Bekijk volle/desktop versie : De effecten (gevolgen) van zonden18-01-2007, 19:59
Uit: âal-Jawab al Kafiâ
Door: Ibn al-Qayyim al JawziyyahDe effecten van zonden zijn:

1. Het verhindert kennis: Kennis is een licht welke Allah gooit in de harten en ongehoorzaamheid dooft dit licht.
Imaam Shaafi'ee heeft gezegd: âIk klaagde bij Wakee' over de zwakheid van mijn geheugen, dus beval hij mij om ongehoorzaamheid te verlaten en informeerde mij dat de kennis licht is en dat de licht van Allah niet gegeven wordt aan de ongehoorzame.â

2. Het verhindert levensonderhoud: Net zoals Taqwaa zorgt voor levensonderhoud, zorgt het verlaten van Taqwaa voor armoede. Er is niets wat levensonderhoud kan brengen zoals het verlaten van ongehoorzaamheid.

3. Het verhindert gehoorzaamheid (aan Allah): Als er geen andere bestraffing voor zonden was dan dat het gehoorzaamheid aan Allah verhindert, dan zou dat voldoende zijn geweest.

4. Ongehoorzaamheid verzwakt het hart en het lichaam. Dat het het hart verzwakt, is iets wat duidelijk is. Ongehoorzaamheid stopt het verzwakken niet totdat het hart volledig het leven laat (dat wil zeggen dood gaat).

5. Ongehoorzaamheid verkort de levensduur en vernietigt alle zegeningen. Net zoals rechtschapenheid de levensduur verlengt, verkort het zondigen de levensduur.

6. Ongehoorzaamheid zaait zijn eigen zaadjes en baart zichzelf totdat het zich ervan scheiden en het eruit komen moeilijk wordt voor de dienaar.

7. Zonden verzwakken de wil en vastberadenheid van het hart zodat het verlangen naar ongehoorzaamheid sterk wordt en het verlangen om berouw te tonen beetje bij beetje zwak wordt, totdat het verlangen om berouw te tonen volledig uit het hart is verwijderd.

8. Iedere soort ongehoorzaamheid is een erfenis van een natie (volk) van de naties die door Allah Azzwajall zijn vernietigd. Sodomie (homosexualiteit en dergelijke) is een erfenis van het volk van Lut; meer nemen dan toegestaan is en geven wat minder is, is een erfenis van het volk van Shu'ayb; het zoeken van aanzien (grootheid) in het land en het veroorzaken van corruptie is een erfenis van het volk van de Farao; en trots/ arrogantie en tirannie is een erfenis van het volk van Hud.

9. Ongehoorzaamheid is een oorzaak dat een dienaar wordt veracht door Zijn Heer. Al-Hasan al-Basree (radiallahoe anhoe) heeft gezegd: Zij werden verachtelijk (in Zijn ogen/zicht) dus waren zij Hem ongehoorzaam. Als zij eerbaar waren (in Zijn ogen/zicht) dan zou Hij hen hebben beschermd.
Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie): âEn wie door Allah vernederd wordt: voor hem zijn er dan geen eerbewijzers.â [Hajj 22:18].

10. De schadelijke effecten van de zondaar beïnvloeden (hebben effect op) degenen om hem heen en ook de dieren, waardoor zij worden getroffen door schade.
De dienaar gaat door met het begaan van zonden totdat deze erg makkelijk voor hem worden en nietsbetekenend zijn in zijn hart, en dit is een teken van vernietiging. Iedere keer dat een zonde nietsbetekenend wordt in de ogen van de dienaar, wordt het groot in het zicht/ ogen van Allah.

11. Ibn Mas'ood (radiallahoe anhoe) heeft gezegd: âWaarlijk, de gelovige ziet zijn zonden alsof hij staat aan het voet van de berg, bang dat deze op hem zal vallen, en de zondaar ziet zijn zonden als een vlieg die voorbij zijn neus vliegt, zo probeert hij deze te verwijderen door met zijn hand heen en weer te bewegen.â [Bukhaaree]

12. Ongehoorzaamheid erft vernedering en laagheid. Eer, in zijn geheel, ligt in de gehoorzaamheid van Allah. Abdullaah ibn al-Mubaarak heeft gezegd: âIk heb gezien dat zonden harten doden en vernedering wordt geërfd door ermee door te gaan. Het verlaten van zonden doet de harten leven en het voorkomen van je ziel is er beter voor.â

13. Ongehoorzaamheid bederft het verstand (intellect). Het verstand (intellect) heeft licht en ongehoorzaamheid dooft dit licht. Wanneer het licht van het verstand is gedoofd dan wordt het zwak en onvolmaakt (deficient).

14. Wanneer ongehoorzaamheid toeneemt, dan wordt het hart van de dienaar verzegeld, zo wordt hij een van hen die achteloos zijn. Allah, De Verhevene, zegt (interpretatie): âNee! Wat zij plachten te doen heeft zelfs hun harten bedekt.â [Mutaffifeen 83:14].

15. Zonden zorgen voor verschillende soorten verderf in het land. Verderf van de wateren, de lucht, planten, vruchten en dergelijke. Allah, De Verhevene, zegt (interpretatie): âHet verderf is op het land en de zee zichtbaar door wat de mensen hebben verricht, zodat Hij hun een gedeelte van wat zij hebben verricht doet proeven. Hopelijk zij zullen berouw tonen.â [Rum 30:41].

16. Het verdwijnen van bescheidenheid, welke de essentie van het leven van het hart is en de basis is van al het goede. Het verdwijnen ervan is het verdwijnen van al het goede.
Het is authentiek overgeleverd van de Boodschapper van Allah (salallahoe alayhi wa sallam), dat hij heeft gezegd (interpretatie): âBescheidenheid is het goede, in zijn geheel (helemaal, al het goede).â [Bukhaaree en Muslim].
Een dichter heeft gezegd: âEn bij Allah, er is geen goedheid in het leven of de wereld wanneer bescheidenheid verdwijnt.â

17. Zonden verzwakken en verkleinen de verheerlijking (vergroting) van Allah, de Almachtige in het hart van de dienaar.

18. Zonden zijn de redenen dat Allah Zijn dienaar 'vergeet', verlaat en hem alleen laat (zonder hulp) met zijn ziel en zijn shaytaan (duivel), en hierin zit de vernietiging waarvoor geen hoop op redding is.

19. Zonden verwijderen de dienaar uit de 'afdeling' van Ihsaan (het doen wat goed is) en de beloning van degenen die goed doen wordt hem ontzegd. Wanneer Ihsaan het hart vult, dan weerhoudt het het hart van ongehoorzaamheid.

20. Ongehoorzaamheid zorgt ervoor dat de gunsten (van Allah) ophouden en maakt Zijn wraak geoorloofd. Geen zegening wordt een dienaar ontzegd, behalve vanwege een zonde en geen vergelding is geoorloofd (wettig), behalve ten gevolge van een zonde. Ali (radiallahoe anhoe) heeft gezegd: âGeen ontbering (moeilijkheid) is neergedaald behalve ten gevolge van een zonde en het (de ontbering) is niet weggehaald behalve door boetedoening (het tonen van berouw).â
Allah, De Verhevene, zegt (interpretatie): âEn er treft jullie geen ramp, of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht, maar Hij vergeeft veel.â [Shura 42:30].
En Allah, De Verhevene, zegt ook (interpretatie): âDat is omdat Allah nimmer een genieting die Hij aan een volk heeft geschonken verandert (in een bestraffing), tenzij zij veranderen wat zich bij hen bevindt.â [Anfaal 8:53].