Bekijk volle/desktop versie : TrouwenPagina's : 1 [2]

17-07-2002, 22:01
Mashaaaallah mashaallah

Ik ben het met de stelling van abu hafs eens en ook die vvan ridouansali7 want inderdaad wie wil nou niet in een land wonen waar men de adzaan hoort!!!!! Mashaallah!

SAlaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe.
zuster fi dien.

18-07-2002, 00:11Citaat:
Origineel gepost door AbuHafs
Salam oe aleikoem wr wb wm,

Bismi Allah a Rahmaan a Raheem.

Beste broeders en zuster,

Laten we eerst voorop stellen dat Allah et al voorgeschreven heeft wie met wie gaat trouwen, de pennen zijn al opgeheven en de het inkt is al opgedroogd.

Maar natuurlijk moeten wij met "el asbaab" komen. Mijn mening is als volgt.

Ik wil graag trouwen met een meisje uit Nederland om de volgende redenen:

het meisje dat in Nederland is geboren weet hoe ik ben en wat voor opvoeding ik heb gehad en in wat voor situatie ik heel mijn leven heb geleefd. maar beste broeders en zusters, de voornaamste reden dat ik graag met een meisje uit Nederland wil trouwen is dat we elkaar moeten steunen in dit land. Als alle broeders nou een vrouw uit Marokko halen, wie trouwt onze masha Allah zusters uit Nederland dan? Moeten we die overlaten aan de kuffaar?

Wa Allahu a3lam, dit is mijn mening, die ik graag aan jullie bekend wilde maken en weet dat ik het insha Allah puur voor Allah doe, mog Allah mij vergeven.

En weet dat ik van jullie hou omwille van Allah.

Salam oe aleikoem wr wb wm.
juist broedert en wie trouwt er met de mashallah broeders uit nederland moeten ze ook maar alleen staan zonder toekomst en zonder vrouw .... ewa genoeg marokanen hier dus waarom ze daar halen.....

18-07-2002, 00:20
Enne wat ik nog wil toevoegen aan de woordjes van mo´mina, is niet alleen dat er genoeg marokanen zijn maar genoeg moslima´s en moslimsbroeders die willen trouwen, inschaallah.

Moge ALlah swt ons allen zegenen met een muslim(a). amien.

18-07-2002, 00:35
moeltajemaaaaaa oethait sethraith scheeeee schatje!!!!!!

Jij mag me altijdddddddd sed3en!!!!!!!

Altijd lieffie altijd mashaallah, ik mis je en trouwens lees jouw pms ook inschaallah!

salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,
jouw zustertje nadiaaaaa.

19-07-2002, 20:46


in de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle....
salaam 3llikome warahamatollahoe tabarkaatoe magfaratoe..
dit zijn stukjes sorats uit de sorat el baqarah over het huwelijk dat ik voor deze forum heb gevonden..j wasalaam 3llikome
oem rabi3ah

de koe al baqarah..

234 en diegenen uwer die sterven en vrouwn achterlaten hun vrouwen moeten vier maanden en tien dagen wachten wanner zij het einde der wachtperiode hebben bereikt, zal er u geen zonde rusten voor hetgeen zij voorzichzelf op behoorlijke wijzen doen, Allah weet wat gij doet....

235en er zal geen schuld op u rusten,indien gij niet rechtstreeks spreekt over een huwelijksaanzoek aan die vrouwen, of indien gij dit in uw gedachten verborgen houdt. Allah weet, dat gij het haar zult zeggen. maar belooft haar niets in het geheim tenzij gij op de goede wijze spreekt. en besluit niet tot de huwelijksband, voordat de voorgeschreven wachttijd ten einde is. en weet, dat Allah weet, wat un uw gedachten is en vreest dehalve voor hem en weet, dat ALlah vergevensgezind, vedraagzaam is.


236 het zal voor u geen zonde zij, indien gij van uw vrouw scheidt, voordat gij haar hebt benaderd of voor haar een bruidsschat hebt vastgesteld. maar maakt een voorziening voor haar, de rijken naar zijm middelen en de arme naar zijn middelen, een gebruikelijke voorziening.dit is een verplichting voor de deugdzamen....

237 en indien gij van haar scheidt voor gij haar hebt benaderd maar haar een bruidsschat hebt toegekend geeft dan de helft van hetgeen gij hebt vastgesteld, tenzij zij het u kwijtschelden, of dengene die de huwelijksbanden in handen heeft het u zou kwijtschelden en indien gij kwijtscheldt is dit dichter bij de godsvrucht. en vergeet niet elkander goed te doen. voorzeker Allah ziet wet gij doet.1 o gij mensen vreest uw heer die u van een enkele ziel schiep en daaruit haar gezellin schiep en uit hen beiden mannen en vrouwen verspreidde en vreest Allah in wiens naam gij een beroep op elkander doet en weest plichtsgetrouw betreffende de familiebanden. voorwar Allah is bewaker over u.

2 en geeft de wezen hun eigendom en verruilt het slechte van u niet voor het goede van hen noch verbruikt hun eigendommen met het uwe. voorzeker, dat is een grote zonden.

3 en als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt dan vrouwen die u behagen, twee , drie of vier en als gij vreest dat gij niet rechtvaardig zult handelen. dan een of wat uw rechter handen bezitten. dat is voor de beste weg. om onrechtvaardigheid te voorkomen...

4en geeft de vrouwen gewillig haar huwelijksgift. maar als zij naar haar eigen behagen u er een gedeelte van kwijstschelden, geniet het dan met genoegen en heilzaam gevolg..

22 en huwt niet de vrouwen die uw vader huwden, met uitzondering van wat reeds gebeurd is. het is een slecht en afschuwelijk iets en een verkeerde weg.

23 verboden zun u uw moeders en uw dochters en uw zusters en uw vaders zusters en uw moeders zuster en uw broeders dochters en uw zusters dochters en uw minnen en uw zoogzusters en de meoders van uwer vrouwen en uw stiefdochters, die wuw beschermelingen zijn door uw vrouwen tot wie gij zijt ingegaan. maar als gij niet tot haar zijt ingegaan zal er geen zonde op u rusten en de vrouwen uwer eigen zonen zign ook verboden alsmede twee zusters tezamen te hebben met uitzondering van wat reeds voorbij is gewis Allah is vergevengezind genadevol...


24 en getrouwde vrouwen met uitzondering van haar die gij bezit. dit is een gebod van ALlah voor u degenen, die daar buiten vallen, zijn u toegestaan, dat gij zoekt door middel van wat gij bezit haar behoorlijk te huwen en geen overspel te plegen.. en geeft haar een huwelijksgift,tegenover de voordelen. die gij vn haar hebt dit is geen verplicht, er zal na het vasstellen daarvan geen zonde op u rusten in alles wat gij onderling overeenkomt, voorzeker Allah is alwetend en alwijs.

25en wie uwer het niet kan bekostigen vrijw gelovige vrouwen te huwen, hij huwe hetgeen gij bezit. namelijk gelovige slavinnen. en Allah kent uw geloof het beste. gij zijt van elkander huwt haar daarom met de toestemming van haar meesteres en geeft haar een huwelijksgift op de gebruikelijke wijze, kuis zijnde geen ontucht plegende, noch er heimlijke minnaars op nahoudende, en indien zij nadat zij gehuwed zijn zich schuldig maken aan ontrouw geldt voor haar de helft van de straf, die voor de vrije vrouwen is voorgeschreven. dit si voor degenen uwer die vreest te zondigen. maar het is beter voor u dat gij u weerhoudt en Allah is vergevenszind, genadevol..oem rabi3ah

25-07-2002, 16:34
Voor Berberqueen ,

Het spijt me heel erg dat dit je is overkomen wat een klootzak zeg !!!
Maar ja je moet maar zo denken beter na 3 jaar dan na 20 jaar met 6 kids op je dak !!
God heeft jouw dit laten meemaken zodat je van die xxx afgaat en iemand anders later krijgt die 10 keer beter is !!!

Pagina's : 1 [2]