Bekijk volle/desktop versie : Incest In De Bijbel20-01-2007, 17:08
En Wij gaven hem (Abraham) Izaäk en Jacob; Wij leidden elk hunner en voordien leidden Wij Noach en van zijn afstammelingen: David, Salomo, Job, Jozef, Mozes en Aäron. Zo belonen Wij de goeden. En Zacharia, Johannes, Jezus, en Elias. Elk hunner behoorde tot de deugdzamen. En Ismaël, Elisa, Jonas en Lot; elk hunner verhieven Wij boven de volkeren. En van hun vaderen en hun kinderen en hun broederen verkozen Wij enigen
en leidden hen op het rechte pad.
(Koran 6:84-87)


--------------------------------------------------------------------------------


Incest
.
Lot en zijn twee dochters
...En onze vader wordt al oud. Laten we hem dronken voeren, dan kunnen we met hem slapen en van hem kinderen krijgen. Ze gaven hem die nacht wijn te drinken en de oudste dochter had gemeenschap met haar vader. Hij merkte niet dat ze bij hem kwam en evenmin dat ze weer wegging. De volgende morgen zei de oudste dochter tegen haar zuster: 'De afgelopen nacht heb ik met mijn vader geslapen; als we hem vannacht weer dronken voeren, kun jij met hem slapen en kunnen we beide kinderen van hem krijgen.' Ook die nacht gaven ze hun vader wijn te drinken en de jongste dochter had gemeenschap met hem. Ook nu merkte hij er niets van. Zo werden beide dochters zwanger van hun eigen vader. (Genesis 19:32-36)


Juda pleegt overspel met zijn schoondochter.

Juda pleegt overspel. Later blijkt de vrouw die hij voor xxxx aanzag, zijn schoondochter te zijn:

Toen Juda haar zag, dacht hij dat zij een xxxx was, omdat zij haar gezicht bedekt had. En hij liep naar haar toe en zei: 'kan ik bij je komen?'. Hij wist niet dat zij zijn schoondochter was. 'Wat geef je ervoor?' vroeg ze. 'Ik zal een geitebok uit mijn kudde sturen'. 'Goed' zei ze, 'maar geef me dan zolang een onderpand.' 'wat voor een onderpand wil je?' vroeg hij. 'Je ketting met het zegel en je stok.' antwoordde ze. Hij gaf ze, had gemeenschap met haar en zij werdt zwanger. (Genesis 38:15-19)

In het verloop van dit verhaal wordt zij beschuldigd van prostitutie, maar zij toont de spullen die zij van Juda kreeg en vertelt dat zij zwanger is van degene waarvan die spullen waren. Juda die volgens het verhaal niet wist dat het zijn schoondochter was en nergens van beschuldigd wordt, zei:

Zij staat tegenover mij in haar recht, omdat ik haar niet aan mijn zoon Sela heb gegeven. En hij heeft geen gemeenschap meer met haar gehad. (Genesis 38:26)

Maar hiervoor, toen Juda hoorde dat zij prostitutie had bedreven zei hij:

....'Breng haar naar buiten de stad', zei Juda 'ze moet verbrand worden.' (Genesis 38:24)

Het is opvallend dat Juda in dit verhaal onschuldig wordt geacht, hij wordt verder nergens van beschuldigd.


Zoon van Jacob had gemeenschap met de vrouw van Jacob.

Tijdens zijn verblijf daar, had Ruben gemeenschap met Jacobs bijvrouw Bilha (de bijvrouw van zijn vader)... (Genesis 35:22)


Abraham is getrouwd met zijn zuster:

En bovendien is zij werkelijk mijn zuster; zij is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder; en zij is mij tot vrouw geworden. (Genesis 20:12)


Zoon van David verkracht zijn zusje.

Amnon, de zoon van David, was verliefd op zijn zusje. Omdat zij maagd was kon hij haar niets doen. De broeder van David Jonadab, de oom van Amnon, gaf hem de raad om zich ziek te houden in bed, en om zijn zusje Tamar te vragen:

Toen ging Tamar naar het huis van haar broeder Amnon, die te bed lag, en zij nam deeg, kneed het, maakte er voor zijn ogen koeken van en bakte ze. Daarop nam zij de pan en diende ze voor hem op, maar Amnon weigerde te eten en zeide: laat iedereen bij mij weggaan. Toen ging iedereen bij hem weg. Daarop zei Amnon tot Tamar: Breng mij het eten in de slaapkamer, opdat ik het uit uw hand ete. En Tamar nam de koeken die zij bereid had, en bracht die aan haar broeder Amnon in de slaapkamer. Toen zij het eten aanreikte, greep hij haar vast en zeide tot haar: Kom ga bij mij liggen, mijn zuster. Maar zij zeide tot hem: Neen, mijn broeder, onteer mij niet, want zo iets doet men niet in Israël; doe toch niet zulk een schandelijke dwaasheid. En ik, waarheen zou ik met mijn schande gaan? En gij, gij zoudt in Israël voor een dwaas gehouden worden. Nu dan, spreek toch met de koning, want hij zal u mij niet weigeren. Hij wilde echter naar haar niet luisteren, maar overweldigde haar, onteerde en verkrachtte haar. (2 Samuël 13:8-14)


David en de vrouw van zijn soldaat. David (profeet !) zag een badende vrouw die hij mooi vond. Hij liet haar halen en pleegde overspel met haar:

Op zekere avond stond David van zijn rustbed op en wandelde op het dak van zijn paleis, en hij zag van het dak af een vrouw, bezig zich te baden; en die vrouw was zeer schoon van uiterlijk. Toen liet David naar die vrouw vragen en men zeide: Wel dat is Bathséba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hethiet Uria. Daarop zond David boden om haar te halen. Zij kwam tot hem, en hij lag bij haar - zij had zich van haar onreinheid gezuiverd -; daarna keerde zij terug naar haar huis. En de vrouw werd zwanger en liet David weten: Ik ben zwanger. (2 Samuël 11:2-5)

De man van Bathséba, Hethiet Uria, was een soldaat van David die pas terug was van het oorlogsfront. Toen David hoorde dat Bethséba zwanger was liet hij Uria halen:

Toen Uria bij hem kwam, vroeg David naar de welstand van Joab en van het volk en naar de stand van de oorlog. Daarop zeide David tot Uria: Ga naar uw huis en was uw voeten. Toen Uria heenging uit het paleis, werd hem een geschenk van de koning nagebracht. (2 Samuël 11:7-8)

Uria ging echter niet naar huis. David hoorde dit en liet hem bij hem komen. Hij vroeg hem waarom hij niet naar huis was gegaan. Uria vertelde dat hij dat niet wilde omdat de oorlog nog voortduurde:

.... zou ik dan naar mijn huis gaan om te eten en te drinken en bij mijn vrouw te liggen? Zo waar gij leeft en zowaar uw ziel leeft, dat zal ik niet doen! (2 Samuël 11:11)

David gaf toestemming om te blijven en stuurde hem weer terug naar het strijdveld met een brief voor Joab waarin stond:

...Plaats Uria in het heetste van de strijd; trekt u dan van hem terug, opdat hij getroffen worde en sneuvele. (2 samuël 11:15)


De vrouw van Uria hoorde het en ging rouwen:

Nadat de rouw voorbij was, liet David haar naar zijn huis halen. Zij werd hem tot vrouw en baarde een zoon. Maar de zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren. (2 Samuël 11-27)

God leert ons in de Koran dat David een vroom persoon was, hij was een profeet. Wij geloven niet dat profeet David (vzmh) dit ooit gedaan zou hebben.
David en de jonge maagd.

Om dezelfde reden geloven wij ook niet wat in de volgende teksten staat, waarin David toestaat dat men een jonge maagd zoekt om hem te genezen:

Koning David nu was oud en hoogbejaard, en hoewel men hem dekens toedekte, werd hij niet warm. Toen zeiden zijn dienaren tot hem: men zoeke voor mijn heer de koning een jonge maagd, opdat zij de koning ten dienste staat en hem tot verzorgster zij, en in uw schoot ligge, zodat mijn heer de koning warm worde. Men zocht dan een schoon meisje in het hele gebied van Israël en men vond Abisag, de Sunamitische, en bracht haar tot de koning. (1 Koningen 1:1-3)


Simson de verlosser van Israël

In hoofdstuk 13 van Richteren lezen we dat Simson gezegend wordt door God. In hoofdstuk 16 lezen we dat Simson geen moeite heeft om gemeenschap te hebben met een xxxx.

Eens, toen Simson naar Gaza ging, zag hij daar een xxxx en kwam tot haar. (Richteren 16:1)


De strafwetten in de Bijbel.

Een man die echtbreuk pleegt met iemands vrouw, echtbreuk pleegt met de vrouw van zijn naaste, zal zeker ter dood gebracht worden; zowel de overspeler als de overspeelster. Een man die gemeenschap heeft met de vrouw van zijn vader, de schaamte zijns vader heeft hij ontbloot - beide zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen. Een man die gemeenschap heeft met zijn schoondochter - beide zullen zeker ter dood gebracht worden, schandelijke ontucht hebben zij bedreven, hun bloedschuld is op hen. Een man die gemeenschap heeft met een mannelijke geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, - beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen. (Leviticus 20:10-13)

Een man die zijn zuster, de dochter van zijn vader of de dochter van zijn moeder, neemt en haar schaamte ziet en zij ziet zijn schaamte - een schande is het en zij zullen voor de ogen van hun volksgenoten worden uitgeroeid; de schaamte van zijn zuster heeft hij ontbloot, zijn ongerechtigheid zal hij dragen. (Leviticus 20:17)

--------------------------------------------------------------------------------

20-01-2007, 17:22


Die bijbel is 1 grote grap!

20-01-2007, 23:58

Citaat door Truebeliever:
Heeft David een meisje van negen gebald ?
Nee dus.

De profeet saw evenmin hij huwde haar alleen op haar negende.
Spreek niet waneer je onwetend bent daarmee zet je jezelf alleen te kijk.

21-01-2007, 03:31

Citaat door islam-4_Everboy:
"..............................."


Geweldig intelligent, het kopiepeesten van een tekst.

Mijn vraag is: wat wil je ermee zeggen?

21-01-2007, 03:32Citaat door KinKee:
De profeet saw evenmin hij huwde haar alleen op haar negende.
Spreek niet waneer je onwetend bent daarmee zet je jezelf alleen te kijk.


Volgens mij heerst hierover nogal verwarring onder moslims.

Maar jij weet het blijkbaar heel zeker. Beetje heel erg jammer, dat je geen bewijs geeft dat hij dat niet deed.

21-01-2007, 13:05

Citaat door arabchrstn:
Geweldig intelligent, het kopiepeesten van een tekst.

Mijn vraag is: wat wil je ermee zeggen?Dat was al zo A sukkel!!! Daar boven op hoorde De titel

21-01-2007, 17:07

Citaat door Truebeliever:
Heeft David een meisje van negen gebald ?
Nee dus.


Ik heb nog meer respect voor onze Profeet die, VOLGENS JOU, een
9-jarige 'gebald' (wat je reinste bullshit is) zou hebben, dan de zieke incestpraktijken die in de Bijbel beschreven worden waarin de tijden van Sodom en Gomorra in al zijn glorie herhaald worden....

21-01-2007, 17:17

Citaat door Truebeliever:
Sodom en Gomorra werden toen vernietigd, lees Genesis hoofdstuk 19.
Maar zeg eens, zou een ware profeet van God een meid van 9 huwen ??


Zeg jij nou eens; wat zijn dat voor zieke praktijken in de Bijbel die niet 1 persoon heeft begaan, maar bijna een hele volksstam?

Wat een ware Profeet zou doen, (ervan uitgaande dat hij ook daadwerkelijk geslachtsgemeenschap zou hebben gehad met een 9-jarige) is eerst op een rechtmatige manier met een meisje/vrouw huwen en DAN pas geslachtsgemeenschap met haar hebben, zoals gebeurd is.

Is effe heel wat anders dan ongehuwd zwanger worden van je eigen vader, broer of oom en de rest van de incestpraktijken zoals beschreven, toch?

No heartfeelings...bye bye.

21-01-2007, 17:30
Leuk geprobeerd maar hou dit soort onzin, geplukt van een Satansite, in het vervolg bij je. Ik heb er in ieder geval geen boodschap aan.


21-01-2007, 19:21

Citaat door Sara7a:
Zeg jij nou eens; wat zijn dat voor zieke praktijken in de Bijbel die niet 1 persoon heeft begaan, maar bijna een hele volksstam?

Wat een ware Profeet zou doen, (ervan uitgaande dat hij ook daadwerkelijk geslachtsgemeenschap zou hebben gehad met een 9-jarige) is eerst op een rechtmatige manier met een meisje/vrouw huwen en DAN pas geslachtsgemeenschap met haar hebben, zoals gebeurd is.

Is effe heel wat anders dan ongehuwd zwanger worden van je eigen vader, broer of oom en de rest van de incestpraktijken zoals beschreven, toch?

No heartfeelings...bye bye.


Goede tip: lees de Bijbel eens.

Want je hebt gelijk, in de bijbel staan gruwelijkevoorbeelden van gruwelijke daden die mensen kunnen doen. Wat de topicposter even er 'vergeet' bij te vermelden is dat God straft, en ook dat hij degene straft die dit deden!

En waarom denk jij nu dat als het in de Bijbel staat, gelegitimeerd is?

21-01-2007, 19:24

Citaat door Sara7a:
Zeg jij nou eens; wat zijn dat voor zieke praktijken in de Bijbel die niet 1 persoon heeft begaan, maar bijna een hele volksstam?

Wat een ware Profeet zou doen, (ervan uitgaande dat hij ook daadwerkelijk geslachtsgemeenschap zou hebben gehad met een 9-jarige) is eerst op een rechtmatige manier met een meisje/vrouw huwen en DAN pas geslachtsgemeenschap met haar hebben, zoals gebeurd is.

Is effe heel wat anders dan ongehuwd zwanger worden van je eigen vader, broer of oom en de rest van de incestpraktijken zoals beschreven, toch?

No heartfeelings...bye bye.


Oh gelukkig, dus als je met een negenjarige TROUWT, en DAN sex hebt (wat binnen jouw vorm van islam toch een onderdeel van het huwelijk is) dan mag dat wel?

Dat is een hele geruststelling. Ahem.

26-01-2007, 00:59
eerst de koraan intensief lezen, laat het goed door dringen wat erin staat. begrijp je het niet vraag dan om hulp. maar om dit soort onzin mensen te doen geloven, dat zullen alleen zulke malloten als jij doen.

je geeft een heel verhaal met verkrachtingen aan dochters die het met hun vaders doen enz en jij gelooft dit? wat wil je ermee zeggen dat je er een voorbeeld aan moet nemen?

mensen reageren op je onzin en jij vraagt of ze bewijzen hebben. Dan vraag ik hierbij aan jou: Heb jij bewijzen? Of ziejij die zelf gemixte verwarrende onzin van jou als bewijs?!

kort gezegd: ga een leven zoeken.......weet waar je over praat en anders hou je je mond!

26-01-2007, 09:24Citaat door Sara7a:
Zeg jij nou eens; wat zijn dat voor zieke praktijken in de Bijbel die niet 1 persoon heeft begaan, maar bijna een hele volksstam?

Wat een ware Profeet zou doen, (ervan uitgaande dat hij ook daadwerkelijk geslachtsgemeenschap zou hebben gehad met een 9-jarige) is eerst op een rechtmatige manier met een meisje/vrouw huwen en DAN pas geslachtsgemeenschap met haar hebben, zoals gebeurd is.

Is effe heel wat anders dan ongehuwd zwanger worden van je eigen vader, broer of oom en de rest van de incestpraktijken zoals beschreven, toch?

No heartfeelings...bye bye.


Je kan het ook zo zien. In de bijbel schrijven ze tenminste alles en niet alleen de goede zaken. Ze laten geen stukken weg.

26-01-2007, 09:44

Citaat door emmy:
eerst de koraan intensief lezen, laat het goed door dringen wat erin staat. begrijp je het niet vraag dan om hulp. maar om dit soort onzin mensen te doen geloven, dat zullen alleen zulke malloten als jij doen.

je geeft een heel verhaal met verkrachtingen aan dochters die het met hun vaders doen enz en jij gelooft dit? wat wil je ermee zeggen dat je er een voorbeeld aan moet nemen?

mensen reageren op je onzin en jij vraagt of ze bewijzen hebben. Dan vraag ik hierbij aan jou: Heb jij bewijzen? Of ziejij die zelf gemixte verwarrende onzin van jou als bewijs?!

kort gezegd: ga een leven zoeken.......weet waar je over praat en anders hou je je mond!


Misschien is het dan ook een idee dat moslims de Bijbel eens écht lezen, en niet allerlei citaten neerkwakken zonder enigerlei context.

Dit is weer typisch zo'n zielige topic, die is geopend met de bedoeling om de Bijbel in een kwaad daglicht te stellen.

En ja, oh wee als ook maar iemand het wáágt om datzelfde met de Koran of Hadith te doen. Dan is Holland in nood ...

Groetjes,
BeertjeBee