die gebeurtenissen, kunnen we onprettige gevoelens krijgen. De Paradijsbewoners zullen ook allerlei gebeurtenissen van dit leven herinneren, maar de gevoelens die zij daarbij meeslepen, zullen in het Paradijs van hen worden verwijderd.
Allah zegt hierover in de Qor’aan:
En we nemen weg wat er in hun harten aan wrok is, (Ze zijn daarin) als broeders, op rustbanken zitten zij tegenover elkaar. Daarin raakt hen geen vermoeidheid en zij worden daaruit niet verdreven.(15:47&48)
En zij zullen zeggen: "Alle lof zij Allah Die onze droefheid heeft weggenomen: voorwaar, onze Heer is zeker Vergevensgezind, Meest Waarderend. Degene die ons door Zijn gunst het blijvende Huis (het Paradijs) heeft geschonken, waarin vermoeidheid ons niet raakt en verveeldheid ons niet raakt.(35:34-35)
En waarheen je ook kijkt zie jij een genieting en een geweldig koninkrijk.(76:20)
Wie zal geen wereld willen zonder problemen en zonder zorgen, een veilige wereld waarin alle mensen in veiligheid leven. Een wereld waarin de mensen goed en vriendelijk zijn en niemand een ander pijn zal doen met zijn daden en woorden.
Een wereld waarin alleen maar plezier en vreugde is! Zo’ n wereld en leven kent de mens niet. De wereld bevat van alles: het kan er leuk zijn maar ook onprettig, gevaarlijk, onveilig en ellendig. Een wereld waarin in alle opzichten vrede heerst, is voor ons onbekend, de gevoelens die zich in zo’ n wereld ontplooien kennen wij niet.
Het Paradijs is zo’ n wereld, daarin zal alleen maar vrede en veiligheid heersen.
Allah zegt hierover in de Qor’aan:
Zij zullen daarin geen onzinnige gesprekken horen, maar slechts ‘Vrede’ en daarin is voor hen levensonderhoud, ‘s ochtends en ‘s avonds. (19:62)
Jij hoort daarin geen zinloos gepraat.(88:11)

14-07-2002, 19:07


De bestraffing van de Helbewoners
Allah zegt hierover:
Zij Mijn Verzen dan niet aan jullie voorgedragen? Toen ontkende jullie ze. Zij zeiden: "Onze Heer, wij zijn overwonnen door ons ongeluk en wij waren een dwalend volk. Onze Heer haal ons hieruit! Als wij het herhalen: voorwaar, dan zijn wij onrechtvaardigen." Hij zij: "Blijft daarin en lijdt. En spreekt niet tot Mij." Voorwaar, er is een groep onder Mijn dienaren die zegt: "Onze heer, wij geloofden, vergeef ons daarom en schenk ons Barmhartigheid en U bent de beste der Barmhartigen." Toen maakten jullie hen tot een onderwerp van bespotting, totdat jullie vergaten Mij te gedenken. En jullie lachten hen uit.
Voorwaar, Ik gaf hun op die Dag een beloning omdat zij geduldig waren: en voorwaar, zij zijn de winnaars. (23:105t/m111)
En de bewoners van de Hel roepen tot de bewoners van het Paradijs:
"Stort boven ons uit, water, of van dat waar Allah jullie mee voorzien heeft." Zij zeggen: "Voorwaar, Allah heeft dit verboden voor de ongelovigen." (Zij zijn) degene die hun godsdienst als vermaak en spel beschouwden en degenen die bedrogen zijn door het wereldse leven.
Op de Dag (der Opstanding) vergeten Wij hen zoals zij de ontmoeting met deze Dag van hen vergaten, en omdat zij Onze Tekenen ontkennen. (7:50-51)
De Satan zei, nadat de zaak besloten was: "Voorwaar, Allah heeft jullie een ware belofte gedaan, en ik heb jullie een belofte gedaan, maar ik liet jullie daarna in de steek. Ik had geen macht over jullie, behalve dat ik jullie heb geroepen, waarop jullie mij gehoorzaamden, verwijt mij daarom niets! Verwijten jullie julliejezelf maar. Ik kan jullie niet helpen en jullie kunnen mij niet helpen. Voorwaar, ik verwerp het, dat jullie mij voorheen als deelgenoot (aan Allah) toekenden." Voorwaar, voor de onrechtplegers is er een pijnlijke bestraffing.(14:22)
De eeuwige tevredenheid van de Paradijsbewoners
Allah zegt hierover:
"Voor degene die het goede verrichten is het er beste (het Paradijs) en meer (het zien van Allah). Grauwheid en vernedering zullen hun gezichten niet bedekken. Zij zijn degenen die de bewoners van het Paradijs zijn, zij zijn daarin eeuwig levenden. (10:26)
Gezichten zullen op die dag verlicht zijn.
Naar hun Heer zullen zij zien. (75:22-23)
Waneer de gelovigen het Paradijs binnentreden, zal Allah hen vragen: ‘is er nog iets wat jullie nodig hebben?’ Zij zullen zeggen: heeft U ons niet tevreden gemaakt? ‘Heeft U ons niet het Paradijs gegeven en ons behoed van de Hel?’ Dan zal de Hijab (afscherming) verwijderd worden en zij zullen beseffen dat er niets beter is dan het zien van hun Rabb. (Moeslim)
De helbewoners zullen Allah niet zien.
Allah zegt hierover in de Qor’aan:
Nee, voorwaar, zij zullen zeker op die Dag van hun Heer afgescheiden zijn. Vervolgens zullen zij zeker Djahim(de Hel) binnengaan.(83:15-16)
De Weg naar het Paradijs
De weg naar het Paradijs is Allah en de boodschapper Mohammed(vzmh) volledig gehoorzamen.
De Qor’aan en de Soenna
Allah(swt zegt hierover in de Qor’aan:
O jullie die geloven, gehoorzaamt Allah en zijn Boodschapper en wendt jullie niet van hem af, terwijl jullie (de Qor’aan) horen.(8:20)
Zeg: "Gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de boodschapper!" En als jullie je afwenden: hij is slechts verantwoordelijk voor waar hij mee belast is en jullie zijn verantwoordelijk voor waar jullie mee belast zijn. En indien jullie hem gehoorzamen, volgen jullie de (juiste) leiding. En de Boodschapper is slechts verantwoordelijk voor de duidelijke verkondiging. (24:54)
En wat de Boodschapper jullie geeft, neemt dat; maar wat hij jullie verbied, onthoudt jullie daarvan. En vreest Allah: voorwaar Allah is hard in de bestraffing. (59:7)
Hij (Allah) zal jullie goede daden aanvaarden en jullie je zonden vergeven. En wie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt: waarlijk, Die heeft een geweldige triomf behaald. (33:71)
Dit zijn door Allah de vastgestelde bepalingen en hij die Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt: Hij (Allah) zal hem het Paradijs binnenleiden, waar onder door de rivieren stromen. Zij zijn eeuwig levenden daarin. En dat is de geweldige overwinning.(4:13).
Aboe Huraira verhaalde dat de profeet(vzmh) zei:
"De gehele Oemmah zal naar het Paradijs gaan, behalve degene die weigeren. Zij Zeiden: ‘o profeet van Allah(vzmh), wie weigert er?’Wie mij gehoorzaamt zal naar het Paradijs gaan, En wie ongehoorzaam is, is degene die weigert." (Boecharie)
En de beste handeling om naar het Paradijs te gaan is:
Profijtvolle kennis opdoen, de Qor’aan en Soenna leren.
De profeet(vzmh) zij hierover:
"…en degene die kennis opdoet, Allah zal de weg naar het Paradijs voor hem makkelijk maken."(Moeslim)
Dit zijn door Allah de vastgestelde bepalingen en hij die Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt: Hij (Allah) zal hem het Paradijs binnenleiden, waar onder door de rivieren stromen. Zij zijn eeuwig levenden daarin. En dat is de geweldige overwinning.(4:13)
De Wegen die leiden naar de Hel
Er zijn verschillende wegen die naar de Hel leiden, maar het komt samen neer op één handeling. Degene die Allah en Zijn Profeet(vzmh) ongehoorzaam is.
En hij die Allah en zijn Boodschapper ongehoorzaam is en Zijn bepalingen overtreedt, Hij (Allah) zal hem de Hel binnenleiden. Zij zijn eeuwig levenden daarin. En voor hem is er een vernederende bestraffing.(4:14)
Moge Allah swt ons laten behoren tot de Paradijs bewoners en ons behoeden voor de straf van de Hel.


Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

Ik houd van jullie omwille van Islaaaaaam!!!!!!!!!!

Jullie zuster fi dien.

14-07-2002, 19:22
mashallah zuster mashalah zuster nadia moge allah jou daarmee belonen om zo topic te openen inshalah zullen broeders en zusters nu hen ogen goed open doen en hen hart vervullen met imaan voor allah swt.. insjallah ja rabi 3lameen..

wa salaam 3llikome
oem rabi3ah

14-07-2002, 19:25
inschaallah oooh lieve zuster inschaallah1

Moge ALlah soebhanahoe wa ta3ala onze imaan versterken en onze verlangens jegens dunja wegnemen, zodat we inschaallah met een zuiver hart door dit tijdelijke leven gaan, amieeeeeen!

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, IK HOUD VAN JULLIE OMWILLE VAN ISLAAM!

Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,
naida.

14-07-2002, 19:39
Maar ik zie dat te weinig mensen dit lezen! lezennnn oh mensen, kom op, lees dit, mijn lieve zuster en broeders!!!!!

Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa baraktoe,

14-07-2002, 19:53
Mashaallah mensen lees het enne spoor anderen ook aan om het te lezen, kopieer het en geef het aan je broertjes en zusjes of broers enzussen, zodat zij dit ook lezen inschaallah!!!!

Salama moe3leikoem wara7mtelahi wa barakatoe,
jullie zuster nadia.

14-07-2002, 20:11
Asaalamoe alaikoemw ara7matallah
MASHAA ALLAAH WA LA QOEWATA ILA BILAAAAAAAH
Ya ugti el3azeeza moge allah swt je belonen!!
Ik hou van je en van jullie allen omwille van allah swt..
wees goed voor je ouders!
bair alwalidien (het goed zijn tegen over de ouders)
aboe huraira moge allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:
"een man kwam naar de profeet(vzmh) en zei:
O gezant van allah wie heeft het meeste recht op mijn goede behandeling? Hij zei "Je moeder" de man zei "en wie daarna?" HIj zei"Je moede"r" de man zei: en wie daarna? hij zei "je moeder" de man zei "en daarna?" hij zei"daarna je vader" (boekhari en moeslim)

"en wij hebben de mens opgedragen zijn ouders goed te behandelen zijn moeder heeft hem immers moeizaam gedragen en moeizaam gebaard" (soerat loeqman aya 14)

wasalam alaikoem
NiqaabMOuse

15-07-2002, 21:42
Mashaallah oghty mashaallah!

Oh ja oghty moeltajeeeeeema ik heb jou ook gemisttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!

Bedankt voor je nummer, djazakallahoe gairan, ga je op vakantie?
Oh wacht ik mail je prive inschaallah,

salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

19-07-2002, 22:55
salaam mohlikoem,


jaa zuster ik heb je verhaal gelezen ,
zeer indrukwekkend


maar semhili dat ik da nu ga zeggen maar
weetje ik heb een jaar echt geloofd en echt bang gehad van allah swt
wolah ik bidde altijd op tijd etc,... .

mohim ik ben opeens beginnen zakken :
minder bidden alles samen bidden en daarna langer vrij nemen wegens menstruatie blablabla.... en nu ben ik gewoon gestopt!!
ik weet het het is erg!!wolah ik schaam mij
maar ik weet ni ik heb een ongelooflijke slechte jaren gehad en
dan heb ik het precies gewoon op gegeven??!!


weetje soms eerlijk gezegd neem mij aub ni kwalijk maar soms
denk ik dat mijn dagen beter zijn als ik ni bid
STAGFIEROE ALAH

ik weet het ik mag zoiets ni denken maar ik heb het nu eenmaal gedacht
en ik weet ni hoe ik nu moet verder gaan
ik wil terug beginnen bidden en koran leren en lezen maar
ik weet ni meer hoe ik moet beginnen ik ben zo lui geworden

ik ben 17 jaar en mijn email is Nadia_eloujdia@hotmail.com

20-07-2002, 01:21


Lieve zuster omdat het nogal prive is zal ik je inschaallah mailen!!!!!!!

Ik zal je inschaallah vertellen hoe ik het ervaar sinds ik pas 9weken ongeveer praktiserende ben, ALHAMDOELILAAAAAAAH!

Ik wil je helpen inschaallah, enne Ik hou van je mijn zuster fi dien!

Liefs je zusje.