Bekijk volle/desktop versie : overeenkomsten, Islam, Christendom en Jodendom zijn groter dan verschillenPagina's : [1] 2

frommy33
02-07-2003, 11:11


overeenkomsten Christen, Islam en Jodendom zijn groter dan verschillen

De drie grote 'een-God' -religies, de Islam, het Jodendom en het Christendom zouden in theorie op termijn kunnen gaan fuseren. Waarom niet? In wezen zijn die drie religies toch ontstaan uit een geloof? Het geloof in Allah, God of hoe je Hem ook wilt noemen. De religies zijn 'uit elkaar' gegaan toen er fysieke leiders werden aangewezen, zoals Mohammed en Jezus. Sindsdien zijn er (kleine) verschillen gekomen tussen de religies, onder meer vanwege de geografische verschillen en vanuit verschillende interpretaties van het geloof.
Deze verschillen zijn zeker niet onmisbaar en zonder die verschillen zou de weg vrij zijn voor een groot 'een-God' geloof op basis van de fundamenten van religie die bij alle 'takken' immers precies dezelfden zijn. Het zou fantastisch zijn voor de mensheid.

Dit is mijn visie, ik nodig anderen graag uit om hierop te te reageren.

rnaj
02-07-2003, 11:15
Dan stel ik voor dat we in Nederland beginnen, gezellig 'samen op weg' alle protestanten fuseren

frommy33
02-07-2003, 11:20
Dat zou inderdaad een begin zijn en dat is het ook, overigens is Samen op Weg een beweging waar ook katholieken aan mee doen. Dit idee is m.i. uit te breiden naar de Islam en het Jodendom, uiteraard op lange termijn want het zal een langzaam en soms moeizaam proces zijn..

frommy33
02-07-2003, 11:39
Dat vind ik, met alle respect, geen argument om niet te fuseren. Je benadrukt zelf de fundamenten (zachtaardigheid e.d.) en voert een acceptatieargument op om niet te hoeven fuseren. Terwijl de redenen om wel naar een fusie te verlangen er wel duidelijk zijn, als je kijkt naar alle ellende die er op dit moment op de wereld die in principe terug te voeren zijn op verschil in religie.

juno
02-07-2003, 11:55


M.i zijn er onoverkomenlijke verschillen. Jezus accepteren als de zoon van God is voor ons moslims (en de joden) niet bespreekbaar. Wat te denken van de drie-eenheid van het christendom, voor moslims is Allah een en de enige.
Ik sluit me aan bij Yahya.

frommy33
02-07-2003, 12:10
Het probleem zit hem dan in de fysieke coryfeen uit het de verschillende regligies. Moslims erkennen Jezus niet als zoon van God, christenen erkennen de profeet Mohammed niet. Maar zeiden zij zo verschillende dingen? Niet echt, dus moet de status van die personen veranderen. Jezus niet meer als zoon van God, maar als prominente verkondiger van de boodschap van God, Mohammed ook als prominente verkondiger van de boodschap van God, maar dan een paar eeuwen later. Christenen zien de status van jezus misschien als basis van hun geloof, maar is dat ook zo? Niet zijn status is de basis maar zijn boodschap.

fatima86
02-07-2003, 13:05
Kenmerken Jodendom:
- Onsterfelijke ziel
- Sabbat
- Thora
- Talmoed
- Spijswetten
- Pesach


Kenmerken Christendom:

- Zondag rustdag
- Onsterfelijke ziel
- Katholieken & Protestanten
- Paus voor Katholieken
- Bijbel = Oude & Nieuwe testament

Kenmerken Islam:
- Koran
- Allah
- Mohamed
- Ramadan
- Jihad
- Sji'ieten & Soennieten
- Kledingvoorschriften.

Al deze drie godsdiensten hebben één God. Wat frommy al zei.

Het Jodendom:
Behalve dat de Joden in één God geloven, geloven ze ook in de onsterfelijkheid van de ziel. De basis voor het Joodse geloof is het Oude Testament. de Herbreeuwse bijbel die in drie delen verdeeld is. Van deze delen is de Thora het meest bekend. In de Thora zijn de wetten en regels beschreven waaraan de Joden zich moeten houden. Naast de Thora maken de Joden ook gebruik van de Talmoed. Deze geeft een uitleg van de wetten uit de Thora en toepassingen voor het leven van alledag. Nu zijn niet alle Joden even streng in het navolgen van die wetten en regels. Net als bij andere geloven, zijn er ook hier verschillen. Orthodoxe Joden zijn heel streng in de leer, maar er zijn ook minder orthodoxe en progressieve Joden die soepeler met de wetten omgaan.

Voor mensen die het Joodse geloof niet kennen, kunnen sommige gebruiken vreemd overkomen. Zo houden de orhtodoxe Joden zich strikt aan de vrij strenge Spijswetten. Hierin staat bijvoorbeeld dat vlees en gevogelte niet in aanraking mag komen met zuivelproducten. Daarom is er een strenge scheiding in de keuken tussen het gedeelte waar vlees en gevogelte bereid wordt en het deel waar met zuivelproducten gewerkt wordt. Als het eten volgens de Spijswetten wordt klaargemaakt, is het eten Koosjer.

Zaterdag is voor gelovige Joden een rustdag: de Sabbat. Op deze dag wordt er door joden niet gewerkt. In de Synagoge worden erediensten gehouden. Joden hebben ook eigen feestdagen, zoals Pesach, het Joodse Pasen. Het Joodse geloof hangt samen met tal van rituelen.


Het Christendom:

Ongeveer 2000 jaar geleden is het Christendom onstaan. In die tijd leefde Jezus, die met een kleine groep aanhangers rondtrok door wat nu Israël is. Volgens zijn aanhangers kon Jezus zieken genezen en wonderen verrichten. Een aantal van deze aanhangers heeft hierover geschreven. Deze verhalen zijn verzameld en bewaard. Dat is het Nieuw Testament. Het Oude Testament (de Herbreeuwse bijbel) en het Nieuw Testament samen vormen de bijbel van de christenen.

In de tijd dat Jezus leefde heersten de Romeinen over het gebied dat we nu Israël noemen. Jezus werd door zijn aanhangers beschouwd als de Messias, ofwel de Christus die in het Oude Testament voorspeld wordt. Christenen geloven dat Jezus de voorbode van het Koninkrijk van God op aarde is. Veel mensen uit de tijd van Jezus waren bang dat Jezus het volk zou opzetten tegen de Romeinen. Uiteindelijk is hij gekruisigd, samen met twee misdadigers. In die tijd was het een gebruikelijke straf misdadigers aan het kruis te slaan tot de dood erop volgde.

De aanhangers van Jezus geloven dat hij weer uit de dood is opgestaan en na enige tijd naar de hemel is gegaan. Deze aanhangers, waaronder de apostelen, hebben het geloof in Jezus verbreid. Vooral Paulus is heel actief geweest in het verspreiden van het geloof in Christus. Hij heeft vier grote reizen gemaakt, waarvan ook één naar Europa, om nieuwe kerken te stichten. Het Christendom is nu een van de grootste en meest verspreide godsdiensten.

Het Christendom kun je ruwweg verdelen in Katholieken en Protestanten. Deze twee groepen hebben ook alweer afsplitsingen. Vooral de protestanten kennen tal van kerken die elk weer op enkele kleine punten verschillen van de andere protestantse kerken. Er zijn echter ook overeenkomsten. Voor christenen is zondag de rustdag. Veel gelovigen gaan dan naar de kerk. De bijbel ziet men als Gods Woord dat indertijd door profeten (het Oude Testament) en door apostelen (het Nieuw Testament) is opgeschreven. Afhankelijk van de kerk waartoe men behoort, ziet men de bijbel als een heilig geschrift dat je letterlijk moet nemen, of als een geschrift dat je symbolisch moet uitleggen en niet letterlijk moet nemen.

Zowel katholieken als protestanten geloven dat Jezus de zoon van God is. Volgens het christelijke geloof werd Jezus als mens op aarde geboren om alle mensen te bevrijden van zonden. De ziel van de mens is onsterfelijk. Na de dood gaan gelovigen naar de hemel en ongelovigen naar de hel. Tegenwoordig geloven veel moderne christenen niet meer in de hel. Het geloof in de hel hangt samen met het geloof in Satan, de duivel. Satan is heerser over de hel. Volgens het traditionele christelijke geloof probeert Satan de mens te verleiden het slechte pad op te gaan. Wie zich tijdens zijn leven niet tot God bekeert, komt na zijn dood in de hel terecht.

Een belangrijk verschil tussen katholieken en protestanten is dat voor katholieken de Paus heel belangrijk is. Hij wordt gezien als Gods plaatsvervanger op aarde. Voor protestanten is de Paus gewoon een mens als andere mensen. De katholieken kerk kent een sterk hiërarchische opbouw met paters, priesters, dekens en bisschoppen die allemaal hun eigen functie binnen de kerk vervullen. In de protestantse kerken zijn er slechts drie functies: dominees, diakens en ouderlingen. De eredienst bij katholieken gaat met veel pracht en praal en veel rituelen gepaard. De eredienst bij protestanten is juist vrij sober. Dat verschil is ook goed in de kerkgebouwen te zien. In protestantse kerken staan geen beelden en hanger er geen schilderijen. In katholieken kerken juist wel.


De Islam:
Aan het begin van de zevende eeuw, zo omstreeks het jaar 610, heeft Mohamed (vzmh) in het toenmalige Arabië de Islam gesticht. Mohamed (vzmh) was handelaar uit Mekka. Hij kreeg volgens eigen zeggen een aantal goddelijke openbaringen. Later werden deze verzameld in de Koran. De Koran schrijft voor hoe de gelovige mens moet leven. Mohamed (vzmh) kreeg al snel volgelingen en binnen dertig jaar na de stichting van de Islam, was dit geloof al tot buiten de grenzen van Arabië verspreid. Sinds de jaren zestig van deze eeuw groeit de Islam ook in Europa en Amerika.

Islamitische gelovigen zijn Moslims, zoals christelijke gelovigen christenen zijn en Joodse gelovigen joden. Het woord Islam betekent letterlijk 'Overgave aan God'. De moslims geloven dat deze God, Allah in het Arabisch, dezelfde God is als de God van de joden en christenen.

De Islam kent vijf belangrijke steunpunten, ook wel zuilen genoemd. De eerste is de geloofsbelijdenis, die luidt als volgt: er is geen god dan Allah en Mohamed (vzmh) is de gezant van Allah . De tweede zuil is het gebed dat moslims vijf keer per dag moeten houden met het gezicht in de richting van Mekka. Het zijn rituele gebeden waarvoor bepaalde lichaamshoudingen voorgeschreven zijn. Op vrijdag is er een gezamelijke eredienst in de Moskee. Een moskee is voor moslims wat kerken voor de christenen zijn en een synagoge voor de joden. De derde zuil schrijft voor hoeveel je moet geven aan aalmoezen of schenkingen voor de armen. Er zijn verplichte schenkingen en vrijwillige. Met de vierde zuil tonen de moslims hun gehoorzaamheid aan Allah door te vasten. De ramadan is de vastenmaand voor de moslims. De ramadan is de negende maand van het Islamitische jaar. De bedoeling van deze vastenmaand is dat de mens geen slaaf zal worden van zijn eigen eetlust. Tijdens de ramadan mogen gezonde volwassen Moslims van zonsopgang tot zonsondergang niet eten. Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven uitgezonderd. De ramadan eindigt met een groot feest. De vijfde zuil is de bedevaart ofpelgrimstocht naar Mekka, de heilige stad van de moslims. Van iedere moslim wordt verwacht dat hij tenminste eenmaal in zijn leven die pelgrimstocht zal maken, als het maar enigszins mogelijk is. De tocht moet dan gemaakt worden in de twaalde maand van het Islamitische jaar. Ieder jaar trekken ruim twee miljoen moslims uit de hele wereld naar Mekka.

De zuilen moeten ondersteund worden door de strijd tegen het kwaad. Dit is de Jihad. Dit is niet alleen maar de heilige oorlog tegen de niet-gelovigen. De kern van Jihad is de strijd tegen het kwaad en de zelfzucht in jezelf.

Ook bij moslims is er onderlinge verdeeldheid. Er zijn van oudsher twee belangrijke groepen moslims: de soennieten en de sji'ieten. De soennieten vormen de meerderheid van alle moslims over de gehele wereld. Beide groepen hebben hun eigen interpretatie van de koran en hebben hun eigen tradities. Het belangrijkste verschil is dat de soennieten een zekere scheiding kennen tussen het wereldlijk gezag en het geestelijk leiderschap.

Bij de sji'ieten is die scheiding er niet. Zij vinden dat de politieke en geestelijke leiding in handen moet zijn van een afstammeling van de profeet Mohamed (vzmh). We kunnen dat duidelijk zien in Iran waar tot voor kort de Ayatollah Khomeiny zowel politiek als geestelijk leider was. In Iran hebben de sji'ieten een grote aanhang. Ook voor de huidige leider van Iran bestaat er geen scheiding tussen politiek en geestelijk leiderschap.

Moslimvrouwen zijn vaak te herkennen aan hun kleding. Afhankelijk van de interpretatie van de koran, dragen vrouwen lange jurken en hoofddoeken die niet alleen het haar, maar soms ook een groot deel van het gezicht bedekken. Hoe streng de kledingvoorschriften zijn, is ook weer afhankelijk van waar de moslimvrouwen vandaan komen. Het ene land kent een strengere interpretatie van de koran, dan het andere land. Daarbij is er ook vaak een enorm verschil tussen de stad en het platteland. Op het platteland worden de wetten en regels van de koran veel strenger toegepast dan in de stad. Dat is vergelijkbaar met het christelijke geloof in Nederland.

Hopelijk heb ik jullie hier genoeg mee geïnformeerd.
Doegie,
fatima86

hicham2004
02-07-2003, 13:20
Jullie doen wel alsof deze drie godsdiensten de gehele wereldbevolking vertegenwoordigen. Dit is natuurlijk niet zo aangezien er velen zijn die anders geloven (hindoes bijvoorbeeld) of niet snappen wat ze moeten geloven (kinderen) en mensen die bewust niet geloven (zoals ik). De drie godsdiensten zijn in het Midden-Oosten onstaan in een straal van een paar honderd kilometer. Vervolgens zijn ze omarmd door de heersers van dat moment en daarna hebben ze zich als een soort virus over deze wereld verspreidt. Je kunt het vergelijken met Microsoft dat alle computerapplicaties aan het overheersen is, terwijl andere, soms betere, applicaties een langzame dood sterven. Alleen is Microsoft in dit geval slim genoeg om regelmatig met een nieuwe versie te komen. wat dachten jullie van Islam versie 4.2 en Jodendom 7.1 en Christendom 5.0? Waarbij in elke versie de nieuwste inzichten worden verwerkt en de foutjes van de vorige versie worden hersteld.

islamietje114
02-07-2003, 13:39

Citaat:
Origineel gepost door hicham2004
Jullie doen wel alsof deze drie godsdiensten de gehele wereldbevolking vertegenwoordigen. Dit is natuurlijk niet zo aangezien er velen zijn die anders geloven (hindoes bijvoorbeeld) of niet snappen wat ze moeten geloven (kinderen) en mensen die bewust niet geloven (zoals ik). De drie godsdiensten zijn in het Midden-Oosten onstaan in een straal van een paar honderd kilometer. Vervolgens zijn ze omarmd door de heersers van dat moment en daarna hebben ze zich als een soort virus over deze wereld verspreidt. Je kunt het vergelijken met Microsoft dat alle computerapplicaties aan het overheersen is, terwijl andere, soms betere, applicaties een langzame dood sterven. Alleen is Microsoft in dit geval slim genoeg om regelmatig met een nieuwe versie te komen. wat dachten jullie van Islam versie 4.2 en Jodendom 7.1 en Christendom 5.0? Waarbij in elke versie de nieuwste inzichten worden verwerkt en de foutjes van de vorige versie worden hersteld.
staghfirulah a hicham....wat zeg je daar allemaal joh...ik ga daar verder niet eens op in aangezien je zelf zegt dat je een atheist bent. er is maar 1 versie van de islam. en dat is leven volgens souna en kitab van rasoel allah!

hicham2004
02-07-2003, 13:48

Citaat:
Origineel gepost door islamietje114
er is maar 1 versie van de islam. en dat is leven volgens souna en kitab van rasoel allah!
Er is misschien maar 1 schriftelijke versie (die overigens pas lang nadat de profeet overleden was bijelkaar verzameld is en gebundeld), maar ik zie dat er inmiddels tientallen stromingen zijn die steeds weer iets anders beweren. Dit bewijst mijn stelling dat de wereld en de maatschappij voortdurend in verandering zijn en dat 1 boek plus uitleg niet voldoende is om het allemaal bij te houden. Waarom kunnen we niet toegeven dat het verschil tussen de maatschappij waarin de profeet leefde en de huidige steeds groter wordt?

Desiree_H
02-07-2003, 14:24

Citaat:
Origineel gepost door Yahya
Waarom fuseren ?
Volg je religie gewoon en dan komt het allemaal goed.
Want in alle 3 de religies speelt vriendelijkheid en zachtaardigheid en respect voor je medemens een zeer belangrijke rol.
Ik sluit me bij deze visie aan ..

hicham2004
02-07-2003, 15:13

Citaat:
Origineel gepost door Yahya

De dag dat de profeet naar de hemelen ging werd er afgesproken dat een Moslim 50x per dag moest bidden, maar Moesa zei tegen de profeet dat zijn volk het niet aan zou kunnen, want het volk van Moesa kon dat ook niet.
Dus zo ging de profeet meerdere malen naar de hemelen totdat het gebed uiteindelijk maar 5x per dag verricht moest worden.
Snappen sommige dan nog niet dat onze religie al volmaakt is ?
Wie zijn jullie om niet tevreden te zijn met het boek van Allah.
De religie is volmaakt, het is nu de keus van mensen wat ze ermee doen.

Als de profeet door was blijven onderhandelen dan had er misschien niet meer gebeden hoeven te worden. Blijft er nog meer tijd over voor andere nuttige dingen.

Ik ben het met je eens dat de islam de volmaakte religie is. Met een klein verschil: voor de periode rond 700 na. chr, voor een gebied rond Mekka en omgeving en voor degenen die toen het Arabisch spraken. Daarna is het een en ander veranderd.

frommy33
02-07-2003, 15:31


natuurlijk wel, denk eens buiten het gebruikelijke kader en constateer eens al die overeenkomsten!

rnaj
02-07-2003, 15:32

Citaat:
Origineel gepost door Mazon
vergelijk mij nooit met joden
Rustig maar, we zullen er rekening mee houden.

freemale
02-07-2003, 16:20

Citaat:
Origineel gepost door frommy33
overeenkomsten Christen, Islam en Jodendom zijn groter dan verschillen

De drie grote 'een-God' -religies, de Islam, het Jodendom en het Christendom zouden in theorie op termijn kunnen gaan fuseren. Waarom niet? In wezen zijn die drie religies toch ontstaan uit een geloof? Het geloof in Allah, God of hoe je Hem ook wilt noemen. De religies zijn 'uit elkaar' gegaan toen er fysieke leiders werden aangewezen, zoals Mohammed en Jezus. Sindsdien zijn er (kleine) verschillen gekomen tussen de religies, onder meer vanwege de geografische verschillen en vanuit verschillende interpretaties van het geloof.
Deze verschillen zijn zeker niet onmisbaar en zonder die verschillen zou de weg vrij zijn voor een groot 'een-God' geloof op basis van de fundamenten van religie die bij alle 'takken' immers precies dezelfden zijn. Het zou fantastisch zijn voor de mensheid.

Dit is mijn visie, ik nodig anderen graag uit om hierop te te reageren.
gezien de meeste oorlogen door godsdienst word veroorzaakt, zou het voor de wereldvrede geen slecht idee zijn.

Pagina's : [1] 2