Bekijk volle/desktop versie : Doe3a topic!! Zoek hier je doe3a.Pagina's : [1] 2

22-01-2007, 13:31
Salaam moe3alikoem broeders en zusters

Mijn oegti umm_dawoed en ik gaan hier insallah zoveel doe3a's plaatsen. Ik hoop dat jullie er wat en hebben. En ben je opzoek na een doe3a laat het weten.

Ma3a salama

22-01-2007, 13:35


Deze Doe’a verzekert degene die deze 3 keer reciteert dat Allah Ta'ala op de Dag des Oordeels tevreden is over hem\haar is.

Radi toe billaahi Rabbaw wa bil Islaami Dienaw wa bi Syedina wa Maulana Mohammadin salal laahoe alaihi wa sallama Nabi yaw wa Rasoelan.

22-01-2007, 13:37
Deze Doe’a is voor berscherming tegen honger, angst in het graf en angst op de Qiyaamah. (100 keer)
Laa ilaaha illal laahoel malikoel haqqoel moebien.


Bezoeken van een zieke
Allaahumma adh hibal baas rabban naas.
Ishfi wa'antash-shaafie laa shifaa-a illaa shifaa'uk.
Shifaa al laa yughaadiru saqamaa.

0 Allah! Verwijder de moeilijkheden, o Heer der mensheid.
Geef genezing want U bent de Genezer!
Er is geen genezing zonder U, genezing die geen ziekte achterlaat.
(Terwijl men de patient bemoedigend klopt)

22-01-2007, 13:42
Er is overgeleverd door Aboe-Hoerayrah dat de Profeet heeft gezegd: "Hij die per dag 100 maal deze doe'a zegt:

"La Illâha ill Allâh wahdahoe lâ sjariekalah lahoel moelkoewa lahoel hamdoe wa hoewa 'ala xxxxxx sjai'in qadier"

Betekenis: "Er is geen god dan Allah, de Ene, Hij heeft geen deelgenoten. Al het bestaande is van Hem, en alle lof komt Hem toe. En Hij heeft macht over alle dingen."

22-01-2007, 13:43


Er is overgeleverd door Aboe-Hoerayrah dat de Profeet heeft gezegd: "Hij die per dag 100 maal deze doe'a zegt:

"La Illâha ill Allâh wahdahoe lâ sjariekalah lahoel moelkoewa lahoel hamdoe wa hoewa 'ala xxxxxx sjai'in qadier"

Betekenis: "Er is geen god dan Allah, de Ene, Hij heeft geen deelgenoten. Al het bestaande is van Hem, en alle lof komt Hem toe. En Hij heeft macht over alle dingen."

22-01-2007, 13:48
Dua'a als je pijn hebt en je weet er niks op te doen

Bismillaah (driemaal).
A’uudhu bi'zzatil-laahi waqudratihi min sharri maa adjidu wa’uhaadhir. (zeven maal)

(Terwijl men de hand op de pijnlijke plek plaatst)

In de naam van Allah. (drie maal)
Ik zoek mijn toevlucht in de uitmuntende Kracht en de Glorie van Allah tegen dat wat ik voel en waar ik bang voor
ben. (zeven maal)

22-01-2007, 13:50
Smeekbeden bij het waken van de slaap.

Alle lof behoort toe aan Allah die ons tot leven brengt nadat Hij ons heeft doen sterven en tot Hem is de terugkeer

“Alh’amdoe liellaahie lladhie ah’yaana ba’ada maa amaatana wa ilayhie nnoeshoeer”.

2. Er is geen god dan Allah, Hij is de Enige, Die geen deelgenoten naast Zich heeft, tot Hem behoort de koninkrijk (bezit), en alle lof behoort Hem toe, en Hij heeft macht over alle zaken. Geprezen is Allah, alle lof behoort aan Allah, er is geen God buiten Allah en Allah is de Grootste. Er is geen macht en geen kracht behalve door Allah’s verlof, de Verhevene, de Machtige. Mijn Heer, vergeef me.

“La ielaaha iella llaahoe wah’dahoe laa sharieka lahoe, lahoe lmoelkoe wa lahoe lhamdoe, wa Hoewa ‘ala xxxxxxe shay-ien Qadier. Soebh’ana llaahie, walh’amdoe liellaahie, wa laa ielaaha iella llaahoe wa llaahoe Akbar, wa la h’awla wa laa Qoewwata iella biellaahie l’alieyyie la’dhziem, Rabbie ghfierlie”.

3. Alle lof behoort toe aan Allah, die gezondheid geeft aan mijn lichaam, mijn ziel naar mij teruggebracht heeft en mij toestaat Hem te gedenken.

“Alh’amdoe liellaahie lladhie ‘aafaanie fie djasadie, wa radda ‘alayya roeh’ie, wa adhina lie bidhiekrieh”.

4. “Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en in het afwisselen van de nacht en de dag zijn zeker Tekenen voor bezitters van begrip. Degenen die Allah gedenken terwijl zij staan en zitten en op hun zij liggen en nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde, (zeggend “Onze Heer, U heeft dit (alles) niet voor niets geschapen, glorie zij U, bescherm ons dus tegen de bestraffing van de Hel. Onze Heer, voorwaar, U bent degene die iemand de Hel binnenleidt, U heeft hem dan waarlijk vernederd. En voor de onrechtvaardigen zullen er geen helpers zijn. Onze Heer, voorwaar, wij hebben een oproeper gehoord die oproept tot geloof: ‘Gelooft in jullie Heer,’ dus geloven wij. Onze Heer, vergeef ons onze zonden en wis onze fouten uit en neem ons leven met (dat van) de vromen. Onze Heer, schenk ons wat U aan Uw Boodschappers beloofd hebt en verneder ons niet op de Dag der Opstanding. Voorwaar, U verbreekt de belofte niet.” En hun Heer heeft hun (smeekbede) verhoord (zeggend “Voorwaar, Ik doe het werk van de werkenden van jullie niet verloren gaan, of het nu man of vrouw is, jullie komen uit elkaar voort. Zij die uitgeweken zijn en uit hun huizen verdreven werden, en die leden op Mijn Weg, en zij (die) doodden en gedood werden: Ik zal hun fouten zeker uitwissen en hen in de Tuinen (het Paradijs) binnenleiden, waaronder door de rivieren stromen, als een beloning van bij Allah. En Allah, bij Hem is de goede beloning.” Laat je niet verleiden door het (genietend) rondgaan van degenen die ongelovig zijn in het land. (Het zijn slechts) kleine genietingen, en vervolgens is hun verblijfplaats de Hel, dat is de slechtste verblijfplaats. Maar degenen die hun Heer vrezen, voor hen zijn er de Tuinen (het Paradijs) waaronder door de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden, een ontvangst van Allah. En dat wat van Allah komt is beter voor de vromen. En voorwaar, er zijn er onder de Lieden van de Schrift die zeker in Allah geloven en in wat aan jullie geopenbaard is en in wat aan hen geopenbaard is, terwijl zij nederig tegenover Allah zijn, zij ruilen de verzen van Allah niet in voor een geringe prijs: zij zijn degenen voor wie hun beloning bij hun Heer is. Voorwaar, Allah is snel met de afrekening. O jullie die geloven, weest geduldig, en weest standvastig, sluit de rijen en vreest Allah. Hopelijk zullen jullie welslagen.”

“Ienna fie khalqi ssamaawaatie wa l-ardie wakhtilaafie llaylie wa nnahaarie la-aayaatien lie-oeli l-albaab. Alladhiena yadhkoeroena llaaha qieyaaman wa qoe’oodan wa ‘ala djoenoebiehiem wa yatafakkaroena fie khalqie ssamaawaatie wa l-ardie Rabbanaa ma khalaqta haadha baatielan soebh’aanaka faqiena ‘adhaaba nnaar. Rabbana innaka men toedkhielie nnaara faqad akhzaytah wa maa lidhzaliemiena mien ansaar. Rabbana iennana sami’na moenaa-din yoenaadie liel iemaanie an aaminoe bierabbikoem fa-aamanna, Rabbana faghfier lanaa dhoenoebana wa kaffier ‘anna sayyie-aatiena wa tawaffanaa ma’a l-abraar. Rabbana wa aatiena maa wa’adtana ‘ala roesoelieka wa laa toekhziena yawma lqieyaamah, innaka la toekhlifoe lmie’aad. Fastadjaaba lahoem rabboehoem annie laa odiee’oe ‘amala ‘aamielien mienkoem mien dhakarien aw oentha, ba’doekoem mien ba’d, fal-ladhiena haadjaroe wa oekhridjoe mien dieyaariehiem wa oedhoe fie sabieelie wa qaataloe wa qoetieloe la oekaffieranna ‘anhoem sayyie-aatiehiem wa la odkhielannahoem djannaatien tadjrie mien tah’tieha l-anhaaroe thawaaban mien ‘iendie llaah, wallahoe ‘iendahoe hoesnoe tthawaab. Laa yagxxxxrannaka taqalloeboe lladhiena kafaroe fie lbielaad. Mataa’oen qalieloen thoemma mae-waahoem djahannamoe, wa bie-sa lmiehaad. Laakinie lladhiena ttaqqaw Rabbahoem lahoem djannaatien tadjrie mien tah’tieha l-anhaaroe khaaliedhiena fieha noezoelan mien iendie llaah, wa maa ‘ienda llaahi khayroen liel abraar. Wa ienna mien ahlie lkietaabie leman yoe-minoe biellaahie wa maa oenziela ielaykoem wa maa oenziela ielayhiem khashie’iena liellaahie la yashtaroena bie aayatie llaahie thamanan qaliela. Oelaa-íeka lahoem adjroehoem ‘ienda rabbiehiem, inna llaaha sarie’oe lh’iesaab. Yaa ayyoeha lladhiena aamanoe sbieroe wa saabieroe wa raabiethoe wattaqoe llaaha la’allakoem toeflieh’oen”.

22-01-2007, 13:55
Doua na het gebed
ALLAHOEMA ANTA SALAMA WA MIN KA SALAMA HAL TABARAKA DIEL JALALI WAL IKRAM (3KEER ZEGGEN)

22-01-2007, 13:57
Wat zeg je tegen iemand die iemand verloren heeft

ienna liellaahie maa akhada, wa lahoe maa a'thaa wa koelloe shay-ien 'iendahoe bie adjalien moesammaa faltasbier wal-tah'tasieb"
"A'dhama Allaahoe adjrak, wa ah'sana 'azaa-ak wa ghafara liemayyietiek"
Waarlijk, Allah neemt wat van Hem is en wat Hij geeft is van Hem en voor alles heeft Hij een tijd bestemd. Heb geduld en vetrouw op Allah. Men kan ook zeggen: "Moge Allah uw beloning vergroten en uw sterfgeval vergemakkelijken en uw overledene vergeven.

22-01-2007, 13:59
doea vanuit de koraan
Allahoemma shalli’ala Moehammadien wa ; ala azwadjihi wa dzoer- riyatihi, kama shallayta ‘ala ali Ibrahiema. Wa barik ‘ala Mohammadien wa ‘ala azwadjiehi wa dzoer- riyatihi,kama barakta ‘ala ali Ibrahiema. Innaka Hamiedoen Madjied. .

O Allah, schenk Uw gunsten aan Mohammed en aan zijn echtgenoten en zijn nageslacht, zoals U Uw gunsten aan de familie van Ibrahiem hebt gegeven. En zegen Mohammed en zijn echtgenotes en nageslacht, zoals U de familie van Ibrahiem gezegend heeft. Waarlijk U bent de Meest Geprezene. 67

22-01-2007, 14:01
Dua'a bij het bezoek aan de begraafplaats
Assalaamu ‘alaykum Ahlad diyaari minal mu-miniena walmuslimien. Wayarhamul-laahul mustaqdimiena minkum walmusta-girien. Wa innaa inshaa-allahu bikum laahiquun. As-alul-laaha lanaa walakumul ‘aafiyah. An- tum lanaa faratun. Wanahnu lakum taba’un. Allaahumma laa tahrimnaa adjrahum walaa tudillanaa ba’dahum.

Vrede zij met U, bewoners van deze huizen, gelovigen en moslims. Moge Allah genadig zijn voor degenen van jullie die de eerste waren (om te sterven) en met hen die de laatste waren. Wij zullen ons (wanneer Allah dat wil bij jullie voegen. Ik smeek Allah om redding voor ons en voor jullie. Jullie zijn ons voorgegaan en wij zullen jullie volgen. O Allah! Ontzeg ons niet de beloning (gelijk aan die van hun) en laat ons niet dwalen nu zij zijn heengegaan

22-01-2007, 14:04
Doe''a na het studeren

Allahumma inni asta’dee’uka
ma qara'tu wama hafaz-tu.
Farudduhu 'allaya inda
hagati elayhi.
Innaka 'ala ma-tasha'-u
qadeer wa anta hasbeeya
wa na'mal wakeel.

Oh Allah! Ik vertrouw U toe aan hetgeen dat ik heb gelezen en bestudeerd.
Oh Allah! Laat het weer tot mij tergukomen, op het moment dat ik het nodig heb.
Oh Allah! U doet wat u wilt, U bent mijn helper en mijn beschermer en de beste hulp komt van U.

22-01-2007, 14:04


Du'a tegen zenuwen

Allahumma inni a'oodhoo bika
minal-hammi walhuzni, wal-'adjzi
wal-kasali wal-bukhli wal-jubni,
wa dal'id-dayni wa ghalabatir-
rajaal

Oh Allah! U bent mijn toevluchtsoord in tijden van ongerustheid en leed,
zwakte en luiheid, vrekkigheid en timide, bij last van schulden en bij onderdrukking.

22-01-2007, 14:05
2. Smeekbede bij het aankleden.

Alle lof behoort toe aan Allah die mij heeft gekleed met dit (kledingstuk) en het voor me heeft voorzien, zonder kracht en macht mijner zijds.

“Alh’amdoe liellahie lladhie kassaani haadha (atthawb) wa razaqaniehoe mien ghayrie h’awlien miennie wa laa qoewwah”.


3. Smeekbede bij het aantrekken van nieuwe kleding.

6. O Allah, alle lof behoort aan U. U heeft mij gekleed. Ik vraag U voor zijn goedheid en de goedheid waarvoor het gemaakt is en zoek Uw bescherming voor het kwade ervan en voor het kwade waarvoor het gemaakt is.

“Allaahoemma laka lh’amdoe anta kasawtanieehie, as-aloeka mien khayriehie wa khayrie ma sonie’a lahoe, wa a’oedhoe bieka mien sharriehie wa sharrie ma sonie‘a lah”.

4. Smeekbede voor iemand die nieuwe kleding draagt.

7. Moge Allah de Verhevene, het vervangen als het verxxxxen is.

“Toeblie wa yoekhliefoe llaahoe ta’ala”.

8. Draag nieuwe kleding, leid een (Allah) lovend leven en sterf als martelaars.

5. Wat te zeggen bij het ontkleden.

9. In de Naam van Allah.
“Bismiellaah”.

22-01-2007, 14:05
Du'a tegen stress

Allahumma rahmataka ardjoe falaa
takilnie ilaa nafsie tarfata
'aynin wa aslih-lie sha'nie
kullahu, laa ilaha illa anta

Oh Allah! Het is Uw genade waar ik voor hoop dus laat U mij niet in beschuldiging van mijn kwesties zelfs niet voor een enkele knipoog en corrigeer mij voor al mijn kwesties.
Niemand heeft het recht aanbeden te woorden behalve U.

Pagina's : [1] 2