Bekijk volle/desktop versie : De boodschap van Mohammad(saw)19-01-2007, 15:16
Goedheid
Ahmad heeft overgeleverd dat Abie Djarie Al Hadjmie het volgende heeft gezegd, 'Ik kwam bij de boodschapper van Allah en zei vervolgens, 'O boodschapper van Allah, wij zijn een volk van de woestijn, dus leer ons iets dat Allah voor ons van nut zal maken' Hij zei, 'Onderschat niets van het goede, al was het dat je jou emmer leegt in de emmer van diegene die om water vraagt, of al was het dat je met je broeder praat met een lachend gezicht'. [Overgeleverd door Imam Ahmad]. De Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem zei ook, 'Wie in Allah gelooft en de laatste dag benadeelt zijn buurman niet, is hartelijk voor zijn gasten en spreekt alleen maar goed of zwijgt'. [Overgeleverd door Imaam Bukharie en Imaam Muslim].Eerlijkheid
Abu Hurairah, moge Allah altijd tevreden over hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegen zij met hem, een keer op de markt langs een hoop etenswaren die niet gewogen waren liep. Hij stak zijn hand erin en voelde nattigheid aan zijn vingers. Daarop heeft hij gevraagd, 'Eigenaar van deze etenswaren, wat is dit?' Deze zei, 'O gezant van Allah, het komt door regen'. Toen zei hij, 'Je had het bovenaan kunnen leggen zodat de mensen het konden zien'. Vervolgens zei hij, 'Wie bedriegt hoort niet bij ons'. [Overgeleverd door Imam Muslim en Tirmidhie].Roddelen
Overgeleverd door Ibn Mas'ood die zei, 'Wij waren met de profeet, Allah's vrede en zegen zij met hem, toen een man opstond en wegging. Gelijk zei een ander man iets kleinerends over hem. De profeet, Allah's vrede en zegen zij met hem, zei, 'Maak tussen je tanden schoon', Hij zei, 'Waarom moet ik tussen mijn tanden schoonmaken? Ik heb geen vlees gegeten'. Hij zei, 'Je hebt je broers vlees gegeten'. [Overgeleverd in Saheeh Al Albaani].Je moeder, je moeder, je moeder
Abu Huraira, moge God tevreden over hem zijn, heeft overgeleverd, 'Een man kwam naar de Profeet, Allah's zegen en vrede zij met hem en zei, 'O gezant van God, wie heeft het meeste recht op mijn goede behandeling?'. Hij zei, 'Je moeder' De man zei, 'En wie daarna?'. Hij ze, 'Je moeder'. De man zei, 'En wie daarna?' Hij zei, 'Je moeder' De man zei, 'En daarna?' Hij zei, 'Dan je vader'.Vrouwen
De Profeet Muhammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, heeft gezegd, 'Wanneer een vrouw haar vjjf gebeden doet en elke maand Ramadan vast en kuis is en niet ongehoorzaam is jegens haar man, deel haar dan mede, dat zij het paradijs binnen mag treden, door welke deur zij ook kiest'. [Overgeleverd door Ahmad Ibn Hanbal]. En hij zei ook, 'Druk elkaar op het hart om vrouwen goed te behandelen'. [Overgeleverd door Muslim].De sterke man
De profeet Mohammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, heeft gezegd, 'De sterke man is niet degene die goed worstelt, maar degene die controle over zichzelf heeft tijdens een aanval van woede'. [Overgeleverd door Imam Moslim].De wereld
De profeet Mohammad, vrede zij met hem, heeft gezegd, 'De wereld is een gevangenis voor een gelovige, en een paradijs voor de ongelovige'. [Overgeleverd in Sahih Muslim]. En deze profeet, vrede en zegeningen zij met hem zei, 'Leef op de wereld alsof je een vreemdeling of een reiziger bent'.Aalmoes
Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet Mohammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, heeft gezegd, 'Een ieder is verplicht tot het geven van een aalmoes. Elke dag dat de zon opgaat en je treft een rechtvaardig oordeel tussen twee mensen dan is dat een aalmoes. Het helpen van een man bij het bestijgen van zijn beest of zijn goederen helpen daarop neer te leggen, een vriendelijk woord uiten, elke stap die wordt gezet in de richting van de moskee om het gebed te verrichten en het vuil opruimen van de weg al deze daden zijn een aalmoes. En als een moslim iets plant of zaait, en als een vogel of een mens of een beest daarvan eet, wordt hem dat als aalmoes toegerekend'. [Dit hadith is overgeleverd door Bukhari en Muslim].Mieren
Abu Huraira rapporteerde dat de Profeet Mohammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, door een mier werd gebeten en hij vertelde een verhaal van een ander profeet van vroeger die hetzelfde was overkomen. Die profeet had een mierenbeet gekregen, en in zijn boosheid beval hij dat het hele mierennest uitgeroeid moest worden. Daarop wees God deze profeet terecht met volgende woorden, 'Omdat één mier jou gestoken heeft, heb jij een volledige gemeenschap die mij verheerlijkte uitgeroeid'. [Overgeleverd door Imam Bukhari en Imam Muslim].Zucht naar rijkdom
De profeet, Allah's vrede zij met hem, heeft gezegd, 'Twee hongerige wolven die bij een kudde schapen worden losgelaten doen niet meer schade dan de zucht van een mens naar rijkdom en positie aan zijn geloof'. [Deze hadith is over geleverd door Tirmidhi].Gebed
De Profeet Muhammad heeft gezegd, 'Als iemand van jullie een rivier voor zijn huis zou hebben, waarin hij zichzelf elke dag vijf keer zou wassen, zou er dan iets van viezigheid op hem blijven?' De metgezellen zeiden, 'Nee, er zal niets van viezigheid op het blijven'. De profeet zei toen, 'Zo zijn ook de vijf gebeden, Allah scheldt er de zonden mee kwijt'. [Boecharie en Muslim]. En hij zei, 'Wanneer je opstaat voor het gebed, bid dan alsof het je laatste gebed is'. [Dit is een Saheeh hadith].Welvaart
De Profeet Mohammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem zei, 'Welvaart bestaat niet uit grote rijkdom, maar het bestaat uit tevredenheid'. [Bukharie]. En de profeet, vrede zij met hem, heeft ook gezegd, 'Wees tevreden met de dingen die God je gegeven heeft, en je zal tot rijkste der mensen behoren'.Berouw
De Profeet Mohammad, heeft gezegd, 'God heeft een deur gemaakt, op dezelfde dag dat Hij de hemelen en de aarde schiep. De breedte van deze deur is net zolang als een reis van 70 jaar. Deze deur is aan de westkant. Hij laat deze deur open tot de Dag des Oordeels'. De profeet vroeg aan de metgezellen of zij wisten wat deze deur was, zij antwoordden, 'Nee, boodschapper van Allah'. De profeet, Allah's vrede zij met hem, zei, 'De deur is de deur van berouw'.Jihad
De profeet Mohammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Een uur staan in de gelederden van strijd is beter dan 60 jaar staan in gebed'. [Sahih al Jami].Zonden
Aboe Ayoub Al-Ansari verhaalt dat hij de boodschapper van Allah, vrede zij met hem, heeft horen zeggen, 'Als jullie niet gezondigd hadden, had Allah schepselen geschapen die wel gezondigd zouden hebben en dan om vergeving gevraagd zouden hebben, opdat hij hen kon vergeven'. [Overgeleverd in Muslim].Dieren
Deze profeet vertelde over een man die erg dorstig werd toen hij op een weg liep. Hij vond een put, klom erin, dronk en kwam eruit. Hij zag een hijgende hond aankomen, die aarde likte van de dorst en zei, 'Deze hond heeft net zoveel dorst als ik heb gehad'. Hij ging de put weer in en vulde zijn schoen met water en gaf de hond te drinken tot die zijn dorst leste. Allah prees zijn daad en heeft hem vervolgens vergeven. De metgezellen vroegen, 'Worden wij dan beloond voor het behandelen van dieren?' Hij zei, 'Je wordt voor elke levend schepsel beloond'. [Overgeleverd in Bukhari en Muslim].Vergeving
De Profeet zei, 'Een man had grote zonden tegen zichzelf begaan, en toen de dood naderde, beval hij zijn zoons, 'Als ik overleden ben, verbrand mij' vermaal mij dan en strooi mijn as in de zee, want bij Allah, als mijn Heer mij te pakken krijgt, dan zal Hij mij op zo'n manier straffen als Hij niemand anders heeft gestraft'. Dit deden zij met hem. Toen zei Hij tegen de aarde, 'Breng voort wat je hebt genomen' en daar was hij. En Hij zei tegen hem, 'Wat heeft jou ingegeven om te doen wat je deed?'. Hij zei, 'Angst voor U, O mijn Heer!' en om deze reden vergaf Hij hem. [Overgeleverd in Muslim].Liefde
Aboe Horairah verhaalt dat de Profeet, vrede zij met hem, zei, 'Bij Hem in Wiens Hand mijn ziel is, jullie zullen het paradijs niet binnengaan voordat jullie geloven en jullie zullen niet geloven voordat jullie van elkaar houden. [Overgeleverd in Moslim].Kinderen
In de moskee leidde een keer de Proeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, het gebed. Toen ze bij de Sojoed kwamen, dat is wannneer je met je gezicht tegen de grond ligt, stopte de profeet, vrede zij met hem, en bleef in die positie lang staan, iedereen moet de imam volgen in wat hij doet dus ze bleven met hem in die positie, want er waren kleine kinderen op zijn rug geklomen om te spelen en dus moest iedereen in die positie blijven. Toen heb gebed was afgelopen vroegen de mensen hem waarom hij zo lang in Sojoed bleef staan, Mohammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Ik wou hun spel niet verstoren'.

19-01-2007, 15:16


Woede
Aboe Horairah verhaalt dat een man naar de profeet, vrede zij met hem, ging om een goede raad te vragen. 'Wordt niet kwaad' antwoordde de Profeet. De man herhaalde zij vraag telkens en de Profeet antwoordde telkens, 'Wordt niet kwaad'. [Overgeleverd door Bukharie]. Overgeleverd door Annas dat de Profeet, vrede zij met hem, zei, 'Wie zijn woede bedwingt, Allah zal zijn bestraffing van hem afhouden'. [Overgeleverd door Tirmidhi].Uiterlijk
Ali zei dat de Profeet Ibn Mas'oed iets uit de top van een boom liet halen. Toen hij in de boom klom, zagen de metgezellen van de Profeet de benen van Ibn Mas'oed en ze moesten lachen om zijn dunne benen. De Profeet zei, 'Waarom lachen jullie? Zeker, Abdoellah's been zal zwaarder wegen op de weegschaal op de Dag van de Opstand dan de berg Oehoed.' [Overgeleverd door Ahmad]. En de profeet zei ook, 'God de Verhevene kijkt niet naar jullie lichamen. En hij kijkt niet naar jullie uiterlijk, maar Hij kijkt naar jullie harten'. [Overgeleverd door Imam Moslim].Vriendelijkheid
De Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem zei, 'Er is geen goedheid in een persoon die niet vriendelijk of aardig is'. [Sahih]. De profeet zei ook in een ander hadith, 'Geef datgene wat aan jou is toevertrouwd terug aan degene die jou heeft vertrouwd, bedrieg niet degene die jou heeft bedrogen'. [Overgeleverd in Tirmidhi]. En, 'O Moslimvrouwen! kijk er niet op neer je buurvrouw vriendelijkheid te betonen al is het maar het schenken van een geitepoot'. [Bukharie en Muslim].Aanbidding
De profeet Mohammad, onze grote voorbeeld, was altijd bezig met aanbidding. Zijn knieën bloedden van de gebeden en hij ging kruipend naar zijn bed na de lange gebeden die hij verrichte in het geheim. Het ging zelfs zo ver dat mensen tegen hem zeiden, 'O boodschapper van God, al uw zonden zijn door God vergeven, moet u niet wat rustiger aandoen?' Hij zei, 'Moet ik dan geen dankbare dienaar zijn?' [Overgeleverd door Tirmidhie].Ouders
De profeet Mohammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, heeft gezegd, 'De daad om plichtsgetrouw tegenover je ouders te zijn is een daad die de middelste deur van de hemel opent. Werk dus om het te verkrijgen [i.e. Door plichtsgetrouw tegenover je ouders te zijn] of verlies het'. [Overgeleverd door Tirmidhi].