Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Uileg omtrent addou3a al-qonoetmaroc_reddy
08-10-2006, 23:35


Assalaamoe 3alaikoem wara7matullah broeders/zusters, Insha'Allah maken jullie het goed. Ik ben deze topic gestart om wat meer duidelijkheid te krijgen over addou3a al-qunoet. Ik ben hierover door een paar broeders aangesproken en soub7ana'Allah hoe hard sommigen kunnen zijn in hun uitspraken, het treft je echt in je hart. Terwijl zij naar mijn mening geen bewijs aanvoerden en toch nog hard tegen me zijn geweest, moge Allah ons allen vergeven. Deze broeders hebben me verteld dat het niet tot de sounnah behoort om na de taraweeh gebeden samen achter de imaam een dou3a te verrichten. Ik heb echter iets anders gehoord van andere broeders en ook gelezen in 'de 48 vragen omtrent het vasten', dat de sa7aba niet onverschillig waren in het volgen van de imam en dat de dou3a al-qunoet wel degelijk achter de imam gevolgd dient te worden, wa Allahoe a3lam. Ik ben nu op zoek naar informatie omtrent dit onderwerp, want die broeders hebben me echt in twijfel gebracht, zouden jullie me willen helpen? Ik ben in ieder geval op zoek naar de hadith waarin wordt vermeld, dat de sa7aba strikt waren in het volgen van de imaam tijdens het gebed, en dat er dus geen onverschilligheid was. En hoe het nou zit in de sounnah omtrent de dou3a al-qunoet, want naar mijn weten wordt dat ook in Mekka verricht. Wa Allahoe A3lam. Ik stel jullie serieuze reacties zeer op prijs. Wassalaamoe 3alaikoem wara7matullah.

maroc_reddy
09-10-2006, 00:09
Het nachtgebed van de Profeet tijdens de Ramadan. Hij leidde zijn Metgezellen in het gezamenlijke Taraawih-gebed en later stopte hij daarmee omdat hij vreesde dat het nachtgebed verplicht gesteld zou worden voor zijn ummah. Maar toen hij overleed, verdween deze angst en het voorschrift om het gezamenlijk te bidden bleef voortbestaan, vanwege de uitspraak van de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam): “Waarlijk, wanneer een man met de imam bidt totdat hij het gebed beëindigd, wordt er voor hem genoteerd dat hij de (gehele) nacht gebeden heeft.” Hij verrichte niet meer dan elf rak’aat, of het nou in de maand Ramadan was of op enig ander moment. Soms zei hij de Qunoet na zijn recitatie en voordat hij in de buigende positie (rukoe’) overging: Allahumma ihdini fieman hadayta wa ‘aafini fieman ‘aafayta wa tawallani fieman tawallayta wa baarik li fiema a’tayta, wa qini sharra ma qadayta, fa innaka taqdi wa la yuqda ‘alayk, wa innahu laa yadhillu man waalayta wa laa ya’izzu man ‘aadayta, tabaarakta Rabbana wa ta’aalayta la munji minka illa ilayk “O Allah, leid mij samen met degenen die U geleid heeft, en vergeef mij samen met degenen die U vergeven heeft, en neem me onder Uw hoede samen met degenen die U onder Uw hoede genomen heeft en zegen voor mij wat U mij gegeven heeft en bescherm mij tegen het kwaad dat U bepaald heeft want waarlijk, U bepaalt en niemand kan over U bepalen. En voorzeker, hij aan wie U trouw toont, wordt nooit vernederd, en noch zal uw vijand geëerd worden. Gezegend bent U, onze Heer, en Verheven bent U. Er is geen toevlucht van U behalve tot U.” In de tweede helft van de Ramadan zeiden de Metgezellen de Qunoet na het omhoog komen vanuit de buigende positie (rukoe’) en zij vulden het aan door de ongelovigen te vervloeken. Hun imam zei dan: Allahumma qaatil al-kafarata alladhiena yasuddoena ‘an sabielik wa yukadhdhiboena rusulak wa laa yu’minoena bi wa’dik. Wa khaalif bayna kalimatihim wa alqi fi quloebihim al-ru’b wa alqi ‘alayhim rijzaka wa ‘adhaabak ilaah al-haqq “O Allah, vervloek de ongelovigen die mensen van Uw Pad weerhouden en die Uw Boodschappers loochenen en die niet in Uw belofte geloven. En maak hen verdeeld en plaats angst in hun harten en stuur Uw kwelling en bestraffing over hen, O God van de Waarheid.” Daarna zond hij Salaat over de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) en verrichtte hij smeekbeden voor goedheid voor de moslims. Daarna vroeg hij om vergeving voor de moslims. Wanneer hij dit alles gedaan had, zei hij: Allahumma iyyaaka na’bud wa laka nusalli wa najud, wa ilayka nas’aa wa nahfud, wa narju rahmataka rabbanaa wa nakhaafu ‘adhaabak al-jadd. Inna ‘adhaabaka liman ‘aadayta mulhaq “O Allah, U alleen aanbidden wij en tot U bidden en knielen wij en tot U alleen haasten en snellen wij ons en we hopen op Uw Barmhartigheid, O onze Heer, en we vrezen Uw enorme bestraffing. Waarlijk, Uw bestraffing zal Uw vijanden overvallen.” En in het laatste gedeelte van zijn Witr (voor de Salam ofwel erna) zei hij: Allahumma innie a’oedhu bi ridaaka min sakhatika wa bi mu’aafaatika min ‘aqoebatika, wa a’oedhu bika minka. La uhsie thanaa’an ‘alayka, anta kamaa athnayta ‘ala nafsik “O Allah, waarlijk, ik zoek toevlucht in Uw Genoegen voor Uw Ongenoegen en in Uw Vergeving voor Uw Bestraffing en ik zoek toevlucht bij U voor U. Ik kan U niet genoeg prijzen. U bent zoals U Uzelf geprezen heeft.” Nadat hij het Witr-gebed beëindigd had, zei de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) drie maal: Subhaan al-Maalikil-Qudoes “Geprezen is de Heerser, de Meest Heilige.” De derde keer verlengde hij de klanken en verhief hij zijn stem. Na het Witr-gebed bad hij twee rak’at en droeg zijn ummah op om dat ook te doen. Hij reciteerde daarin Surah al-Zilzaal en Surah al-Kaafiroen. Wanneer de laatste tien dagen van de Ramadan aangebroken waren, trok hij zijn Izar (kledingstuk) strakker aan, bleef ’s nachts op (in aanbidding) en wekte zijn familie (om ’s nachts te bidden). En tijdens deze laatste tien dagen spande hij zich in op een manier waarop hij zich op geen enkele andere dag inspande. Hij verrichtte veel smeekbeden, vooral in de Nacht van Al-Qadr: Allahumma Innaka ‘Afoewun, tuhibbul-‘afwa fa-‘Aafu ‘Annie “O Allah, U bent Vergevingsgezind, U houdt van Vergeving dus vergeef mij.”

maroc_reddy
09-10-2006, 00:12
Soub7ana'Allah hoe sommigen je kunnen laten twijfelen.. zulke grote woorden, maar bewijzen hooo maar.. :(

Riffiboy
09-10-2006, 00:24
Dank je voor de info broeder

maroc_reddy
09-10-2006, 01:01


Dank je voor de info broeder Moge Allah jou zegenen met Djenatoel Firdauws, amien Ik zal nog insha'Allah navraag doen ;)