Bekijk volle/desktop versie : Gezichtssluier, uitleg in nederlands!23-06-2002, 00:48
Bismillahi Rahmanie Rahiem


NIQAAB IN DE ISLAM???


De geleerden zijn nog niet tot overeenstemming gekomen, zowel in het verleden als nu zijn ze het er nog niet over eens over het feit of de niqaab verplicht is of aangeraden.
Beide kanten ondersteunen hun standpunt met bewijzen uit de Qur’aan en de hadith.

Zo zegt Shaikh Ibn Jibreen in zijn fatwa’s over vrouwen :
”Het is niet toegestaan voor een vrouw om haar gezicht onbedekt te laten en haar schoonheid te tonen aan niet-mahram mannen. Allah heeft haar alleen toegestaan om haar gezicht onbedekt te laten voor de mahram-mannen, genoemd in Surah an-Nur:31”

Maar zegt Shaikh Muhammad Naasir ad-Deen al-Albaani dat het bedekken van het lichaam, met uitzondering van de handen en het gezicht, een plicht is voor de Moslimvrouw.
Het bedekken van haar gezicht en handen geen plicht maar “mustahabb” (aangeraden) is.
Maar hij voegt toe: “Maar dat ook al is het toegestaan om het gezicht onbedekt te laten in het bijzijn van niet-mahram mannen, het is beter en aangeraden om het wel te doen, dit was het gebruik van de vrouwen van de Profeet ”

Hoewel deze twee standpunten verschillen, zijn ze beide ermee eens dat deze bedekking deugdzamer is voor de vrouw.

En niet te vergeten droegen de vrouwen van de Profeet ook de gezichtsbedekking.
Aisha heeft gezegd: “Pelgrim-gangers passeerden ons terwijl wij met de met de profeet waren. Toen zij ons naderenden lieten we onze hoofdbedekkingen over onze gezichten vallen”. [Aboe Dawoed en Ibn Majah]In Sahih Bukhari staat een lange hadith over een leugen over Aisha . “Het verhaal over dat ze achterbleef. Safouan kwam langs, hij had haar al gezien
voordat Hijaab was geopenbaard en verplicht gemaakt. Hij kwam langs en zei: "Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi Rajioon". (Ze werd toen wakker) en zei: “dus ik bedekte mijn gezicht met mijn jilbaab".

Ook in de Qur’aan vinden we de algehele bedekking terug.
(De tafsir is in overeenstemming met de Tafsir van Ibn Kathir, Al-Qurtabi en At-Tabari)

Surah An-Nur, Ayah 31
”En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan (niet kijken naar verboden dingen), en hun kuisheid bewaken (van illegale sexuele acties) en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is (zoals beide ogen, uit noodzaak om de weg te zien, of de buitenkant van de handen of één oog of kleden met een sluier, handschoenen, hoofdbedekking) en hun sluier over heel hun Juyubihinna slaan” (d.w.z. hun lichamen, gezichten, nek en boezem)”

Surah Al-Ahzaab (33), Ayah 59
”O Profeet , zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (“Jilbaabâ€&#157 over zich heen laten hangen (zichzelf compleet afschermen, behalve de ogen of één oog om de weg te zien, Tafseer Al-Qurtabi) Op die manier is het makkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig”.

In deze ayah zien we het woord Jilbaab, aan de hand van uitspraken van enkele geleerden zal duidelijk worden wat er onder de Jilbaab wordt verstaan.

De tafsier geleerden van de Qor-aan At-Tabarie en Al -Qoertoebie hebben de Jilbaab (een overjas) zoals beschouwd door de metgezellen van de profeet als ook de omstandigheden betreffende de openbaring van Surah Al-Ahzaab ayah 59 intensief uitgelegd .
Zij verklaren dat toen de gelovige vrouwen 's nachts ('s avonds) naar buiten gingen (met gewone kleding) om hun behoefte te doen sommige huichelaars hen probeerden lastig te vallen, denkende dat de vrouwen slavinnen waren.
De vrouwen schreeuwden dan luid wat er voor zorgde dat deze huichelaars op de vlucht sloegen. Daarop openbaarde Allah ta’ala dit vers.
Al-Qoertoebie verklaart dat de Jilbaab een stuk stof is die het hele lichaam doet bedekken.
· Ibn Abaas en Oebaidah As-Salmaanie hebben gezegd dat de Jilbaab volledig om het lichaam van de vrouw gewikkeld moet zijn zodat niets verschijnt of wordt getoond dan enkel één oog waarmee ze kan zien.

x At Tabi'ie en Qataadah verklaarden dat de Jilbaab gewikkeld moet zijn van boven het voorhoofd, en zo gemaakt dat het de neus bedekt, ( de ogen mogen getoond worden) en de boezem en het merendeel van het gezicht bedekt moeten laten.

Abdoellah Ibn Mas'oed welke bekend stond als de meest wetende metgezel in zaken wat Shari’ah betrof. Hij werd Moslim toen hij nog jong was en vanaf dat moment bleef hij bij de boodschapper van Allah en vergaarde het begrip van de Qor-aan van hem. 'Omar Ibn El-Khattab zei over hem: "Bij Allah, ik ken niemand die beter gekwalificeerd is in het omspringen met situaties aangaande de Qor-aan dan Abdoellah Ibn Mas'oed." Hij (Abdoellah) legt het woord Jilbaab (zoals die genoemd staat in de Qor-aan in Soerah Al-Ahzaab ayah 59) uit als zijnde een gewaad, die het hele lichaam, met daarbij het hoofd, gezicht en handen inbegrepen, bedekt. (Geciteerd door Ibn Taymiyyah in zijn boek van Fatwaas, pagina 110, boek 2 en door Sheikh al-Uthaymeen in het boek Hijaab, pagina 15).

23-06-2002, 00:49


· 'Oebaida bin Abou Soefyan bin al-Harith een andere welbekende en veelwetende metgezel van de boodschapper van Allah . Imam Mohammed bin Sirin, een van de meest veelwetende volgelingen, zei: "Toen ik 'Oebaida bin Abou Soefyan bin al-Harith vroeg hoe de Jilbaab gedragen diende te worden, demonstreerde hij het aan mij door een kleed over zijn hoofd te trekken, die zijn hele lichaam bedekte, die alleen zijn linker oog onbedekt liet”.· Ibn Al-Mandhur
"Jilbaab is de buitenlaken welke een vrouw om zich slaat en welke het lichaam van top tot teen bedekt” (Lisan ul-Arab, VOL 1. Pg.273)

· Ibn Al-Hazam
"In de Arabische taal, de taal van de Profeet betekend het woord jilbaab (genoemd in de Qur’aan in Surah Ahzaab: ayah 59) een (outer sheet) buitenlaken, welke het gehele lichaam bedekt. Een laken kleiner dan welke het gehele lichaam bedekt valt niet onder de categorie Jilbaab” (Al-Muhallah, Vol 3. Pg 217)Ook in de hadiths van onze Profeet vinden we deze bedekking terug.
Waarvan de eerst volgende heel duidelijk is,

"Rasulullah zei “De gehele vrouw is “awrah”.” (Shaikh Muhammed Salih Al-Munajjid vertelde dat deze hadith, overgeleverd door Tirmidhi met een sahih isnaad, en zegt dat het een directe hadith is van Rasulullah en het maakt duidelijk dat een vrouw alles, inclusief handen en het gezicht moet bedekken!)

Sahih Al-Bukhari Volume 8, Book 76, Hadith 572
Aan het einde van een hele lange hadith zegt Rasulullah "en als één van de vrouwen van het Paradijs naar deze aarde zou kijken, zal ze de gehele ruimte (tussen de aarde en de hemel) vullen met licht, en ze zou alles wat ertussen is vullen met parfum, en sluier van haar gezicht is beter dan de hele wereld en alles wat erin is”.

SubhanAllah, “de sluier van haar gezicht”, wat dus in kan houden dat de vrouwen in Jennah een niqaab dragen, wa Allahu Alem.

Overgeleverd door Aisha dat de boodschapper van Allah gewoon was het Fadjr- gebed te bidden en dat sommige gelovige vrouwen, bedekt met hun sluiers, met hem aanwezig waren tijdens het Fadjr- gebed en dat ze vervolgens weer onderkent naar huis terugkeerden. [Sahih Boekharie, deel 1, boek 8, hadith 368]

Sheikh al-Uthaymeen, geeft de volgende uitleg als tafseer van deze hadith, "Deze
hadith maakt duidelijk dat het islamitische gewaad het gehele lichaam verbergt, zoals in deze hadith duidelijk wordt gemaakt. Alleen met een complete bedekking van het hele lichaam, gezicht en handen kan een vrouw niet worden herkent. Dit was het begrip en praktijk van de metgezellen en zij waren de beste groep, de meest nobele in het zicht van Allah met de meest complete Imaan en de nobelste der karakters. Dus als de vrouwen van de metgezellen het dragen van een complete bedekking tot uitvoer brachten, hoe kunnen we dan van dat pad afdwalen? (Sheikh Ibn al-Uthaymeen, in het boek "Hijaab" pagina 12 en 13).

De hadith van 'Aisha wordt geregeld aangehaald als “bewijs” voor het niet verplicht zijn van de niqaab.
Dit is de hadith toen Asmaa bin Abu Bakr naar de Boodschapper van Allah ging, terwijl ze dunne kleding droeg. Hij naderde haar en zei, "O Asmaa! Wanneer een meisje de leeftijd bereikt waarop ze ongesteld wordt, is het niet correct dat iets behalve dit en dit worden getoond”. Hij wees naar het gezicht en handen.

Deze hadith is zwak verklaard vanwege 2 hoofdzakelijke redenen.

1. Er is geen verband/link tussen 'Aisha en Khalid bin Dareek, welke de hadith van haar heeft overgeleverd. En in iedere keten van overleveraar wordt Khalid bin Dareek genoemd.

2. In de keten van overleveraar komt Sa'eed bin Basheer voor, welke bekend is bij de meeste van de Muhaditheen als zijnde een zwakke overleveraar. Er is hier melding van gemaakt door Imaam Ahmad bin Hanbal, An-Nasai Ibn Madeeni en Ibn Ma'een. Dit is ook het argument waarom Imam Boekharie en Moeslim deze hadith niet accepteerden voor hun boeken. (Door Sheikh Mohammed ibn Saalih al-Uthaymeen (moge Allah genadig zijn met hem) in zijn boek "Hijaab" pagina's 17 en 18).

De meningen van de 4 Madhabib (4 madhabs) liegen er ook niet om.

Mufti Anwar Ali Adam Al Mazahiri (Mufti A'azam (Hoofd Mufti) van Madrasa Madinatil Uloom Trinidad & Tobago.)
"Imam Shafi, Malik en Hanbal houden zich vast aan de niqaab (het geheel bedekken van de handen en het gezicht, met alleen een klein gebied voor de ogen om te kunnen zien) als verplicht (fard).
Imam Abu Hanifa zeg dat de niqaab Wajib (verplicht) is en het gezicht en de handen alleen gezien mogen worden, indien dit geen aanleiding geeft tot angst of verlangens. Als er ook maar de kleinste kans is dat de verlangens een bepaalde uitwerking hebben op de “kijker” (met verlangens wordt bedoeld dat de “kijker” het vrouwelijke gezicht zal zien en denken dat ze mooi is, sexuele gedachtes worden hier niet bedoeld) dan is het tentoonstellen van het gezicht en handen Haraam.
(Dit is van een fatwaa verkondigd door Mufti Anwar Ali Adam Al Mazahiri on 13/9/99. Hij leidt dit af van de overtuiging van de 4 Imaams van devolgende bronnen Tafseer Ibn Katheer, Tafseer Ma'rifatul Qur'aan, Durre Muhtaar, Fatawa Shami, Al Mabsoot, Fathul Qadeer. En de overtuiging van Imaam Abu hanifah is een directe afleiding van zijn uitspraken in het bekende boek van hanafi Fiqh Fatwaa Shami)

Shaikh AbdulAziz Bin Bazz (Eén van de grootste geleerde van onze tijd. Hij stierf 26th of Muharram 1420 Hijrah. (12th of May 1999). Hij behoort tot de Hanbali School van rechten.)"Het is verplicht voor een vrouw om haar gezicht te bedekken in het bijzijn van niet-mahram mannen”(Dit is aangehaald in Shaikh Bin Bazz’s brochure over Hidjab en in het boek 'Islamic Fatwas regarding Women' en in de Arabische versie van het boek "hijaab Wa Safur" pagina 51)

Shaikh-ul-Islam Ibn Taymiyyah zegt over de 4 madhabs
”De correcte overtuiging is die van Hanbali en Maaliki madhab, het is dat het wajib is om alles te bedekken, behalve één of twee ogen om de weg te zien”.
(Uit het Arabisch boek "Hijaab wa Safur" onder de fatwaa van Ibn Taymiyyah over hijaab, pag. 10)

Mufti-e-Azam Rasheed Ahmad Ludhyanvi (één van de hoofd Muftis van de hanafi Madhab in zijn tijd. Deze mening is de genomen als juist zienswijze van de hanafi madhab deze tijd)
Uitgelegd in zijn tafseer van Surah Al-Ahzaab, Verse 59. "Allah Ta'ala verteld de vrouwen dat wanneer ze naar buiten gaan, ze zichzelf moeten bedekken met een wijde jas en een hoek daarvan over hun gezicht moeten slaan, zodat ze niet herkend worden”
(Uit zijn artikel "A Detailed, analytical review on the Shar'ee hijab&quot

23-06-2002, 00:50
Als antwoord op de vraag: “Wat is de Islamitische hidjab” antwoord Shaykh Ibn 'Uthaymeen het volgende: “De Islamitische hijaab betekend voor vrouwen het bedekken van alles wat verboden is om te laten zien. Dat is dat ze alles bedekt wat ze moet bedekken.
Het eerste van deze lichamelijke gedeeltes welke ze moet bedekken is haar gezicht. Het gezicht is de bron van verleiding en de bron van verlangen naar haar. Daarom moet een vrouw haar gezicht bedekken in het bijzijn van mannen die niet-Mahram zijn. Voor degenen die beweren dat de Islamitische hijaab het bedekken van het hoofd, schouders, de nek, enkels en de onderarmen zijn, maar toelaten dat haar gezicht en handen onbedekt zijn beweren iets vreemds. Dit is omdat het bekend is dat de bron van verleiding en het kijken ligt bij het gezicht. Hoe kunnen ze zeggen dat de Sharee’ah de verleiding van de voeten van de vrouw niet toestaat, maar dat het, het onbedekt laten van het gezicht wel toestaat. Het is niet mogelijk dat er in de Wijze en Edele Sharee’ah een tegenstrijdigheid is. Iedereen weet dat de verleiding van het onbedekt laten van het gezicht, vele malen groter is dan de verleiding van het onbedekt laten van de voet. Ook weet iedereen dat het meest aantrekkelijke aan de vrouw voor de man haar gezicht is. Als je tegen een vooraanstaande man zal zeggen dat het gezicht van een vrouw lelijk is maar haar voeten prachtig zijn, zal hij deze vrouw niets aanbieden. Maar als je hem zal vertellen dat haar gezicht prachtig was, maar haar handen of haar enkels alles behalve mooi, zal hij haar nog steeds iets aanbieden. Uit dit kunnen we begrijpen dat het gezicht het eerste is wat bedekt moet zijn. Er zijn ook bewijzen uit het Boek van Allah ta’ala en uit de sunnah van onze Profeet .Er zijn ook uitspraken van de Sahabas, de leidinggevende Imams en de grote geleerden van de Islam die aangeven dat het een plicht is voor de vrouwen om hun gehele lichaam te bedekken in de aanwezigheid van niet-Mahram mannen. Dit geeft heel duidelijk aan dat het de plicht is voor vrouwen om hun gezicht te bedekken in bijzijn van zulke mannen. En Allah weet het het beste.”


Hieronder volgen nog een paar uitspraken van bekende Shaikhs

Shaikh-ul-Islam Ibn Taymiyyah zegt
”Het is niet toegestaan, voor de vrouwen om hun gezicht en handen in het openbaar te onthullen” (Ibn Taymiyyah's book on fatwaas Page 110 Vol 2 Ook in het boek Hijaab pag. 15)

Shaikh AbdulAziz Bin Bazz
"Volgens de beste generaties (de “Salafâ€&#157 was het na het neerdalen van de ayah over de hijaab dat de Moslimvrouwen alles moesten bedekken, inclusief het gezicht en de handen, ze konden één of twee ogen laten zien om de weg te zien. Dit was de mening waar vele van de sahaba zich aan vast hielden, zoals Ibn Abbaas, Ibn Masud, Aisha en andere”

Imaam Ghazaali "Vrouwen zag je (in de tijd van Rasulullah met Niqaabs voor hun gezicht" (Van zijn beroemde boek van Fiqh "Ihyaal Uloom&quot

Shaikh Ibn Jibreen zegt:
“Het is niet toegestaan voor een vrouw om haar gezicht onbedekt te laten en haar schoonheid te tonen aan niet-mahram mannen. Allah heeft haar alleen toegestaan om haar gezicht onbedekt te laten voor de mahram-mannen, genoemd in Surah an-Nur:31” ("Islamic Fatwas regarding Women&quot

Shaikh Abul A'la Maududi (Een gerespecteerd geleerde van de Hanafi madhab) “Een persoon die de Qur’aan en de Sunnah van onze Profeet Muhammed volgt, kan niet ontkennen dat de Islamitische Shari'ah er van geniet als de vrouw haar gezicht verbergd voor andere mensen en dit zijn de gebruiken van de Moslimvrouw sinds de tijd van de Heilige Profeet zelf.” (Uit het book "Purda" door Shaikh Abul A'la Maududi Pag. 199 )

Ibn Jarir citeert de mening van Ibn 'Abbaas: "Allah geniet ervan wanneer moslimvrouwen, wanneer zij naar buiten gaan uit noodzaak, hun gezichten bedekken door middel van een stuk van hun buitenste gewaad over hun hoofd neer te laten." (Tafseer Ibn Jarir, boek 22, pagina 29).

Sheikh Saalih al-Fawzaan heeft gezegd: “De juiste beoordeling van de bewijzen is dat gezicht van de moslimvrouw ‘awrah is, dat wil zeggen dat zij haar gezicht zou moeten bedekken. Het is het meest verleidelijke gedeelte van haar lichaam, men kijkt toch het meest naar de gezicht, dus het gezicht is het grootste ‘awrah van de vrouw”.

Ik wil als afsluiting de mooie uitspraak van Omar ibn El-Khattab gebruiken
”Laat de Sunnah voortgaan en stop het niet met meningen”.

Ik wil er als laatste nog even aan toevoegen, dat ik mijn best heb gedaan deze bewijzen zo duidelijk en goed mogelijk te vertalen, echter Allah ta’ala weet of het me gelukt is. Moge Hij ta’ala mij vergeven, indien het me niet gelukt is, Ameen.


Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

27-06-2002, 20:49
Wil je met die ellenlange teksten zeggen dat we nu ons gezicht liever zouden bedekken.
Zover ik weet, behoort het gezicht al helemaal niet tot de aura. Je gaat te ver vind ik.
En je kunt jezelf niet met de vrouwen van de profeet vzmh niet vergelijken daar wij andermans vrouwen zijn, a madame!

Ik vind dat je te ver gaat!

27-06-2002, 21:09


Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

Beste zuster als je de tekst aandachtig gelezen had dan zou je noooooit zo een reactie gegeven hebben, maar Allah swt weet het beste, oftwel ALlah oe a3lem, ik wil verder ook niet op jouw kritiek ingaan want Allah swt leid wie HIJ wil!!!!!!

En je zegt het zelf ZOVER JIJ WEET maar heb je het ook echt gelezen, en andere uitspraken van geleerden bekeken?????/ Neeeeeee dacht ik ook!

Enne trouwens madame? informeel beginnen en formeel eindigen?

MOge Allah swt jou leiden en koel moeslimien djemie3en, aaaaaamieeeeeen.

Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

29-06-2002, 22:44
hartelijke dank zus van me !!!salem oe alaikoem AApje oftewel said

30-06-2002, 00:25
elmoltajimaaaaaaaaaaaaa oghty djelieeeeeeeeee

Ik ben net thuis, net??????/ ja net!!!!

De lezing was gezellig he?? ))))

Enne ik heb je wat te vertellen moppie!!!!!!!

Maare niqaab mashaallah staat je echt mashaallah!!!!!! En ik dank Allah swt dat mijn mammie eindelijk inziet hoe belangrijk het voor mij is, maar ja ze wist dat ik het toch zou doen vooral na die brief van imam!
maar gair inschaallah.

Beste zuster ik missssssssssss je!!!!!!!!

Ik hoop echt dat je morgen inschaallah weer komt!!!!!!

ps. ik heb weer gsm nummer, dusse ik ben voortaan inschaallah te bereiken!!!!!!

Nou ik heb zoooooon zin om je te knufelen,
JIj zal wel denken ,m maare etemschoent raaaaaaaaaam oetiseth schi thewsche??!!!!!!!
Eschem qetser!!!! Enne trouwens met mij is er altijd wel wat te beleven, youll see tomorrooooooooooooooow!!!

Trouwens ik had zoals altijd weer een blundertje vandaag!!! Toen je weg was,was ik bij de deur van de moskee met ghodaifa zoontje van zuster met paarse nghimaar, maar dat vertel ik je nog wel inschaallah!!!!!!!!!!!!


Dikkkkkkkkkeeeeee kus nadiaaaaaaaaaa!

01-07-2002, 00:35
salam moe3leikoem wra7matoelahi wa barakatoe,

beste oghtyyyyyy ik weet niet wie je bent lieverd, maaaaaaar laat me weten want je zegt je zus mimi? anders mail me prive !!!!!! inschaallah!

En ja ik draag hamdoelilah niqaab en sinds 2dagen met toestemming van mijn mama eerst was het namelijk stiekem.

SAlaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

Ik hou van jullie mijn zustertjes omwille van islaam!!!!!!!!!!!!!!

02-07-2002, 00:25
SAlaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

Yaminaaaaaaaaaaa jaaaaaa ik ben die nadia jaaaaaa! Mashaallah je zus is getrouwd !!!!!!! mashaallah mashaallah!

Enne haha ja ik zag je in de WE enne he meid ik heb nog een poeziealbum van jou!!!! ahhahaha enne pasfotootjes toen je klein was mashaallah mashaallah!!!!!!!!

Hoe is het met je zuster!!!!!!??????

Trouwens ELMAROCANI even een reactie op jouw berichtje: Ik doe het inderdaad niet voor mijn moeder maar voor ALlah swt, enne daarom heb ik het ook stiekem gedaan toen zij mij verboden had het te dragen, maar ik bleef dua doen en smeken dat zij van gedachten zou veranderen en nu dat is gebeurd ben ik heeeeeeel blij want nu hoef ik em niet stiekem om te doen, neeeeeee nu mag het hamdoelilahhhhhhhhhhh!!!!!!!!
Alle lof aan Allah swt!!!!!!!! Maare wat dat zij heeft er neits mee te maken betreft!!!!!! Het is mijn moeder enne Djenna ligt onder de voeten van je mama beste ELMAROCANI!!!! Dusse ook al doe je iets waar zij tegen is en wat je doet omwille van Islaam dan moet je toch je moeder met alle respect blijven behandelen ondanks die blikken en opmerkingen, het blijft je moeder die jou 9maanden gedragen heeft, en daarna nog een melk gegeven heeft, en jou heeft opgevoed tot de man /vrouw die je nu bent!
Dus een als je nu ff naar haar toerent een kus op haar voorhoofd of voeten geeft, heeft ze verdient!!!!!!!!!!

Dikke kus voor yaminaaaaaaa en elmoeltajeemaaaaaaaaa mashaallah oghty moeltajeeeema dat je nu niqaab mag dragen!!!!!!

enne wat de reactie van onwetende selena sanah betreft, ga ik niet eeeeeeeens op in, MOge ALlah swt haar leiden, amieeeen!!!!!

Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

02-07-2002, 21:51
hele dikke kus voor elmoeltajeeeeemaaaa en alle zuster fi dien!!!!!!!

Maare elmoeltajeema doe duaaaaaaa!!!!!

Salaam moe3leikoem,nadiaaaaaaaaa