Bekijk volle/desktop versie : TAWHEED en SHIRK07-07-2002, 00:01
sallaam alaykoem,

Hieronder volgen een paar delen van tawheed en shirk.


Het principe van de eenheid van Allah (Tawheed)
was de basis van de missie van Mohammed (s.a.w.)
en deze missie was het vervolg van de missies van
alle profeten die hem voor zijn gegaan, zoals verklaard
wordt door Allah in de Qoran:

"We hebben naar elk volk een boodschapper
gezonden (met het bevel) Allah te dienen
en het slechte te verafschuwen".
(Surah Annahl 36)

Het is de plicht van iedere Moslim om goed geinformeerd
te zijn over zijn geloof en Allah
te aanbidden, zoals voorgeschreven is door de
Sharia (de islamitische wet).
Moslims verklaren met de Shaheda (La Ilaha
Illallah) dat Allah de Schepper van alles is
en dat alleen Hij het recht heeft om aanbeden
te worden en dat Hij geen partners heeft.
Alle aanbidding is voor Allah alleen en dus niet
voor profeten, engelen, zogenaamde heiligen,
de zon, de maan, sterren etc.
Er kan alleen gebeden worden tot Allah, Hem
aanroepen, aan Hem iets vragen bij Hem zweren
en in Zijn naam slachten. Alles is in de handen
van Allah.

-Alleen Allah is verantwoordelijk voor leven en
dood. Allah zegt:

"Hoe kunt u Allah verwerpen, terwijl u levenloos
was en Hij u het leven schonk? Hij zal u doen
sterven en daarna zal Hij u doen herleven en dan
zult u tot Hem worden teruggebracht."
(Surah Al-Baqarah 28)

xHij (s.w.t.) is de enige die het gebed van de behoeftige
en de zieken kan beantwoorden.

"Hij die de wanhopige verhoort als deze Hem
aanroept en het kwade wegneemt en u opvolgers
op aarde maakt? Is er een god naast Allah?
Hoe weinig lering trekt u eruit!"
(Surah Annaml 62)

-Ook gebeden om kinderen kunnen alleen aan
Hem gericht worden en niet aan anderen, zoals

bijvoorbeeld heiligen in hun graven.

"Aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen
en der aarde. Hij schept wat Hij wil. Hij
schenkt vrouwelijke en mannelijke kinderen aan
wie Hij wil. Of Hij mengt ze, mannelijke en vrouwelijke en
Hij maakt onvruchtbaar wie Hij
wil. Voorwaar, Hij is Alwetend Almachtig".
(Surah Ash-Shuraa 49-5'0)

xAllah is de Onderhouder en de Voorziener van
alle scheppingen en er zijn geen anderen die
hier macht over hebben.

"En zij aanbidden naast Allah dingen (afgoden)
die over hun levensonderhoud van de hemelen of
van de aarde in het geheel niet beschikken,
noch enige macht bezitten".
(Surah Annahl 73)

xAlleen Hij (s.w.t.) heeft de kracht om eer en
schande te geven.

"Zeg: 0 Allah, Rabb van het Koninkrijk, Gij
geeft heerschappij aan wie Gij wilt en neemt
terug van wie Gij wilt. Gij verheft wie Gij
wilt en vernedert wie Gij wilt. Slechts in
Uw hand is het goede.
En Gij hebt macht over alle dingen".
(Surah Ali-Imraan 26)

xVergeving voor zonden moet alleen aan
Allah (s.w.t.) gevraagd worden. Allah zegt:

"Zeg tot Mijn dienaren dat Ik voorzeker Vergevensgezind,
Genadevol ben".
(Surah Al Hidjr 49)

07-07-2002, 00:02


Wat is Shirk?

Tegenwoordig geloven sommige mensen in Allah maar tegelijkertijd plaatsen ze partners naast Allah, met de intentie om dichterbij Allah te komen. Zulke mensen hebben totaal verkeerde ideeen over Allah (s.w.t.).
Allah (s.w.t.) is uniek, Hij is een en Bij heeft geen partners nodig.

Het plaatsen van partners naast Allah is Shirk en Shirk is de ernstigste zonde die een mens kan begaan.

Allah (s.w.t.) kan alle zonden vergeven, behalve Shirk. Allah zegt hierover in de Qoran:

"Allah vergeeft niet dat iets met Hem vereenzelvigd wordt en Hij zal. buiten dat, vergeven wie Hij wil.
En wie iets met Allah vereenzelvigt, is inderdaad ver afgedwaald".
(Surah An-Nisa 116)
Shirk is een grote onrechtvaardigheid. In de Qoran kunnen we lezen:
"En toen Luqman tot zijn zoon zei, terwijl hij hem raad gaf:"O mijn lieve zoon, ken geen medegoden aan Allah toe; afgoderij is inderdaad een grote

onrechtvaardigheid'. (Surah Luqman 13)

Een onrechtvaardigheid is iemand z'n rechten onthouden of iemand op een oneerlijke manier behandelen. Shirk is dus een grote onrechtvaardigheid. Iemand beschouwt iets dat geen kracht heeft, wat dan ook, als iets dat zin leven beheerst, als iets wat zijn Schepper kan zijn, zijn onderhouden en redder.

In het prijzen (Dikr) en het aanbidden van deze denkbeeldige godheden, vergeet hij" dat Allah alleen het recht heeft om aanbeden te worden. Hij gebruikt zijn gezondheid, zijn talent, al zijn materiele verdiensten en al de bevalligheid die tot zijn beschikking staat, om tot anderen te bidden. Hij negeert zo zijn Schepper, die hem de lucht gegeven heeft om te ademen, zijn gezondheid om gebruik van te maken, zijn omgeving om te benutten en zijn rijkdom om van te genieten.
Hij vergeet dat hij alleen aan Allah schuldig is, voor alles wat hij heeft, en waarvan het belangrijkste zijn leven is, en keert zich tot valse goden in verering. Hij is ondankbaar en onrechtvaardig tegen zijn Welwillende en Genadevolle Schepper.

Het Paradijs(Al Jenna) is Haraam (verboden) voor diegenen die partners aan Allah toeschrijven.
In de Qoran staat:

"Gewis, voor hem die iets met Allah vereenzelvigt, heeft Allah de hemel verboden en het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn. Er is voor de onrechtaardige geen helper".

(Surah Al-Maidah 72)

Alle goede daden van een Musrik (iemand die Shirk begaat) zijn verspilling. Met andere woorden; geen van de goede daden van een Musrik zal als goed beschouwd worden, zijn hele leven zal een verspilling zijn geweest.

07-07-2002, 00:04
Hoe is Shirk ontstaan?


De Rasoel (s.a.w.) heeft duidelijk beschreven hoe Shirk is ontstaan onder de mensheid, na eeuwen van monotheisme, welke waren begonnen met de profeet Adam (a.s.).
Ibn Abbas (r.a.) heeft verteld:

"Al de afgoden die aanbeden werden door de mensen van Noah, werden later door de Arabieren aanbeden. De namen van de idolen behoorden vroeger aan enige vrome mensen van het volk van Noah (a.s.) toe, en toen zij stierven, inspireerde Sjaitan hun mensen om afgoden te maken en deze neer te zetten op de plaatsen waar zij (de overleden vrome mensen) gewoonlijk zaten en deze afgoden hun namen te geven. De mensen deden dit zo, maar de afgodsbeelden werden niet aanbeden totdat deze mensen (die ze neergezet hadden) waren overleden en de oorsprong van deze afgodsbeelden onbekend was geworden, waarop de mensen begonnen met hen te aanbidden.
(Buchari 4 p.414)

De generaties na hen gingen door met deze aanbidding. Binnen de Islam zijn afbeeldingen dan ook verboden, omdat er alleen maar slecht uit kan voorkomen.
Het verbod van beelden kan men ook al lezen in het boek van Moussa (a.s.), het oude testament. Hierin staat:

"Je moet geen gesneden beeld voor jezelf maken, of welke gelijkenis van wat dan ook, wat boven in de hemel is of beneden op aarde, of wat in het water onder de aarde is". (Exodus 20.4)

In het vroegere Christendom hield deze houding stand, tot een doordringen van de Grieks- Romeinse gedachte de leringen van de profeet Isa (a.s.) geheel vervormde. Deze verandering bracht een onbezonnen opkomst van het maken van beelden tot stand. Martelaren, heiligen, apostelen, Mariam,
'Isa en zelfs Allah werden afgebeeld.

De Rasoel (s.a.w) heeft degenen die afbeeldingen en beelden maken gewaarschuwd, en ook degenen die ze ter tentoonstelling ophangen, voor de strenge straf van Allah in het volgende leven. Aisha (r.a.) heeft gezegd:

"Ik had een bergruimte afgeschermd met een gordijn, op welke afbeeldingen stonden (in een andere versie staat: Op welke afbeeldingen van gevleugelde paarden stonden) Toen de Profeet (s.a.w.) het zag, trok hij het naar beneden en zijn gezicht werd rood en hij zei:"O Aisha, de strengst gestrafte mensen voor Allah op de Dag der Opstanding (Yaum Al Qiyama) zijn degenen die Allahs creatie imiteren". (In een andere versie staat: "Waarlijk, de makers van deze afbeeldingen zullen, gestraft worden en er zal tegen hen gezegd worden: "Breng datgene tot leven, dat je gemaakt hebt".) Daarna zei de Profeet (s.a.w.): "Waarlijk, de engelen gaan geen huis binnen, in welke afbeeldingen zijn".
(Buchari en Muslim)

Het is verboden om afbeeldingen van mensen of dieren te maken, te laten maken of op te hangen. Het maakt geen verschil of dit twee dimensionale afbeeldingen zijn, zoals bijvoorbeeld tekeningen, of drie dimensionale afbeeldingen, zoals bijvoorbeeld beelden.
Ook is er geen verschil tussen datgene wat met de hand is gemaakt of datgene wat is gefotografeerd; Al datgene is verboden.
Uitzonderingen zijn poppen voor kinderen, om mee te spelen en wat nodig is voor het welzijn van de Muslims, zoals bijvoorbeeld foto's van gezochte criminelen of nodig voor medisch onderzoek.
(Shaich Al Albaani)

De Muslims van de vroegere generaties hadden een duidelijke voorstelling van hun geloof en alles was in overeenstemming met de Qoran en de Soennah. De Islam had voor hen een grote omwenteling teweeggebracht, zowel in hun gedachten, daden en manieren, als in hun sociale en politieke zaken. Waar ze ook heen gingen, daar regeerden ze met de wet van de Qoran, met rechtvaardigheid en gelijkheid en zo kon de Islam zich uitbreiden. Later dwaalden de meeste Muslims af van dit rechte pad en vielen uiteen in groepen en partijen, zowel met betrekking tot religie als in politieke zaken en wetten die het dagelijkse leven regelen. De Muslims verlieten Allahs Boek en de Ahadith en ze verlieten de Jihad en begonnen tegen elkaar te vechten. Ze werden leugenaars en gingen tegen Allahs orders in en tegen die van de Rasoel (s.a.w.), uitgezonderd een kleine groep, die door Allah gekozen, de juiste weg bleef volgen.

Door al deze ontwikkelingen kwamen er allerlei vernieuwingen (Bidah), leugens, zwarte magie en de aanbidding van anderen naast Allah (Shirk). Al deze zaken dienden als makkelijke sluipgaten voor de vijanden van de Islam om de Islam en zijn volgelingen aan te vallen. Hierdoor viel het Islamitische rijk uiteen en kon Shirk zich uitbreiden. De Rasoel (s.a.w.) heeft gezegd:

"De Joden zijn verdeeld in 71 sekten, de Christenen zijn verspreid in 72 sekten en dit volk (het Muslim volk) zal zich verspreiden in 73 sekten. Al van hen zullen verblijven in het hellevuur, behalve een. Toen de metgezellen (r.a.) aan de Profeet (s.a.w.) vroegen welke groep verlost

zal worden, zei hij: "Het is de groep die mijn weg en die van mijn metgezellen zal volgen. (Buchari, Muslim)

Shirk is onder te verdelen in diverse groeperingen, die ieder weer een eigen benaming hebben.
Ik wil me hier beperken tot het uitleggen van twee hoofdgroepen. Namelijk:

- Ash-Shirk al-Akbar
- Ash~Shirk al-Asgar

07-07-2002, 00:07
Ash-Shirk al-Akbar is de grootste en de ernstigste polytheistisch vorm.
Deze vorm van Shirk vindt plaats wanneer enige daad van aanbidding gericht
is aan anderen dan Allah. Het vertegenwoordigt de meest duidelijke vorm van het aanbidden van afgoden. De profeten, speciaal door Allah gezonden, riepen de mensheid op ervan weg te blijven.
Allah verklaart in de Qoran:

"Waarlijk, we hebben naar elk volk een boodschapper gezonden zeggende: "Aanbidt Allah en vermijdt Taaghoot (valse goden)".
(Surah an-Nahl 36)

Taaghoot betekent feitenlijk alles wat samen met Allah, of in plaats van Allah, aanbeden wordt.
Bijvoorbeeld, liefde is een vorm van aanbidding, welke in zijn perfectie alleen aan Allah gericht zou moeten worden. In de Islam wordt de liefde voor Allah uitgedrukt door totale gehoorzaamheid aan Hem. Het is dus niet het type liefde welke de mens van. nature voelt ten opzichte van bijvoorbeeld ouders of kinderen.
Allah zegt hierover:

"Onder de mensen zijn er, die voorwerpen van aanbidding buiten Allah nemen en ze lief hebben, zoals zij Allah behoren lief te hebben. Maar zij die geloven zijn sterker in hun liefde voor Allah. En als zij die overtreden (nu) de tijd kunnen zien wanneer zij de straf zullen zien,
(dan zouden zij beseffen) dat alle macht aan Allah toebehoort en dat Allah streng is in het straffen'.
(Surah Al-Baqarah 165)


Shirkal-Akbar vertegenwoordigt de grootste daad van opstand tegen de Rabb van het heelal en is dus de uiterste zonde, die een mens kan begaan. Het is een zonde, zo groot, dat het feitelijk al het goede, dat een persoon kan doen, vernietigt en het garandeert de dader eeuwige verdoeming in de Hel.
Daaruit volgend zijn alle valse religies in de eerste plaats op deze vorm van Shirk gebaseerd. Alle door mensen gemaakte systemen nodigen hun volgelingen namelijk, op de een of andere manier uit, tot het aanbidden van scheppingen. Bijvoorbeeld de Christenen die oproepen tot het bidden tot Isa (Jezus) als zoon van God.

Muslims, wiens daden van aanbidding in deze categorie vallen, bidden tot de Profeet Mohammed (s.a.w.) of tot zogenaamde heiligen, gelovende dat zij hun gebeden zullen beantwoorden, alhoewel Allah (s.w.t.) duidelijk in de Qoran heeft gezegd:

"En roep naast Allah niet datgene aan, dat u bevoordelen noch schaden kan. En indien gij dat toch doet, dan zult gij zeker tot de onrechtvaardigen behoren".
(Surah Joenos 106)


Aanbidding tot bijvoorbeeld heiligen, zon, maan of sterren, geloven in toekomst voorspellers, geloven in astrologie en dergelijke zaken vallen allemaal onder Ash-Shirk Al-Akbar. Ik zal verder in mijn lezing hier dieper op in gaan.

07-07-2002, 00:10


Ash-Shirk al-Asgar; de kleine Shirk.

Met Ash-Shirk al-Asgar wordt bedoeld, daden die verricht worden om te pronken. Dus alle daden van aanbidding of religieuze daden, die gedaan worden met de bedoeling om lof en roem te verdienen of voor wereldse doeleinden, vallen onder deze vorm van Shirk.
In de Qoran staat:

"..Laat daarom degene, die op de ontmoeting met zijn Rabb hoopt, goede daden verrichten en bij de aanbidding van zijn Rabb niemand anders met Hem vereenzelvigen". (Surah Al-Kahf 110)

Met de goede daden in deze aya wordt bedoeld, met zuiverheid van intentie, dus alleen voor Allah (s.w.t.) en overeenkomstig de Qoran en de Soennah.

De Rasoel (s.a.w.) heeft gezegd:
"Het gene dat ik het meest voor jullie vrees is Ash-Shirk al-Asghar'.' De metgezellen vroegen: "O, boodschapper van Allah, wat is Ash-Shirk al-Asghar? " Hij (s.a.w.) antwoordde: "Ar-Riyaa (pronken), want waarlijk Allah zal op de Dag der opstanding, wanneer de mensen hun beloningen ontvangen. zeggen, "Ga naar degenen voor wie jullie pronkten in de materiele wereld en kijk of je enige beloning van hen kunt vinden".

(Ahmad, at-Tabaraanee. Al-Bayhaqee)

07-07-2002, 00:11
Een andere vorm van Shirk die onder Shirk al-Asgar valt is Ash-Shirk Al~Khafy, de heimelijke, onopvallende Shirk.
De Rasoel (s.a.w.) heeft gezegd:
"O mensen, pas op voor heimelijke Shirk!"
De mensen vroegen, "O boodschapper van Allah, wat is heimelijke Shirk? Hij (s.a.w.) antwoordde, "Wanneer een man opstaat om te bidden en zich inspant om zijn gebed te verfraaien, omdat mensen naar hem kijken; dat is heimelijke Shirk".
(Ibn Khuzaymah)

Ar-Riyaa.

Riyaa is dat men de verschillende vormen van aanbidding doet, met de bedoeling dat mensen het zien en hen ervoor zullen prijzen. Deze zonde vernietigt alle zegeningen, die er voor rechtschapen daden zijn en brengt voor degenen die dit begaan, een ernstige straf. Het is vooral gevaarlijk omdat de mens van nature de wens heeft om geprezen te worden door zijn medemens en zich hierin verheugt. Het verrichten van religieuze daden, teneinde indruk te maken op mensen, of met de bedoeling om door hen geprezen te worden, is daarom een slechtheid welke de uiterste voorzichtigheid verdient.
Dit gevaar is werkelijk van betekenis voor de gelovigen, wiens doel is om alle daden van hun leven tot religieuze daden te maken, toegewijd aan Allah.
In feite is de waarschijnlijkheid dat goed ingelichte ware gelovigen Ash-Shirk al-Akbar zullen begaan klein, aangezien zijn valkuilen zo duidelijk zijn.
Maar, voor de ware gelovigen is, net zoals voor iedereen anders, de kans op het begaan van Ar-Riyaa groot, omdat het zo heimelijk, zo verborgen is. Het heeft alleen betrekking op de simpele daad, van het veranderen van iemands intentie.
Dus, we moeten erg voorzichtig zijn, om er zeker van te zijn dat onze intenties zuiver beginnen en zuiver blijven. Teneinde dit te bewerkstellen is het zeggen van Allahs naam voorgeschreven in de Islam bij alle daden van betekenis. Een reek van Du'as zijn voorgeschreven door de Profeet (s.a.w.) voor en na alle menselijke gewoonten, zoals bijvoorbeeld eten, drinken, slapen, seks, naar het toilet gaan etc..
Dit teneinde deze (dagelijkse) gewoonten tot daden van aanbidding te maken en in Muslims een duidelijk bewustzijn van Allah te ontwikkelen. Het is dit bewustzijn, Taqwaa genoemd, welke tenslotte verzekert dat de intenties zuiver blijven.

Een ander voorbeeld van Shirk al-Khafy is dat iemand in zichzelf ontevreden is met de onvermijdelijke omstandigheden, welke door Allah zijn voorbestemd; de Qadr van Allah.
Bijvoorbeeld jammeren dat, als je dat en dat gedaan zou hebben, of niet gedaan zou hebben, of als je die en die benaderd zou hebben, of niet benaderd zou hebben, dan zou je een betere positie hebben gehad etc.

Abu Moussa (r.a.) heeft gezegd:
"Op een dag gaf de Boodschapper van Allah een preek (choetba) en zei, "O mensen, vrees Shirk omdat het meer verborgen is dan het kruipen van een mier. (in een andere hadith, dan het kruipen van een zwarte mier op een zwart rotsblok in het pikkedonker van de nacht)
Degenen, voor wie Allah het wilde, vroegen: "En hoe voorkomen we het, als het meer verborgen is dan het kruipen van een mier, 0 Boodschapper van Allah?" Hij (s.a.w.) antwoordde: ??Zeg,
"Allaahumma Innaa na'oodhu bika an nushrika bika shaylan na'lamuh, wa nastaghfiruka limaa laa na',lamuh".

"O Allah, wij zoeken bescherming bij U tegen het begaan, van Shirk terwijl we het weten, en we vragen Uw vergeving voor datgene waar we ons niet van bewust zijn". (Ahmad, at-Tabaraanee)


Een ander voorbeeld van, Shirk al-Khafy is als iemand over iets zegt: "Als Allah en ik wil" of "Als Allah en die en die het wil".
.In dit geval stelt een persoon zijn eigen wil of de wil van iemand anders gelijk aan de wil van Allah. Alsof hij of iemand anders dezelfde macht heeft als Allah.

Khutailatah heeft verteld:
"Een Jood kwam naar de Rasoel (s.a.w.) en zei: "Jullie doen aan Shirk, jullie zeggen, "Wat Allah en ik wil" en jullie zeggen ook "Wa Kabaa" (ik zweer bij de Kaaba). De Rasoel (s.a.w.) gaf ons toen de opdracht, dat we voortaan moesten zeggen: "Wat Allah wil en dan wat ik wil" en hij(s.a.w.) zei: "Als jullie zweren, zeg dan: "Wa Rabbi Kabaa" (bij de Rabb van de Kabaa). (An Nasai Sahih)

Ibn Abbas (r.a.) heeft overgeleverd:
"Een man zei tegen de Rasoel (s.a.w.):"Wat Allah en jij wil".
Hij (s.a.w.) antwoordde: "Heb je mij een gelijke van Allah gemaakt?,
zeg alleen Masja-Allah; alleen wat Allah wil" (An-Nasai, Ahmad)


Er zijn vele vormen van Shirk.
Ik zal een aantal van de meest voorkomende vormen, onder de Muslims, behandelen, Insha-Allah.

07-07-2002, 00:14
Er zijn mensen die in hun Dua profeten of overleden vrome mensen aanroepen zeggende: "O profeet van Allah, help me met dit of dat, Of die en die goede mensen van Allah,.....
Laten deze mensen weten dat Dua een veelomvattende vorm van aanbidding is, die alleen aan Allah gericht moet zijn.
In de Qoran staat:
... Hulp komt slechts van Allah, de Almachtige, de Alwijze"
(ali-Imraan 126)
en
... Alle plaatsen van aanbidding zijn voor Allah (alleen); dus roep daarom niemand naast Allah aan.'

(al-Djinn 18)

Ook de profeten zijn scheppingen van Allah. De Qoran ontkent nadrukkelijk dat Allah aan een van Zijn profeten of vrome mensen, enige kennis of krachten heeft gegeven, die alleen aan Allah toebehoren.
Allah zegt in de Qoran tegen Mohammed (s.a.w.):

"Zeg. Ik ben geen nieuwe boodschapper, noch weet ik wat met u of mij zal geschieden. Ik volg alleen hetgeen mij is geopenbaard; en ik ben slechts

een duidelijke waarschuwen".

(Surah Al-Ahqaaf 9)

Er zijn incidenten geweest, dat profeten fantastische dingen hebben gedaan, zoals bijvoorbeeld het genezen van lepra patienten en blinden door Isa (a.s.), de staf van Moussa (a.s.) die in een slang veranderde en waarmee hij de zee liet splijten, maar dit waren wonderen door Allah (s.w.t.). Er zijn ook gebeurtenissen geweest waarbij Allah (s.w.t.) Zijn boodschappers vertelde over wat er ging gebeuren, maar geen van hen had de mogelijkheid om geheel alleen te weten wat er in de toekomst ging gebeuren. Alles wat de profeten over kwam, gebeurde met de wil van Allah.

In de Qoran staat:

En Wij zonden inderdaad boodschappers voor u en Wij gaven hun vrouwen en kinderen. En het is een boodschapper niet mogelijk een teken te brengen dan door het gebod van Allah. Voor elke periode is er een (goddelijk) besluit". (Ar-Ra'd 38)


Overwinning wordt alleen gegeven door Allah en is niet in de handen van profeten noch in de handen van enige andere creatie.
Allah (s.w.t.) heeft duidelijk gezegd dat alle boodschappers gezonden zijn om op te roepen tot de aanbidding van Allah alleen en om te verbieden wat eraan tegengesteld is.

"En Wij zonden geen boodschapper voor u zonder hem te openbaren: "Voorzeker er is geen God buiten Mij; Aanbidt derhalve Mij alleen (Surah Al- Anmbi'jaa 25)

De rasoel (s.a.w.) heeft gezegd:
"Degene die sterft terwijl hij gewoon was te bidden voor iemand, als een mededinger van Allah, de beloning van zo'n persoon zal het vuur van de Hel zijn". (Buchari)


Graven als plaatsen van aanbidding.

De Rasoel (s.a.w.) heeft gezegd;
"Degenen voor jullie namen de graven van hun profeten als plaatsen van aanbidding. Neem graven niet als plaatsen van aanbidding, want waarlijk ik verbied jullie dat te doen". (Muslim)

Het nemen van graven als plaatsen van aanbidding is dus verboden door de
Profeet (s.a.w.). Dit verbod houdt verschillende dingen in:
- Geen gebed of Sujood op of voor een graf maken. De Rasoel (s.a.w.) heeft gezegd:
"Bidt niet voor een graf, noch op een graf". (at-Tabaraanee)
- Geen moskee over een graf bouwen en geen graf in een moskee plaatsen. Um Salama (r.a.) heeft gezegd dat de Rasoel (s.a.w.) heeft gezegd: "Degenen die plaatsen van aanbidding over graven bouwen, zijn de slechtste van de creatie in Allahs ogen".

en Aisha (r.a.) heeft overgeleverd dat de Rasoel (s.a.w.) heeft gezegd: "Moge Allah de mensen vervloeken, die de graven van hun profeten als moskeeen nemen',. (Buchari en Muslim)
- Bidden in een moskee waarin een graf zich bevindt. Bidden in een moskee, die gebouwd is over een graf is verboden, omdat dit het natuurlijke gevolg is van het verbod om moskeeen over graven te bouwen.

Astrologie.

Niet alleen is het beoefenen van astrologie haraam (verboden), maar ook een astroloog bezoeken en naar zijn voorspellingen luisteren, evenals het kopen van boeken over astrologie of het lezen van iemand z'n horoscoop.
Aangezien astrologie voornamelijk wordt gebruikt voor het voorspellen van de toekomst, worden diegenen die het beoefenen beschouwd als waarzeggers. Dus, iemand die z'n horoscoop zoekt valt onder de regel behelsd in de verklaring van de profeet (s.a.w.):
"De salaah, van een ieder die een waarzegger benadert en hem over iets vraagt, zal voor veertig dagen en nachten niet geaccepteerd worden."
(Muslim)

De straf in deze hadith is alleen voor de benadering en het vragen aan de astroloog, zelfs als iemand in twijfel is over de waarheid of valsheid van zijn bewering. Als iemand in twijfel is over de waarheid of valsheid van astrologische informatie, is hij in twijfel over het feit of anderen wel of niet het ongeziene en de toekomst kennen naast Allah. Dit is een vorm van Shirk, omdat Allah duidelijk heeft verklaard:

"Met Hem zijn de sleutels van het ongeziene en niemand behalve Hij kent het". (Surah Al-An'aam 59)
"Zeg: "Niemand in de hemelen of op aarde kent het ongeziene, behalve Allah". (Surah An-Naml 65)

Als iemand echter gelooft in de voorsp1ellingen van zijn horoscoop, hetzij verteld door een astroloog of geschreven in boeken over astrologie, vervalt hij direct in koefr (ongeloof) zoals door de profeet (s.a.w.)

verklaard:

"Een ieder die een orakel of waarzegger benadert en gelooft in wat hij
zegt, is ongelovig aan dat wat aan Mohammed werd geopenbaard".
(Ahmad. Abu Daawood)

Zoals de voorgaande hadith, verwijst deze hadith letterkundig naar de waarzegger, maar het is net zo van toepassing op de astroloog.
Beiden beweren over kennis van de toekomst te beschikken. De bewering
van de astroloog is net zo tegengesteld aan Tawheed als die van de gewone waarzegger. Hij beweert dat de persoonlijkheden van mensen bepaald worden door de sterren en dat hun toekomstige handelingen en de gebeurtenissen in hun leven geschreven staan in de sterren. De gewone waarzegger beweert dat de samenstelling van theeblaadjes op de bodem van een kopje, of de lijnen in een handpalm, hem hetzelfde vertellen. In beide gevallen beweren individuen over de mogelijkheid te beschikken om in natuurkundige vorming van geschapen objecten kennis van het ongeziene te lezen.

Geloof in astrologie en het uitrekenen van horoscopen zijn in duidelijke tegenspraak met de kern van de Islam. Het is werkelijk de lege ziel, die geen ware Iman (geloof) geproefd heeft, die deze wegen opzoekt. In wezen vertegenwoordigen deze wegen een zinloze poging om te ontkomen aan de Qadr (voorbeschikking). De onwetenden geloven dat als zij weten wat hen morgen te wachten staat, zij zich er vandaag op kunnen voorbereiden. Op die manier kunnen zij misschien het slechte vermijden en zich verzekeren van het goede. Maar Allahs boodschapper (s.a.w.) werd door

Allah bevolen te zeggen:

Als ik het ongeziene kende, zou ik voorzeker alleen het goede gezocht hebben. Maar, ik ben slechts een waarschuwen en een brenger van blijde tijdingen voor gelovigen".

(Surah Al-A'raaf 188)

07-07-2002, 00:16
Ware moslims zijn daarom verplicht zich verre van deze praktijken te houden. Dus ringen, kettingen, etc. die de tekenen van de Zodiak (dierenriem) dragen moeten niet gedragen worden, zelfs als men niet in ze gelooft. Zij zijn een essentieel onderdeel van een gefabriceerd systeem dat koefr
verspreidt en waar volledig mee afgerekend moet worden.
Geen gelovige moslim moet een andere vragen wat zijn teken is, of een poging doen zijn teken te raden. Noch moet hij of zij horoscoop kolommen van kranten lezen of ernaar luisteren als zij voorgelezen worden. En iedere moslim die astrologische voorspellingen toestaat om zo zijn handelingen te bepalen, moet Allahs vergeving proberen te verkrijgen en zijn Islam hervatten.

Amuletten.

In de tijd van de Rasoel (s.a.w.) was het de gewoonte onder de Arabieren om armbanden, enkelringen, geregen kettingen, schelpen en dergelijke als amuletten te dragen, om het slechte af te wenden en het goede (geluk) te brengen.

Talismans en amuletten kunnen in alle delen van de aarde en in diverse vormen gevonden worden. Geloof in amuletten, gelukshangers en talismans staat haaks op het geloof in Tawheed, omdat er aan andere geschapen objecten de kracht toegeschreven wordt om het slechte af te wenden en het goede te brengen. Dit is een vorm van Shirk.
Toen de mensen gedurende het leven van de Profeet (s.a.w) de Islam
accepteerden, geloofden ze vaak in amuletten. (Tamaa'im, uitgesproken Tameemah)

Emraan ibn Husayn heeft overgeleverd dat de Profeet, toen hij een bronzen armband om een man z'n bovenarm zag, hij tegen hem zei: "Wee jij! Wat is dit?" De man antwoordde dat het was om hem te beschermen tegen een ziekte genoemd al-Waahinah (mogelijk Artritis). De Profeet(s.a.w.) zei toen: "Werp het van je weg, want waarlijk het zal alleen je zwakheid doen toenemen. En, als je sterft terwijl je het om hebt, zal je nooit slagen". (Ahmad, Ibn Maajah, Ibn Hibbaan)

Het dragen van koperen, bronzen of ijzeren armbanden en ringen door
de zieken of gezonden, met het geloof dat ze ziekte afwenden of genezen is strikt verboden, Zulke praktijken vallen ook onder het verbod om ziekten te behandelen met middelen die Haraam zijn. De Profeet (s.a.w.) heeft gezegd: "Behandel elkaars ziekten, maar behandel ziekten niet met verboden dingen".
(Abu Dawood, AL- Bayhaqee)

Abdullah ibn Mas'oud z'n vrouw Zaineb heeft overgeleverd dat haar man zei: "Ik heb de Boodschapper van Allah horen zeggen: "Waarlijk tovermiddelen, talismans en amuletten zijn Shirk!" (Abu Daawood, Ahmad, Ibn Maajah, Ibn Hibbaan)

Een voorbeeld van een westerse talisman is het hoefijzer,- dat met de open kant naar boven toe wordt opgehangen' men denkt dat het geluk er dan niet uit kan vallen.

Muslims moeten vermijden de Qoran als een gelukshanger te gebruiken. Door het ophangen van ayaat van de Qoran in auto's, aan sleutelhangers, armbanden en kettingen, op de manier zoals niet Muslims hun diverse amuletten gebruiken, openen ze de deur voor Shirk.
Ook het gebruik om miniaturen van de Qoran te maken, zo klein dat het onmogelijk is om -ze met het blote oog te lezen, met het doel ze in medaillons te dragen, nodigt uit tot Shirk. Evenals sieraden met bijvoorbeeld ayaat al Kursee.
De mensen die zulke versieringen dragen en of ophangen ter decoratie begaan nog geen Shirk, maar de meeste mensen die dit doen, doen dit ter bescherming tegen het slechte en deze mensen begaan wel Shirk. Het dragen van de Qoran als een amulet is zoals een zieke man, die een recept gekregen heeft van de dokter. In plaats van het te lezen en het medicijn te gaan halen, rolt hij het op tot een bal, stopt het in een zak en hangt het om z'n nek, gelovende dat het hem beter zal maken.

Voortekenen.


De Arabieren beschouwden, voor de komst van de Islam, de richting in welke dieren en vogels bewogen, als een teken of er een goed of slecht lot boven hun hoofd hing en regelden hun leven hiernaar. Geloof in voortekenen (Tiyarah) is een daad van Shirk. Voorbeelden hiervan in de westerse samenleving zijn:

- Het breken van een spiegel. Mensen geloven dat dit een teken is voor zeven jaar van ongeluk.

- Nummer 13 en vrijdag de 13.e. Mensen geloven dat dit nummer en deze dag ongeluk brengen.

Men vertrouwt met deze dingen op anderen dan Allah en men schrijft aan anderen de macht toe om te weten of er iets goedsof iets slechts gaat komen en men gelooft dat anderen de macht hebben om de Qadr (voorbestemming) van Allah te vermijden.

Allah is de enige die de toekomst en het ongeziene kan weten; Allah is Al~Ghayb, de Kenner van het Ongeziene.

Ibn Mas'oud (r.a.) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (s.a.w.)
zei: " Tiyarah is Shirk, Tiyarah is Shirk, Tiyarah is Shirk".
(Abu Daawood, at-Tirmidhee, Ibn Maajah)

Abdullah ibn Amr ibn al-'aas (r.a.) heeft overgeleverd dat de Profeet (s.a.w.) zei:

"Al wie zich laten beletten om iets te doen door Tiyara hhebben Shirk begaan". De metgezellen vroegen: "Wat is de boetedoening hiervoor? Hij (s.a.w.) antwoordde, Zeg: Allaahumma laa khayra illaa khayruk wa laa Tayra illa Tayruk wa laa elaaha ghayruk".


0 Allah, er is geen goed, behalve Uw goed, geen vogels behalve de Uwe, en er is geen God behalve U".(Ahmad, at-Tabaraanee.

Waarom gaan mensen door met Shirk?

Een van de belangrijkste redenen voor het doorgaan met Shirk is de gewoonte. Net zoals naties hun eigen politieke, sociale en nationalistische gewoonten hebben, zo hebben ze ook hun verkeerde religieuze gewoonten. Nieuwe ideeen en gebruiken worden in naam van het geloof gevormd, zelfs als ze totaal in tegenstelling met de leer van het geloof zijn. Bijvoorbeeld, de Joden en Christenen herinneren en vieren de geboortedagen en sterfdagen van hun grote leiders, alhoewel er geen enkel bewijs in het oude of nieuwe testament is voor zulke gebruiken.
Als je aan zulke mensen vraagt over de juistheid van zulke gebruiken, zullen ze antwoorden dat hun families, stammen en landen dit al voor eeuwen doen en ze hen dus volgen.
In de Qoran staat:

"Wanneer er tegen hen wordt gezegd hetgeen te volgen wat Allah heeft geopenbaard, dan zeggen zij: "Nee, wij zullen datgene volgen wat wij onze vaderen zagen volgen". Wat! zelfs als het Sjaitan is die hen uitnodigt tot de straf van het vlammende vuur?". (Surah Luqman 21)

De Islam verwerpt dat liefde voor je land en je volk een reden is om door te gaan met de gewoonten van Shirk.
Het is niet verplicht om de vroegere generaties in alles te volgen en ook niet praktisch. Onder onze voorvaderen waren ook tirannen en criminelen en ze reden op kamelen en paarden, droegen huiden van beesten, werkten op het land en deden alles met de hand.
Zouden we dit alles willen volgen, dan zouden we ook niet in een auto kunnen rijden of machines en computers kunnen hebben. Niemand wil de vooruitgang betwisten, maar wanneer er vragen gesteld worden over religieuze gebruiken, dan is dit een gevoelig onderwerp.

Allah straft de mensen niet omdat ze de tradities betwisten, maar omdat ze het geloof betwisten-. Alle gewoonten en gebruiken die toegevoegd worden aan het geloof is het werk van Sjaitan. Sjaitan weet dat de mens zwak is en een voorkeur geeft aan de gemakkelijke weg boven de moeilijke weg. De weg naar Tawheed vraagt van de mens om z'n behoeften te beheersen, Allahs Boodschap te begrijpen en te bestuderen en het in praktijk te brengen. De mens moet Allah gehoorzamen en Sabr (geduld) hebben. Het pad dat Sjaitan aanbiedt is kort en zoet, men moet alleen een religieuze leider aanbidden, schenkingen aan hem doen en gedenktekens voor hem bouwen. Alle gebeden zullen beantwoord worden en alle problemen zullen worden opgelost. In de Bijbel kunnen we lezen dat de Rabbi’s en Priesters verantwoordelijk zijn voor de dood van Tawheed en de geboorte van Shirk onder de Joden en Christenen. Deze mensen leiden ogenschijnlijk een gedisciplineerd, vroom en mystiek leven, maar in werkelijkheid zijn ze onreligieus, zelfzuchtig en hebzuchtig. Ze spelen hun religieuze rol alleen om er zelf in aanzien en financieel beter van te worden.
Ook in de Qoran staat:

"O, gij die gelooft, velen der priesters en monniken verteren de rijkdommen der mensen door valse middelen en leiden de mensen van de weg van Allah af."
(Surah At-Taubah 34)

Deze zogenaamde geleerden misleiden de mensen over hun geloof, door het negeren van de leringen van hun profeten en het initiatief nemen tot nieuwe gebruiken onder het voorwendsel van religie, maar het enige doel is om er zelf rijker van te worden.
Ook onder de Muslims zijn er misleide -mensen, die hen hierin volgen, en de Profeet (s.a.w.) heeft gewaarschuwd. Jullie zullen de gewoonten van jullie voorgangers stukjes bij beetje (inch by inch and yard by yard) volgen; zo zeer dat als ze een hol van een hagedis zouden binnengaan, zouden jullie ze ook volgen. Toen hij werd gevraagd of hij de Joden en Christenen bedoelde., antwoordde hij: "Als zij het niet waren, wie anders?" (Buchari en Muslim)

07-07-2002, 00:21
Sommige misleide mensen klagen dat Allah de diverse vormen van Shirk zou moeten stoppen. In de Qoran staat:

Degenen die Shirk begaan zeggen:" Als Allah het had gewild hadden noch wij noch onze vaderen Shirk bedreven, noch hadden we iets Haraam verklaard, wat Hij niet heeft bevolen'. (Surah Al-An'aam 148)

De Qoran vertelt ons heel duidelijk dat onze levens een beproeving zijn om ons Iman (geloof) te testen. De persoon die succesvol in deze beproeving is, is degene die dankbaar is in tijd van vreugde en Sabr (geduld) heeft in moeilijke tijden.

Deze beproeving is niet kort, maar duurt ons hele leven voort.
Om deze reden is het niet noodzakelijk dat we direct gestraft of beloond worden voor onze daden. Allah (s.w.t.) oordeelt rechtvaardig over de gelovigen en niet-gelovigen en de complete gerechtigheid van Allah zal opgelegd worden op de Dag des Oordeels.
Dat is wanneer de mensheid de vreugde van de tuinen van het paradijs zal ondervinden of de verschrikking van de hel.

Allah (s.w.t.) staat het doorgaan van Shirk toe, met de bedoeling het geloof van zijn dienaren te testen. De succesvolle gelovige is degene die weigert de gemakkelijke weg te nemen die Shirk aanbiedt, en in plaats daarvan de lange en moeilijke weg van Tawheed volgt.

Abu Huraira (r.a.) vroeg aan de Profeet (s.a.w.):
"Wie zullen de gelukkigste mensen zijn met uw bemiddeling (op de Yaum al Qiyama) 0 Profeet van Allah?
De Profeet (s.a.w.) zei: "Degene die zegt dat er geen God is dan Allah, en dit zegt met al de oprechtheid van z'n hart".(Buchari)Wa Al-Hamdulillah Rabbi-l-Alamien

07-07-2002, 01:11
De laatste jaren zijn er andere vormen van shirk ontstaan.

Heel wat drugsgebruiker verlangen naar drugs. Als ze opstaan denken ze aan drugs tot dat ze gaan slapen dat is shirk.

In de muziekwereld zijn er heel wat mensen fan van zangers, acteurs enz.
Vb. fans die flauwvallen tijdens een liveconcert van Michael Jackson.
Waarom moeten ze hem aanbidden dat is maar een scheppsel van Allah.
Muziek op z'n eigen is shirk.

05-01-2007, 18:10

Citaat door Imam:
De laatste jaren zijn er andere vormen van shirk ontstaan.

Heel wat drugsgebruiker verlangen naar drugs. Als ze opstaan denken ze aan drugs tot dat ze gaan slapen dat is shirk.

In de muziekwereld zijn er heel wat mensen fan van zangers, acteurs enz.
Vb. fans die flauwvallen tijdens een liveconcert van Michael Jackson.
Waarom moeten ze hem aanbidden dat is maar een scheppsel van Allah.
Muziek op z'n eigen is shirk.


sinds wanneer is dit

22-12-2010, 18:17
Up djazakalahoe gairan.