Bekijk volle/desktop versie : De EngelenPagina's : [1] 2

04-02-2007, 01:39
Inleiding:[/SIZE]

Alhamdulillaah,alle lof is aan Allaah.
We prijzen Hem en vragen Hem om hulp en vergeving.
We zoeken toevlucht bij Allaah tegen het kwade van onze zielen en onze verkeerde daden.
Hij die door Allaah geleid wordt; niemand kan hem misleiden;
En hij die misleid wordt, niemand kan hem leiden.
Ik getuig dat er geen God is, behalve Allaah -Hij kent geen deelgenoten-
En ik getuig dat Muhammad Zijn dienaar en boodschapper is.

Goed onderwijs is dat wat iemands kennis en begrip van zijn Dien (Islaam) vergroot
en iemand bewust(er) maakt van de bedoeling van ons bestaan en onze rol in dit leven.
Als het goed is vestigt het in zijn hart een sterk geloof dat hem in staat stelt te kiezen tussen goed en kwaad.Goed, betrouwbaar onderwijs is een behoefte voor iedereen, en een middel om succesvol te zijn.Helaas zijn de boeken met Islamitische verhalen en filosofieen die ver weg van de waarheid staan talloos.
Het onderwijs dat wij doorgeven moet gebaseerd zijn op de Qur’aan, de soennah en het begrip van de metgezellen en de recht geleide geleerden.


1.1 Wat zijn de malaa’ikah?
Om ons heen en met ons leven talloze engelen, zonder dat wij ze kunnen zien.
Ze leven in een wereld die heel anders is dan de onze;een wereld die heel rein en puur is.
Schoon, rein en verheven en vrij van iedere onzuiverheid, dus volkomen anders ook dan de wereld van de jinn.Zowel mensen als jinn kunnen kiezen tussen goed en kwaad en dus gehoorzaam- en ongehoorzaamheid;ze kunnen dus moslim of kaafier zijn, maar de malaa’íkah zijn Godvrezende schepselen die Allaah (Subhanahu wa ta’aala) voortdurend aanbidden op de manier hoe Hij wil, zij kiezen dus niets, zij zijn alleen maar gehoorzaam aan Hem!
Wij zullen in het licht van de Qoraan verzen en de authentieke overleveringen van onze profeet Mohammed (s.a.s.) zien wat hun eigenschappen zijn, en hun kenmerken,om zo vertrouwd te raken met deze wereld waarin wij als moslims moeten geloven.

1.2 Geloven in de engelen:
Als je het woord geloven hoort dan moet je denken aan iets wat niet waar te nemen is met onze normale zintuigen noch met de beste apparatuur van welke eeuw dan ook. Geloven is geen geloof als je alleen moet geloven in zichtbare,tastbare zaken. Om maar een voorbeeld te noemen; als je een lampje ziet branden dan is geloven in een elektrische stroom van zelfsprekend, ook al kun je deze stroom niet met je ogen zien.
De wereld van de engelen is een wereld die niet gezien kan worden behalve door mensen die Allaah uitkiest zoals we dat zullen zien. Deze mensen zien malaa’ikah wanneer die een bepaalde vorm hebben aangenomen.Engelen leven om ons heen. Dag en nacht zijn ze met ons en toch zien we hun niet. Om dit feit is het geloven in de engelen de tweede hoeksteen van de geloofspilaren.

Zoals bekend is, bestaat “arkaan-ul-imaan”( de pilaren van geloof) uit zes punten:
1. Geloven in Allaah,
2. Geloven in de engelen,
3. Geloven in Zijn geopenbaarde boeken,
4. In Zijn boodschappers,
5. In de Dag des Oordeels,
6. En in “al-Qadar”.

1.3. Hoe moeten we geloven in de engelen?
Geloven in de engelen bestaat uit vier delen:

1. Geloven in hun bestaan.
2. Geloven in wat ons verteld is over hun namen, bijv: Jibriel, evenals geloven in andere engelen waarvan we de namen niet weten.
3. Geloven in wat ons verteld is over hun eigenschappen. Bijv: de beschrijving van Jibriel. Rasuulullaah (s.a.s.) heeft ons verteld dat hij Jibriel in zijn echte vorm zag; Zo groot als de hele hemel en met 600 vleugels, waarvan elk de horizon bedekte.
4. Geloven in de taken die zij met Allah Zijn bevel verrichten.

Ook in de Quraan worden de meeste van de pilaren genoemd;( soerat ul-Baqarah 2:285)

De boodschapper gelooft in wat hem van Zijn Heer is geopenbaard, en (ook) de gelovigen, allen geloven in Allaah, en Zijn Engelen, en Zijn Boeken, en Zijn Boodschappers…

En:Vroom zijn betekent niet alleen dat jullie je gezichten naar het oosten of het westen richten (in het gebed): Vroom zijn betekent dat je gelooft in Allaah en het Hiernamaals en de Engelen en de Boeken en de Profeten…


[SIZE="4"]Hoofdstuk 1[/SIZE]
[SIZE="3"]
1. DE EIGENSCHAPPEN EN HET VERMOGEN VAN DE ENGELEN

De eigenschappen van de engelen zullen we op de volgende manier bespreken:

1 Eerste onderzoek: de uiterlijke eigenschappen;
2 Tweede onderzoek: de innerlijke eigenschappen.
3 Derde onderzoek: de vermogens van engelen.

Eerste onderzoek:
1.1.1. Uiterlijke eigenschappen en wat er mee te maken heeft.

1.1.2. Waar ze van gemaakt zijn en wanneer
De stof waarvan Allaah (s.w.) de engelen heeft geschapen is licht. In sahieh Moslim verhaalt
‘Aaíshah van haar vader, dat de boodschapper van Allaah (s.a.s.) zei:

“De engelen zijn gemaakt van Noer (=licht). De djaan (de wereld van de djin) zijn gemaakt van de vlam van vuur. En Adam is gemaakt uit wat aan jullie beschreven is.”

De boodschapper heeft ons niets gezegd over het soort licht waarvan de engelen zijn gemaakt. Daarom mogen we niet ingaan op het vraagstuk:uit wat voor soort licht zij zijn gemaakt,
dat is tasten in het duister; zulke informatie is qaib (zeg: “raib”d.w.z:het ongeziene) waarvoor je een bewijs uit de qoraan en de betrouwbare soennah nodig hebt.

We weten niet precies wanneer, het enige wat we weten is dat Allaah de engelen eerder dan de mensen heeft geschapen. Toen Allaah de eerste mens en eerste profeet Aadam wou scheppen, en hem op de aarde wou plaatsen, vertelde hij de engelen hierover en zij zeiden:

En toen jouw Heer tot de Engelen zei: “ Voorwaar, Ik zal op aarde een gevolmachtigde aanstellen,” Zeiden zij:
“Gaat U daarop iemand aanstellen die verderf zal zaaien en bloed zal vergieten, terwijl wij U roemen met de lofprijzing die U toekomt en wij U heiligen?” Hij zei: “Voorwaar, Ik weet wat jullie niet weten.”

Dit bewijst dat de engelen er eerder dan de mensen waren.
En dat de engelen wisten wat Allaah hun geleerd had: dat vele mensen slecht zouden zijn en kwaad en bloedvergiet zouden gaan verrichten.

04-02-2007, 01:40


1.1.3 Het zien van de engelen
Omdat Allaah (s.w.) de engelen speciale eigenschappen heeft gegeven wat betreft hun uiterlijk, is het onmogelijk voor de mensen om de malaa’ikah waar te nemen met menselijke zintuigen. Sommige dieren, zoals honden kunnen veel beter dan mensen ruiken omdat hun reukzintuig veel sterker is;waardoor zij dus dingen kunnen ruiken die de mensen niet kunnen ruiken,datzelfde geldt voor het kijk zintuig dat bij veel diersoorten sterker is dan bij mensen.
Veel dieren kunnen bijvoorbeeld wel engelen zien terwijl wij dat niet kunnen.
Dit blijkt o.a.uit de hadith overgeleverd door Ahmad 1/391 waarin de profeet (s.a.s.) zegt:

“Als jullie het kraaien van een haan horen, vraag Allaah om Zijn gunsten, want het heeft een engel gezien en als jullie een ezel horen balken, zoek dan toevlucht bij Allaah, want het heeft een sjeitaan gezien” ( Sahieh verklaard door al-Albaanee)

En in een andere hadith overgeleverd door Abu Daawud (4/327) en Ahmad (3/306) heeft de profeet (s.a.s.) gezegd:

“Wanneer jullie ’s nachts honden geblaf horen of ezel gebalk, zoek dan toevlucht bij Allaah, want zij zien wat jullie niet zien.”
(Sahieh verklaard door al-Albaanee in Al Kalim at-Tayyib p. 113)


Niemand heeft de engelen in hun echte vorm gezien,behalve onze profeet (s.a.s.).
Hij heeft de engel Jibriel -vrede zij met hem- twee keer in zijn echte vorm, hoe Allaah hem geschapen heeft, gezien.Uit bewijzen van de soennah weten we dat de mensen engelen kunnen zien als deze andere vormen hebben aangenomen. We zullen voorbeelden hiervan zien.

1.1.4 De gigantische vorm van de engelen

Sommige engelen zijn sterker dan wat dan ook dat we kennen in deze wereld, sommige zijn groter dan wat dan ook wat we ooit gezien hebben. Jibriel is een van de grootste en sterkste engelen.Wanneer de Dag des Oordeels komt zullen maar acht engelen het grootste schepsel van Allaah dragen, n.l. Zijn Troon, dat laat zien hoe groot en sterk zij wel niet zijn; zoals in de Quraan staat:

En de Engelen zullen zich op haar randen bevinden, en acht
(van hen)zullen op die dag de Troon van Jouw Heer boven zich dragen.

Die engelen zijn zo groot dat je het je niet voor kunt stellen.
Abu Daawood en at-Tabaraanee hebben van Anas overgeleverd in een hadith die Sahih is verklaard door al-Albaanee (as-saheehah no. 151) dat Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:

“Het is mij (door Allaah) toegestaan jullie te vertellen over één van Allaah Zijn engelen
die de troon dragen; het duurt zevenhonderd jaren reistijd van zijn oorlel naar zijn schouder.”

Deze afstand tussen zijn oorlel en zijn schouder (700 jaar) is uitdrukt in tijd.
In een andere hadieth die overgeleverd is door Ibn Abie Haatim lezen we de toevoeging: “vogel reis”. De isnaad van dit is ook sahieh. Deze andere overlevering is een toelichting bij de eerst genoemde overlevering. Dus de afstand die een vogel nodig heeft om 700 jaar te vliegen!In een andere hadieth die ook sahieh is verklaard door Sheikh At-Tabari en Sheikh Al-Albaani lezen we dat Anas ibn Maalik heeft overgeleverd dat de boodschapper (s.a.s.) zei:

“Het is mij (door Allaah) toegestaan jullie te vertellen over één van de engelen
die de troon dragen; zijn voeten zijn op de laagste aarde (van de zeven aarden), en op zijn hoorn draagt hij de troon, en het duurt zevenhonderd jaren voor een vliegende vogel om van zijn oorlel naar zijn schouder te komen. Die engel zegt: verheven bent U waar U zich ook maar bevindt”

En in een andere hadieth lezen we dat Ibn Mas’oed zei:

“De boodschapper van Allaah heeft Jibriel (a.s.) in zijn echte vorm gezien. Hij heeft 600 vleugels, iedere vleugel bedekt de horizon. Uit zijn vleugels vallen de “tahaaliel” (=glinsteringen met verschillende kleuren) parels en robijnen.”
Ibn Kathier heeft over deze hadieth gezegd: “zijn isnaad is goed”


En Allaah vertelt ons dat de engelen die verantwoordelijk zijn voor de Hel enorm sterk zijn
en ruw tegen de kuffaar. Zij doen alles wat Allaah hen opdraagt te doen.
In de Quraan staat:

(De Hel) waarover strenge en hard optredende Engelen zijn aangesteld, die Allaah niet ongehoorzaam zijn in wat Hij hun beveelt en die uitvoeren wat hun is bevolen.

2.1.1 De belangrijkste uiterlijke eigenschappen:

Ten eerste: De vleugels van de engelen:

Sommige engelen hebben twee vleugels, sommige vier, andere veel meer.
In de Quraan staat:

Alle lof zij Allaah, de Schepper van de hemelen en de aarde. Hij heeft de Engelen tot gezanten gemaakt, met twee, drie of vier vleugels. Hij voegt aan de schepping toe wat Hij wil. Voorwaar, Allaah is Almachtig over alle zaken.

We lezen in de hadieth die verzameld is door Al-Boelhari, dat ‘Abdul-laah ibn Mas’oed zei:

“ Mohammed (s.a.s.) heeft Jibriel gezien met 600 vleugel.”

We hebben inmiddels al meerdere ahadieth gelezen van dezelfde aard.

04-02-2007, 01:41
Ten tweede: De schoonheid van de engelen:

De malaa’ika zien er heel mooi uit.
De vrouwen in de tijd van de profeet Yuusuf vonden hem zo mooi dat ze zeiden dat hij een engel was. Lees maar wat erover in de Quraan staat:

En enkele vrouwen in de stad zeiden: “De vrouw van Al’AZIEZ verleidt haar slaaf tegen zijn wil, hij heeft haar hevig verliefd gemaakt. En voorwaar, wij zien haar in duidelijke dwaling verkeren.” Toen zij hoorde over hun kwaadsprekerij, liet zij hen komen en zij zette kussens voor hen gereed en zij voorzag een ieder van hen van een mes. Zij zei: “Komt tevoorschijn voor hen.”
En toen zij hem zagen waren zij van hem onder de indruk en verwondden zij hun handen, en zij zeiden;
“Heilig is Allaah, DIT IS GEEN MENS DIT IS NIETS DAN EEN NOBELE ENGEL!

De malaa’ika van de hel verschijnen daar in tegen met een afstotelijk, wreed uiterlijk, net als de andere engelen van straf, want dat is een onderdeel van hun taak.
En over Jibriel zegt Allaah (s.w.) in de Qoraan:

Een machtige in kracht (Jibriel) onderwees hem (de Qoraan)  Een bezitter van schoon uiterlijk, en hij verscheen aan de hoogste horizon


Ten derde: Onderlinge verschillen in uiterlijk en status
Niet alle engelen bezitten dezelfde status en waarde bij Allaah.
Zij hebben bij Allaah (s.w.) zekere, bekende en uiteenlopende statussen. Allaah (s.w.) vertelt in de Qoraan wat de engelen zeggen:

“En er is niemand van ons, of er is voor hem een bekende plaats.”
En over de engel Jibriel zegt Allaah (s.w.):

Voorwaar, het is zeker het woord van een edele boodschapper (Jibriel), een bezitter van kracht die een ereplaats heeft bij de Bezitter van de Troon

De meest gewaardeerde engelen met de hoogste ere plaatsen zijn diegenen die in de slag van Badr hebben mee gevochten.(dit was een oorlogsstrijd van de moslims tegen de niet-moslims.) Want in Sahieh ul-Bukhaari lezen we, dat Rifaa’ah bin Raafi’ zei dat Jibriel (vrede zij met hem) naar de profeet (s.a.s.) kwam en zei:

“Welke positie hebben de mensen van Badr bij jullie?” De profeet (s.a.s.) zei: “Van de beste mensen.” (of een woord dat daarop lijkt). Jibriel zei: “En even zo de engelen die de slag van Badr hebben bij gewoond”.

In soerat al-Anfaal (8:12) staat:

(Herinner) toen jullie Heer tegen de engelen zei: “Waarlijk Ik ben met jullie, help dus de gelovigen.Ik zal angst in de harten van de ongelovigen plaatsen.
Slaat dan hun hoofden af en hun vingers en tenen.”(met jullie zwaarden)

En Ibn ‘Abbaas heeft overgeleverd dat de profeet (s.a.s.) zei:

“Ik zag Jibriel, het hoofd van zijn paard vasthoudend en klaar voor de strijd met wapens.”
(Sahih al-Bukhaarie)

Ten vierde: Ze mogen niet beschreven worden als mannelijk of vrouwelijk.

Een van de redenen waarom mensen van het rechte pad afdwalen als ze praten over het ongeziene (Al-Qaib), is dat sommige van hun deze ongeziene werelden proberen te meten met voor hun bekende maatstaven. Het toepassen van de aardse regels en wetten op andere werelden is dwaas en niet zinnig. Sommigen zeggen: hoe is het mogelijk dat de profeet een vraag stelt aan Jibriel en slechts na enkele seconden komt Jibriel terug bij de profeet met het antwoord, helemaal bij Allaah vandaan, hoe kan hij met zulke gigantische snelheid vliegen tussen de aarde en de 7e hemel, terwijl het licht miljoenen lichtjaren nodig heeft om bij sommige planeten te komen die dicht bij de hemel staan??!
Maar de wereld van de malaa’ikah kent haar eigen maatstaven, wat voor ons mensen
onmogelijk is, is daar doodgewoon!

Precies in dit gebied verdwaalden de Arabische afgodendienaren in de jaahiliyah tijd.
(d.w.z: de tijd van onwetendheid voor de komst van Islaam)
Deze beweerden dat de engelen vrouwelijk waren. Deze verschrikkelijke onrechtvaardige bewering is al het mogelijke overschreden toen ze zeiden dat de engelen de dochters waren van Allaah Subahaanahoe wa ta’aalaa (=verheven is Hij van alles wat niet bij Hem past).
Vreemd genoeg hadden zij een hekel aan meisjes. Als een van hun een meisjes baby kreeg, veranderde zijn gezicht in een zwarte wolk en zijn blikken veranderden in kwade blikken.
Hij verschool zich voor de mensen uit schaamte en voordat hij het wist begroef hij de baby levend in aarde.
Ondanks dat schreven ze Allaah dochters toe. En zo ontstaan leugens over het ongeziene bij de mensen die geen goddelijk licht en leiding van Allaah (s.w.) ontvangen.
Lees maar de volgende Aayat die deze zaak beschrijft en de discussie die Allaah met deze dwazen voert in de hoop dat zij hun hersenen gebruiken:

Vraag hen (de ongelovigen), of voor jouw Heer de dochters zijn en voor hen de zonen. Hebben Wij de Engelen als vrouwen geschapen en waren zij getuigen?. Weet dat zij wegens hun verzonnen leugens zeker zullen zeggen: “Allaah heeft kinderen verwekt.”Voorwaar, zij zijn zeker leugenaars. Heeft Hij dochters verkozen boven zonen? Wat is er met jullie? Hoe beoordelen jullie? Laten jullie je dan niet vermanen? Of beschikken jullie over een duidelijk bewijs? Breng dan jullie boek, als jullie waarachtig zijn!”

Je ziet dat Allaah hun bewering rekent als een getuigenis, waarover zij gevraagd zullen worden op de Dag des Oordeels. Weet dat iets vertellen over Allaah zonder kennis,
een van de grootste zonden is!

En zij maken de Engelen, degenen die dienaren van de Erbarmer zijn, tot vrouwen. Getuigden zij van hun schepping? Hun getuigenissen zullen worden opgetekend en zij zullen worden ondervraagd.

Daarom moet een moslim waken over wat uit zijn/haar mond komt over Al-Qaib (maar ook over andere zaken in Islaam). De filosofen die beweren dat de mens van een dier afstamt, zoals van de aap,of wat dan ook, krijgen hetzelfde antwoord:

Getuigden zij van hun schepping? Hun getuigenissen zullen worden opgetekend En Allaah zegt:
Ik roep hen niet op om te getuigen van de schepping van de hemelen en de aarde en niet van de schepping van henzelf, en Ik neem niet degenen die doen dwalen als helpers.

Met andere woorden; Heeft Allaah aan deze leugenaars, die beweren dat de mensen van een aap afstammen laten zien, hoe Hij de mens heeft geschapen?. Of heeft Hij hun laten helpen bij de schepping van henzelf.? Dan blijft maar een conclusie over: Voorwaar zij zijn de verliezers, de leugenaars.

04-02-2007, 01:41
Ten vijfde: Zij eten noch drinken.

De engelen eten en drinken niet. De aard van de engelen is verheven boven de behoefte om te eten, te drinken en dus ook vervolgens naar het toilet te gaan om de overblijfselen kwijt te raken.
Allaah heeft ons verteld dat de engelen naar Ibrahiem (vrede zij met hem) kwamen in menselijke vorm (mannen). Ibrahiem was bekend om zijn gastvrijheid, en dat hij ervan hield om gasten en voorbijgangers te dienen. Daarom haastte hij zich om het dikste kalf met het meeste vlees voor hen uit te kiezen. Toen hij het eten vóór hen neer zette,merkte hij dat zij niet wilden eten en dat zij hun handen niet naar het eten reikten. De angst sloop daarom in zijn hart; want als een gast jouw verwelkoming niet accepteert en je eten weigert, dan betekent dat, dat deze gast geen vrede wil, en misschien kwade voornemens met jou heeft.
Maar toen de engelen bekend maakten wie zij waren, verdwenen zijn angst en verbazing onmiddellijk.Dit verhaal lezen in soerat Ath-Thaariyaat. Lees maar:

Heeft de geschiedenis van de geëerde gasten van Ibrahiem jou bereikt? Toen zij bij hem kwamen, zeiden zij: “Vrede!” Hij zei: “Vrede!”, (en hij dacht bij zichzelf “Onbekend volk”
Hij ging toen vlug naar zijn familie en bracht een geroosterd kalf. Hij plaatste het daarop vóór hen, en zei: “Eten jullie het niet?” (maar zij wilden niet eten.) Toen voelde hij angst voor hen. Zij zeiden: “Wees niet bang.” En zij verkondigden hem de verheugende tijding over (de geboorte van) een verstandige jongeling (Isaaq).

En in een andere aayah zegt Allaah (s.w.):

Toen hij dan zag dat hun handen er niet naar reikten, vond hij hen vreemd en werd hij bang van hen. Zij zeiden: “Vrees niet, Wij zijn gezonden tot het volk van Loeth.”

As-Sayuuti heeft overgeleverd van Al-Fakhr Ar-Raazie dat deze zei: “Alle geleerden zijn het met elkaar eens geworden dat engelen noch eten noch drinken noch trouwen.”

Ten zesde: Ze worden niet moe en vervelen zich niet.

De engelen zijn voortdurend in aanbidding, zonder daar moe van te worden;
dag en nacht, terwijl wij wanneer wij bepaalde dingen langdurig moeten doen of herhalen,
moe worden of verveling ervaren.In soerat ul-Anbiyaa’21:20 staat:

Zij (de Engelen) prijzen (Allaah) dag en nacht, en zij worden nooit moe of zwak
Zij hebben geen last van al de tegenwerkende gevoelens waar de mensen mee te maken hebben.Een andere aayah:

…degenen die zich bij jouw Heer bevinden prijzen dag en nacht
Zijn Glorie en zij versagen niet
Uit het woord “laa yaftaroen” (=ze versagen niet) heeft de geleerde As-Sayoeti afgeleidt dat de engelen ook niet slapen, want slapen doe je omdat je moe en versaagd bent om je strekte terug te krijgen.


Ten zevende: Neerdaling van de engelen

De verblijfplaats van de engelen is in de hemelen. Zij zijn de bewoners van de hemelen. Allaah heeft gezegd hierover:
Bijna scheuren de bovenkanten van de hemelen, en de Engelen prijzen de Glorie van hun Heer met Zijn lofprijzing
Hieruit blijkt dat de verblijfplaats van engelen de bovenkanten zijn van de hemelen.Allaah (s.w.) heeft over hun verteld dat zij bij Hem zijn.

Als zij (de ongelovigen) dan hoogmoedig zijn (om mij te aanbidden): degenen die zich bij jouw Heer bevinden prijzen dag en nacht Zijn Glorie en zij versagen niet.
De engelen dalen neer naar de aarde wanneer zij daartoe bevolen worden, om bepaalde taken te verrichten. Allaah zegt in de Qoraan, vertellend wat de engelen zeggen:

Wij Engelen dalen slechts op bevel van jouw Heer neer.
Hoe vaak ze neerdalen verschilt per gelegenheid. Zij dalen meer neer bijv. in de nacht van de bestemming ( Lailatoel Qadr):

De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden  De Engelen en de Geest (Jibriel) dalen in haar neer met toestemming van hun Heer


Ten achtste: Het aantal engelen

Er zijn heel veel engelen, maar alleen Allaah weet hoeveel.
Over de engelen die het vuur bewaken heeft Allaah gezegd:

Over haar waken negentien (Engelen) en Wij hebben geen anderen dan de Engelen aangesteld als wachters van de Hel. En Wij hebben hun aantal slechts vastgesteld als een beproeving voor degenen die niet geloven

Deze negentien engelen zijn enorm groot en hebben ook veel andere engelen die hun helpen.
Toen deze aayah aan de profeet werd geopenbaard, stak Abu Jahl, een grote vijand van de profeet er de gek mee aan, hij zei: “Muhammad heeft alleen maar negentien helpers!”
Allaah zei toen:

En niemand kent het aantal van jullie Heer Zijn soldaten, behalve Hij.

En in een hadieth uit Sahieh Muslim, overgeleverd door Ibn Mas’ood
heeft Rasuulullaah (s.a.s.) gezegd:

“Op de Dag des Oordeels zal de Hel door zeventig duizend touwen getrokken worden,
en ieder touw zal door zeventig duizend engelen vast worden gehouden.”

Dus dan tellen we al negenenveertig miljoen engelen (70,000 x 70,000).
De profeet heeft ons ook verteld dat de hemelen volledig gevuld zijn met engelen die voor Allaah bidden. Hij heeft ons verteld over engelen die hajj doen naar “ Bayt ul-Ma’moer ”in de zevende hemel, en dat dit er duizenden zijn;

“Toen Rasuulullaah (s.a.s.) ‘Bayt ul-Ma’moer” zag tijdens zijn hemelreis, vroeg hij Jibriel erover. En Jibriel antwoordde: “Dit is al Bayt ul-Ma’moer, waarin elke dag zeventig duizend engelen bidden, die niet meer terug keren” ( dus iedere dag weer nieuwe.)

En de daliel (=bewijs) van het feit dat de hemel vol is met engelen die aanbidding doen is
de hadith overgeleverd door Hakiem ibn Hizaam , die samen met andere sahaaba Rasuulullaah (s.a.s.) hoorde zeggen:

“Horen jullie wat ik hoor?”Ze zeiden: “Nee, we horen niets.”
Hij zei: “Ik hoor het kraken van de hemel en het heeft recht om te kraken. Er is in haar geen afstand zo groot als de afstand tussen de pink en de duim ( “een shibr&#8221, of er is een engel die “saadjid”of “qaa’im” (een engel die in sadjoed of staand in gebed is)

Hij heeft ons ook verteld dat er met ieder mens engelen zijn; twee die alles opschrijven wat hij doet, anderen die hem vertellen goede dingen te doen, anderen die hem beschermen enz.Daarom is het aantal malaa’ikah talloos; we kunnen ons niet voorstellen hoeveel.

Ten negende: De namen van de engelen

Alleen sommige namen weten we uit de Qoraan en ahaadieth.
Jibriel, Miekaaéel, Maalik, Riduaan, Haaroet en Maroet worden in de Qoraan genoemd.
Israfiel, Munkar, Nakier, Raqieb en ‘Atied worden in de hadieth genoemd, evenals Maalik-ul Maut.

04-02-2007, 01:42


En hier de bewijzen:

1. Jibriel en Miekaaéel:

Zoals duidelijk is gaf Allaah Jibriel een heel belangrijke taak:de boodschapper naar de menselijke boodschappers toe! Jibriel vergezelde de profeet (s.a.s.) tijdens zijn hemelreis; “de Mi’raaj”en hij bracht de Quraan naar hem en leerde hem hoe hij die moest lezen en begrijpen.
Fatima, heeft overgeleverd dat haar vader (s.a.s.) haar vertelde:

“Jibriel bezocht mij ieder jaar en we reciteerden de Quraan samen. Hij bezocht me (deze keer)om het twee keer per jaar te reciteren. Ik denk dat dit een teken is dat mijn tijd (de dood) gekomen is.” (want voorheen kwam Jibriel alleen een keer per jaar om het met hem te reciteren) Sahih al-Bukharie


Jibriel gaf ook talloze andere adviezen aan Rassuulullaah (s.a.s.)en leerde hem heel veel belangrijke dingen. In “hadith-Jibriel” zien we bijv. hoe hij in de moskee kwam en de muslims hun Dien (Islaam) leerde.En een ander voorbeeld is dat de profeet in een hadith overgeleverd door ‘Aa’ishah in Sahih al-Bukhaarie zei:

“Jibriel ging zolang door met me te vertellen dat ik aardig tegen de buren moest zijn, dat ik dacht dat hij me zou zeggen dat ik hun van de erfenis moest geven.”

En Jibriel leerde de profeet hoe hij wudoo en salaat moest doen.(overgeleverd door Ibn Maajah, Ahmad en anderen, van Zayd Bin Haarithah. Sahih verklaard door Sheikh al-Albaanee)
En Jibriel en Miekaa’eel leerden de profeet hoe hij de Quraan op zeven verschillende manieren kon reciteren.(overgeleverd door an-Nasaa’ee, Ahmad en anderen, van Ubayy Bin Ka’b. Sahih verklaard door Sheikh al-Albaanee.) En Jibriel leerde Rasuulullaah (s.a.s.) duáa’s toen hij ziek was.(sahih Muslim; overgeleverd door Sa’eed al- Khudree)

En Allaah (s.w.) zegtin de Quraan:
Zeg (O Mohammed): “Wie een vijand van Jibriel is: voorwaar, hij (Jibriel) heeft hem (de Qoraan) in jouw hart neergezonden, met toestemming van Allaah, als een bevestiging van wat er vóór (geopenbaard) was, en als Leiding en als een verheugende tijding voor de gelovigen”  En wie een vijand van Allaah is en Zijn Engelen en van Zijn Boodschappers en van Jibriel en van Miekaa’iel: voorwaar, Allaah is een vijand van de ongelovigen.

En Allaah (s.w.) zegt:
Met hem (de Qoraan) daalde de getrouwe Geest (Jibriel) neer  Op jouw hart (O Mohammed), opdat jij tot de waarschuwers behoort.

Allah zegt over de heilige nacht Laylatul Qadr:
De Engelen en de Geest (Jibriel) dalen in haar neer met toestemming van hun Heer

Allah zegt over Maryam, moeder van de profeet Isaa:
En zich van hen afzonderde achter een scherm. Vervolgens zonden Wij haar Onze Geest (Jibriel) en hij verscheen aan haar als een volmaakt mens.
Een van de namen van de engel Jibriel is: “ar-Rooh”(Geest) of “ar-Rooh-ul-Qudus”;of de Geest die tot de Heilige behoort (Allaah)Allaah heeft Jibriel ook wel “Roohunaa” genoemd;wat “de Geest die tot Ons behoort”betekent.

2. Israfiel:

De taak van Israfiel is om op de hoorn te blazen wanneer het einde der tijden is aangebroken. Wanneer hij dat doet, zal iedereen sterven, behalve degenen waarvan Allaah wil dat ze in leven blijven.Wanneer hij de tweede keer blaast zal iedereen uit de dood opstaan. Kijk maar naar soerat az-Zumar: (39: 68)

EN ER ZAL OP DE BAZUIN GEBLAZEN WORDEN, WAAROP ALLEN DIE IN DE HEMELEN EN OP AARDE ZIJN BEZWIJKEN, BEHALVE (VOOR) WIE ALLAAH WIL( DAT DEZE BLIJFT LEVEN).EN ER ZAL NOG EEN KEER OP DE BAZUIN WORDEN GEBLAZEN EN DAN ZULLEN ZIJ STAAN EN WACHTEN.

Soms maakte Rasuulullaah (s.a.s.) de volgende du’aa wanneer hij met zijn nachtgebed begon:

“O Allaah! U bent de Heer van Jibriel, en Miekaa’iel en Israafiel. U bent de Schepper van de hemelen en de aarde.Kenner van het ongeziene, en van wat wij zien.U oordeelt over Uw dienaren wanneer zij het oneens zijn. Leid mij dus naar de waarheid wanneer mensen het oneens zijn- met Uw toestemming. U leidt waarlijk wie U wil naar de rechte weg

2. Maalik:

Allaah (s.w.) vertelt over al-Aakhirah, en hoe de bewoners van Jahannam gesprekken voeren met elkaar en met de engel Maalik die verantwoordelijk is voor deze afschuwelijke plek.

Zij roepen: “O Maalik (bewaker van de Hel), laat jouw Heer een eind aan ons maken.” Hij zegt: (in een andere hadieth sahieh:na 40 jaar) Voorwaar, jullie blijven hier.

3. Riduaan:

Ibn Kathier heeft gezegt: “..en de bewaker van de djannah is een engel die “ Riduaan” wordt genoemd, dit is in sommige ahaadieth genoemd.”
Deze verklaring kun je terug vinden in zijn boek “Al-bidaayah wan-nihaayah”

4. Munkar en Nakier:
Tussen de malaa’ikah die genoemd zijn door de boodshapper van Allaah (s.a.s) zijn Munkar en Nakier. De ahaadieth die vertellen dat er twee engelen zijn die mensen ondervragen in hun graf zijn talloos, maar deze engelen worden in de hadieth die verzameld is door At-Tirmidie en overgeleverd door Abu Hurairah bij naam genoemd. (Sunan At-tirmithie hadieth nummer: 991 hoofdstuk: Al-djanaa’iz van de profeet / wat verteld is over de straf in het graf).
De engelen vragen de mensen in hun graven over hun Heer, hun religie en over de profeet Muhammad (s.a.s.).Rasuulullaah (s.a.s.) heeft in een hadith overgeleverd door at-Tirmithee gezegd:

“De naam van een van de twee engelen is Munkar en de naam van de tweede is Nakeer.”
(Hasan verklaard door al-Albaanee in Saheeh ul-Jaami’nr: 724)
6. Haaroet en Maroet:

Deze engelen werden naar een oude stad, Babylon genoemd gestuurd, waar ze de mensen zwarte magie leerden, maar iedereen hiervoor waarschuwden.Zij werden dus een beproeving voor dat volk en er werd duidelijk wie de gelovigen- en ongelovigen waren.
Deze twee namen zijn door Allaah (s.w.) in de Qoraan genoemd. Allaah (s.w.) zegt:


Én geen van beiden gaven onderricht, zonder dat zij zeiden: “Voorwaar, wij zijn slechts een beproeving, wees daarom niet ongelovig.”Zo onderwezen zij hen (tovenarij), waardoor zij een scheiding veroorzaakten tussen een man en zijn echtgenote. En zij schaadden daarmee niemand, behalve met toestemming van Allaah. En zij (de mensen) leerden wat hen schaadde en hen niet baatte. En voorzeker, zij wisten dat, wie dat (tovenarij) koopt, geen aandeel zal hebben in het Hiernamaals. En slecht is het waarvoor zij hun zielen verkochten, als zij het maar wisten.

Er zijn veel verhalen en legendes over deze twee engelen en wat er met hun aan de hand was. Echter niets van deze verhalen zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen en duidelijke bewijzen. Daarom moeten we genoegen nemen met wat Allaah over hun heeft verteld in de boven genoemde aayah.

04-02-2007, 01:42
7. Maalik-ul-Maut (de engel des doods)

Allaah heeft sommige engelen de taak gegeven om de zielen van mensen te nemen wanneer zij sterven, en de leider van deze engelen is de engel des doods. Allaah zegt over hem in soerat as-Sajdah 32:11:

ZEG( O MUHAMMAD): “DE ENGEL DES DOODS DIE OVER JULLIE IS AANGESTELD, ZAL JULLIE WEGNEMEN.VERVOLGENS WORDEN JULLIE TOT JULLIE HEER TERUGGEKEERD”.

Dat de engel-des doods helpers heeft zien we in het Quraanvers uit soerat al-An’aam 6:61:

WANNEER DE DOOD TOT EEN VAN JULLIE KOMT, NEMEN ONZE BOODSCHAPPERS ZIJN ZIEL EN ZIJ VERZUIMEN HUN PLICHT NOOIT

Van deze helpers zijn er twee soorten n.l: de “engelen van de Rahma ”(genade) en de engelen van de straf.Deze worden beide genoemd in de hadith over dan man die 99 mensen had vermoord (Sahih Muslim)
Sommige mensen noemen Maalik ul-Maut “Izraa’eel”,maar deze naam komt niet in de Quraan of de hadieths voor,dus is het fout om hem te gebruiken!


De engelen van de genade:

Zij komen op een vriendelijke manier naar de gelovigen toe op hun stervensmoment.
In soerat ul-Fussilat 41:30-32 staat:

VOORWAAR<DEGENEN DIE ZEGGEN: &#8220;ONZE HEER IS ALLAAH&#8221;, EN DIE VERVOLGENS STANDVASTIG ZIJN: OVER HEN ZULLEN DE ENGELEN NEERDALEN (EN ZEGGEN &#8220;WEEST NIET BEVREESD EN NIET TREURIG<EN WEEST VERHEUGD MET HET PARADIJS DAT AAN JULLIE IS BELOOFD>
WIJ ZIJN JULLIE HELPERS IN DE WERELD EN IN HET HIERNAMAALS&#8230;&#8221;

De engelen van de straf:

Deze engelen komen op een vreselijke manier naar de ongelovigen op hun stervensmoment.
De ongelovigen ervaren pijn wanneer zij ruw hun zielen uit hun lichamen nemen. Zoals in soerat Muhammad 47:27 staat:

HOE ZAL HET ZIJN WANNEER DE ENGELEN HUN WEGNEMEN EN HUN GEZICHTEN EN HUN RUGGEN SLAAN?

Sommige engelen worden in de Qur&#8217;aan genoemd of in de sunnah, maar hun namen worden niet vermeld.We mogen niet zelf namen bedenken, want we mogen hun alleen beschrijven volgens de kennis die we van Allaah en Zijn boodschapper hebben gekregen bijv: de engel-des-doods en de engel van de bergen.

Ten tiende: Sterven de engelen ?

De malaa&#8217;ikah sterven net zoals de ins (mensen) en de djin sterven. Dit is heel duidelijk te lezen in de aayah:

En er zal op de bazuin geblazen worden, waarop allen die in de hemelen en op de aarde zijn bezwijken, behalve (voor) wie Allaah wil (dat deze blijft leven). &#61695; En er zal nog een keer op de bazuin worden geblazen en dan zullen zij staan en wachten.

En de malaa&#8217;ikah zijn de bewoners van de hemelen waarover de aayah zegt dat ze ook zullen sterven. De grote geleerde Ibn Kathier zegt bij het uitleggen van deze aayah:

&#8220;Dit is de blaas die iedereen zal laten sterven van de bewoners van de aarde en de hemelen behalve diegene die Allaah wil. Totdat de ziel van de engel des doods zelf dood gaat. En alleen Allaah (s.w.) zal overblijven, de Enige onsterflijke; de Heer der werelden. De Enige die er was voor iedereen en alles (Al-awwal) en de Laatste, waarna niemand en niets zal zijn.Hij (s.w.) zal drie keer roepen:
Voor wie is de heerschap vandaag?
En Hij zal zelf het antwoord geven: Voor Allaah alleen.

En wat ook bewijst dat ze zullen sterven is de aayah:

Alle dingen zullen vergaan,
behalve Zijn Aangezicht (Allaah)

Alle dingen zijn alle schepselen van Allaah (S.W.) de engelen zijn daar een deel van.
We weten echter niet of de engelen sterven voor het inblazen van de hoorn net als andere
wezens. Allaah en zijn boodschapper hebben ons er niets over verteld en zonder kennis
mogen wij daar niets over zeggen.

Tweede onderzoek:
3.2 Innerlijke (karakteristieke) eigenschappen.

2.2.1 De engelen zijn edel en deugdzaam
Allaah (s.w.) heeft de engelen beschreven als: edel en deugdzaam:

Door de handen van &#8220;Safarah&#8221; (= schrijvers of bemiddelaars) &#61695; Edel, deugdzaam.

Dit betekent dat de Qoraan in de handen is van as-&#8220;Safarah&#8221;; een naam voor de engelen. Omdat ze bemiddelaars zijn van Allaah bij Zijn boodschappers en profeten.
Al-Boekhaari heeft gezegd:

&#8220;Safarah: betekent engelen. Safarah is meervoud, de enkelvoud daarvan is &#8220;Saafir&#8221;.
De betekenis hiervan is : bemiddelen . En de engelen zijn beschreven als bemiddelaars, omdat ze bemiddelen tussen de boodschapper en zijn volk als ze neerdalen met de wahy (=openbaring) van Allaah.

De betekenis van deze beschrijving is dat zij goed gedrag en temper bezitten. Hun manieren en daden zijn deugdzaam en volmaakt zuiver.Het is logisch dat de daden en de uitspraken van diegenen die de Qoraan in hun harten en hun hoofden dragen edel en deugdzaam moeten zijn.

Al-Boekhaari heeft verzameld, dat &#8216;Aa&#8217;ishah &#8211; moge Allaah tevreden zijn met haar &#8211; zei: dat de boodschapper van Allaah (s.w.) zei:

&#8220;Degene die de Qoraan reciteert terwijl hij hem uit z&#8217;n hoofd kent, is in het gezelschap van de &#8220;Safaratoel kiraam&#8221;(=de schrijvers of ambassadeurs ;de edelen). En degene die de Qoraan vaak leest, en er moeite bij ondervindt zal twee keer de beloning krijgen.&#8221;

2.2.2 De engelen schamen zich

Van de aard van de engelen waar onze boodschapper ons over heeft verteld is: schaamte.
In de hadieth die verzameld is door Moslim en overgeleverd door &#8216;Aa&#8217;ishah, zegt ze;
dat de boodschapper van Allaah op zijn zij lag in zijn huis. Zijn bovenbeen of zijn onderbeen was niet bedekt. Abu Bakr vroeg toestemming om binnen te komen bij de boodschapper (s.a.s.) en hij gaf hem toestemming terwijl de boodschapper in dezelfde houding lag. Ze gingen praten. Even later vroeg Omar om toestemming om binnen te komen. De boodschapper gaf hem toestemming terwijl de boodschapper in dezelfde houding bleef liggen. En ze gingen praten. Even later kwam &#8216;Othmaan en hij vroeg om toestemming om binnen te komen. Op dat moment ging de boodschapper rechtop zitten en trok aan zijn kleding zodat zijn benen bedekt werden. De boodschapper gaf hem toestemming om binnen te komen en ze gingen praten. Toen ze vertrokken waren, zei &#8216;Aa&#8217;ishah tegen de boodschapper (s.a.s.): &#8220;Abu Bakr kwam binnen en je trok je er niets van aan. Omar kwam binnen en je trok je er niets van aan en aandacht heb je aan zijn komst niet geschonken. Maar toen &#8216;Othmaan binnen kwam ging je rechtop zitten, en je trok je kleding over je heen.&#8221; De boodschapper antwoordde:
&#8220;Zal ik me niet schamen voor een man, waar de malaa&#8217;ikah zich voor schamen.&#8221;

04-02-2007, 01:43
Derde onderzoek:
3.3 Vermogens van engelen

1.3.1 Het vermogen om van gedaante te veranderen.

Allaah (s.w.) heeft aan de engelen de kracht en het vermogen gegeven om van gedaante en vorm te veranderen. Hij (s.w.) heeft Jibriel (vrede zij met hem) gestuurd naar Maryam in de vorm van een mens.

En noem in het boek (de Qoraan) Maryam, toen zij zich terugtrok van haar familie naar een oostelijke plaats (in de tempel). En zich van hen afzonderde achter een scherm. Vervolgens zonden Wij haar Onze Geest (Jibriel) en hij verscheen aan haar als een volmaakt mens. Zij zei: &#8220;Ik zoek bescherming bij de Barmhartige tegen jou, als jij (Allaah) vreest.&#8221;
Hij zei: &#8220;Voorwaar, ik ben slechts een gezant van jouw Heer, om jou een reine jongen te schenken.&#8221;

En Ibraahiem, vrede zij met hem, hebben de engelen bezocht in de gedaante van mensen. En hij wist niets over hun echte identiteit totdat zij dat aan hem vertelden. De aayaat die hierover spreekt hebben we al eerder genoemd.

En naar Loet &#8211; vrede zij met hem &#8211; zijn de engelen gekomen als jonge mannen met mooie en zachte gezichten, waardoor Loet zich niet gemakkelijk voelde om hun als gasten te ontvangen omdat hij wist dat zijn homofiele volk deze goed uitziende mannen zouden achtervolgen. Allaah (s.w.) verhaalt:

En toen Onze gezanten (Engelen) tot Loet kwamen, voelde hij zich benard en machteloos benauwd, en hij zei: &#8220;Dit is een zware dag.&#8221;

Ibn Kathier zegt bij het uitleggen van deze aayah:
&#8220;De engelen deden zich als mooie, goed uitziende jonge mannen voor als test en beproeving zodat het bewijs geleverd werd tegen het volk van Loet. En Allaah heeft hen een zware straf gegeven.&#8221;

En Jibriel &#8211; vrede zij met hem &#8211; kwam naar onze profeet (s.a.s.) in verschillende vormen. Soms nam hij de gedaante van Duhay ibn Khalaf Al-Kalbi, een metgezel die een heel mooi uiterlijk had:

En &#8216;Aa&#8217;ishah vertelt dat ze de boodschapper van Allaah zag staan praten met Duhay Al-Kalbi. Toen zij de profeet vroeg daarover zei hij: &#8220;Deze man was Jibriel, en hij geeft jouw de salaam.&#8221;

En in &#8220;hadith Jibriel&#8221;kwam Jibriel als een reizende man; een vreemdeling in de moskee om de metgezellen over Islaam te leren. Nadat hij aan de profeet (s.a.s.) had gevraagd wat Imaan is, wat Islaam is, wat ihsaan is, en wat de tekenen van het uur zijn en verdwenen was zei Rasuulullaah (s.a.s.)tegen zijn metgezellen:

&#8220;Hij was Jibriel en hij wou jullie (dingen over jullie geloof) leren, wat jullie zelf niet vroegen.&#8221;

Ook heeft de profeet aan ons verteld over de man die 99 mensen vermoordde
En dat deze man, nadat hij berouw had gehad ging emigreren, maar op weg naar het land der bestemming stierf hij.Vervolgens verschilden de engelen van Genade en de engelen van het Straffen van mening over hem. Zij stelden een andere engel als rechter aan die in de vorm van een mens kwam.Rasuulullaah (s.a.s.)zei:

&#8220;Toen kwam bij hen een engel in de gedaante van een mens. Zij hebben hem als rechter aangewezen. Deze rechter zei: &#8220;meet de afstand tussen de twee oorden, waar hij het dichtste bij is, hoort hij bij.&#8221;

En het is vanzelfsprekend dat de engelen de engel in de vorm van een mens als rechter aanstelden volgens een bevel van Allaah.Dit verhaal staat in Sahieh Moslim, in hoofdstuk &#8220;At-tauba.&#8221;

Sommige geleerden hebben veel gesproken over hoe engelen van gedaante veranderen.
Dit deden ze aan de hand van het menselijke verstand en logica. Daardoor hebben ze er heel veel woorden aan besteed. Maar het was beter voor hen geweest om er niet in te gaan graven want dat zijn de zaken van al Qaib. Allaah heeft ons verteld over hun vermogen om andere gedaantes aan te nemen, maar de hoedanigheid heeft Hij niet bekend gemaakt.
Wat genoeg was voor de Boodschapper en de sahaabah moet ook genoeg zijn voor ieder van ons, zodat we stil staan waar de salaf ook stilstonden. (dus niet verder onderzoeken).


1.3.2 Hun gigantische snelheid

De hoogste snelheid die bekend is voor de mensen is de snelheid van het licht. ( bijna 300.000 km per seconde).
De snelheid van engelen is ver boven deze snelheid. En deze snelheid kan niet gemeten worden met de menselijke meetstaven. Een vrager kwam naar de boodschapper (s.a.s.), en voordat deze klaar was met het stellen van zijn vraag, kwam Jibriel &#8211; vrede zij met hem &#8211; met het antwoord van de Heer de werelden. Als vandaag de dag ruimteschepen zouden zijn ontwikkeld die netzo snel kunnen vliegen als het licht, dan zouden ze alsnog miljarden lichtjaren (dus de afstand in kilometers, die het licht aflegt in &#233;&#233;n jaar) nodig hebben om bij sommige planeten te komen die zich op de horizon van het ongelofelijk brede heelal bevinden.

1.3.3 Hun kennis

De engelen hebben een onvoorstelbaar brede kennis. Allaah &#8211; verheven is Hij - heeft hen alles geleerd. Maar het vermogen om dingen te herkenen -wat mensen wel bezitten- ontbreekt hen.

En Hij onderwees Adam de namen van alle dingen vervolgens toonde Hij deze aan de Engelen en zei: &#8220;Noem Mij de namen van deze (dingen), als jullie waarachtig zijn. Zij zeiden: &#8220;Heilig bent U, wij hebben geen kennis, behalve wat U ons onderwezen hebt: voorwaar, U bent de Alwetende, de Alwijze.&#8221;

Vandaar dat de mens zich kenmerkt met het herkenen van dingen, en het ontdekken van de regels van het bestaan (soenan Al-Kawn). De engelen integendeel vergaren die kennis door het direct te ontvangen van Allaah zonder het zelf te ondervinden.
Toch is hetgeen wat Allaah hen heeft geleerd veel en veel meer dan wat een mens weet. Een voorbeeld van de kennis die zij bezitten en wat een mens niet bezit is het &#8220;schrijven&#8221;:

En voorwaar, er zijn zeker bewakers (Engelen) over jullie.Eervollen, schrijvenden. Zij weten wat jullie doen.

Meer uitleg over dit punt zal komen in het onderzoek De Engelen en de mens.

04-02-2007, 01:44
1.3.4 Het redetwisten van de engelen

De engelen discussi&#235;ren onderling over zaken die niet onthult zijn in de Wahy (openbaringen)van Allaah. In Soenan At-Tirmithie en Musnad Ahmed lezen we, dat Ibn &#8216;Abbaas zei: dat de boodschapper van Allaah zei:

&#8220;Vanavond kwam mijn Heer &#8211; verheven is Hij - naar mij in Zijn mooiste beeld.
Hij (Ibn &#8216;Abbaas) zei: &#8220;Ik dacht dat hij (de profeet) zei: &#8220;&#8230;in mijn droom&#8230;&#8221;
Hij ( Allah) zei: &#8220;O, Mohammed, weet jij waarover de Al-Mala&#8217; Al-A&#8217;laa (=de verheven groep = de Engelen) redetwisten?&#8221; Hij (Ibn &#8216;Abbaas) dat Mohammed zei: &#8220; Nee&#8221;
Hij (Mohammed) vertelde door: &#8220;Hij (Allaah) legde Zijn Hand tussen mijn schouders, totdat ik Haar kou tussen mijn borsten aanvoelde. Vervolgens kwam ik te weten wat zich in de Hemelen en aarde bevindt.
Hij (Allaah) zei: &#8220;O, Mohammed, weet jij waarover de Al-Mala&#8217; Al-A&#8217;laa (=de verheven groep = de Engelen) redetwisten?&#8221; Ik (Mohammed) zei: &#8220;Ja, over de (Kaffaaraat) boetedoeningen (zaken die je zonden ongedaan maken) en over de (Darajaat) niveaus.
De boetedoeningen zijn: het verblijven in de moskee na het verrichten van de salaah,
het (te voet gaan) lopen naar de jamaa&#8217;aat (= gezamenlijke gebeden in de moskee),
het verrichten van woedoe (=kleine wassing voor de salaah) als het onaangenaam is
(bijv. als er alleen maar koud water aanwezig is en dergelijke). En de darajaat
(niveaus in de jannah) zijn: het verspreiden van de salaam (islamitische groet), eten geven (aan behoeftigen en niet behoeftigen) en het gebed verrichten in de nacht als de mensen aan het slapen zijn.&#8221;
Hij (Allaah) zei: &#8220;je hebt de waarheid gesproken. En diegene die deze zaken verricht zal in Khair (=voorspoed) leven, en in Khair doodgaan en hij zal van zijn zonden en fouten schoon zijn net als de dag dat zijn moeder hem kreeg.&#8221;
En Hij (Allaah) zei: &#8220;O Mohammed, als je het gebed verricht zeg: &#8220;O Allaah, ik vraag U (om mij te helpen bij ) het verrichten van Al-Khairaat (=goede daden), en het verlaten van de Moenkaraat (=slechte daden), en het houden van de Masaakien (armen en behoeftigen), en dat U mij vergeeft, en mij met genade behandelt, en mij tawbah (vergeving) geeft, en als U uw dienaren wilt beproeven (fitnah geven) dan vraag ik U om mij tot U te nemen zonder die fitnah (=beproeving).&#8221;


1.3.5 Geordend in al hen zaken

De engelen zijn erg geordend in hun aanbidding. En onze boodschapper heeft ons aangespoord om hen als voorbeeld te nemen in onze aanbidding (&#8216;Ibaadah).
Hij (s.a.s.) zei:

&#8220;Gaan jullie niet in rijen staan zoals de engelen in rijen staan voor hun Heer?&#8221;
Zij (de sahaabah) zeiden: &#8220;En hoe staan de engelen in rijen bij hun Heer?&#8221;
Hij zei: &#8220;Zij maken de rijen compleet, en stellen zich op in de rij.&#8221;

En op de Dag des Oordeels komen ze in geordende rijen:

En jouw Heer komt, en de Engelen rij na rij.

En zij zullen in rijen voor het Aangezicht van Allaah (s.w.) staan:

Op die Dag staan de Geest (Jibriel) en de Engelen in rijen opgesteld. Zij spreken niet, behalve aan wie de Barmhartige toestemming verleent en die zegt wat juist is.

En &#8220; de Geest&#8221; is &#233;&#233;n van de namen van Jibriel vrede zij met hem zoals we dat al uitgelegd hebben.

En kijk hoe scherp en nauwkeurig zij de bevelen van Allaah (s.w.) gehoorzamen.
In Sahieh Moslim en in Mosnad Al-Imaam Ahmed lezen we, overgeleverd door Anas &#8211; radiyallaahoe &#8216;anhoe &#8211;dat de profeet (s.a.s.) heeft gezegd:

&#8220;Ik zal bij de poort van de Jannah komen en om toestemming vragen om binnen te gaan. De bewaker van de Jannah zal zeggen: &#8220;Wie bent u?&#8221; Ik zal antwoorden: &#8220;Mohammed.&#8221; Hij zal vervolgens zeggen: &#8220;Ik heb het bevel gekregen om slechts voor jou te openen en voor niemand anders dan voor jou.&#8221;

En evenzo kunnen we concluderen uit de hadieth van Al-Israa&#8217;hoe nauwkeurig de engelen hun werk verrichten. Daar vraagt Jibriel aan de poortwachters die bij elke hemel aangesteld zijn om toestemming te geven om binnen te komen en de poorten worden niet geopend voordat er vragen worden gesteld.(zie de hadith overgeleverd door Anas Bin Maalik in Sahih al-Bukharie)

1.3.6 Engelen zijn er niet toe in staat om fouten te maken

Alle engelen zijn er niet toe in staat om fouten te begaan. Allah zegt in Qoraan:

O jullie die geloven, behoed jullie zelf en jullie gezinsleden voor de Hel, die als brandstof mensen en stenen heeft, waarover strenge en hard optredende Engelen zijn aangesteld, die Allaah niet ongehoorzaam zijn in wat hij hun beveelt, en die uitvoeren wat hun is bevolen.

Hier lezen we heel duidelijk dat de engelen Allaah gehoorzaam zijn, en hun aard zo is geschapen dat ze geen ongehoorzaamheid kunnen tonen. En we hebben veel meer aayaat gezien waarin zij beschreven worden als dienaren die dag en nacht Allaah aanbidden en niet moe worden of zich vervelen.

En hier is het eerste hoofdstuk be&#235;indigd en alle lof is aan Allaah.

04-02-2007, 01:56
Hoofdstuk 2[/SIZE]

[SIZE="4"]2. DE MANIER VAN AANBIDDING VAN DE ENGELEN

3.1 Een kijkje naar hun aard

De engelen zijn geschapen met de karakteristieke eigenschap dat ze gehoorzaam zijn aan Allaah – verheven is Hij. Ze hebben het vermogen niet om ongehoorzaam te zijn. Allaah zegt:

Zij ongehoorzame Allaah niet in wat Hij hun beveelt

Het verrichten van goede daden (gehoorzaam zijn Allaah) vergt geen enkele moeite van hun, omdat ze geschapen zijn zonder behoefte aan het vervullen van hun geestelijke en lichamelijke Shahwa (=verlangens en behoefte).Engelen zijn daarom geen “Moekallafien”

(Moekallaf is iemand waar iets van verwacht wordt;aan wie een zekere taak is toegekend. De mensen en de Jin zijn wel Moekallafien. Er wordt van hen verwacht om de Islaam te accepteren en de sharie’ah te volgen.)

Engelen hebben andere taken en verplichtingen. Dus ze zijn Moekallafien op een andere manier. Allaah zegt in de Aayah hierboven dat ze doen wat hen bevolen is. Dus ze worden bevolen en ze krijgen taken die ze moeten verrichten van Allaah (s.w.) net als hoe de mensen en de Jin voorschriften hebben gekregen van Allaah.
In een andere Aayah zegt Allaah:

Zij vrezen hun Heer boven hen en zij doen wat Hij beveelt.

In deze Aayah leren we dat ze Allaah “Vrezen”. En het vrezen voor Allaah is een soort voorschrift (verplicht gestelde taak) in de Sharie’ah.Allaah vrezen is zelfs een van de hoogste rangen van dienaarschap.
Hij zegt ook:
… En uit ontzag voor Hem vrezen zij (Allaah).


3.2 De status van de engelen

De beste status die een schepsel kan krijgen en de hoogste waarde die een wezen kan krijgen is om een dienaar te zijn van De Almachtige.
Engelen zijn niet zomaar dienaren van Allaah, maar ze zijn geëerde nobele dienaren.
De mensen van Al-Jaahiliyah, zoals we dat aangegeven hebben, gaven de Engelen de status van de kinderen van Allaah – De Schepper, en nog wel de dochters van Allaah.
Een bewering die geen druppel van waarheid inhoudt. Allaah heeft deze leugens recht gezet en de status van de Malaa’ikah duidelijk gemaakt in de volgende aayaat:En ze zeiden: “De Barmhartige heeft Zich een zoon genomen.”Heilig is Hij! Zij (de Engelen) zijn slechts geëerde dienaren! Zij nemen het woord niet vóór Hem en zij handelen op Zijn bevel. Hij weet wat vóór hen is en wat achter hen is en zij zijn van voorspraak, behalve voor wie Hem welgevallig zijn. En uit ontzag voor Hem vrezen zij (Allaah). En wie van hen zegt: “Voorwaar, ik ben een god naast Hem,” die vergelden Wij daarop met de Hel, zo vergelden Wij de onrechtplegers.

Zo heeft Allaah de plaats en de status van engelen rechtgezet. Ze zijn geen goden naast Allaah. Maar ook niet de kinderen of dochters van Allaah. Allaah weet alles over hen, weet wat vóór hen is, en wat achter hen is. En zij mogen niet bemiddelen behalve met de toestemming van Allaah. Dit is belangrijk om te weten, omdat er veel moslims zijn die misschien de engelen misplaatsen en hen bepaalde eigenschappen toekennen die ze niet bezitten, om zo shirk te plegen.

De engelen zijn bezitters van elke eigenschap van dienaarschap en slavenschap. Ze doen hun werk op een perfecte manier. Ze gehoorzamen en volgen strikt de richtlijnen en bevelen. Allaah’s kennis omvat hun en alles wat met hun te maken heeft. Zij hebben geen vermogen om de voorschriften te buiten te gaan, of de bevelen en orders naast zich neer leggen.
Ze zijn oprecht bang en vrezen Allaah.

De engelen zijn uiterst gehoorzaam en eerbiedig zodat ze nooit een voorstelling doen in de aanwezigheid van Allaah De Hoge Verhevene.Allaah (s.w.) zegt in de Qoraan:

Zij nemen het woord niet vóór Hem en zij handelen op Zijn bevel.

De engelen doen alleen wat hun gevraagd wordt, en protesteren niet tegen bevelen.
Het bevel beweegt hun, en het bevel legt hun beweging lam. In Sahieh oel- Boekhaari lezen we de hadieth van Ibn ‘Abbaas dat hij zei: de boodschapper van Allaah zei tegen Jibriel vrede zij met hem:

“Willen jullie ons niet vaker bezoeken, vaker dan wat jullie nu doen?” Ibn ‘Abbaas zei: en als antwoord op dit verzoek heeft Allaah geopenbaard: Wij (Engelen) dalen slechts op bevel van jouw Heer neer. Aan Hem behoort alles wat voor ons is en wat achter ons is. En jouw Heer is niet vergeetachtig.


3.3 Voorbeelden van hun aanbidding

De engelen zijn de dienaren van Allaah, Zijn gehoorzaamheid is hun opgelegd. Engelen verrichten hun aanbidding (taken) heel gemakkelijk en moeiteloos.
Wij zullen hier een aantal voorbeelden noemen van hun aanbidding waarover Allaah en zijn boodschapper ons verteld hebben.


1. At-Tasbieh (Allaah’s Glorie prijzen):

De engelen aandenken Allaah Soebhaanahoe wa ta’aalaa. En de waardevolste gedenkenis aan Allaah is At-Tasbieh. De dragers van de troon doen Tasbieh voor Hem.

Degenen die de Troon dragen (de Engelen) en wie zich er omheen bevinden, prijzen de Glorie van hun Heer met Zijn lofprijzing
zoals alle andere engelen Allaah’s Glorie prijzen:

De Engelen prijzen de Glorie van hun Heer met Zijn lofprijzing …

Hun Lofprijzingen zijn niet verbonden aan tijd. Zij prijzen Hem dag en nacht:

Zij (de Engelen) prijzen (Allaah) dag en nacht, en zij worden nooit moe of zwak

En om het feit dat de engelen zoveel en eindeloos Allaah prijzen, zijn zij de echte Tasbieh doeners, en daar zijn zij oprecht trots op. Zij zeggen:

En voorwaar, wij zijn degenen die in rijen staan En voorwaar, wij zijn zeker die de Glorie van Allaah prijzen.

Hun Tasbieh was niet zo veelvoudig en zo intensief geworden als Tasbieh niet de beste en waardevolste soort dikr was. Moslim heeft verzameld via Abie Dhar, die zei:

“De boodschapper werd gevraagd, welk soort dikr het meeste waardevol was?” Hij (s.a.s.) zei: “Dat soort dikr wat Allaah gekozen heeft voor Zijn engelen of Zijn dienaren: Soebhaanal-laahi wa Bihamdih. (=Glorie van Allaah is geprezen en alle lof is aan Hem.)”

2. Het in rijen staan

We hebben eerder besproken dat de engelen netjes en geordend in rijen staan in hun aanbidding.
In de hadieth die voorheen genoemd is hebben we gezien dat onze profeet zijn metgezellen en dus ons heeft aangewezen om net zo te staan in de gebeden als de engelen in hun gebeden staan.

3. Hadj verrichten

De engelen hebben hun eigen Ka’bah waar zij naar toegaan om bedevaart te verrichten. Deze ka’bah heet: Al-Baytoel-Ma’moer. En bij dit heilige huis heeft Allaah gezworen in de Qoraan:

Bij het veel bezochte Huis (de Ka’bah)

Ibn Kathier heeft bij het uitleg van deze Aayah gezegd:
“In de Sahiehein (Boekhaari & Moslim) is vastgelegd dat de boodschapper zei in de hadieth van Al-Israa’, nadat hij de 7e hemel voorbij ging:”

“…. En toen ben ik verheven tot Al-Baitoel Ma’moer, waar 70 duizend engelen binnen gaan per dag. En elke dag komen er nieuwe engelen de bedevaart doen zonder dat een van hen terug keert.”

Hij bedoelt: ze doen ‘Ibaadah erin, en doen Tawaaf om hem heen zoals de moslims op aarde dat ook om de Ka’bah heen doen. De Al-Baitoel Ma’moer is de Ka’bah van Ahloes-samaa (bewoners van de Hemelen). En daarom heeft onze profeet Muhammad (s.a.s.) de profeet Ibraahiem Al-Khaliel- vrede zij met hem- gevonden terwijl hij met zijn rug leunde tegen Al-Baitoel Ma’moer. En dit omdat hij de bouwer is van de Ka’bah op aarde, en de beloning is bij Allaah van hetzelfde soort als de daad.”

En Ibn Kathier zei ook, dat Al-Baitoel Ma’moer pal boven de Ka’bah op aarde staat. Als deze zou vallen, zou het vallen op de Ka’bah op aarde. Hij voegde toe, dat elke hemel een eigen Ka’bah heeft waar de bewoners van die hemel in bidden. En de Ka’bah van de eerste hemel heet: “Baytoel ‘izzah”

En dit is wat Ibn Kathier zei over het pal recht liggen van Al-Baitoel Ma’moer boven de aardse Ka’bah, wat is overgeleverd van ‘Ali ibn Abie Taalib.
Ibn Jurair heeft verzameld via Khalid ibn ‘Ar’Arah: dat een man zei tegen ‘Ali – moge Allaah tevreden zijn met hem - : Wat is Al-Baitoel Ma’moer? Hij zei: “een huis in de hemel pal boven het huis (aardse Ka’bah). De gewijde van Al-Baitoel Ma’moer in de hemel is hetzelfde als het gewijde van deze (aardse Ka’bah) op aarde. Elke dag wordt Al-Baitoel Ma’moer bezochte door 70 duizend engelen, die nooit meer terug keren.”
Shaikh-al Albaani – rahimahoel-laah – heeft over deze Athar (uitspraak van metgezellen): “de overleveraars van deze Athar zijn betrouwbaar behalve Khaalid ibn ‘Ar’Arah.” En toen heeft Al-Albaani – rahimahoel-laah – een andere Athar verteld die van een taabi’ie is.Deze Athar is sahieh en wordt gebruikt als getuige (versterker) voor de eerste Athar van ‘Ali. Qataadah (een geleerde van de Taabi’ien) zei:

“Aan ons is verteld dat de profeet (s.a.s.) een keer tegen de metgezellen zei: “Weten jullie wat Al-Baitoel Ma’moer is? Ze (de sahaabah)zeiden: “Allaah en Zijn Boodschapper weten het beter.” Hij zei: “Voorwaar, het is een huis in de Hemel, onder hem is de (aardse) Ka’bah, als het zou vallen zou het op haar (de aardse Ka’bah) vallen.”

De hadieth onderzoeker Ash-Shaikh Al-Albaani zei : “Conclusie over dit punt is dat deze toevoeging (“pal boven de Ka’bah&rdquo sahieh en waar is, in al de wegen van de verschillende ahaadieth.”

04-02-2007, 01:57
4. Ze hebben vrees en ontzag voor Allaah

Omdat de kennis van de Malaa&#8217;ikah over hen Heer heel groot en breed is, is hun verheffing en waardering en vrees ook enorm geworden. Allaah zei over hen:

&#8230; En uit ontzag voor Hem vrezen zij (Allaah).

Dit geeft aan hoe erg de engelen Allaah vrezen en hoeveel ontzag ze voor Hem hebben.Netzo als wat Al-Boekhaari heeft verzameld via Abu Hoerairah, n.l.dat de profeet (s.a.s.) zei:

&#8220;Wanneer Allaah (s.w.) in de hemel over een zaak beslist, slaan de engelen hun vleugels neer uit gehoorzaamheid en ontzag voor Allaah (s.w.) (waarbij een geluid wordt gemaakt) als het slaan van een ketting op een gladde rots&#8230;&#8221;

En in Mi&#8217;jam At-Tabaraani Al-Awsat met een hasan sanad, staat dat Jaabir heeft overgeleverd dat de boodschapper (s.a.s.) zei:

&#8220;Tijdens de nacht van al-&#8216;Israa kwam ik bij de hoogste engelen. Jibriel zag er uit als een versleten tapijt door zijn &#8220;khasjija&#8221; voor Allaah.&#8221;Hoofdstuk 3[/SIZE]

[SIZE="4"]3. Engelen en de mens[/SIZE]

3.1 Onderzoek 1: De engelen en Aadam

1 De vraag van de engelen over de reden en de zinvolheid van de schepping van Aadam:
Toen Allaah (s.w.) Aadam - alaihis-salaam - wilde scheppen, suggereerde Allaah (s.w.) dit aan zijn engelen,die hem vervolgens om de zin hiervan vroegen. Dit vragen was het gevolg van de kennis die hun bezaten over de aard van sommige van de nakomelingen van Aadam - alaihis-salaam. Allaah (s.w.) heeft hun verteld dat vele nakomelingen van Aadam bloed zullen vergieten en verderf zullen zaaien op aarde.Maar als antwoord op hun vraag heeft Allaah (s.w.) hun medegedeeld dat er achter het scheppen van Aadam heel veel zinvols zit wat zij niet wisten.

En toen jouw Heer tot de Engelen zei: &#8220;Voorwaar, Ik zal op aarde een gevolmachtigde aanstellen,&#8221;zeiden zij: &#8220;Gaat U daarop iemand aanstellen die verderf zal zaaien en bloed zal vergieten, terwijl wij U roemen met de lofprijzing die U toekomt en wij U heiligen?&#8221;Hij zei: &#8220;Voorwaar, Ik weet wat jullie niet weten.&#8221;

2 De Soejoed van de engelen voor Aadam tijdens zijn schepping
Toen Allaah (s.w.) de schepping van Aadam voltooid had en de ziel in hem had geblazen, beval Hij de engelen om voor Aadam te buigen (=Soejoed te doen).

( Gedenk) Toen jouw Heer tot de Engelen zei: &#8220;Voorwaar, Ik schep een mens uit (de stof) aarde Als Ik hem volmaak, en blaas hem van mijn Ziel in, buig dan voor hem neer.

Aandachtspunt: dat het hier staat &#8230;en blaas van Mijn ziel in &#8230;betekent niet dat Allaah (s.w.) een stukje van Zijn ziel in Aadam blies of iets dergelijks, nee, alle zielen die Allaah (s.w.) geschapen heeft zijn van Hem en Zijn bezit. Als wij zeggen: de moskee is &#8220;Baytoel-laah&#8221; (=het huis van Allaah) bedoelen we niet: Alaah&#8217;s huis, want alles is immers van Hem, maar wij voegen Zijn Naam toe uit respect en verering.

De engelen hebben Zijn bevel gehoorzaamd behalve Iblies &#8211; moge Allaah hem van Zijn Genade buiten sluiten:

Toen knielden alle Engelen tezamen neer. Behalve Iblies, hij was hoogmoedig en hij behoorde tot de ongelovigen.

Deze Aayah is een bewijs tegen degenen die beweren dat slechts een gedeelte van Allaah&#8217;s engelen of slechts de engelen op aarde de Soejoed deden voor Aadam. Deze aayah zegt heel duidelijk dat alle Engelen tezamen gingen buigen voor Aadam.
En de Aathaar die verteld worden over Ibn &#8216;Abbaas - radiyallaahoe 'anhoe &#8211; dat hij van mening was dat het alleen de engelen op aarde waren klopt niet. In zijn tekst is &#8220;Nakaarah&#8221; (=een begrip dat gebruikt wordt door Ahloel-hadieth, wat betekent dat de Matn van de hadieth niet klopt.) Daarbij is zijn Sanad (overleveringsketen)niet doorlopend (Moenqadi&#8217. Shaikhoel-Islaam Ibn Taimiyah is van mening dat de aayah een duidelijk bewijs is, waarbij een At-Tawiel (=een andere betekenis geven aan een woord of een zin die verschillende betekenissen kan dragen.) niet mogelijk is, en het naleven van deze aayah is dus verplicht.

3 De engelen onderrichtten Aadam

Abu Hurairah - radiyallaahoe 'anhoe &#8211; heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allaah (s.a.s.) heeft gezegd:

&#8220;Allaah (s.w.) heeft Aadam zijn uiterlijk gegeven. 60 armlengtes lang. Toen zijn schepping voltooid was zei Allaah tegen hem: &#8220;Ga naar die ( groep engelen die zaten) en groet hen (zeg salaam tegen hen). Luister goed naar wat ze zullen teruggroeten, dat is jouw groet en de groet van je nakomelingen.&#8221;Aadam zei tegen de engelen: &#8220;As-salaamu &#8216;Alaikum&#8221;.
Ze antwoordden: &#8220;As-salaamu &#8216;Alaikum wa Rahmatullaah.&#8221; (Zij voegden &#8220;wa rahmatullaah&#8221;toe voor hem.)

4 De engelen wasten Aadam - alaihis-salaam toen hij stierf.


5
Toen Aadam - alaihis-salaam - stierf, wisten zijn kinderen niet wat zij met hem moesten doen. De engelen hebben hen geleerd wat ze moesten doen.
In Moestadrak en in Mi&#8217;jam At-Tabaraanie - Alaihis-salaam - -Awsad, met een isnaad sahieh, is overgeleverd door Oebay - radiyallaahoe 'anhoe - dat de profeet (s.a.s.) zei:

&#8220;Toen Aadam dood ging hebben de engelen hem een oneven aantal keren gewassen met water, en zij hebben voor hem een Lahd gemaakt. En vervolgens zeiden ze: &#8220;Dit is de soennah van Aadam in zijn nakomelingen.&#8221;

En ten midden van de ahadieth die Sahieh zijn lezen we dat de engelen een Shahied (martelaar)van deze Ummah hebben gewassen,n.l: Handalah ibn Abie &#8216;Aamir, die shahied werd in de slag van Uhud. De boodschapper van Allaah (s.a.s.) zei:

&#8220;Jullie metgezel wordt gewassen door de engelen. (Hij bedoelde Handalah).&#8221;
De metgezellen vroegen de vrouw van Handalah over hem, waarop zij antwoordde:
&#8220;Hij vertrok plotseling toen hij hoorde over de slag terwijl hij Joenoeb (=onreinheid waarbij je de grote wassing nodig hebt.) was.&#8221; De boodschapper van Allaah (s.a.s.) zei: &#8220;Daarom hebben de engelen hem gewassen.&#8221;

Ibn &#8216;Asaakir heeft verhaald met een isnaad die sahieh is: dat AlAws (een stam van AlAnsaar) trots waren dat de door engelen gewassen broeder een van hun was: Handalah ibn Ar-Raahim. (zie voetnoot nr. 4)3.2 Onderzoek 1: De engelen en de nakomelingen van Aadam

De relatie tussen de engelen en de nakomelingen van Aadam is een hechte relatie.
Zij (de engelen) zijn verantwoordelijk voor de schepping van hun in de buik van de moeders. Nadat de ziel in het lichaampje van de foetus wordt geblazen, zullen zij over hem waken. De mens heeft aanwijzing en leiding nodig van Allaah (s.w.), de engelen komen naar de mensen met de Wahy van Allaah. Zij waken over hun daden en schrijven alles op. En als hun stervensmoment komt zullen zij zijn ziel nemen.

[SIZE="4"]6 Hun rol in het scheppen van een mens
7

Moslim heeft overgeleverd, dat Abie Thar zei: Ik hoorde de boodschapper van Allaah (s.a.s.) zeggen:

&#8220;Als de Noetfah 42 nachten oud is, stuurt Allaah een engel naar haar toe. Deze geeft haar een vorm, en vervolgens schept de engel het gehoor, het zicht, haar huid, haar vlees en haar botten.&#8221;Hij (de engel) zal vervolgens zeggen: &#8220;O, Allaah, mannelijk of vrouwelijk?&#8221; Vervolgens zal jouw Heer beslissen wat Hij wil en de engel gaat het noteren.&#8221;

En Ibn Mas&#8217;oed heeft in zijn overlevering gezegd dat de boodschapper van Allaah (s.a.s.) ons verteld heeft, en hij is waarzegger:
&#8220;de hadieth van 40 dagen noetfah en dan 40 &#8216;alaqah&#8230;.. &#8221;

En in de Sahiehain lezen we ook de hadieth van Anas dat de boodschapper van Allaah (s.a.s.) zei:

&#8220;Allaah heeft een engel voor de rahim (baarmoeder)aangewezen. Deze engel zegt:
&#8220;O, Heer, een noetfah? (dus wilt U dat het een Noetfah wordt?)&#8221;
&#8220;O, Heer, een &#8216;Alaqah ?&#8221;
&#8220;O, Heer, een Moedqah?&#8221; En als Allaah (s.w.) dit mens wil vervolmaken (dus als Allaah bevestigend op de vragen van de engel heeft geantwoord), zal de engel vragen:
&#8220;O Heer, mannelijk of vrouwelijk?&#8221;
Een shaqi (=ongelukkige) (dus een bewoner van het Vuur;Ahloen-naar) of Sa&#8217;ied (=gelukkige;dus een bewoner van het Paradijs;Ahloel-jannah)?
Wat is zijn Rizq? (voorziening)Wat is zijn Ajal (wanneer het moment van doodgaan is)?
De engel zal dit ook opschrijven in de buik van zijn moeder&#8221;

04-02-2007, 01:57
8 Het waken over de nakomelingen van Aadam
Allaah (s.w.) zegt in de Qoraan:

(Voor Hem) is degene onder jullie die het woord verbergt gelijk aan degene die het hardop uitspreekt. En hij die verbergt in de nacht (is gelijk aan wie) overdag bekendmaakt &#61695; En voor de mens zijn er bewakers (Engelen), voor hem en achter hem, zij waken over hem tegen ongelukken die Allaah niet voor hem bestemd heeft.

De Turjoemaan (=uitlegger) van de Qoraan, Ibn &#8216;Abbaas - radiyallaahoe 'anhoe - heeft uitgelegd over het vers:&#8220;&#8230;En voor de mens zijn er bewakers (Engelen)&#8230;&#8221; Dit zijn engelen van Allaah die hij aangesteld heeft om de mens te beschermen tegen dingen voor hem en achter hem. Maar als de Qadar (=voorbestemming) die Allaah heeft bestemd voor hem komt, dan laten ze hem alleen.&#8221;(dus beschermen zij niet langer want het is de bedoeling dat hem iets overkomt)

Moejaahid heeft gezegd: &#8220;Er is geen mens of hij heeft een engel die verantwoordelijk is om hem te beschermen in zijn slaap en wakker zijn voor de Jin, de ins en gevaarlijke dieren.
Er is niets van deze dingen die op hem af komen of de engel waarschuwt hem en zegt:
kijk achter je!. Behalve iets waarover Allaah (s.w.) toestemming heeft gegeven, de engel zal je beschermen en je krijgt dat.&#8221;

Een man zei tegen &#8216;Ali ibn Abie Taalib - radiyallaahoe 'anhoe : &#8220;Er zijn mensen van de Moeraad stam die jou willen vermoorden.&#8221; Hij (&#8216;Ali) zei: &#8220;samen met iedere man zijn twee engelen die hem beschermen tegen datgene wat niet voor hem voorbestemd is, want als de Qadar komt zullen ze heb alleen laten met zijn Qadar. De Ajal (=voorbestemde overlijdingsmoment) is een beschermend kasteel.&#8221;
&#8216;Ali - radiyallaahoe 'anhoe - wist dat hem niets zou overkomen wat Allaah niet wil. En dat zijn beschermengelen hem zouden beschermen voor iets wat niet bestemd voor hem was. Dit is de beste Imaan in Al-Qadar.

En over dezelfde engelen lezen we:

En Hij is de Krachtige, boven Zijn dienaren en hij stelt Wakers (Engelen) over jullie aan, zodat als &#233;&#233;n van jullie de dood bereikt de door ons gezondenen hem (zijn ziel) wegnemen en zij verzuimen niet.

De bewakers hier zijn dezelfde bewakers die de dienaar bewaken totdat zijn Ajal komt.

9 Ambassadeurs naar boodschappers en profeten:

Allaah (s.w.) heeft ons verteld dat Jibriel - vrede zij met hem - verantwoordelijk is voor deze taak.
Zeg (O Mohammed): &#8220;Wie een vijand van Jibriel is: voorwaar, hij (Jibriel) heeft hem (de Qoraan) in jouw hart neergezonden, met toestemming van Allaah, als een bevestiging van wat er v&#243;&#243;r (geopenbaard) was..
En Hij zei:

Met hem (de Qoraan) daalde de getrouwe Geest (Jibriel) neer &#61571; Op jouw hart (O Mohammed), opdat jij tot de waarschuwers behoort.

Het is ook mogelijk dat een andere engel met de Wahy neer daalt. Dit is echter slechts heel zelden gebeurd. We lezen in Sahieh-Moslim de hadieth van Ibn-Abbaas,die zei:
&#8220;Terwijl Jibriel bij de boodschapper van Allaah (s.a.s.) was, hoorde hij (Jibriel) - alaihis-salaam - een gekraak van een deur boven hem. Hij (Jibriel) hief zijn hoofd omhoog en zei: &#8220;Dit is een deur in de hemel die vandaag open is gemaakt. Deze deur is nooit eerder open gemaakt dan vandaag. Door die deur is een engel neer gedaald. Hij zei vervolgens:
&#8220;Dit is een engel die naar de aarde is gedaald, hij is nooit eerder naar de aarde neer gedaald,behalve vandaag. De engel groette (deed Salaam.) en zei:&#8220;Ontvang tijdingen, dat jij (O Mohammed) twee lichten krijgt, geen profeet heeft ze voor jou gekregen:
de opener van het Boek (de Qoraan) (Al-Faatiha) en de slot- Aayaat van soerat Al-Baqarah. Je leest geen letter van deze twee of Allaah (s.w.) zal je het verhoren.&#8221;

In deze hadieth zien we dus dat de openbaring van soerat Al-Faatiha en de eind Aayaat van soerat Al-Baqarah door deze engel is gedaan. Speciaal deze twee soera&#8217;s zijn heel belangrijk omdat ze smeekbeden (doe&#8217;aa&#8217;s)bevatten.Wanneer we deze aangewezen soera&#8217;s aandachtig lezen, dan zal Allaah (s.w.) deze doe&#8217;aa&#8217;s verhoren.Helaas lezen velen van ons soerat Al-Faatiha in de salaah zonder de betekenis ervan te weten, of lezen zo snel, zonder bij de betekenis van de woorden stil te staan,dat zij klaar zijn zonder het te merken. Dit is een slechte gewoonte en een verkeerde manier van Qoraan lezen, waar wij geen hasanaat voor krijgen en waar wij Allaah (s.w.)niet tevreden mee stellen.

In &#8220;At-Taariekh&#8221; van Ibn Al-&#8216;Asaakir lezen we de hadieth van Hoedaifah: dat de boodschapper van Allaah (s.a.s.) zei: &#8220;Een engel is naar mij toegekomen en hij gaf mij de boodschap dat Al-Hasan en Al-Husain de leiders zijn van de jeugd van Ahl-oel-Jannah, en dat Faatimah de leidster is van de vrouwen van Ahl-oel-Jannah.&#8221;


En in Moesnad Ahmed en Soenan An-Nasaa-ie via Hoedaifah - radiyallaahoe 'anhoe - : dat de boodschapper van Allaah zei:&#8220;Heb jij (de wolk) gezien die een tijdje geleden op me af kwam?&#8221; Ik (Hoedaifah) zei:&#8220;Ja.&#8221; Hij zei: &#8220;Dit was een engel van de engelen. Hij is nooit neer gedaald op aarde, behalve deze nacht. Hij heeft Allaah (s.w.) om toestemming gevraagd om mij te groeten en mij tijdingen te geven dat Al-Hasan en Al-Husain de leiders zijn van de jeugd van Ahl-oel-Jannah, en dat Faatimah de leidster is van de vrouwen van Ahloel-Jannah.&#8221;

10 Niet iedereen waar een engel naar toe is gegaan, was een profeet of een boodschapper:

Niet iedereen naar wie een engel toe gestuurd werd,was een profeet of een boodschapper. Als iemand dit beweert dan is hij/zij in de donker aan het tasten.
Allaah (s.w.) heeft Jibriel - alaihis-salaam - naar Marjam gestuurd en Hij stuurde hem ook naar Haajar; Um Ismaa&#8217;iel (de moeder van profeet Ismaa&#8217;iel) toen haar drinken en eten op raakten.

De sahaabah (metgezellen van de boodschapper van Allaah ) zagen Jibriel - alaihis-salaam - in de gedaante van een nomaad.Allaah (s.w.) stuurde ook een engel naar de man die zijn moslimbroer in Islaam bezocht, om hem de boodschap te geven dat Allaah (s.w.) van hem hield omdat hij van zijn broeder hield!&#8230;.
En hier zijn er veel voorbeelden van, maar dit is alleen om een aantal te noemen.

04-02-2007, 01:58
11 Hoe kwam Jibriel - alaihis-salaam - naar de boodschapper van Allaah:

In Sahieh-oel-Boekhaari lezen we de hadieth van &#8216;Aa-ishah - radiyallaahoe 'anhaa &#8211; dat Al-Haarith ibn Hishaam - radiyallaahoe 'anhoe - aan de boodschapper van Allaah (s.a.s.) een vraag stelde:
&#8220;O boodschapper van Allaah, hoe komt de Wahy naar jou?&#8221;
De boodschapper van Allaah (s.a.s.) zei: &#8220;Soms wordt het ontsluierd zoals het rinkelen van een bel, en deze vorm van inspiratie is het hardste voor mij van alle soorten.
Deze situatie gaat voorbij en ik heb alles gevat wat mij ge&#239;nspireerd is. En soms neemt de engel de vorm aan van een man en praat tegen mij en ik vat alles wat hij mij verteld heeft.&#8221;

Jibriel kwam naar de boodschapper van Allaah in zijn originele gedaante als engel, en deze situatie was het moeilijkste voor de boodschapper van Allaah. De tweede situatie was wanneer Jibriel zich veranderde van gedaante, en een menselijke gedaante aannam, deze situatie was het minst erg voor de boodschapper van Allaah.

De boodschapper van Allaah (s.a.s.) heeft Jibriel - alaihis-salaam - twee keer in zijn echte vorm, hoe Allaah (s.w.) hem heeft geschapen (zijn engel gedaante) gezien:

Eerste keer:
Dit was drie jaar na zijn profeetschap. In Sahieh-oel-Boekhaari lezen via Jaabir ibn &#8216;Abdillaah: dat de boodschapper van Allaah zei: &#8220;Terwijl ik aan het wandelen was, hoorde ik een geluid in de hemel. Ik keek omhoog of ik zag de engel die mij bezocht in de grot Hiraa zittend op een stoel (zwevend) tussen de hemel en de aarde. Ik schrok en werd angstig. Ik keerde terug en zei: wikkel me in! (met lakens).&#8221;


Tweede keer:

Toen hij mee genomen werd naar de hemelen (de nacht van Al-Mi&#8217;raaj). En deze twee keren zijn in de Qoraan genoemd.

Een machtige in kracht (Jibriel) onderwees hem. Een bezitter van wijsheid, en hij (Jibriel) verscheen (in zijn aardse vorm). En hij bevond zich aan de hoogste horizon. daarna naderde hij en daalde neer. Zodat hij zich op een afstand van twee booglengtes (van Mohammed) bevond, of dichterbij. Toen openbaarde Hij Zijn dienaar wat Hij openbaarde. Het hart (van de profeet) loog niet over wat het zag. Willen jullie (veel goden aanbidders) dan redetwisten over wat hij zag? En voorzeker, hij (Mohammed) heeft hem Jibriel bij een andere neerdaling gezien. Bij Sidratilmoentahaa Daarbij is de Tuin van de Verblijfplaats (het Paradijs). Toen de Sidrah omhuld werd door wat hem omhulde. Zijn blik week niet en dwaalde niet.


12 Tot de taken van Jibriel behoren meer dan alleen de Wahy doorgeven:

De taak van engel Jibriel - alaihis-salaam - was niet slechts de Wahy aan de boodschapper van Allaah door te geven, maar veel meer dan dat. Hij kwam iedere avond van iedere maand Ramadan naar de boodschapper van Allaah (s.a.s.)Hij ging dan met de boodschapper van Allaah (s.a.s.) de Qoraan herhalen en oefenen. De hadieth die dit verteld is verhaald door Ibn &#8216;Abbaas - radiyallaahoe 'anhoe - en is verzameld door Al-Boekhaari &#8211; rahimahoel-laah &#8211; waarin hij zegt: &#8220;De boodschapper van Allaah (s.a.s.) was de edelmoedigste van alle mensen, en zijn generositeit bereikte het hoogtepunt in ramadan wanneer Jibriel hem ontmoette. En hij ontmoette hem elke nacht van de nachten van ramadan om hem de Qoraan te leren. Voorwaar de boodschapper van Allaah (s.a.s.) is royaler dan de gezonden wind door Allaah (s.w.) die goede tijdingen draagt (regen en goede tijden).&#8221;

13 Zijn leiding aan de boodschapper van Allaah in de salaah:

Jibriel - alaihis-salaam - heeft de boodschapper van Allaah (s.a.s.) geleid in de slaah om hem te leren bidden hoe Allaah (s.w.) het wou. In sahieh-oel-Boekhaari en Soenan
An-Nasaa-ie lezen we de hadieth die verhaald is door Abie Mas&#8217;oed: dat de boodschapper van Allaah (s.a.s.) zei: &#8220;Jibriel is neer gedaald, en heeft mij geleid in het gebed.
Ik heb met hem gebeden, en nog eens gebeden, en nog eens gebeden, en nog eens gebeden. De boodschapper van Allaah zei dit terwijl hij met zijn vingers tot vijf telde.&#8221;

En in de Soenah lezen we:
Ibn &#8216;Abbaas heeft overgeleverd: dat de boodschapper van Allaah zei: &#8220;Jibriel - alaihis-salaam - heeft mij twee keer geleid in de salaah in het huis (de Ka&#8217;bah).

Hij bad met mij salaat-oed-duhr wanneer de zon net bewoog van het midden van de hemel (Az-Zawaal). En hij bad met mij de &#8216;Asr salaah toen de schaduw van een voorwerp dezelfde lengte had als het voorwerp zelf. En hij bad met mij de Maqrib salaah wanneer een vastende zijn vasten breekt. En heeft met mij salaat-oel-&#8216;Ishaa gedaan toen de Shafaq (= de rode gloed bij zonsondergang) verdween. En hij heeft de Fajr salaah met mij gebeden wanneer het eten en drinken verboden zijn geworden voor een vastende.

Toen het de volgende dag was, bad hij de Duhr salaah met mij toen de schaduw van alles hetzelfde was als het voorwerp zelf. En de &#8216;Asr salaah toen de schaduw van alles twee keer zo lang werd. De Maqrib salaah bad hij toen een vastende zijn vasten heeft gebroken. En salaat-oel-&#8216;Ishaa bad hij met mij toen &#233;&#233;n derde van de nacht was verstreken.
En salaat-oel-Fajr heeft hij gebeden toen het de dageraad al gloorde. Hij (Jibriel) keek naar me en zei: &#8220;O Mohammed, dit zijn de (salaah) tijden van de profeten voor jou, en de tijd is tussen deze twee tijden.&#8221;

Al je deze hadieth goed bekijkt,kun je er talloze punten uithalen. Maar het belangrijkste is de tijd waarin elke salaah gebeden moet worden, en dat elke salaah plaats moet vinden tussen twee tijden; een begin tijd en een eind tijd. Salaat-oed- Duhr begint wanneer de zon bewogen is van het hart van de hemel en kan verricht worden tot de tijd dat Jibriel deze salaah met de profeet gebeden heeft namelijk wanneer de schaduw van iets dezelfde lengte heeft als het voorwerp zelf.Netzo begint de tijd van &#8216;Asr waar salaat-oed-Duhr ge&#235;indigd is. enz.

14 Jibriel doet &#8220;Ruqyah&#8221; op de boodschapper van Allaah:

Ruqyah is iemand helen door middel van de Qoraan of de du&#8217;aa&#8217;s die overgeleverd zijn van de boodschapper van Allaah.
Moslim heeft verzameld dat Abie Sa&#8217;ied heeft gezegd: dat Jibriel naar de boodschapper van Allaah (s.a.s.) kwam en vervolgend tegen hem zei: &#8220;O Mohammed, heb je klachten?&#8221; Hij (de boodschapper) zei: &#8220;Ja.&#8221; Hij (Jibriel) zei: &#8220;In de naam van Allaah doe ik Ruqyah op jou, tegen alles wat jou kwaad doet. Van het kwade van alles wat een (boze) ziel heeft, of het boze oog van een jaloerse. Moge Allaah jou helen, in de naam van Allaah doe ik Ruqyah op jou.&#8221;


15 Andere taken:

Van zijn andere taken zijn: dat hij samen met de boodschapper van Allaah (s.a.s.) heeft gevochten tegen de ongelovigen in de slag van Badr en Al-Khandaq. En dat hij samen met de profeet de Israa (nacht en hemelreis)heeft verricht en nog veel meer.

16 Waarom stuurt Allaah (s.w.) geen engelen naar de mensen als profeten:

Allaah (s.w.) stuurt geen engelen als boodschappers naar de mensen toe. Dit omdat de aard van de engelen verschilt met de aard van mensen. Daarom zou het contact tussen de mensen de engelen niet gemakkelijk gaan. Zoals we gezien hebben ondervond de boodschapper van Allaah moeite met het ontvangen van Wahy van Jibriel toen hij in zijn echte vorm kwam.
En toen hij (s.a.s.) Jibriel heeft gezien in zijn echte vorm schrok hij heel erg en kwam naar zijn vrouw Khadiejah en zei: &#8220;Mantel me om, mantel me om!.&#8221;

Omdat de natuurlijke eigenschappen van mensen en engelen niet met elkaar te vergelijken zijn, wilde Allaah (s.w.) een boodschapper sturen die dezelfde eigenschappen had als de mensen. En als de bewoners van de aarde engelen waren zou Allaah (s.w.)engelen als boodschappers hebben gestuurd. Allaah (s.w.) zegt:

Zeg: &#8220;Wanneer er op de aarde Engelen waren die rustig rondliepen, dan zouden Wij een Engel tot hen als Boodschapper neergezonden hebben.&#8221;

Als we er van uitgaan dat Allaah (s.w.) engelen naar de mensen stuurt als boodschappers, dan zouden deze engelen menselijke eigenschappen bezitten. Hij zou ze de gedaantes laten aan nemen van menselijke mannen die dezelfde kleren aan doen als die van mannen, en dit allemaal zodat de mensen hun als voorbeeld kunnen nemen. Allaah (s.w.) zegt:

En zij (de ongelovigen) zeggen: &#8220;Waarom is er geen Engel tot hem (Mohammed) neergedaald?&#8221; En indien Wij een Engel neergezonden hadden was de zaak zeker besloten en hadden zij geen uitstel meer gekregen En als Wij een Engel gestuurd hadden, dan hadden Wij hem als een man gestuurd en Wij hadden hen laten twijfelen waarover zij reeds twijfelden.

04-02-2007, 17:59


salaamalaykoem zuster,

Ik vind het echt een mashaAllah stuk over de engelen, echt heel informatief en vooral steeds het duidelijke bewijs uit de qoraan en sounna erbij. Heb jij dit stuk misschien in word formaat?

BarakaAllaho fieki zuster

04-02-2007, 18:06

Citaat door Mutawakkila:
salaamalaykoem zuster,

Ik vind het echt een mashaAllah stuk over de engelen, echt heel informatief en vooral steeds het duidelijke bewijs uit de qoraan en sounna erbij. Heb jij dit stuk misschien in word formaat?

BarakaAllaho fieki zuster


Assalaam aleikum zuster,

ja die heb ik. ik weet alleen niet hoe ik die op internet moet zetten
maar PM even je e-mail dan stuur ik ze allemaal naar je inshaAllah.

Salaam aleikum wa rahmatulah wa barakatuh

28-02-2007, 17:57
Machallah

Pagina's : [1] 2