Bekijk volle/desktop versie : Het huwelijk in de Islam!!!!!!Pagina's : [1] 2

19-06-2002, 22:31
Saaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

Lieve zusters en broeders, ik heb speciaal voor jullie hier het volgende opgezocht om dat jullie (neem ik aan) graag willen trouwen, ik zou zeggen lees het aandachtig is namelijk zeeeeer belangrijk en interessant!

In de Naam van Allah de Erbarmer de meest barmhartige


Het huwelijk in de islaam is een gezegend contract tussen de man en vrouw. Waarin het geven en nemen is, en waarin hetgeen een lange levens reis is van liefde, samenwerking, harmonieen en genegenheid. De Qor’aan legt deze relatie tussen man en vrouw uit in de volgende woorden:

"En onder Zijn Tekenen is het volgende: dat Hij voor jullie echtgenotes heeft geschapen uit jullie zelf en dat jullie rust bij hen zullen vinden en Hij heeft tussen jullie genegenheid en genade geplaatst." (soerah 30:21)

"Hij is het die jullie geschapen heeft uit één enkele persoon en (toen) heeft hij uit hem zijn vrouw geschapen zodat hij het plezier om met haar samen te leven zou beleven." (soerah7:189)

"Zij zijn lichaamsbedekking of levensvreugde voor jullie en jullie hetzelfde voor haar." (soerah 2: 187)

Man en vrouw zijn elkaars bedekking d.w.z zij ondersteunen elkaar, troostten elkaar, beschermen elkaar en elk past bij de ander zoals een kledingstukbij het lichaam past. Dit benadrukt hun eenheid. Kleding is iets dat het lichaam bedekt en beschermt. Man en vrouw vullen elkaar aan.

Abdoellah Ibn Ma’soed (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde dat de profeet (vzmh) zei:

"O jullie jonge mensen! Iedereen die zich het huwelijk kan veroorloven moet trouwen, want dat helpt hen de blikken neer te slaan en zijn kuisheid te behoeden. Iedereen die niet in staat is om te trouwen wort aanbevolen om te vasten, want het vasten (zijn) seksuele kracht verdwijnen." (Boecharie & Moeslim)Er zijn in de Islam bepaalde regels die voor een ieder die trouwt gelden. Als moslim zijnde zouden we ons moeten houden aan de regels van het huwelijk die de islam voorschrijft. De meeste moslims van tegenwoordig negeren dit of zijn totaal onwetend geworden over deze islamitische etiquette en houden zich vaker vast aan traditionele regels die totaal de islamitische regels overschrijden en vaak ook verboden zijn.

Het huwelijk begint bij het uitkiezen van de juiste partner.

Er zijn twee punten waar een vrouw op zou moeten letten bij het kiezen van een man:

Zijn karakter
Zijn geloof
Aboe hoerairah (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde dat de Profeet (vzmh) zei:

"Als een vrome man die goede manieren heeft zich met een vrouw wilt trouwen dan moet hij niet afgewezen worden want anders is er corruptie op de aarde" (Thirmidhi)

"Een vrouw wordt om vier redenen getrouwd: haar eigendommen, afstamming, schoonheid en haar godsdienst, Jullie kunnen maar beter de godsdienstigen trouwen, want anders zijn jullie verloren."

( Al-Boechari: & Moeslim)

19-06-2002, 22:32


De huwelijksetiquette die verboden zijn

Het uithuwelijken tegen de wil van de vrouw is verboden. Zolang de vrouw niet wil trouwen met een bepaald persoon, Het is voor de ouders niet toegestaan het haar te verplichten. Maar ze weigert niet het advies die de ouders haar geven voor een e.t.v. partner. Want de ouders hebben toch vaak het beste voor hun kind en hebben vaak ook levenservaring.

Ibn Abbas(moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde:

"Er was eens een meisje dat naar de Boodschapper van Allah (vzmh) kwam en klaagde. Zij zei: " Mijn vader heeft mij aan zijn neef uitgehuwelijkt om zichzelf in een betere positie te plaatsen. ‘ Daarop gaf de profeet (vzmh) haar de keuze. Zij zei: ‘ Ik accepteer wat mijn vader gedaan heeft.Maar het ging mij erom, dat de vrouwen weten dat hun vaders hen niet tot een huwelijk kunnen dwingen."

(Ibn Majah en Ahmed)

bruidsschat

Het is verplicht voor de man om zijn aanstaande vrouw een bruidschat te geven.

Het is het recht van de vrouw, waarmee zij het kan uitgeven voor haarzelf.

Allah de verheven zegt in de Qor’aan:

"En geef de vrouwen (die jullie trouwen)hun bruidsschat met een goed hart, maar als zij voor hun eigen genoegen, jou daar een deel van kwijtschelden, neem het dan en geniet er zonder vrees of kwaad van." (4:4)

De beste bruidschat is datgene met de minste lasten.

"Gezegend is de vrouw wier verloving en bruidsschat gemakkelijk is." (Achmed & Al Nisa’i)

"Op een keer kwam er een vrouw naar de profeet(vzmh) en zei: "Ik heb mijzelf aan je toegewijd (voor het huwelijk)." Ze verbleef een lang tijd daar, tot een man zei: "O Boodschapper van Allah! Als je haar niet wilt, huw haar dan aan mij uit." De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: " Wat heb je als bruidschat aan te bieden?"

Ik heb niets anders dan een Izah (onderkleed)," antwoordde de man. De Profeet (vzmh) zei: Als je haar de Izhar geeft, dan heb je er geen om te dragen, zoek iets anders." Hij zei: "Ik heb niets." De Profeet (vzmh) zei: " robeer iets te vinden, zelfs al is het een ring van ijzer." Maar de man kwam met niets terug. De profeet (vzmh) zei: Ken je iets van de Qor’aan uit je hoofd? De man zei: Ja, ik ken die en die en noemde een aantal soerah’s. Toen zei de Profeet (vzmh) Ik trouw jullie samen voor datgene wat je uit de Qor’aan kent." (Boecharie & Moeslim)

Het kijken naar de toekomstige partner

Al Mughira overleverde dat toen hij met een vrouw wilde trouwen, dat de Profeet (vzmh) zei:

"kijk naar haar, want het is dan waarschijnlijker dat er liefde en genegenheid tussen jullie zal groeien," (Achmed & Al Nisa’i)

Bij deze ontmoeting mogen de man en de vrouw niet alleen zijn.

Hadith:

"Een man kan niet alleen zijn met een vrouw behalve in aanwezigheid van een (één van haar) mahrams. (Gedeeltelijk sahih Moeslim)

Relaties voor het huwelijk zijn verboden in de Islam. Open contact tussen de man en de vrouw alleen, is niet toegestaan, zelfs als het na het aanzoek en de acceptatie is. Na dat het huwelijkscontract is opgemaakt en ze dus getrouwd zijn, mogen ze wel vrij met elkaar omgaan.Wanneer de man en de vrouw elkaar het ja-woord hebben gezegd, gelden een paar verplichtingen voor het opmaken van een huwelijkscontract.

Instemming van beide partners
Als één van beide partners niet instemt met het huwelijk, is het huwelijkscontract ongeldig.

Het bepalen van de bruidsgift (mahr = de gift / het geschenk van de bruidegom aan de bruid). Er wordt overlegt tussen beide partijen wat het bruidsgeschenk moet zijn. Het is verplicht voor de man om dit te geven. Het is het recht van de vrouw om dit te vragen en ze mag zelf beslissen wat ze ermee doet en ze mag het helemaal aan haar zelf besteden. De beste bruidsgift is die met de minste lasten.
Het vaststellen van het huwelijkscontract in aanwezigheid van getuigen: 2 mannen of 1 man en 2 vrouwen.
Het bekend maken van het huwelijk. Dit gebeurd door mensen uit te nodigen en het aanbieden van een feestmaal en daarbij het nieuwe huwelijk bekend te maken

19-06-2002, 22:32
Het huwelijksfeest (Walima)

De Islam zegt ‘het huwelijksfeest met de grootste zegeningen, is het feest met een lage financiële last. Iedere keer als de lasten zijn verminderd nemen de zegeningen toe.

Verder zijn dure en uitbundige trouwfeesten verboden door de islamitische wetgeving. (shariah)

Allah zegt in de Qor’aan:

"Maar wees niet overdreven. Zeker Allah (Hij) houdt niet van diegenen die overdrijven." (Al-An’am:141)

Het bruiloftsmaal

Op de walima moet een bruiloftmaal aanwezig zijn, één ieder tot zijn vermogen.

De profeet (vzmh) zei: "Toen Ali (moge Allah tevreden met hem zijn). Fatima (moge Allah tevreden met haar zijn) een aanzoek had gedaan zei de boodschapper van Allah (vzmh): "Er moet een bruilofsmaal zijn." (Achmed_

Het zingen en slaan op de Doeff

De Doeff is een soort trommel waarop men slaat met de handen (Het is ook het enigste muziekinstrument dat toegestaan is in de Islam).

Het is toegestaan om op het huwelijksfeest het huwelijk aan te kondigen met het slaan op de doeff en met gezang (wat toegestaan is volgens de Islam). Gezang wat geen beschrijvingen bevat van lichamelijke schoonheid en geen enkele vorm van zonde noemt is toegestaan. Een hadith overgeleverd door Aischa (moge Allah tevreden met haar zijn) zegt: "dat zij een vrouw naar haar echtgenoot bracht, een man van de stamgroep Ansaar. De Profeet (vzmh) zei tegen haar: "O, Aischa, hadden jullie geen gezang bij jullie optocht? Voorzeker de Ansaar houden van zulke dingen. Kondig het huwelijk aan." (Ibn Habban- Taberani)

De Huwelijksnacht

Er zijn bepaalde regels m.b.t. de huwelijksnacht. Het is een nacht van verlegenheid, blijdschap en nieuwsgierigheid.

Vriendelijkheid tonen tegenover je vrouw wanneer je tot haar wenst te komen. Elkaar op het gemak stellen.
Het is aanbevolen om ‘doe’a’ (smeekbede) te doen.
Het bidden van de man en de vrouw samen. Het is aanbevolen voor de man en de vrouw om samen twee rakaat te verrichten, zodat ze in een reine staat gemeenschap kunnen hebben en Allah om hulp vragen.
Er moet een smeekbede gezegd worden als de man op het punt staat zijn vrouw te benaderen.
Hoe moet de man tot haar komen? Het is toegestaan voor een man zijn vrouw te benaderen in haar geslachtsdeel vanuit iedere richting die ze wensen.
De profeet (vzmh) zei:
"Van voren of van achteren, zolang het in het geslachsdeel is." (Boechari & Moeslim)

Gemeenschap is zeker aanbevolen in de Islam. Er is geen tijd en plaats aan gebonden voor wanneer men het behoort te doen, zolang het maar binnen de regels van de Islam is.

Er zijn ook bonuspunten (hassanat) te krijgen als twee echtgenoten elkaar bevredigen.

Hadith:

"Twee echtgenoten die elkaar bevredigen is liefdadigheid (sadaqa) en voor alle twee is er een beloning."

Wanneer is het niet toegestaan om gemeenschap te hebben?

Het is verboden (haram) voor een man om omgang te hebben met zijn vrouw als zij haar menstruatie heeft. Allah zegt in de Qor’aan:

"En ze vragen jou over de menstruatie, zeg dat is iets schadelijks, vermijdt daarom (gemeenschap) met de vrouw. En nadert hun niet totdat ze rein zijn."

(2:222)

19-06-2002, 22:33
Het huwelijksleven

De Islam heeft vastgestelde regels over de rechten en de plichten binnen het huwelijk zowel voor de man als de vrouw.

De plichten van de man:

Aboe Hoerairah verhaalde dat de profeet (vzmh) zei::

"De beste onder de mannen zijn degenen die het beste zijn voor hun vrouwen." (Achmed & Thirmidi)

De man heeft de plicht om de vrouw te steunen, haar van voedsel te voorzien, haar te kleden, haar een woning en haar onderwijs te geven.

Als de man gemeenschap met zijn vrouw wilt hebben, dan moet hij haar het hof maken en haar op een vriendelijke manier benaderen en niet op een ruwe manier. En als de man bevredigd is, dan moet hij wachten / doorgaan totdat zij ook bevredigd is.

Hij moet haar beschermen
Hij moet haar niet vermoeien
Hij moet met haar omgaan met correctheid
Hij moet haar niet beschamen naast familie
Hij moet niet iets van haar verlangen wat boven haar vermogen gaat
Als iets toegestaan is voor haar moet hij geen nee zeggen.
Hij moet samen overleggen en dingen bespreken
Hij moet haar corrigeren op een correcte manier
Wanneer de vrouw boos is moet hij geduldig zijn
Hij moet de vrouw haar rechten geven
Hij moet de vrouw haar vrijheid geven binnen de grens van de islam
Hij moet haar verzorgen als ze ziek is.
Ook is het een plicht van de man tegenover de vrouw om haar, als hij kan, te onderwijzen in de Islam. Als een man daartoe niet in staat is, heeft de vrouw het recht om buitenshuis kennis te verkrijgen.

Een man mag de vrouw dit niet weigeren en als dat wel gebeurt zal hij zeker niet vergeten worden als Allah hem ondervraagt. De vrouw heeft immers de verantwoording over de opvoeding van haar kinderen volgens de Islam en om het haar kinderen zo goed mogelijk te leren.

Een andere verplichting van de man is om de moskee te bezoeken.

De plichten van de vrouw

De vrouw is verplicht om haar man te gehoorzamen, zolang dit niet de ongehoorzaamheid aan Allah ten gevolge heeft.

Hadith:

"Als de vrouw vijf keer per dag op de vastgestelde tijd bidt, vast in de ramadan, haar kuisheid bewaard en haar man gehoorzaamt, zeg dan tegen haar: ‘Ga het Paradijs binnen door welke deur je maar wilt." (aboe Na’im)

als een vrouw sterft terwijl haar echtgenoot tevreden met haar is, zal zij het paradijs binnengaan." (thirmidhi)

Ze moet haar man respecteren
Als haar man iets van zijn vrouw verlangt dat niet haram (verboden) is, moet ze hem gehoorzamen
Ze moet waken over zichzelf en de eigendommen in de afwezigheid van haar man
Ze moet haar man opvrolijken wanneer hij bijvoorbeeld vermoeit van zijn werk thuiskomt
Ze is verantwoordelijk voor de opvoeding van haar kinderen
Ze moet niet iets van haar man verlangen dat boven zijn vermogen ligt
Hadith:

"Ieder van jullie is een schaapherder die verantwoordelijk is voor zijn kudde. De man is het hoofd van het gezin en hij zal ondervraagd worden over degenen die onder zijn zorg staan. De vrouw is het hoofd in het huis en zij zal ondervraagd worden over degenen voor wie zij zorgt."

Als slot deze hadieth:

Aischa(moge Allah tevreden met haar zijn) zei: "op een keer was ik op reis met de Boodschapper van Allah (vzmh) toen ik nog jong was en niet dik. Hij (vzmh) vroeg zijn metgezellen om vooruit te gaan, wat zij deden. Daarna zei hij: "laten wij een hardloopwedstrijdje met elkaar doen." Ik begon dus te rennen tot ik won. Later toen ik dik geworden was en vergeten wat er toen gebeurd was , was ik weer op reis met hem. Hij vroeg zijn metgezelen om vooruit te gaan en dat deden zij. Toen zei hij: "Laten we een hardloopwedstrijdje met elkaar houden." Ik was vergeten wat er bij de eerste race gebeurd was. Ik was dik en zei daarom: O boodschapper van Allah(vzmh), hoe kan ik tegen jou lopen in deze toestand?" Maar hij zei: laten we hardlopen. Toen won hij de race. Hij begon te lachen en zei: Dit was anders dan de laatste keer." (Boecharie)

Moge Allah de verheven onze huwelijken laten overheen komen met de Qor’aan en de Soennah. Ameen

Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

20-06-2002, 21:21


Lieve zusters bedankt voor jullie prive berichtjes, en inschaallah zalik jullie vragen morgen beantwoorden, ik ga morgen naar moskee voor dohrgebed en dan heb ik ook nog na el asr gebed les over fiqh en tauwhied dus ik zal de leraar vragen stellen en dan schrijf ik het antwoord inschaallah op en ik zal ze inschaallah diezelfde avond naar julie toe zenden.

Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,
Dikke knuffel van jullie zuster fe dien.


23-06-2002, 09:35
Salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

hhhhm 180 mensen hebben deze topic bekeken? niet genoeg bij lange naaaaaa niet!

Mensen leeeees!

salaam moe3leikoem wara7matoelahi wa barakatoe,

24-06-2002, 19:47
DANK JE WEL MOSLIMA, IK HEB ER VEEL VAN GELEERD ECHT INTERESSANT OM TE WETEN..
INSCHALLAH ZAL ALLAH JOU BELONEN VOOR HET PLAATSEN VAN DEZE BERICHTEN

16-07-2002, 19:46
Er heeft net een zuster een vraag gesteld over verloven met een topic enne daarom haal ik even deze topic die ik tijdje geleden geplaatst had naar boven is moooie topic lees het ook mar zuster lamodaaa!!!!!!

Je zuster fi dien.

16-07-2002, 19:55
oef nu wil ik trouwen nadia je doet me sjnoen geven.... haha lol
oem rabi3ah ik houd vna je

16-07-2002, 19:56
i love you to, my sis veryyyyyy much indeed!!!!!!

16-07-2002, 20:04
Asaalamoe alaikoem
LOOOOL sis
Allahie djoewezkoem
Yazaakie allah gair
wsalam alaikoem
SPEEDY ELITE GIMAAR NIQAABIE HIDJAABIE MOUSEJERRy(NIET TOM MAAR JERRY)

16-07-2002, 20:08

Citaat:
Origineel gepost door Mujahidaa
Asaalamoe alaikoem
LOOOOL sis
Allahie djoewezkoem
Yazaakie allah gair
wsalam alaikoem
SPEEDY ELITE GIMAAR NIQAABIE HIDJAABIE MOUSEJERRy(NIET TOM MAAR JERRY)
haha want ik ben tom jij was jerry wite wel nog ogtie

16-07-2002, 20:09Citaat:
Origineel gepost door Mujahidaa
Asaalamoe alaikoem
LOOOOL sis
Allahie djoewezkoem
Yazaakie allah gair
wsalam alaikoem
SPEEDY ELITE GIMAAR NIQAABIE HIDJAABIE MOUSEJERRy(NIET TOM MAAR JERRY)
ameeeeeeeeeeeeeeeen moge allah mijn een man geven die volgens de sunna wil gana leven inshallah ta3la met baard en sunna kleding hahaha loooooooooooooool geldt voor jullie beiden mijn zusters

iiiiiiiiiiiiik houd van jullie


oem rabi3ah

16-07-2002, 21:07

Citaat:
Origineel gepost door almominahaha want ik ben tom jij was jerry wite wel nog ogtie
LOOOOL jaaa
wasalam

22-08-2007, 12:26
machallah zuster moge allah jou belonnen inchallah amien

Pagina's : [1] 2