Bekijk volle/desktop versie : Boek of site met koran in nederlandse letters??Pagina's : [1] 2

30-06-2002, 19:30
Hoi mensen
Ik wil vragen of er iemand toevallig een boek kent of een site waarin de koran te lezen is maar dan niet met arabische letters maar gewoon met nederlandse. Ik heb namelijk nog moeite met arabisch lezen en het zou dan ook een stuk makkelijker zijn om de souraat te leren.
Ik hoop dat iemand iets weet
beslamma

30-06-2002, 20:18


http://www.orst.edu/groups/msa/quran/index_d.html

probeer deze maar even.
ik weet nou niet of het de goeie link is want heel mn pc ligt in de war!
anders hoor ik het wel van je dan probeer ik het nog een keer

30-06-2002, 20:53
Dank je moidiana voor de moeite maar het is eigenlijk niet wat ik bedoelde. De site die je daar genoteerd hebt bevat alleen de vertaling van de koran, maar ik wil eigenlijk ook de arabische woorden maar dan met nederlandse letters geschreven. Snap je wat ik bedoel?
Maar in ieder geval bedankt

30-06-2002, 22:12
ah jammer...
dom van me, ik had dat niet uit je verhaal begrepen!!!
veel succes dan maar!
als ik nog wat weet hoor je t wel!!

30-06-2002, 23:49


Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Geachte zuster,

Hieronder de link naar een site waar (een interpretatie van) de quraan in het fonetisch schrift is opgesteld. Neem bij het lezen van de suraa's wel het orginele schrift (het arabisch) erbij of beluister deze op band of cd.

http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/transliteration/index.html

Moge Allah ons leiding en veeel meer kennis schenken, amin.

Wa salaamu alaikum

Al Amin

01-07-2002, 08:40
Een mooie site om eens een kijkje te nemen en veel te leren

http://web.wanadoo.be/islam/

1 voorbeeld voor je


1. Het Begin (Al-Faatihah)
--------------------------------------------------------------------------------

Het Openings Hoofdstuk van de Heilige Koran. Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 7 strofen.

1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

2. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.

3. De Barmhartige, de Genadevolle.

4. Meester van de Dag des Oordeels.

5. U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp.

6. Leid ons op het rechte pad,

7. Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden.


Hoop dat het is wat je zoekt

01-07-2002, 08:41
97. De Waardevolle Nacht (Al-Qadr)
--------------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 5 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Waarlijk, Wij hebben u (de Koran) nedergezonden, in de waardevolle nacht.

2. Wat weet gij (er van) wat de waardevolle nacht is?

3. De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden.

4. Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder (zeggende)

5. "In alles Vrede," tot het rijzen van de dageraad.

01-07-2002, 08:42
98. Het Uitsluitende Bewijs (Al-Bajjinah)
--------------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 8 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. De ongelovigen onder de mensen van het Boek en onder de afgodendienaren konden niet worden bevrijd, vóórdat een duidelijk bewijs tot hen gekomen was,

2. Een boodschapper van Allah, die aan hen de zuivere bladzijden voordroeg.

3. Waarin alle geschriften verzameld zijn.

4. En de mensen van het Boek werden eerst onenig, nadat het duidelijke teken tot hen gekomen was.

5. En daarin werd hun slechts geboden Allah te aanbidden, oprecht zijnde in gehoorzaamheid jegens Hem, oprecht het gebed te onderhouden en de Zakaat te betalen. Dat is de ware godsdienst.

6. Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.

7. Doch zij die geloven en goede werken doen, zij zijn de beste der schepselen.

8. Hun beloning is bij hun Heer; tuinen der eeuwigheid waardoor rivieren stromen en waarin zij voor altijd zullen vertoeven. Allah zal welbehagen in hen hebben en zij zullen welbehagen in Hem hebben. Dit is voor hem, die zijn Heer vreest.

01-07-2002, 08:43
Ik heb maar de moeite genomen om er een paar te plaatsen, misschien is er mee animo ????

99. Het Geschudek (Az-Zalzalah)
--------------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 8 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Wanneer de aarde hevig zal worden geschud,

2. En zij haar binnenste naar buiten zal keren,

3. En de mens zal zeggen: "Wat is er met haar gebeurd?"

4. Op die Dag zal de aarde haar geschiedenis mededelen,

5. Omdat uw Heer het haar heeft geopenbaard.

6. Op die Dag zullen de mensen in verschillende groepen te voorschijn komen opdat hun hun werken getoond zullen worden.

7. Wie ter grootte van een atoom goed deed, zal dit aanschouwen.

8. En wie ter grootte van een atoom kwaad deed, zal ook dat aanschouwen.

01-07-2002, 08:44
100. Zij Die Rennen (Al-Aadi'jaat)
--------------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 11 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Bij de rossen die snel en snuivend ademen,

2. Die vonken uit de hoeven slaan,

3. En bij de dageraad plotseling een aan val doen.

4. Daarbij stof opwerpen

5. En zo door het midden der vijandelijke menigte zich een weg banen.

6. Voorwaar, de mens is ondankbaar jegens zijn Heer;

7. En waarlijk, hij is daar zelf getuige van.

8. En voorzeker, hij heeft een hevige begeerte naar rijkdommen.

9. Weet zo iemand dan niet, dat hetgeen in de graven is weder zal worden opgewekt?

10. En dat het innerlijk zal worden bekend gemaakt?

11. Dat hun Heer hen op die Dag volkomen kent?

01-07-2002, 08:44
101. De Dag van Oproering (Al-Qaariah)
--------------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 11 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. De ramp.

2. Wat is de ramp?

3. En wat weet gij (er van) wat de ramp is?

4. Een Dag waarop de mensen als motten verstrooid zullen zijn.

5. En de bergen als gekaarde wol

6. Dan zal hij, wiens schalen zwaar zijn,

7. Een aangenaam leven genieten.

8. Doch hij, wiens schalen licht zijn,

9. Zijn toevlucht zal Hawi'jah zijn.

10. En gij weet niet, wat dit is.

11. Het is een laaiend Vuur.

01-07-2002, 08:45
102. Opstapelen (At-Takaasor)
--------------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 8 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Jacht naar vermeerdering van rijkdom (en kinderen) maakt u onachtzaam,

2. Totdat gij in uw graven nederdaalt.

3. Neen - gij zult weldra te weten komen,

4. Nogmaals neen! Gij zult weldra te weten komen.

5. Waarlijk, indien gij de zekerheid van kennis bezit -

6. Zult gij zeker de hel zien.

7. Ja, dan zult gij haar met zekerheid van blik zien.

8. Op die Dag zult gij worden ondervraagd over de gaven.

01-07-2002, 08:46


103. De Tijd door de Tijden (Al-Asr)
--------------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 3 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Bij de tijd.

2. Voorzeker, de mens is te midden van verlies.

3. Behalve degenen die geloven en goede werken doen, en elkander tot waarheid, en geduld aansporen.

01-07-2002, 08:46
104. De Schandaal Verspreider (Al-Homazah)
--------------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 9 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Wee iedere leugenaar en lasteraar!

2. Die rijkdommen verzamelt en deze telt,

3. Denkende dat zijn schatten hem voor eeuwig zullen behouden.

4. Neen, hij zal zeker in het Verterende Vuur worden geworpen.

5. En wat weet gij er van wat het verterende Vuur betekent?

6. Het is het Vuur dat Allah heeft aan gewakkerd.

7. Dat boven de harten zal opstijgen.

8. Voorwaar het zal hen omsluiten

9. In uitgestrekte rijen van zuilen.

01-07-2002, 08:47
105. De Olifant (Al-Fiel)
--------------------------------------------------------------------------------

Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 5 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Hebt gij niet vernomen, hoe uw Heer de bezitters der olifanten behandelde?

2. Heeft Hij hun plannen niet teniet gedaan?

3. Zond Hij geen zwermen vogels op hen neer?

4. En wierpen deze geen klompen klei?

5. Dat hen maakte als fijn gekauwd (door het vee) stro?

Pagina's : [1] 2