Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Over Rechtsscholenpoedersuiker
21-01-2007, 14:03


IN NAAM VAN ALLAH, DE MEEST BARMHARTIGE, DE MEEST GENADEVOLLE * OVER RECHTSSCHOLEN * DE INVLOEDRIJKE RECHTSSCHOLEN Er hebben zich sinds de eerste khaliefen (opvolgers van Mohammed,vzmh) vier invloedrijke wetsscholen ontwikkeld die vooral van mening verschillen over de mate waarin qiaaz (vrije interpretatie, analogie) en idjmaa (overeenstemming tussen wetsgeleerden over de uitleg van de hadith en de Heilige Qoeraan) bij het maken van wetten mogen worden toegepast. De scholen zijn genoemd naar hun stichters: 1. imaam Aboe Haniefa 2. imaam Malik 3. imaam Ash-Sjaafi'i 4. imaam Ahmad ibn Hanbal Deze invloedrijke wetsscholen ontstonden ongeveer honderd jaar na de dood van Rassoel-Allah (saw)! De vier a-immah (meerv. van imaam; = leider in het gebed, kennis of fiqh, leider v.e. staat) hebben nooit gezamenlijk om de tafel gezeten. Kort voordat een nieuwe imaam kwam, stierf veelal de voorgaande. De wetsscholen zijn dus na elkaar ontstaan. Profeet Moehammad (saw) wist niets van deze wetsscholen af en heeft deze a-immah nooit gekend. Noch heeft hij gezegd dat moeslims ze moeten volgen. Deze vier a-immah zelf zijn van mening dat moeslims zich niet aan hun wetsschool hoeven vast te houden! Deze a-immah hebben hun kennis opgedaan van de sahaba (meerv. van sahabie; = metgezellen van de profeet (saw) (de tweede generatie). DE A-IMMAH HEBBEN EEN AANTAL ZAKEN GEMEEN: 1. Als basis voor hun studie hebben ze de volgende bronnen: · a. de Heilige Qoeraan; · b. Ahadith = (meerv. van hadith): overleveringen v/d uitspraken van Profeet Moehammad (saw), zijn handelingen of een eigenschap van hem; · c. Idjmaa's ilamaa = overeenstemming die tussen wetsgeleerden bestaat over de uitleg van ahadith en de Heilige Qoeraan; · d. Qiaaz = vrije interpretatie ( analogie); 2. Elke imaam gebruikt de bronnen in dezelfde volgorde; 3. Alle vier zijn ze overeengekomen wat waadjib ( verplicht) is, te weten: de vijf zuilen van de Islaam. (1. sjahada, 2. salat, 3. zakaat, 4. sawm en 5. hadj) VIJF CATEGORIEËN Een geleerde in de fiqh (jurisprudentie, rechtswetenschap) deelt elke menselijke handeling in vijf categorieën in, te weten: 1. waadjib ( verplicht) bijv: vasten in Ramadan 2. soennah ( aanbevelenswaardig) bijv: vrijwillige gebeden 3. moebah ( geoorloofd) bijv: slapen, eten 4. makroeh ( afkeurenswaardig) 5. haraam ( verboden) bijv: afgoderij Imaam Aboe Haniefa accepteert heel veel ahadith niet, indien hij van mening is dat er van een bepaalde hadith te weinig overleveraars zijn (ongeacht de betrouwbaarheid van de overleveraar; veel ahadith van Aisja (ra), de vrouw van de Profeet (saw) accepteert hij om deze reden niet). Daarom neemt bij hem de vrije interpretatie (analogie) een grote rol in. OPVOLGERS VAN MOEHAMMAD (saws) De opvolgers van de Profeet (saw) waren de khaliefen: Aboe Bakr (ra), Omar (ra), Osman (ra) en Ali (ra), de schoonzoon van de Profeet (saw). Ali (ra) leidde de gelovigen vanuit Irak. Na de dood van Ali (ra) verhuisde het khalifaat - de wereldlijke en militaire leiding van de moeslims - naar Syrië. In Irak kwamen toen de volgelingen van Ali (ra) bijeen die wilden dat Irak zijn invloedrijke positie moest behouden. SOENNIETEN EN SJI'IETEN De volgelingen noemden zich sji'at Ali (partij, volgelingen van Ali), waar de naam sji'ieten van ontleend is. Bij de sji'ieten groeide langzaam het geloof dat Ali (ra), als opvolger van de Profeet (saw) ook meer kennis had van het woord van Allah (SWT). De volgende opvolgers zijn niet alleen godsdienstig leider, maar ook wereldlijk en militair. Als opvolgers van de Profeet (saw) zijn zij onfeilbaar en kunnen niet zondigen, menen de sji'ieten. Al vrij snel na de dood van Moehammad (saw) ontstonden er binnen de Islamitische geloofsgemeenschap daardoor twee groepen: de soennieten en de sji'ieten. Momenteel is zo'n 90 procent van de moeslims soenniet (degenen die trouw zijn aan de overlevering van de Profeet (saw) en aan de gemeenschap). De soennieten kennen de sjarie'ah Islamiyya ( Islamitische wetgeving) als hun wetssysteem. ENKELE VERSCHILLEN SOENNIETEN:SJI'IETEN De soennieten erkennen alle moeslims van de gehele wereld als erfgenaam van het geestelijk gezag van de Profeet (saw); wat betekent dat de beslissing over de uitleg van de Heilige Qoeraan en ahadith bij alle moeslims ligt. Incha-Allah wordt dan op deze wijze de juiste beslissing genomen. In overeenstemming met de mening van de sji'ieten betekent dit dat wereldlijke en militaire leiders tevens godsdienstige leiders en de opvolgers van de Profeet (saw) kunnen zijn maar volgens de soennieten, zij zijn niet onfeilbaar en maken wel degelijk zonden. Het merendeel van de sji'ieten, zij vormen zo'n 10 procent van alle moeslims, woont in Azerbeidzjan, Irak en Iran. Zij verschillen met de soennieten van mening over de opvolging van de Profeet (saw). Zij erkennen slechts de vierde khalief, imaam Ali (ra), en verwerpen de eerste drie khaliefen. Volgens hen was Ali (ra) de eerste imaam van een totaal van twaalf. Zij zijn van mening dat de twaalfde en tevens laatste imaam niet overleden is, maar dat Allah (SWT) hem "verborgen" heeft in de 19e eeuw. Volgens deze sji'ieten regeert de laatste imaam als "Heer van de Tijd" de wereld. De oelama (Islamitische geleerden), met aan de top de ayatollah's vormen het leergezag totdat de Mahdi zal zijn teruggekeerd. SPREIDING VAN RECHTSSCHOLEN OVER DE WERELD In de navolgende landen/gebieden worden deze wetsscholen veelal toegepast: · De Malikieten - Noord Afrika (o.a. Marokko, Indonesie) · De Sjafi'ieten - Oost Afrika (o.a. Somalië) · De Hanafieten - Centraal Azië, Pakistan en India (o.a. Surinamers van India-se komaf, Turken) · De Hanbalieten - Saoedi Arabië RECHTSSCHOLEN IN NEDERLAND Doordat er in Nederland zoveel verschillende volgers van rechtsscholen aanwezig zijn, is het voor moeslims in Nederland noodzakelijk dat ze op de hoogte zijn van de gebruiken van elkaars wetsscholen - voorzover sommigen toch aan een wetsschool vasthouden - en dat de broeders en zusters tolerant zijn tegenover elkaar. Dit is immers de enige manier om een ummah ( Islamitische gemeenschap) tot stand te brengen die geen verdeeldheid toont, maar incha-Allah een hechte eenheid zal vormen. De voordelen van een moeslimgemeenschap zijn vele: o.a. eensgezindheid en saamhorigheid. ELKAAR STEUNEN Wat moeslims sterkt, is broederschap in Islaam, en niet het feit dat ze bijvoorbeeld landgenoten van elkaar zijn. Maar de moeslims steunen elkaar door te proberen Al-Haqq (= de waarheid) aan het licht te brengen, en de leugens de kop in te drukken. Zij verdedigen zich tegen de vijand, die zich daardoor terugtrekt, en steunen de onschuldigen. Een moeslim mag nooit een moeslim verlaten die alleen vecht, maar hij moet hem steunen, en hem adviseren als hij verdwaald, en met hem vechten als hij wordt aangevallen. Zo heeft de Profeet (saw) gezegd: "De gelovigen zijn voor elkaar zoals één gebouw, welke delen elkaar ondersteunen." (Verzameld door Al-Boechari en Muslim) De Heilige Qoeraan vermeldt diverse ayaat ( versregels) over broederschap, gevormd door de Islaam: "En houdt u allen tezamen vast aan het koord van Allah en weest niet verdeeld en gedenkt de gunst van Allah, die Hij u bewees toen gij vijanden waart en Hij uw harten verenigde, zo werd gij door Zijn gunst broeders en gij waart aan de rand van een vuurput en Hij redde u er van. Zo legt Allah u Zijn geboden uit opdat gij zult worden geleid". (Heilige Qoeraan 3 :103 ; Ali-Imraan) Incha-Allah zal Allah (SWT) mij de eventueel gemaakte fouten vergeven en zal Hij ons incha-Allah leiden op As-sirat al-moestaqiem (de rechte weg) . Assalaamoe 'alaikoem wa rahmatoellaahi wa barakaatoeh. (Vrede zij met u en de genade en zegeningen van Allah.)