Bekijk volle/desktop versie : de IDEALE MOSLIM VROUW.23-06-2002, 01:46
IN NAAM VAN ALLAH, DE MEEST BARMHARTIGE, DE MEEST GENADEVOLLE

De ideale moslimvrouw

De moslimvrouw en haar Rabb (Heer)

De gelovige vrouw is waakzaam

Een van de meest opvallende, onderscheidende kenmerken van de Moslimvrouw is haar diepe geloof in Allah de Verhevene, en haar oprechte overtuiging dat wat er ook in de wereld gebeurt en wat mensen ook overkomt, alleen plaatsvindt met de wil en op bevel van Allah de Verhevene; dat wat er met jou is gebeurd, niet aan jou voorbij heeft kunnen gaan en dat wat aan jou is voorbijgegaan, jou ook niet moest overkomen. De enige keus die een gelovige vrouw in dit leven heeft is te streven naar de rechte weg en zoveel mogelijk goede daden verrichten. Zij moet al haar vertrouwen op Allah Verhevene stellen, zich onderwerpen aan Zijn wil en geloven dat ze altijd de hulp en steun van Allah de Verhevene nodig heeft.

Het verhaal van Hajar (moge Allah tevreden met haar zijn) toont de Moslimvrouw het beste voorbeeld van diep geloof en oprecht vertrouwen in Allah de Verhevene.


Ibrahim (moge Allah tevreden met hem zijn) liet haar achter bij de Ka’bah in Mekka, bij de bron van Zamzam, in een tijd dat er geen mensen en water op die plaats waren. Hajar had niemand bij zich behalve haar zoontje Ismail. Zij vroeg Ibrahim (moge Allah tevreden met hem zijn) kalm en zonder enige paniek: "Heeft Allah de verhevene jou dit opgedragen, O Ibrahim?" Ibrahim zei: "Ja." Uit haar antwoord bleek dat ze het accepteerde en optimistisch was: "Dan laat Hij de Verhevene ons niet in de steek." (Overgeleverd door Buchari in Kitab al-Anbiya).


Er was hier spraken van een uitermate moeilijke situatie: Een man liet zijn vrouw en zoontje in een kaal land achter, waar geen planten, water of mensen waren en ging terug naar het verre land Palestina. Hij liet alleen een zak dadels en een met water gevulde huid bij haar achter. Als Hajar niet zo’n diep geloof en vertrouwen in Allah de Verhevene had gehad, zou ze deze moeilijke situatie niet hebben aangekund. Ze zou direct zijn ingestort en zou niet de vrouw zijn geworden wiens naam dag en nacht wordt herinnerd door degenen die Hajj en ‘Umrah bij het huis van Allah de verhevene verrichten. Zij herdenken haar elke keer als ze het pure Zamzamwater drinken en tussen de Safaberg en Marwahberg lopen, zoals Hajar op die moeilijke dag deed.

Het laat de moslims beseffen en herinneren dat Allah de Verhevene getuige is en kennis heeft van elk geheim en dat Hij de Verhevene bij een persoon is, waar diegene ook is. Het geloof van de ware Moslimvrouw is puur en helder, en niet bevuild door enige onwetendheid, zelfbedrog of bijgeloof. Haar geloof is gebaseerd op geloof in Allah de Verhevene, de Ene, de Verhevene, de Eeuwige, Die tot alles in staat is, Die controle heeft over de gehele wereld en tot Wie alle dingen terugkeren.


Zeg: "In Wiens handen is de heerschappij over alles? En Hij beschermt en Hij wordt niet beschermd, als jullie het weten." Zij zullen zeggen: "Aan Allah." Zeg: "Waarom zijn jullie dan misleid?"

(Koran 23:88-89)


De ideale moslimvrouw is geduldig omdat ze weet dat Allah de Verheven met de geduldigen is. Ze is behulpzaam voor haar ouders , haar echtgenoot, haar kinderen etc.. Een voorbeeld hierover is Gadissa (moge Allah terveden met haar zijn). Ze was de eerst echtgenote van de Profeet (vzmh) Ze gaf de voorkeur om met de profeet (vzmh) te trouwen nog voor zijn (vzmh) profeetschap.

Toen Jibriel (vzmh) bij de boodschapper van Allah (vzmh) in de grot van Hira kwam met de openbaring, ging de profeet (vzmh) bleek, angstig en bevend naar huis. Hij zei tegen Gadissa: "Dek me toe, dek me toe." Nadat zij wist wat er gebeurd was, zei hij tegen haar: " Ik ben bang Gadissa,." Gadissa sprak hem moed in en zei: "Bij Allah. Allah zal je nooit een verlies toebrengen. Jij onderhoudt goede banden met verwanten, je bent oprecht, help de zwakken en je bent de gastheer voor je gasten en je helpt de mensen in nood." (Boecharie)
Gadissa (moge Allah tevreden met haar zijn) was de eerste die in Allah en zijn boodschapper geloofde en die de islaam aannam. Deze trouwe en liefhebbende vrouw ondersteunde haar echtgenoot, de Profeet (vzmh), en hielp hem om de zwaarste soort martelingen en vervolgingen te doorstaan. Zij troosten hem waneer hij afgewezen was of gewond. Toen ze hem (vzmh) een leugenaar noemden, bleef zij hem alleen trouw.


Doordat deze ideale moslimvrouw geduldig was en haar echtgenoot (vzmh) steunde en standvastig vertrouwde op haar Schepper. De ware beloning kreeg van Allah de Verhevene in het Paradijs.


Aboe Hoeraira verhaalde dat de profeet(vzmh) zei dat Jibriel tot hem sprak en zei:


"O, profeet van Allah, Khadija komt naar je toe met een gerecht?

(of voedsel of drank), waneer ze er is, geef haar de Salam(vredesgroet)

van Allah en mij, en geef haar de verheugde tijdingen van een huis in het Paradijs gemaakt van Qasab (gouden draden) waarin geen lawaai en verstoring is." (moeslim)


Het woord Qasab wil zeggen; een paleis van gouden draden met diamanten en juwelen. (Fath al-Bari

23-06-2002, 01:47


Zij aanbidt Allah de Verhevene

Het is niet verrassend dat de ware Moslimvrouw haar Heer vol overgave aanbidt, omdat ze weet dat ze verplicht is alle bevelen op te volgen, die Allah de verhevene aan elke moslim heeft opgelegd. Zij vervult haar Islamitische taken dus zoals het moet, zonder excuses te maken of een tussenweg te kiezen en onachtzaam te zijn. De ideale moslimvrouw is constant bewust van het scheppingsdoel zoals Allah de Verhevene zegt in de Qor’aan:


"En ik heb de Djinn’s en de mens slechts geschapen om Mij te dienen ! Ik wens geen voorzieningen van hen, en ik wens niet dat zij Mij voeden ! Voorwaar, Allah is de Voorziener, de Bezitter van sterke kracht."

(Soerat Ad dzariyat, ayah 56-58)


De Ideale moslimvrouw gehoorzaamt de bevelen van Allah de Verhevene

Ze vergeet niet dat ze verplicht is alle religieuze plichten te verrichten, die Allah de verhevene haar bevolen heeft te doen. Op dit punt is haar situatie hetzelfde als die van een man en bestaat er geen verschil tussen hen, behalve een paar regels die speciaal voor mannen of vrouwen gelden. Naast deze uitzonderingen zijn mannen en vrouwen in dezelfde mate verantwoordelijk voor de aanbidding Allah de Verhevene. Allah de Verhevene zegt:


Voorwaar, de mannen die zich hebben overgegeven (aan Allah) en de vrouwen die zich hebben overgegeven, en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen, en de gehoorzame mannen en de gehoorzame vrouwen, en de waarachtige mannen en de waarachtige vrouwen, en de geduldige mannen en de geduldige vrouwen, en de ootmoedige mannen en de ootmoedige vrouwen, en de bijdragen gevende mannen en de bijdragen gevende vrouwen, en de vastende manen en de vastende vrouwen en de mannen die over hun kuisheid waken en de vrouwen die (daarover) waken, en de mannen die Allah veelvuldig gedenken en de vrouwen die gedenken: Allah heeft voor hen vergeving bereid en een geweldige beloning. Koran 33:35)


Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig voor Allah de verhevene en moeten beiden aandacht schenken aan Zijn bevelen en verboden. De Moslimvrouw doet dus wat Allah de verhevene haar heeft bevolen en blijft weg van hetgeen Hij verboden heeft. Zij gelooft dat ze zal worden ondervraagd over wat zij in dit leven heeft gedaan. Zij overschrijdt niet de grenzen die door Allah de verhevene zijn neergelegd en doet geen dingen die haram zijn. En als ze een haram handeling begaat vraagt ze vergiffenis aan haar Rabb met de intentie dat ze het niet meer zal verhalen. Zij streeft altijd de regels van Allah de verhevene en zijn Boodschapper (vzmh) na en accepteert ze, wat er ook gebeurt in haar leven.


De Islamitische geschiedenis staat vol met verhalen over nobele vrouwen die zich altijd aan de regels van Allah de verhevene hielden en er niet van afwijkte of naar alternatieven zochten. Een van die verhalen is het verhaal van Khawlah bint Tha’labah en haar echtgenoot Aws ibn al-Samit, verteld door Imam Achmed en Aboe Dawoed en geciteerd door Ibn Kathir in zijn tafsir van het begin van Soerah al-Moejadilah. Khawlah zei:

"Bij Allah de Verhevene, Allah openbaarde het begin van Soerah al-Moejadilah voor mij en Aws ibn al-Samit. Ik was met hem getrouwd en hij was een oude man die slechtgehumeurd was. Op een dag kwam hij binnen en ik haalde een bepaalde kwestie voor de zoveelste keer aan; hij werd boos en zei: "Jij bent voor mij als de achterkant van mijn moeder." Toen ging hij naar buiten en zat een tijdje op de ontmoetingsplaats bij zijn vrienden. Toen kwam hij terug en wilde de huwelijkse betrekkingen met mij voortzetten. Ik zei: "Geen sprake van! Bij de hand van de Ene in Wiens hand de ziel van Khuwalylah (d.w.z. Khawlah) ligt, jij zal nooit meer krijgen wat je van me wil nadat je hebt gezegd wat je zei, totdat Allah en Zijn Boodschapper een uitspraak over ons doen." Hij probeerde zichzelf aan me op te dringen, maar ik kon hem weerstaan, omdat ik een jonge vrouw was en hij een oude, zwakke man. Ik duwde hem weg, ging naar een van mijn buurvrouwen en leende een mantel van haar en ging naar de Boodschapper van Allah . Ik zat voor hem, vertelde wat mijn man mij had aangedaan en begon tegen hem te klagen over mijn lijden vanwege het slechte humeur van mijn man. De Boodschapper van Allah zei, "O Khuwaylah, jouw neef is een oude man, dus vrees Allah wat hem betreft." Ik verliet hem niet totdat de Koran een openbaring over mijn zaak gaf: Hij was bevangen, zoals hij gewoonlijk was wanneer de Koran aan hem geopenbaard werd en toen het voorbij was zei hij: "O Khuwaylah, Allah (de Verhevene) heeft een vers in de Koran geopenbaard over jou en jouw echtgenoot." Toen reciteerde hij:


Waarlijk, Allah heeft de woorden gehoord van haar die bij jou twistte over haar echtgenoot en zij klaagt bij Allah. En Allah hoorde het gesprek van jullie beiden aan. En Allah is Alhorend, Alziend. Degenen onder jullie die de Zhihar uitspreken over hun vrouwen: zij zijn niet hun moeders, hun moeders zijn slechts degenen die hen gebaard hebben. En voorwaar, zij spreken zeker een verwerpelijk en bedrieglijk woord. En voorwaar, Allah is zeker Berouwaanvaardend, Vergevensgezind. En degenen die de Zhihar uitspreken over hun vrouwen en daarna willen terugkomen op wat zij zeiden: zij moeten dan een slaaf vrijkopen, voordat zij elkaar aanraken (geslachtsgemeenschap hebben). Dat is waartoe jullie onderricht worden. En Allah is Alziende over wat jullie doen. En wie daartoe geen mogelijkheid vindt (moet) dan gedurende twee opeenvolgende maanden vasten, voordat zij elkaar aanraken. En wie daartoe niet in staat is, (moet) dan zestig armen voeden; opdat jullie geloven in Allah en Zijn Boodschapper. En dat zijn de bepalingen van Allah. En voor de ongelovigen is er een pijnlijke bestraffing.

(Koran 58:1-4)


Hij zei tegen mij: "Laat hem een slaaf vrijkopen." Ik zei: "O boodschapper van Allah , hij heeft de middelen niet om dat te doen." Hij zei: "Laat hem dan twee opeenvolgende maanden vasten." Ik zei: "Bij Allah de Verhevene , hij is een oude man, hij is niet in staat om dat te doen." Hij zei: "Laat hem dan zestig arme mensen voeden met een wasq (de hoeveelheid fruit die een dadelpalm voortbrengt in een seizoen) dadels. Ik zei: "O Boodschapper van Allah de Verhevene, hij heeft er niet zoveel." Hij zei: "Dan zullen wij hem helpen met een faraq (ongeveer gelijk aan 60 kilogram) dadels. Ik zei: "En ik zal hem helpen met nog een faraq, O Boodschapper van Allah ." Hij zei: "Jij hebt rechtmatig en goed gehandeld. Ga en geef het aan liefdadigheid namens hem en zorg dan goed voor jouw neef." En ik deed het.

23-06-2002, 01:47
Khawlah bint Tha’labah kon niet een moment langer bij haar man blijven nadat hij de zhihar (dit was een vorm van scheiding in de tijd van de jahiliyyah) tegen haar had uitgesproken, totdat ze de zaak aan de Profeet (vzmh) had vermeld, zodat ze zou weten hoe Allah tussen haar en haar man zou oordelen. Ze had niet eens gepaste kleding waarmee ze naar buiten kon gaan en voor de Profeet (vzmh) kon verschijnen, dus leende ze een gewaad van een van haar buren en haastte zich naar de Profeet , zodat ze kon horen hoe Allah over hen oordeelde en dit kon opvolgen.


Gehoorzaamheid aan Allah de Verhevene en Zijn Boodschapper is veel belangrijker dan de eigen bevliegingen en verlangens; het komt voor plezier en individuele keuzes. Zaynab bint Jahsh (Moge Allah tevreden met haar zijn) gaf het beste voorbeeld van gehoorzaamheid aan het bevel van Allah en Zijn Boodschapper toen hij haar vroeg om in te stemmen met het huwelijk met zijn bevrijde slaaf en geadopteerde zoon, Zaid ibn Harithah. Dit huwelijk diende twee wetgevende doelen:


Om algehele gelijkwaardigheid tussen mensen te bereiken: De mooie, nobele vrouw van de Qoeraisj, afstammeling van de zonen van ‘Abdu Shams en de nicht van de Profeet, trouwde met een bevrijde slaaf. Bevrijde slaven waren van een lagere klassen dan de nobele; de verschillen tussen de twee klassen waren zelfs zo groot en zo diepgaand dat niets er een eind aan kon maken, behalve een doorslaggevende, publieke daad van de Profeet , welk de Moslimgemeenschap als een voorbeeld moest nemen. Hierdoor werden deze hindernissen omver geworpen en werden mensen slecht als superieur beschouwd vanwege hun niveau van taqwa.


Om de gewoontes met betrekking tot adoptie af te schaffen, die wijdverspreid waren in de tijd van de jahiliyah. Vandaar trouwde de Profeet met Zaynab, nadat ze was gescheiden van zijn geadopteerde zoon Zaid, om in praktijk te laten zien dat als Zaid zijn echte zoon was geweest, Allah de verhevene hem niet in de Koran zou hebben bevolen om met Zaynab te trouwen.

De keuze viel op Zaynab, de nicht van de Profeet . Toen hij haar uitkoos als vrouw van Zaid ibn Harithah, had ze een afkeer van het idee, en zei: "O Boodschapper van Allah de verhevene, Ik zal nooit met hem trouwen, aangezien ik een nobele vrouw van de stam van ‘Abdu Shams ben." De Profeet antwoordde kalm maar volhardend: "Je moet met hem trouwen." Toen zij hierover aan het discussieren waren, openbaarde Allah de verhevene aan Zijn Boodschapper :


En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. En wie Allah en Zijn Boodschapper niet gehoorzaamt: waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling.

(Koran 33:36)


Toen accepteerde Zaynab het bevel van Allah de verhevene Zijn Boodschapper en zei: "Ik zal Allah en Zijn Boodschapper niet ongehoorzaam zijn en ik zal mezelf ten huwelijk aan hem geven.

De verschillen tussen Zaynab en Zaid leidde echter tot een scheiding. Toen de ‘iddah van Zaynab voorbij was, openbaarde Allah de volgende Ayah:


En (gedenk) toen jij (O Moehammad) zei tot degene die door Allah begenadigd was en aan wie jij genade had gegeven: "hou jouw echtgenoten bij jou en vrees Allah." Toen jij in je hart verborgen hield wat Allah openbaar wilde maken, en jij de mensen vreesde, terwijl Allah er meer recht op had dat je Hem vreesde. Toen Zaid geen behoefte meer aan haar had, toen hebben Wij jou met haar gehuwd, zodat er voor de gelovigen geen belemmering zou bestaan met betrekking tot de (voormalige) vrouwen van hun aangenomen kinderen, wanneer zij geen behoefte meer aan hen hebben. En het bevel van Allah wordt uitgevoerd. (Koran 33:37)


De Profeet reciteerde deze Ayah lachend en zei toen: "Wie zal er naar Zaynab gaan om haar het goede nieuws te brengen dat Allah mijn huwelijk met haar vanuit de hemel heeft geregeld?"

Het was alsof Allah Zaynab beloonde voor haar absolute gehoorzaamheid aan Alllah en Zijn Boodschapper . Zij had zich bij hun beslissing neergelegd om Zaid te trouwen en vervolgens werd ze de vrouw van de Profeet op bevel van Allah in verzen die Moslims tot aan het einde van tijd zullen reciteren, wanneer zij Allah aanbidden door de Koran te reciteren. Deze eer werd alleen aan Zaynab geschonken en zij was uniek ten opzichte van de andere vrouwen van de Profeet . Ze was trots op de gunst die Allah haar had geschonken en schepte vaak op tegen de andere vrouwen van de Profeet en zei dan: "Jullie huwelijk is door jullie familie geregeld, maar Allah heeft mijn huwelijk van boven de zeven hemelen geregeld".


De ideale moslimvrouw met een onverwoestbaar geloof in Allah de Verhevene gaan niet op de knieen voor kritiek en spotternij

Waneer de ideale moslimvrouw het islamtische bekleding (hidjaab) draagt, zullen de meeste mensen spotten, haar ideeen belachelijk maken, lachen om haar waarden maar dit moet het hart van de gelovige vrouw niet verzwakken. Alleen wanneer ze een sterk geloof en vertrouwen in Allah de verhevene hebben, kunnen kritiek en spotternij haar standvastigheid niet aantasten. De ideale moslimvrouw moet vasthouden aan nobele levenswijze en kledingstijl alsof het een kostbare steen is in een ‘samen'leving die verstoken is van religie, van karakter, van hoge waarden, van edele manieren en alles wat schoon, zuiver en mooi is. Voor een gelovige die zich totaal overgeeft aan de Leiding van Allaah, zijn Schepper, betekent dit onvermijdelijk dat zij bespot of kritiek word. Zoals de gelovige vrouw ook zal beseffen dat het ook overkomen is bij boodschappers van Allah de verhevene en de enkelingen die hen volgden en in Allah de verhevene geloofden.

Allah de Alhorende , de Al ziende heeft hierover ook deze Vers in de Qor’aan vermeldt:
"En voorzeker, Wij weten dat jouw borst benauwd is wegens wat zij zeggen. Maar verheerlijk uw heer met de Lof die Hem toekomt en behoor tot hen die zich neerknielen." (Soerah Al Hidjr: 97,98)
…..De ideale moslimvrouw weet dat haar overgave aan Allah de Verhevene heel duidelijk en zichtbaar, merkbaar is door middel van haar lichaamsbedekking.
Doordat de gelovige vrouw haar islamitische levenswijze hoog houdt die lijnrecht tegenover die van de ontkenners (al kaafiroen) staat, menen zij dat de gelovige vrouw geen vrijheid heeft.
Maar de ideale moslimvrouw neemt precies het tegenovergestelde standpunt in. Voor haar is overgave aan de Enige, Ware Allah juist de ware vrijheid en overwinning. Het geeft haar juist de rust en een doel in haar leven.
De weg naar Allah de Verhevene kan voor de gelovige moslimvrouw veranderingen in haar leefomgeving teweeg brengen; zoals; aantasting van haar eer, verlies van vrienden, ontslag van werk, verlies van (warm) contact met de familie. Allah de Verheven benoemt hierover in de Qor’aan:

23-06-2002, 01:50
Als zij zich dan afwenden, zeg dan: "Allah is mij voldoende, geen god is er dan Hij, op Hem vertrouw ik, en Hij is de heer van de geweldige Troon." (Soerah At Taubah: 129)
Ondanks alle moeilijkheden en al het verdriet is het hart van de gelovige vrouw geduldige, standvastig en tevreden. En ze weet dat al haar strijden op Allah’s Weg voordeel zal verschaffen in dit leven en het volgende, en dat ze slecht strijdt voor haarzelf
"En wie (voor Allah) strijdt, strijdt slechts voor zichzelf. Voorwaar, Allah is zeker vrij van de behoeften van de werelden." Soerah Al Ankaboet: 6)Profeet Noach (moge Allah tevreden met hem zijn werd bespot in zijn profeetschap, Allah de verheven zegt hierover in de Qor’aan:
"Vervolgens begon hij (profeet Noach) het schip te bouwen en telkens waneer de vooraanstaanden van zijn volk voorbij kwamen, bespotten zij hem. Hij zei: "Als jullie ons bespotten: Voorwaar, dan zullen wij jullie later bespotten, zoals jullie ons (nu) bespotten." (Soerah Hoed: 38)
"Voorwaar. De schuldigen lachten gewoonlijk om de gelovigen. En waneer zij aan hen voorbij gingen, knipoogden zij naar elkaar." (Soerah Al Moethaffifin: 29:30)
"Maar op deze Dag zullen degenen die geloven lachen over de ongelovigen." (Soerah Al Moethaffifin: 34)

Onbreekbaar
De ideale moslimvrouw kiest voor het juiste pad dat van dwaling is onderscheiden, dat houdt in dat ze alles achter haar moet laten wat niet overeenstemt met de islaam en de islaam als levenswijze aanneemt. De Qor'aan wijst de weg aan en bereidt haar voor om de hindernissen die het leven met zich meebrengt , te overwinnen. "Dit is een volmaakt Boek, waaraan is geen twijfel, een leidraad voor de moettaqoen (diegene met taqwa die Allah gehoorzamen en afhouden van het verbodene)" (2:2). De gelovige vrouw moet naar de woorden van Allaah, De Al-Wijze, luisteren en ze geheel opvolgen zonder uitzondering, zonder trots en zonder uitstel.
Ibn ‘Oemar verhaalt dat de Boodschapper van Allah greep mij bij mijn schouders en zei: ‘Wees in de wereld alsof je een vreemdeling of een reiziger bent.’ Als het avond wordt verwacht dan niet dat het weer ochtend wordt; en als het ochtend wordt, verwacht dan niet dat het avond wordt. Gebruik je gezondheid voordat je ziek bent; en je leven voordat je dood gaat. (Boecharie)

Overwinning
het geloof van de ideale moslimvrouw moet sterk zijn zodat het ons verheft boven alle kritiek, spotternij, onderdrukking aan onze ego (nafs). Allah de Verheven zegt: "Voelt jullie niet vernederd en treurt niet: en jullie zijn winaars, indien jullie (ware) gelovigen zijn." (3:139). "Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen zijn voortgebacht, (zolang) jullie tot het goede oproepen en jullie het verwerpelijke verbieden, en jullie in Allah geloven (3:110).
En voor de gelovigen kan zeker de overwinning behaald worden door middel van de volgende vers van Allah de Verhevene uit de Qor’aan: Dit zijn de door Allah vast gestelde bepalingen en hij die Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt: Hij(Allah) zal hem het Paradijs binnenleiden, waar onder door de rivieren stromen. Zij zijn eeuwig levenden daarin. En dat is de geweldige overwinning. (4-13)

Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

25-06-2002, 00:39


Ooh zusters lees dit want wat zeggen jullie als ik vraag: "Wie wil er bij de vrouwen in djenna behoren? Dan zeggen we allemaal inschaallah ja toch?
Lees dit dan want er zit een hoop informatie over wijals zusters en hoe we de ideale muslima worden inschaallah.

Moge ALlah swt ons leiden, amieeeen.

Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

26-06-2002, 22:05
Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

Beste zuster Moge Allah swt jou leiden naar al het goede en behoeden van de influisteringen van de sjaitaan.amieeeeeeeeeen.

Ik zal inschaallah nog meer topics plaatsen.

Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

01-07-2002, 00:44
beste zustertjes van me!!!!!!!!

ons streven is het streven naar de perfecte moslima te zijn, om proberen in de beurt te komen van de vrouwen van de profeet vzmh, want zoals hen kunnen we nooooooit zijn, maar laten we alles doen en er ales voor over hebben om ons als de vrouwen van de profeet vzmh te zijn, en inschaallah djenna binnen te treden inschaallah.
Dat is waar wij naar moeten streven en niet naar een mooiere auto, of groter huis, of een mooie carriere, onze carriere is onze man tevreden houden en onze kinderen opvoeden volgens Islam!!!!!!!!

Ok dit wou ik eevvvvvvven kwijt

Moge ALlah swt ons leiden naar de juiste pad, en ons tot de vrouwen van djenna laten behoren, amieeeeeeeeeeeeen.

Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe
nadia.

16-07-2002, 19:53
Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

beste zusters ik wil dit bericht ooooooook even naar boven halen vind het een erg mooie topic dusse hahaha lees het nog een keer inschaalalh!

DIkke knuffel voor alleeeeeeee zusters! groepsknuffel!!!!!!!!!!!

salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,
nadia.

16-07-2002, 20:05
mashaaaaaaaaaaallah deze topic had ik net nodig om me te volmaken tot de ideala vrouw in de islam.... djazaak allah o geirin mijn zuster

27-09-2006, 13:18
Masha'Allah

24-08-2007, 15:54
heeft niemand geen andere stukjes hierover?gair inshallah