Bekijk volle/desktop versie : Discussie over fundement Germaan vs RidouanPagina's : [1] 2

22-06-2003, 02:13
Bismillah Ira7mannie Ra7iem inna salatu wa salam 3ala asraffiel mursalien ama ba3d,

Assalam 3ala man itabbal al houda...

Ik had een discussie met germaan op dit topic:

http://forums.marokko.nl/showthread.php?s=&threadid=105511&perpage=15&displ ay=&pagenumber=1

Ik dacht ik post het gelijk hier aangezien het eigenlijk hier al bediscussieert werd....

Het is voor mij duidelijk dat hij al1 reageert als hij denkt dat hij wat te winnen heeft, hier wordt ik van spammen beschuldigt, terwijl hij degene is die altijd de discussies verdraait als hij vastzit....I.p.v verder te qouten,reageert hij dan niet meer op alles.....Dit keer wel, kijk nu op de discussies van mij en Germaan hier, waarom niet hier zo reageren ? Maar gair insha Allah, moge Allah ons leiden...

Wa salam

Ridouan

p.s niet reageren tot ik klaar ben met deel 9....Bedankt...

22-06-2003, 02:14


citaat: Ridouan
Niets of nauwelijks, hmmm, niet in de voorspeling van Ahmad vrede zij met hem geloven, wel in de kruisiging van Jezus vrede zij met hem geloven..

3:55. Toen Allah zeide: "O, Jezus, ik zal u doen sterven en u tot Mij; opheffen en u zuiveren van de ongelovigen en zal uw volgelingen tot de laatste dag over hen doen zegevieren die u niet geloven; dan zal uw terugkeer tot Mij zijn en Ik zal onder u rechtspreken over datgeen waarin gij verschildet.

Paulus die Jezus nooit gekend heeft maar wel de auteur van de Bijbel is. maar door het vele materiaal is de Bijbel wel authentieker....Rare stelling zeg....

Ik zei eerder:

De Bijbel bestaat uit het eerste en tweede testament. Beiden zijn meer dan 200 jaar na de dood van de profeet Isa a.s opgeschreven. Dus niet in de nabijheid van de profeet Isa a.s. De oorspronkelijke Bijbel is minstens twee keer veranderd door de mens. Het is dus niet ongegrond om twijfels over de huidige Bijbel te hebben.Citaat:
Origineel gepost door Germen
Uit de Indjil blijkt het volgende. Als Ockhams scheermes wordt gehanteerd en wonderen zoveel mogelijk worden uitgesloten is het volgende aan de hand4:157. En om hun zeggen: "Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood", - [SIZE=4]maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode),[/SIZE] - doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet,

158. Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, Alwijs.

[SIZE=4]159. Er is niemand onder de mensen van het Boek die er niet in zal geloven vóór zijn dood. En op de Dag der Opstanding zal hij (Jezus) getuige tegen hen zijn, - [/SIZE]

Ten tweede wat staat er in de Bijbel ? juist ja !!!! Kruisiging....Hmmmm, ga maar draaien, maar dat is zonneklaar. Ik kan meer voorbeelden geven, roep maar...Ivm ruimtegebrek pak ik er 1 en een grove...

Ten derde en Paulus zijn stuk ? Daar vroeg ik over. Jij zeurt over hadieths die toegeschreven zijn aan metgezellen en van korter na de ddod van Mohammed vrede zij met hem dan Paulus...Raar....De metgezellen waren altijd met de Profeet vrede zij met hem.....En Paulus ? Dat was een tegenstander van de christenen....Zie de verschillen, kijk ook de invloed die Paulus had....Hij kon wetten aanpassen en veranderen...En heeft dit ook gedaan...Kreeg hij toestemming van Jezus vrede zij met hem ?


Citaat:

En inderdaad, de voorspelling in de Koran blijkt te klopen: sinds de Moslims ongelovigen zijn geworden door de leugens van de soennah te verkiezen boven de Waarheid van het Boek worden ze militair ondergeschikt gemaakt aan de christenen en worden de christelijek landen gezegend met welvaart, roem en vrede.
Allah zegent ongelovigen ? Die de Profeet vrede zij met hem ontkennen en Zijn laatste Boek c.q Openbaring ? Die Hem valselijk zaken toeschrijven ? Erkennen zij de Waarheid van het Laatse Boek ? Okee, lets see:

In de Koran staat over de Christenen ( Boek kom ik zo op ):

[SIZE=4]4:150. Waarlijk, degenen die Allah en Zijn boodschappers verwerpen en onderscheid wensen te maken tussen Allah en Zijn boodschappers, zeggende: "Wij geloven in sommige en niet in andere," zij willen een tussenweg volgen.

151. Dezen zijn inderdaad de ongelovigen en Wij hebben voor de ongelovigen een vernederende straf bereid.[/SIZE]

Ridouan:Ze geloven niet in Mohammed vrede zij met hem. Duidelijk...Joden nog erger, dat spreekt voor zich...

[SIZE=4]152. En degenen, die in Allah en al Zijn boodschappers geloven en geen onderscheid tussen wie dan ook, maken, dezen zijn het, wie Hij spoedig hun beloning zal geven; Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

153. De mensen van het Boek vragen u een Boek uit de hemel op hen te doen nederdalen. Zij vroegen Mozes meer dan dit, zij zeiden: "Toon ons Allah openlijk." Toen trof hen de bliksem wegens hun overtreding. Daarna, hoewel duidelijke tekenen tot hen gekomen waren, namen zij toch het (gouden) kalf (ter aanbidding) aan, doch Wij vergaven hun dat. En Wij bekleedden Mozes met duidelijk gezag.

154. Wij verhieven de berg hoog boven hen tijdens het verbond met hen en Wij zeiden: "Gaat de poort ootmoedig binnen" en: "Overtreedt niet inzake de Sabbath". En Wij sloten met hen een vast verbond.

155. Om hun schending van hun verbond en de verwerping van Allah's tekenen en het ten onrechte doden van de profeten en omdat ze zeggen: "Onze harten zijn gesluierd" - neen, Allah heeft deze wegens hun ongeloof verzegeld, derhalve geloven zij slechts weinig;

156. Om hun ongeloof en het uiten van een kwaadaardige laster tegen Maria; [/SIZE]

Ridouan: Duidelijke dwaling van de Joden nu en dit ?

[SIZE=4]4:171. O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet: "Drie (in één)." Houdt op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende. [/SIZE]

Ridouan:Shirk van de Christenen.

En dit:

[SIZE=4]5:116. En wanneer Allah zal zeggen: "O Jezus, zoon van Maria, hebt gij tot de mensen gezegd: 'Beschouwt mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah,'? zal hij antwoorden: "Heilig zijt Gij! Ik zou nooit kunnen zeggen, waarop ik geen recht had. Indien ik het had gezegd zoudt Gij het zeker hebben geweten. Gij weet, wat in mijn innerlijk is en ik weet niet, wat in U is. Gij zijt de Kenner van het onzienlijke.

117. Ik zeide niets tot hen, dan hetgeen Gij mij hebt geboden: "Aanbidt Allah, mijn Heer en uw Heer." En ik was getuige van hen, zolang ik in hun midden verbleef, maar nadat Gij mij deedt sterven, waart Gij de Bewaker over hen en Gij zijt Getuige van alle dingen.

118. Indien Gij hen straft, zijn zij Uw dienaren en indien Gij hen vergeeft, zijt Gij zeker de Almachtige, de Alwijze. [/SIZE]

Ridouan:Wederom shirk

En:

[SIZE=4]6:100. En zij houden de djinn voor deelgenoten van Allah ofschoon Hij dezen schiep; en zij dichten Hem, zonder kennis, zonen en dochters toe. Heilig is Hij en verheven boven hetgeen zij Hem toeschrijven.

101. Wondere Schepper der hemelen en der aarde. Hoe kan Hij een zoon hebben, wanneer Hij geen gemalin heeft? Hij heeft alles geschapen; en Hij is de Kenner van alle dingen.

102. Zo is Allah, uw Heer. Er is geen God naast Hem, (Hij is) de Schepper aller dingen, aanbidt Hem Want Hij is de Voogd over alles. [/SIZE]

Ridouan:Weer shirk....

en:

[SIZE=4]5:72. Zij lasteren God, die zeggen: "Waarlijk Allah, Hij is de Messias, de zoon van Maria," terwijl de Messias zelf zeide: "O, kinderen Israëls, aanbidt Allah, Die mijn Heer en uw Heer is." Gewis, voor hem die iets met Allah vereenzelvigt, heeft Allah de Hemel verboden en het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn. Er is voor de onrechtvaardigen geen helper.

73. Waarlijk zij lasteren God, die zeggen: "Allah is Eén der Drie." Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen.

74. Willen zij zich dan niet tot Allah wenden en om Zijn vergiffenis vragen terwijl Allah Vergevensgezind, Genadevol is? [/SIZE]

Kijk nu in alle Christelijke landen, of ze geloven dat Jezus zoon is of God zelf wa yaa3adoe Billah of dat Maria heilig is en ze aanbidden haar.....De stelling kan dus nooit kloppen....

Wat zegt Allah de Verhevene hierover:

[SIZE=4]24:55. Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen voorzeker tot stedehouders op aarde zal stellen, zoals Hij degenen die vóór hen waren tot stedehouders maakte en dat Hij de godsdienst, die Hij voor hen heeft gekozen, zeker zal bevestigen, en dat Hij hun na hun vrees, vrede en veiligheid zal geven; Mij zullen zij aanbidden en niets met Mij vereenzelvigen. Maar wie daarna het geloof verwerpen, zullen overtreders zijn [/SIZE]

En:

[SIZE=4]35:13. Hij dompelt de nacht in de dag en de dag in de nacht. En Hij heeft de zon en de maan in dienst gesteld; elk volgt haar baan, voor een vastgestelde termijn. Alzo is Allah, uw Heer, van Hem is het Koninkrijk en zij, die gij buiten Hem aanroept, bezitten niets. [/SIZE]

en:

[SIZE=4]4:116. Allah vergeeft niet dat iets met Hem vereenzelvigd wordt en Hij zal, buiten dat, vergeven wie Hij wil. En wie iets met Allah vereenzelvigt, is inderdaad ver afgedwaald.

Duidelijk, de Christenen en Joden doen shirk en ontkennen tekenen, de Koran en de Profeet vrede zij met hem en toch helpt Allah hen ? Rare stelling,maar ja, ik zal je op alles blootleggen..

Mischien ben je een wolf in schaapskleren..

22-06-2003, 02:23
Qoute:Ridouan
Nee hoor, wij geloven dat dit openbaringen van Allah zijn, ik zeg alleen dat deze vervormd en corupt zijn gemaakt, wij geloven ook in de eerdere Profeten. maar niet dat Jezus de zoon God is of God zelf.... Verschil tussen geloven en zeggen dat iets nog helemaal authentiek is..Raar als je de Christen iets vraagt over de Bijbel moet je eerst vragen welke Bijbel.Waar staat dat moslims de Bijbel moeten volgen ?
Raar, de vermaning is heeeel iets anders dan de eerdere openbaringen


Citaat:

2) Germaan: Nogmaals mijn vraag: als deze openbaringen vervormd en corrupt zijn geraakt,A) waarom verwijst Mohammed er dan steeds naar? B) En zegt dhij dat de gelovigen deze 7:157. "Hun, die de boodschapper, de reine profeet volgen, die zij in de Torah en het Evangelie beschreven vinden, legt hij het goede op en verbiedt het kwade, veroortooft hun de goede dingen en verbiedt de slechte en ontheft hen van de last en de kluisters die hen bonden. Zij, die in hem geloven en hem eren en ondersteunen en het licht dat met hem is nedergezonden volgen, zullen gewis slagen.

158. Zeg: "O mensdom, ik ben u allen tot een boodschapper van Allah, aan Wie het koninkrijk der hemelen en der aarde behoort. Er is geen God naast Hem. Hij geeft het leven en doet sterven. Gelooft daarom in Allah en Zijn boodschapper, de reine Profeet, die in Allah en Zijn woorden gelooft en volgt hem opdat gij recht geleid moogt worden." [/SIZE]

Conclusie: we kunnen Christenen vragen over zaken als verhalen van Profeten vrede zij met hen, de aankondiging van onze Profeet vrede zij met hem, maar niet over salat, zakat etc. Of laat mij anders maar zien waar dat staat in de Bijbel.De bewijsvoering van de Christenen moeten we wel toetsen aan de Koran..

C) Jij pakt 5:46 als bewijs..Hm, lees ook verder:

5:46. En Wij deden Jezus, zoon van Maria in hun voetsporen treden, vervullende, hetgeen vóór hem in de Torah was (geopenbaard), en Wij gaven hem het Evangelie, dat licht en leiding bevatte, bevestigende hetgeen daarvóór in de Torah was en een leiding en een vermaning voor de godvrezenden.

47. En laat de mensen van het Evangelie richten naar hetgeen Allah daarin heeft geopenbaard en wie niet richten naar hetgeen Allah heeft geopenbaard, zijn de overtreders.

48. En Wij hebben u het Boek (de Koran) met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvóór in het Boek (de Bijbel) was (verkondigd ) en als bewaker daarover. [SIZE=4]Richt daarom tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen. Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg. En indien Allah had gewild zou Hij u allen tot één volk hebben gemaakt, maar Hij wenst u te beproeven met hetgeen Hij u heeft gegeven. Wedijvert dus met elkander in goede werken. Tot Allah zult gij allen terugkeren, dan zal Hij u datgene mededelen, waarover gij van mening verschilt. [/SIZE]

[SIZE=4]49. En spreek recht tussen hen naar hetgeen Allah u heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet en wees op uw hoede dat zij u niet afleiden van hetgeen Allah u heeft geopenbaard. Maar indien zij zich afwenden, weet dan, dat Allah hen voor sommige hunner zonden wenst te treffen. En een groot aantal mensen is inderdaad ongehoorzaam. [/SIZE]

Vooral deze vers:

[SIZE=4]9:33. Hij is het, Die Zijn boodschapper met leiding en de ware godsdienst heeft gezonden om deze te doen zegevieren boven alle godsdiensten, ofschoon de afgodendienaren er afkerig van zijn. [/SIZE]

D) Aanvulling op B) Er staat vraagt, bij twijfels. Nergens staat MOETEN, dit lieg je weer...Elk vers heeft een kop en een staart ook dit vers, ik zal er wat bijplatsen,al1 het relevante: Kijk naar de loochenaars van eerdere Profeten.3alajhim salam.

10: 71. En verkondig hun het verhaal van Noach, toen hij tot zijn volk zeide: "O, mijn volk, als mijn houding en [SIZE=4]mijn vermaning [/SIZE] door de tekenen van Allah u aanstoot geven - ik leg mijn vertrouwen in Allah - breng dan al uw plannen en uw afgoden bijeen; laat dan uw handelwijze duidelijk blijken, komt dan tegen mij op en geeft mij geen uitstel.

73. Maar zij verloochenden hem; daarom redden Wij hem en degenen die met hem in de ark waren. En dezen maakten Wij tot de stedehouders, terwijl Wij degenen die Onze tekenen verloochenden lieten verdrinken. Zie! hoe het einde was van degenen, die werden gewaarschuwd.

74. Toen zonden Wij na hem andere boodschappers naar hun volk en deze kwamen tot hen met duidelijke bewijzen. Maar dezen wilden in datgene niet geloven wat zij voorheen hadden verloochend. Zo verzegelen Wij het hart der overtreders.

83. En niemand geloofde Mozes, dan enige jongelingen van onder zijn volk, uit vrees voor Pharao en zijn leiders, in geval hij hen zou vervolgen. En waarlijk. Pharao was een tiran in het land en behoorde tot de buitensporigen.

94. En als gij over hetgeen Wij tot u hebben nedergezonden twijfelt, vraagt dan degenen die het Boek vóór u hebben gelezen. Inderdaad, de waarheid is van uw Heer tot u gekomen; behoor daarom niet tot de twijfelaars.

95. [SIZE=4]En behoor niet tot degenen, die de tekenen van Allah verloochenen, [/SIZE] anders zult gij tot de verliezers behoren.

99. En indien uw Heer had gewild, zouden allen die op aarde zijn, zeker tezamen hebben geloofd. Wilt gij de mensen dan dwingen, gelovigen te worden?

100. Doch geen ziel kan geloven zonder verlof van Allah. En Hij werpt onreinheid over degenen die hun verstand niet gebruiken.

101. Zeg: "Overweeg, wat in de hemelen en op aarde gebeurt." Maar tekenen, noch waarschuwers baten een volk dat niet wil geloven.

102. Verwachten zij iets anders dan het gelijke (oordeel) van de dagen dergenen, die vóór hen stierven? Zeg: "Wacht daarom, ik ben met u onder de wachtenden."

103. Dan redden Wij Onze boodschappers en de gelovigen. Zo is het aan Ons, de gelovigen te redden.

104. Zeg: "O gij mensen, als gij over mijn godsdienst in twijfel verkeert, (weet) dan dat ik niet aanbid degenen die gij naast Allah aanbidt, maar ik aanbid Allah Die u doet sterven en het is mij geboden tot de gelovigen te behoren.

105. En wend uw aangezicht oprecht tot deze godsdienst en behoor niet tot de afgodendienaren.

106. En roep naast Allah niet datgene aan, dat u bevoordelen noch schaden kan. En indien gij dat toch doet, dan zult gij zeker tot de onrechtvaardigen behoren.

107. En als Allah u door het kwade treft, is er niemand die dit kan verwijderen dan Hij; en als Hij het goede voor u wenst, is er niemand die Zijn genade kan beletten. Hij kent haar toe aan diegene van Zijn dienaren, die Hem behaagt. En Hij is de Vergevensgezinde, de Genadevolle.

108. Zeg: "O, gij mensen, nu is de waarheid van uw Heer tot u gekomen. Wie daarom die leiding volgt, volgt haar ten bate van zijn eigen ziel en wie dwaalt, dwaalt slechts tot haar nadeel. En ik ben geen bewaker over u."

[SIZE=4]109. En volg hetgeen u is geopenbaard en wees standvastig, totdat Allah oordeelt. En Hij is de beste Rechter.

Dit doen de Christen en Joden niet, noch de Koran, noch de Profeet vrede zij met hem...Duidelijk dat we hun bronnen moeten verifieren aan de Koran.

Tafsier:10:94 http://www.tafsir.com/default.asp?sid=10&tid=23298

Ridouan: Dit was het vers, nergens staat moeten..

22-06-2003, 02:27
3) citaat: Ridouan
Geef aub verzen uit de Koran die dit ondersteunen, ik zeg al. 1de Koran is beschermd:

Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning ( de Koran )hebben neergezonden. En voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Wakers."
Surat al Hidjr aya 9

Jou krakerige en selectieve hersenspinsels zijn geen bewijs....Let goed op, weer de vermaning..i.p.v openbaring..Citaat:
Origineel gepost door Germen
3) Weer een schoolvoorbeeld van een soennitische Koranverdraaing. Hier staat: Vermaning, niet Koran.
6. En dezen zeggen: "O, gij, tot wie de vermaning is nedergezonden, gij zijt voorzeker bezeten." [/SIZE]

7. "Waarom brengt gij ons geen engelen indien gij tot de waarachtigen behoort?"

8. Wij zenden alleen engelen neder met de werkelijkheid en dan wordt hun (de ongelovigen) geen uitstel geschonken.

[SIZE=4]9. Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn. [/SIZE]

10. En vóór u zonden Wij reeds (boodschappers) onder de oude stammen.

Deze vermaning of de vermaning...Het gaat puur om de Koran....Hetzelfde... want lees vers 10......De vermaning voor deze umma...De Vermaning is nu pas gekomen....Ik zal mijn stelling verder onderbouwen...

Lees:

[SIZE=4]5:15. O, mensen van het Boek, Onze boodschapper is tot u gekomen, die veel van hetgeen voor u verborgen bleef van het Boek heeft ontsluierd en veel overgeslagen . Er is van Allah inderdaad een licht en een duidelijk Boek tot u gekomen. [/SIZE]

Kijk deze zin, mensen van het boek er kwam een duidelijk boek voor hen en een licht....veel is overgeslagen en andere zaken werden ontsluierd...

[SIZE=4]16. En Allah leidt daarmede degenen die Zijn welbehagen zoeken op de paden van vrede en leidt hen uit de duisternis tot het licht door Zijn gebod en leidt hen naar het rechte pad.[/SIZE]

Het volgen van het Boek en die Profeet vrede zij met hem...

[SIZE=4]19. O, gij mensen van het Boek, Onze boodschapper is tot u gekomen na een onderbreking in de reeks van boodschappers, die u klaarheid brengt, opdat gij niet zult zeggen: "Er is geen brenger van een blijde tijding en geen waarschuwer tot ons gekomen." Waarlijk er is een brenger van een blijde boodschap en een waarschuwer tot u gekomen. Allah heeft macht over alle dingen. [/SIZE]

Jij kwam met eerder 5:46...Lees verder dan...

[SIZE=4]5:46. En Wij deden Jezus, zoon van Maria in hun voetsporen treden, vervullende, hetgeen vóór hem in de Torah was (geopenbaard), en Wij gaven hem het Evangelie, dat licht en leiding bevatte, bevestigende hetgeen daarvóór in de Torah was en een leiding en een vermaning voor de godvrezenden.

47. En laat de mensen van het Evangelie richten naar hetgeen Allah daarin heeft geopenbaard en wie niet richten naar hetgeen Allah heeft geopenbaard, zijn de overtreders.

48. En Wij hebben u het Boek (de Koran) met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvóór in het Boek (de Bijbel) was (verkondigd) en als bewaker daarover. Richt daarom tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen. Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg. En indien Allah had gewild zou Hij u allen tot één volk hebben gemaakt, maar Hij wenst u te beproeven met hetgeen Hij u heeft gegeven. Wedijvert dus met elkander in goede werken. Tot Allah zult gij allen terugkeren, dan zal Hij u datgene mededelen, waarover gij van mening verschilt. [/SIZE]

Duidelijk, jij stelt dat 5:46 het Evangelie tot richtsnoer maakt over de Taurat, wat klopt, ik zeg op mijn beurt dat 5:48 dezelfde zinsbouw heeft en zelfs zegt te richten naar de Koran.....Het Boek met de waarheid....Christenen richting zich niet naar wat Allah heeft geopenbaard, de Koran.....

Kijk ook

[SIZE=4]25:1. Gezegend is Hij, die de Forqaan (het onderscheid) aan Zijn dienaar heeft neder gezonden,opdat hij een waarschuwer moge zijn voor alle volkeren [/SIZE]

en:

3:3. [SIZE=4]Hij heeft u het Boek met de waarheid nedergezonden, vervullende, hetgeen er aan voorafgaat en Hij zond voordien de Torah en het Evangelie als leiding voor het volk en Hij heeft het Verschil geopenbaard. [/SIZE]

3:4. Voorzeker, zij, die de tekenen van Allah verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; Allah is machtig, de Heer der Vergelding.

Deze aya is ook mooi en duidelijk:

[SIZE=4]58:20. Waarlijk, degenen die Allah en Zijn Boodschapper tegenwerken zullen worden vernederd .

21. Allah heeft verordend: "Voorwaar Ik en Mijn boodschappers zullen zegevieren." Voorzeker Allah is Sterk, Almachtig.

22. Gij zult geen mensen vinden die in Allah en de Laatste Dag geloven, terwijl zij iemand liefhebben die Allah en Zijn boodschapper tegenwerkt, zelfs al waren dezen hun vader of hun kinderen, of hun broeders, of hun verwanten. Dezen zijn degenen, in wier hart Allah geloof heeft ingegrift en die Hij gesterkt heeft met Zijn Geest....[/SIZE]

Duidelijk, wederom...Want wie werkten en werken de islam tegen ?

[SIZE=4]2:143. En zo hebben Wij u tot een verheven volk gemaakt, opdat gij getuige zult zijn tegenover de mensen en de Gezant zij een getuige tegenover u. Wij bepaalden de Qiblah, die gij volgdet slechts, opdat Wij hem, die de gezant van Allah volgt, onderscheiden van degene die hem de rug toekeert. En dit is inderdaad zeer moeilijk, behalve voor hen, die Allah heeft geleid. En Allah zal u uw geloof niet doen verliezen; voorzeker, Allah is Liefderijk en Genadevol jegens de mensen.

144. Waarlijk, Wij zien uw aangezicht zich naar de hemel wenden, daarom zullen Wij u tot beheerder maken van de Qiblah, die u behaagt. Wend daarom uw aanaangezicht naar de Heilige Moskee en waar gij ook moogt zijn, wendt uw aangezicht daarheen. En voorzeker, zij wie het Boek is gegeven, weten, dat dit de Waarheid is van hun Heer; Allah is niet achteloos ten aanzien van wat zij doen.

145. Zelfs al bracht gij elk teken aan degenen aan wie het Boek is gegeven, zouden zij nooit uw Qiblah volgen, noch kunt gij hun Qiblah volgen, noch zijn er onder hen, die de Qiblah van anderen volgen. En indien gij aan hun wens zoudt voldoen, nadat kennis tot u is gekomen, zoudt gij zeker tot de onrechtvaardigen behoren. [/SIZE]

Verschil in Qibla met ahlul kitab.....Duidelijk weer een verschil...

150. Vanwaar gij ook komt, wend uw aangezicht naar de Heilige Moskee; waar gij ook zijt, wendt uw aangezicht daarheen, opdat de mensen, met uitzondering van de onrechtvaardigen geen bezwaar tegen u mogen aanvoeren - vreest hen dus niet, maar vreest Mij - en opdat Ik Mijn gunst aan u moge voltooien en opdat gij juist geleid moogt worden.

151. Omdat Wij uit uw midden een boodschapper hebben gezonden, die u Onze tekenen verkondigt, u zuivert, u het Boek en de Wijsheid onderwijst en u leert, hetgeen gij niet wist.

Duidelijk wederom...

En deze nasee7a voor jou:

[SIZE=4]49:15. De ware gelovigen zijn slechts degenen, die in Allah en Zijn boodschapper geloven en daarna niet twijfelen, doch met hun bezittingen en persoon voor de zaak van Allah strijden. Zij zijn de waarachtigen. [/SIZE]

16. Zeg: "Wilt gij Allah uw geloof doen weten, terwijl Hij weet wat in de hemelen en op aarde is; waarlijk Allah heeft kennis van alle dingen."

[SIZE=4]17. Zij achten het een gunst voor u dat zij de Islam hebben omhelsd. Zeg: "Acht het aannemen van de Islam geen gunst voor mij. Neen, Allah heeft u een gunst bewezen doordat Hij u tot het geloof heeft geleid als gij waarachtig zijt." [/SIZE]

18. Voorwaar, Allah kent de geheimen der hemelen en der aarde. Waarlijk Allah ziet al hetgeen gij doet.

In 5:3 staat..[SIZE=4]Heden zullen de ongelovigen aan uw godsdienst wanhopen. Vreest dus niet hen, maar Mij. Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen .

Islam werd pas omhelst t.t. van het leven van de Profeet vrede zij met hem....En in hem geloven moet...kijk de verzen maar na...

22-06-2003, 02:28


citaat: Ridouan:
Allereerst:

"De boodschapper gelooft in wat hem van zijn Heer is geopenbaard,en
( ook ) de gelovigen, allen geloven in Allah, en Zijn Engelen en Zijn Boeken en Zijn Boodschappers. Wij maken geen onderscheid tussen Zijn boodschappers. Zij zeiden: "Wij luisteren en wij gehoorzamen, vergeef ons, onze Heer, en tot U is de terugkeer." Surat Al Baqarah: aya 285

Doen Christenen dat ook in deze tijd ? En toen ? Zij geloven niet in de Koran en in de Profeet Mohammed vrede zij met hem, beetje kromme stelling vind ik...Aangezien Abraham vrede zij met hem in ALLES geloofde van zijn Heer..:Citaat:
Origineel gepost door Germen
Dan punt vier.

[B]3. De christenen verwerpen de pseudo-profeet Mohammed zoals deze neer wordt gezet in de soennah,
4.een inhumaan monster waarover Ayaan nog vrij mild is geweest als je alles wat in de soennah staat moet geloven. Zij verwerpen ook de onislamitische karikatuur die jouw sekte van de koran heeft gemaakt, een boek dat zogenaamd seksslavernij en
2.handafhakken toe zou staan. 4:150. Waarlijk, degenen die Allah en Zijn boodschappers verwerpen en onderscheid wensen te maken tussen Allah en Zijn boodschappers, zeggende: "Wij geloven in sommige en niet in andere," zij willen een tussenweg volgen.

151. Dezen zijn inderdaad de ongelovigen en Wij hebben voor de ongelovigen een vernederende straf bereid. [/SIZE]

Ze verwerpen ook de Koran, terwijl Allah zegt:

[SIZE=4]"De boodschapper gelooft in wat hem van zijn Heer is geopenbaard, en ( ook ) de gelovigen, allen geloven in Allah, en Zijn Engelen en Zijn Boeken en Zijn Boodschappers . Wij maken geen onderscheid tussen Zijn boodschappers. Zij zeiden: "Wij luisteren en wij gehoorzamen, vergeef ons, onze Heer, en tot U is de terugkeer." Surat Al Baqarah: aya 285 [/SIZE]

Duidelijk, welk excuus dan ook.....Ze gaan branden als ze niet terugkeren en de islam kennen...De meeste geleerde Christenen weten precies waar ze op moeten aanvallen en wat hun weggetjes zijn om de moslims aan te vallen, terwijl hun boeken...Ach dat zie je zo...Ik vind je uitvluchten en leugens mooi gevonden maar wel inconsequent, in de Koran staan ook andere lijfstraffen:

[SIZE=4]24: 2. Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien gij in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing. [/SIZE]

[SIZE=4]4. En zij, die kuise vrouwen beschuldigen en geen vier getuigen brengen - geselt hen met tachtig slagen en aanvaardt hun getuigenis nooit meer, want dezen zijn overtreders. [/SIZE]

4. Is dat een reden om niet te geloven ? Hmmm, ik zal twee zaken laten zien...1) dat jij zeer selectief en hypocriet bent en 2) Dat als Christenen handafhakken etc. als drempel zien zij geen leiding waard zijn, net als jij trouwens....Wat het staat ook in hun bronnen...Kijk wat hun bronnen stellen:

Vergelijk met jouw geklaag over de sunna....

Jij erkent de authenticiteit van alle geopenbaarde Boeken zeg je...Hmm, okee....

Eerst je ondertekening:

[SIZE=4]Germaan de interreligieuze monotheist:

Monotheist.nl: Islam zonder steniging, slavernij en vrouwenonderdrukking

http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html
De hadith: de bron van achterlijkheid binnen de islam [/SIZE]

Kijken we in de Bijbel....Aangezien jij deze als authentiek kwalificeert, ik heb dit besproken met een christen, hij zegt dat dit in de Bijbel staat....Dus okee...

[SIZE=4]1.Slavernij,cubines:[/SIZE]

After he left Hebron, David took more concubines and wives in Jerusalem, and more sons and daughters were born to him."
2 Samuel 5:13

"He (Solomon) had seven hundred wives of royal birth and three hundred concubines..." 1 Kings 11:3

2 Sam. 5:13 En David nam meer bijwijven, en vrouwen van Jeruzalem, nadat hij van Hebron gekomen was; en David werden meer zonen en dochteren geboren.

1 Kon. 11:3 En hij had zevenhonderd vrouwen, vorstinnen, en driehonderd bijwijven en zijn vrouwen neigden zijn hart.

Nou, nou......sjo zeg...Jij hebt niet kunnen aantonen dat slavernij verboden is....Raar dat je zo ageert tegen de sunna.....Hypocriet ook....Heb je het gezien 700 vrouwen, hee geef er 1 aan Germaan ...hahhahahahaah...

[SIZE=4]2. Bedekking voor de vrouw:[/SIZE]

"Now I want you to realize that the head of every man is Christ, and the head of the woman is man,and the head of Christ is God. Every man who prays or prophesies with his head covered dishonors his head. And every woman who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head ...[SIZE=4]If a woman does not cover her head, she should have her hair cut off; and if it is a disgrace for a woman to have her hair cut or shaved off, she should cover her head " [/SIZE]
1 Corrinthians 11:3-6

"I also want women to dress modestly, with decency and propriety, not with braided hair or gold or pearls or expensive clothes, but with good deeds, appropriate for women who profess to worship God"
1 Timothy 2:9-10

Hijab hoefde niet ? Volgens de Koran ? Achterlopen ? Achterlijk ? Het staat in de boeken die jij als authentiek ziet....

[SIZE=4]3. Doodtraf: stenigen...[/SIZE]

[SIZE=3]"If a man is found sleeping with another man's wife, both the man who slept with her and the woman must die. You must purge the evil from Israel" (Deut. 22:22).[/SIZE]

"If a man commits adultery with another man's wife both the adulterer and the adulteress must be put to death" (Lev. 20:10).

Raar dat je zo afgeeft op de sunna.....Terwijl het ook in jouw authentieke boeken staat.....

[SIZE=4]4. Vrouw mag niet in de kerk spreken ? [/SIZE]

[SIZE=4]"As in all the congregations of the saints, women should remain silent in the churches. They are not allowed to speak, but must be in submission as the law says. If they want to inquire about something, they should ask their own husbands at home; for it is disgraceful for a woman to speak in the church." (I Corinthians 14:34-35)

Van deze idioterie kun je sunnieten niet beschuldigen. Aisha radi Allahu 3anha was 1 van de grootste geleerden....

Hier een link van een geleerde zuster:

http://www.troid.org/audio/sisters/children/educating.htm

Okee, voordat je gaat piepen van oude wetten en nieuwe wetten, jij zegt dat verzen opheffen niet mag in de Koran, christenen heffen de meeste van deze verzen op, omdat ze in het oude testament staan....Mmmm, wordt al moeilijker....En pas op, ik qoute je als je gaat ontkennen...

Raar man en inconsequent...Moge Allah ons leiden...Ik meen het, ik heb medeleven met je...

5. Maak maar een topic hoe Mohammed vrede zij met hem ´echt´ was...Hmmm

22-06-2003, 02:30
4B) citaat: Ridouan
Vooral deze ayat:

6. En toen Jezus, zoon van Maria, zeide: "O kinderen van Israël, Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestigend wat vóór mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn." En als hij tot hen komen zal met duidelijke bewijzen zullen zij zeggen: "Dit is louter bedrog."

7. Wie is onrechtvaardiger dan hij die leugen over Allah verzint, terwijl hij opgeroepen wordt tot de Islam? Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.

8. Zij wensen Allah's licht door hun mond te doven, maar Allah zal Zijn licht vervolmaken, hoewel de ongelovigen er afkerig van zijn.

9. Hij is het Die Zijn boodschapper heeft gezonden met leiding en de godsdienst der Waarheid, opdat hij deze moge doen zegevieren over alle andere godsdiensten, al zijn de afgodendienaren er afkerig van.

10. O gij die gelooft, zal ik u inlichten over een handel die u zal redden van een pijnlijke straf?

11. Dat gij in Allah en Zijn boodschapper gelooft en voor de zaak van Allah met uw bezit en uw persoon strijdt. Dat is beter voor u als gij het weet.

Deze stelling is dus ontmanteld


Citaat:
Origineel gepost door Germen
4B) Je vergist je, wat wordt ontmanteld is jouw verweer.


2. Maar... neiuws voor je... ook een jood, een christen of een Sikh kan volmaakt toegewijd zijn aan Hem en zijn dus Moslims. Betere Moslims dan de afgodendienaren, zoals verblinde soennieten: zij aanbidden Boek larie, Moeslim en hun navolgers in het kwaad..

De Koran is eeuwig en consistent, dit in tegenstelling tot die weerzinwekkende leugens van de soennah.

Waarmee ik de rest van je 'verweer' ook weerleg. Een Moslim is hij die zich overgeeft aan Allah, zich onderwerpt aan de hogere metafysische realiteit dan een mens kan bevatten.
Ik zei al eerder dat in de Koran moslim een heel andere betekenis heeft dan de gebruikelijek in de Islam.
Hier een uitstekend Engelstalig artikel over de zaak:
http://www.free-minds.org/anwar.htm
1. Je had het over [SIZE=4]een [/SIZE] godsdienst...De islam...Hmm, kijk wat Allah zegt:

Wat verzen:

2:119. Voorzeker Wij hebben u als drager van blijde tijdingen en waarschuwer gezonden met de Waarheid. En gij zult niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bewoners der hel.

120. En de Joden en de Christenen zullen u nooit welgezind zijn, tenzij gij [SIZE=4]hun godsdienst [/SIZE] belijdt. Zeg: "Voorzeker, Allah's leiding is de Merkelijke leiding". En, indien gij hun wensen volgt, nadat de kennis tot u is gekomen, zult gij aan Allah Vriend noch Helper hebben

In dit vers is duidelijk dat er niet 1 Godsdienst is..Of je hebt stront in je ogen..Nu nogmals de verzen die jij verknipte..En wegliet, stonden bij punt 4 ooprspronkelijk..

5:3...Heden zullen de ongelovigen aan [SIZE=4]uw godsdienst [/SIZE] wanhopen. Vreest dus niet hen, maar Mij. Nu heb Ik [SIZE=4]uw godsdienst voor u vervolmaakt,[/SIZE] [SIZE=4]Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen... [/SIZE]

Duidelijk hoor..

en:

[SIZE=4]3:19. Gewis, de ware godsdienst voor Allah is de Islam. En degenen, aan wie het Boek was gegeven, verschilden eerst onderling uit afgunst, nadat kennis tot hen was gekomen. En wie de tekenen van Allah verwerpt, (wete) dat Allah vlug is in het verrekenen[/SIZE] .

20. En zeg wanneer zij met u redetwisten: "Ik, en degenen die mij volgen hebben zich aan Allah onderworpen." [SIZE=4]En zeg tot degenen aan wie het Boek is gegeven en tot de onwetenden: "Hebt gij u onderworpen?" Als zij zich onderwerpen, dan zijn zij op de rechte weg, maar indien zij zich afwenden, dan is uw plicht slechts de duidelijke verkondiging ervan; en Allah ziet zijn dienaren. [/SIZE]

3:83. [SIZE=4]Zoeken zij een godsdienst anders[/SIZE] , dan die van Allah, terwijl al hetgeen in de hemelen en op aarde is zich willens of onwillens aan Hem moet onderwerpen? En tot Hem zullen zij worden teruggebracht.

84. Zeg: "Wij geloven in Allah en in hetgeen ons werd geopenbaard en hetgeen werd geopenbaard aan Abraham, Ismaël, Izaäk, Jacob, en de stammen en hetgeen aan Mozes en Jezus en de profeten door hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie dan ook van hen. Aan Hem alleen onderwerpen wij ons.

85. [SIZE=4]En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam[/SIZE] , het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn.

en:

49:17. Zij achten het een gunst voor u dat zij de Islam hebben omhelsd. Zeg: "Acht het aannemen van de Islam geen gunst voor mij. Neen, Allah heeft u een gunst bewezen doordat Hij u tot het geloof heeft geleid als gij waarachtig zijt."

En: lees deze sura:

http://www.redouan.nl/koran/koran061.htm

Vooral deze ayat:

6. En toen Jezus, zoon van Maria, zeide: "O kinderen van Israël, Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestigend wat vóór mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn." En als hij tot hen komen zal met duidelijke bewijzen zullen zij zeggen: "Dit is louter bedrog."

7. Wie is onrechtvaardiger dan hij die leugen over Allah verzint, terwijl hij opgeroepen wordt tot de Islam? Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.

8. Zij wensen Allah's licht door hun mond te doven, maar Allah zal Zijn licht vervolmaken, hoewel de ongelovigen er afkerig van zijn.

[SIZE=4]9. Hij is het Die Zijn boodschapper heeft gezonden met leiding en de godsdienst der Waarheid, opdat hij deze moge doen zegevieren over alle andere godsdiensten, al zijn de afgodendienaren er afkerig van.[/SIZE]

10. O gij die gelooft, zal ik u inlichten over een handel die u zal redden van een pijnlijke straf?

[SIZE=4]11. Dat gij in Allah en Zijn boodschapper gelooft en voor de zaak van Allah met uw bezit en uw persoon strijdt. Dat is beter voor u als gij het weet. [/SIZE]

Deze stelling is dus ontmanteld...

Extra bewijs:

9:74. Zij zweren bij Allah, dat zij niets zeiden, maar voorzeker zij spraken het woord des ongeloofs en [SIZE=4]na de Islam te hebben aanvaard[/SIZE] , verwierpen zij deze en zij besloten tot hetgeen zij niet konden volbrengen. Zij koesterden haat alleen omdat Allah en Zijn boodschapper hen uit Zijn overvloed hadden verrijkt. Als zij berouw tonen zal het beter voor hen zijn, maar indien zij zich afwenden zal Allah hen met een pijnlijke straf in deze wereld en in het Hiernamaals straffen en zij zullen op aarde vriend noch helper hebben

en....

6:125. Wie Allah ook wenst te leiden, Hij verruimt zijn hart voor de Islam en wie Hij wenst te laten dwalen, zijn hart maakt Hij eng en gesloten alsof hij een hoogte aan het beklimmen was. Zo legt Allah degenen die niet geloven, onreinheid op.

en:

[SIZE=4]3:98. Zeg: "O, mensen van het Boek, waarom verwerpt gij de tekenen van Allah, terwijl Allah ziet hetgeen gij doet?"

99. Zeg: "O, mensen van het Boek waarom houdt gij de mensen af van het (rechte) pad van Allah en wenst gij het krom te maken, terwijl gij er getuige van zijt? Allah is niet onachtzaam over hetgeen gij doet.

100. O gij die gelooft, als gij sommigen hunner wie het Boek is gegeven gehoorzaamt, zullen zij u weer tot ongelovigen maken, nadat gij hebt geloofd.

101. Hoe kunt gij verwerpen, terwijl u de tekenen van Allah worden voorgedragen en Zijn boodschapper onder u aan wezig is? En hij, die zich aan Allah vasthoudt, is inderdaad naar het rechte pad geleid.

102. O gij die gelooft, vreest Allah zoals het behoort en sterft niet, tenzij gij Moslim zijt. [/SIZE]

Een moslim volgt dus ook Mohammed vrede zij met hem en de Koran. Dat doen christen en joden niet, vraag ze maar..

Voor hen dit vers:

[SIZE=4]4:115. En hij, die zich tegen de boodschapper verzet nadat diens leiding hem duidelijk is geworden en die een andere weg dan die der gelovigen volgt, Wij zullen hem laten volgen wat hij wil en Wij zullen hem in de hel werpen. Dat is een kwade bestemming.

Duidelijk,of je moet echt blind zijn....

2. Over shirk bij Christenen heb ik al gerageerd: Conclusie:

Christenen: Of 3 eenheid of zoon van God en ze ontkennen Mohammed vrede zij met hem en de Koran---Kufar.
Joden---ontkennen Isa vrede zij met hem en Mohammed vrede zij met hem en de Indjiel en Koran----Kufar...
Sikh ontkent 4 Profeten vrede zij met hem en de Boeken----kufar.

Rare stellingen heb jij..

Deze qoute ik nog een keer omdat ie zo hypocriet was:


Citaat:

2. Maar... neiuws voor je... ook een jood, een christen of een Sikh kan volmaakt toegewijd zijn aan Hem en zijn dus Moslims. Betere Moslims dan de afgodendienaren, zoals verblinde soennieten: zij aanbidden Boek larie, Moeslim en hun navolgers in het kwaad.
Of je bent een zindiq of een ezel, 1 van de 2..Ik heb je bewijzen gegeven dat de Christenen en Joden, Profeten ontkennen, Boeken,dat ze shirk doen en jij zegt dat zij moslims zijn ?

Je vergelijkt sunnieten met afgodsdienaren, kufar dus...mm...Mooi om te weten...

Jij zegt dat sunnieten Bucharie aanbidden, vreemd ik aanbidt al1 Allah, maar wel volgens het voorbeeld van de Profeet vrede zij met hem...Allah zegt;

33:21. Voorwaar, gij hebt in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld voor ieder die Allah en de laatste Dag vreest, en die Allah vaak herdenkt.

Verder zeg ik dat Allah 1 is, geen zoon of dochter heeft en leef ik bij deze aya:

6:162. Zeg: "Mijn gebed en mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn gewijd aan Allah, de Heer der Werelden."

Ten tweede kan een afgodendienaar moslim zijn ?

Wat jammer..

22-06-2003, 02:32
citaat: Ridouan:
A) Allereerst ging het aya, waarop jij reageert over de Christenen.....Het vers over de Joden staat in 4:46 wat jij niet behandelde...

Daarnaast laat de je de samenhang van mijn post weg, ik zei:

De heilige Koran zegt:

"En onder de Joden, zijn er degenen die woorden ( uit de Schrift ) van hun juiste plaatsen verplaatsen, en zij zeggen: "Wij hebben gehoord en wij gehoorzamen niet," en ( zij zeggen ) "Hoort," zonder dat het hoorbaar is, en "Ra'ina" terwijl zij hun tongen verdraaien en de godsdienst belasteren. Als zij alleen maar gezegd hadden: "Wij horen en wij gehoorzamen," en "Hoor en kijk naar ons", dan zou het beter en passender voor hen geweest zijn, maar Allah heeft hen vanwege hun ongeloof vervloekt en zij geloven niet, behalve een beetje." Surat Al Nisa aya 46

Dit vers ging over de Joden....En ondersteund duidelijk mijn stelling, daarom nummerde je het niet en liet je het weg...Ik zei Tora en Bijbel...

Bewijs voor de christenen staat al bij punt 1...En verdraaien met de mond, kan dat niet ook bij het schrift zijn,aangezien men de Bijbel meer dan 200 jaar later op schrift zetten i.t.t de Koran ? Raar man....De eerste hadieths boeken zijn 100 jaar eerder gevonden dan de op schrift gezette Bijbel....( deze pas na 200 jaar, eerste hadieth boeken na 90 jaar )...


Citaat:

Punt 5:

Ik zie niet in hoe deze context jouw stelling, als zouden de joden hun schrift in het verleden hebben verdraaid, ondersteund. Onzin ook natuurlijk, want het is welbekend hoe de joden hun heilige boeken SCHRIFTELIJK, LETTER VOOR LETTER en UITERST NAUWGEZET kopieren. Recent zijn door een prof in Groningen foutcorrectiesystemen ontdekt in de brontekst. Al weer een bewijs, beste vriend, dat Allah er alles aan heeft gedaan om corruptie in zijn te voorkomen. Omdat de joodse geleerden net zoals hun navolgers in het kwaad, de katholieke clerus en de hadithverzinners, lage en perverse daden wilden legitimeren verzonnen ze de Talmoed. Aan de Torah waagden ze zich niet, wel wetend dat de straf die ze dan te wachten zou staan enorm zou zijn.
Voor je door gaat met onzin te kletsen raad ik je aan een kijkje te nemen op de volgende website: http://www.qumran.org/
Dan kan je tenmisnte met kennis van zaken discussieren en dat maakt het voor mij wat minder vermoeiend .
Grappige zin,kennis van zaken...Ja van de sunna, heb je g1 kaas gegeten...Maar okee, dwang mag niet...

Jij zegt boek....Dat klopt 1 van de Boeken...Wat zegt Allah over ongeloof in 1 van de Boeken ?

Wat zegt de Koran ?

De boodschapper gelooft in wat hem van zijn Heer is geopenbaard, en ( ook ) de gelovigen, allen geloven in Allah, en Zijn Engelen en [SIZE=4]Zijn Boeken [/SIZE] en Zijn Boodschappers. Wij maken geen onderscheid tussen Zijn boodschappers. Zij zeiden: "Wij luisteren en wij gehoorzamen, vergeef ons, onze Heer, en tot U is de terugkeer." Surat Al Baqarah: aya 285

En......

4:134. Wie de beloning dezer wereld verlangt - bij Allah is de beloning dezer wereld en van de volgende en Allah is Alhorend, Alziend.

135. O, gij die gelooft, weest voorstanders der rechtvaardigheid, getuigen voor Allah, zelfs al was het tegen uzelf, of ouders en verwanten. Hetzij rijk of arm, Allah is beter dan beiden. Volgt niet de begeerten, opdat gij niet onrechtvaardig zult zijn. En als gij de waarheid omzeilt of er u van afwendt, Allah is goed op de hoogte van wat gij doet.

136. O gij die gelooft, gelooft in Allah en Zijn boodschapper en [SIZE=3]in het Boek dat Hij Zijn boodschapper heeft geopenbaard[/SIZE] , en in het Boek, dat Hij voordien openbaarde. [SIZE=4]En wie Allah en Zijn engelen en Zijn Boeken en Zijn boodschappers en de laatste Dag verwerpt, is waarlijk ver afgedwaald.[/SIZE]

Dit is dus al een vlucht, zie eerder de weerlegging van het woord vermaning...

Ten tweede lieverd, ik gebruikte een aya ?

Lees ? i.p.v reflectie poging 1000:

[SIZE=4]"En onder de Joden, zijn er degenen die woorden ( uit de Schrift ) van hun juiste plaatsen verplaatsen, [/SIZE] en zij zeggen: "Wij hebben gehoord en wij gehoorzamen niet," en ( zij zeggen ) "Hoort," zonder dat het hoorbaar is, en "Ra'ina" terwijl zij hun tongen verdraaien en de godsdienst belasteren. Als zij alleen maar gezegd hadden: "Wij horen en wij gehoorzamen," en "Hoor en kijk naar ons", dan zou het beter en passender voor hen geweest zijn, maar Allah heeft hen vanwege hun ongeloof vervloekt en zij geloven niet, behalve een beetje." Surat Al Nisa aya 46

Duidelijk, ze vervingen woorden uit de Schrift....Of je moet Joden vertrouwen voor het Woord van Allah...Daar zie ik je best voor aan trouwens...

De Joden geloven zeker niet in een aantaal zaken...Profeten en Boeken...

Allah zegt notabaene in de Koran :

[SIZE=4]33.40 Mohammed is niet de vader van één uwer mannen, maar de boodschapper van Allah en het zegel der profeten; Allah heeft kennis van alle dingen[/SIZE]

Deze nog voor jou, omdat ik je zo graag mag:

[SIZE=4]63:1. Wanneer de huichelaars tot u komen, zeggen zij: "Wij getuigen dat gij inderdaad de boodschapper van Allah zijt." Allah weet dat gij Zijn boodschapper zijt, en Allah getuigt dat de huichelaars inderdaad leugenaars zijn.

2. Zij hebben hun eden tot een schild gemaakt; zo leiden zij mensen van Allah's weg af. Hetgeen zij doen is zeker slecht. [/SIZE]

Aanvulling....

5) Mohammed asws is de enige die een Boek, de Koran, in het Arabisch geopenbaard kreeg....

[SIZE=4]41.44 Indien Wij deze Koran in een vreemde taal hadden gegeven, zouden zij zeker hebben gezegd: "Waarom zijn zijn verzen niet duidelijk gemaakt? Is Arabisch en niet-Arabisch gelijk?" Zeg: "Het is een leiding en een genezing voor de gelovigen." Maar de ongelovigen hebben doofheid in hun oren en het is duister voor hen. Zij worden aangeroepen vanaf een verre plaats.

42.7 Zo hebben Wij u de Koran in het Arabisch geopenbaard, opdat gij de Moeder der steden (Makka) en al het omringende moogt waarschuwen; dus waarschuwt (hen) voor de Dag der Verzameling waaromtrent geen twijfel is. Een deel zal in het paradijs zijn, en een ander deel in het laaiend Vuur.

Duidelijk hoor...

22-06-2003, 02:36
citaat:Ridouan: 6.
De tora dus niet volgens jou.......Gedeeltelijk geef je dus al toe....ook volgens mij, lees:

"En onder de Joden, zijn er degenen die woorden ( uit de Schrift ) van hun juiste plaatsen verplaatsen, en zij zeggen: "Wij hebben gehoord en wij gehoorzamen niet," en ( zij zeggen ) "Hoort," zonder dat het hoorbaar is, en "Ra'ina" terwijl zij hun tongen verdraaien en de godsdienst belasteren. Als zij alleen maar gezegd hadden: "Wij horen en wij gehoorzamen," en "Hoor en kijk naar ons", dan zou het beter en passender voor hen geweest zijn, maar Allah heeft hen vanwege hun ongeloof vervloekt en zij geloven niet, behalve een beetje." Surat Al Nisa aya 46

Daarbij had ik ondersteuning voor mijn stelling, dat de Koran compleet is en duidelijk:

En Wij hebben aan jou het Boek ( de Koran ) met de Waarheid neergezonden ,ter bevestiging van de Schrift die eraan vooraf ging en ter bescherming. Oordeel dus onder hen met wat Allah neergezonden heeft. En volg niet hun begeerten om van de Waarheid die tot jou gekomen is af te wijken. Voor een ieder onder jullie hebben Wij een Wet en een manier van leven bepaald. En als Allah gewild had, had Hij jullie ( als behorend ) tot een godsdienst gemaakt, maar ( Hij doet dit niet omdat Hij ) jullie op de proef stelt met wat Hij jullie gegeven heeft. Wedijvert dus ( op het gebied ) van de goede zaken. Tot Allah is de terugkeer van jullie allemaal, en Hij zal jullie hetgeen waarover jullie van mening verschillen vertellen.
Surat Al Ma'idah aya 48

Daarnaast staan er wel degelijk vele fouten in Bijbels en zijn er superveel verschillende Bijbels te vinden.....Ik gaf vanuit de Koran bij 1) al een verschil aan met de Bijbel en bij punt 3) dat de Koran beschermd is......:

[QUOTE]Origineel gepost door Germen

Punt 6:

1.Je vers an-Nisa:46 illustreert slechts dat de joden in Medina probeerden hun schrift te verdraaien zodat het hun beter uitkwam en bewijst verder niets.
Die ondersteuning die je aanhaalt, waarde broeder, slaat als een beomerang terug.
Want wat staat hier.. begrijpend lezen en je hart openstellen

1."[SIZE=4]En onder de Joden, zijn er degenen die woorden ( uit de Schrift ) van hun juiste plaatsen verplaatsen,[/SIZE] en zij zeggen: "Wij hebben gehoord en wij gehoorzamen niet," en ( zij zeggen ) "Hoort," zonder dat het hoorbaar is, en "Ra'ina" terwijl zij hun tongen verdraaien en de godsdienst belasteren. Als zij alleen maar gezegd hadden: "Wij horen en wij gehoorzamen," en "Hoor en kijk naar ons", dan zou het beter en passender voor hen geweest zijn, maar Allah heeft hen vanwege hun ongeloof vervloekt en zij geloven niet, behalve een beetje." Surat Al Nisa aya 46

Dit vers geeft aan dat ze verplaatsten i.p.v probeerden, leer maar begrijpelijk lezen...Dit is echt basisschool niveau....Wat jij suggereert kun je niet uit de text halen...

Hoe weet je dat dit in Medina was ? Uit de Bijbel of Tora of Koran ? Geef aub bronnen.......

Eerder zei je dat er maar 1 Godsdienst was bij Allah, de islam en nu dat Christenen en Moslims beiden aanspraak maken of iets vaags....Vraag Christenen maar waar dan ook ter Wereld of ze de islam erkennen als Godsdienst..hahhahhahahahahah...Je bent erg inconsequent...

2.Ik heb je al veel voorbeelden gegeven in mijn eerdere punten ( weerleggingen 1 t/m 6 ):

-Mensen die Profeten en Boeken ontkennen zijn ongelovig.
-Tekenen van hun Heer
-Die Allah zoon of deelgenoot toekennen
-Anderen aanbidden naast Allah....

Wat jij suggereert is dat de Haj alleen voor moslims moet en niet voor Christenen....De salat afgeschaft is....De Koran net zo goed niet in het Arabisch hoefde te komen...want hij hoeft toch niet gevolgd moet worden en de Profeet vrede zij met hem ook niet....Jij komt weer met hete lucht, maar het aya wat ik gaf is duidelijk:

[SIZE=4]1.En Wij hebben aan jou het Boek ( de Koran ) met de Waarheid neergezonden ,ter bevestiging van de Schrift die eraan vooraf ging en ter bescherming. Oordeel dus onder hen met wat Allah neergezonden heeft. [/SIZE] 2. En volg niet hun begeerten om van de Waarheid die tot jou gekomen is af te wijken . 3.Voor een ieder onder jullie hebben Wij een Wet en een manier van leven bepaald . [SIZE=4] 4. En als Allah gewild had, had Hij jullie ( als behorend ) tot een godsdienst gemaakt, maar ( Hij doet dit niet omdat Hij ) jullie op de proef stelt met wat Hij jullie gegeven heeft. Wedijvert dus ( op het gebied ) van de goede zaken. Tot Allah is de terugkeer van jullie allemaal, en Hij zal jullie hetgeen waarover jullie van mening verschillen vertellen. [/SIZE]
Surat Al Ma'idah aya 48

1.De Koran God Zijn Woord is als Waarheid gekomen en wij moeten ernaar handelen.
2.Volg niet de begeerten van de ontkennners: Joden en Christenen e.a.
3.Kijk maar de vorm van salat, Haj, vasten etc. Ook de manieren etc.
4.We worden getest ja, daarom staat er 1 Godsdienst.....Welke is dat dan ?

Ik zeg onze islam:

[SIZE=4]9:33. Hij is het, Die Zijn boodschapper met leiding en de ware godsdienst heeft gezonden om deze te doen zegevieren boven alle godsdiensten, ofschoon de afgodendienaren er afkerig van zijn. [/SIZE]

Kijk in de praktijk, Joden en Christenen ontkennen de islam als religie, de Profeet vrede zij met hem als Boodschapper, de Koran als Boek en zelfs Arabisch als taal van Godsdienst, aangezien ze beiden al1 Joodse Profeten vrede zij met hen erkennen...

Verder:

2:119. Voorzeker Wij hebben u als drager van blijde tijdingen en waarschuwer gezonden met de Waarheid. En gij zult niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bewoners der hel.

120. En de Joden en de Christenen zullen u nooit welgezind zijn, tenzij gij [SIZE=4]hun godsdienst [/SIZE] belijdt[SIZE=4]. Zeg: "Voorzeker, Allah's leiding is de Merkelijke leiding". En, indien gij hun wensen volgt, nadat de kennis tot u is gekomen, zult gij aan Allah Vriend noch Helper hebben[/SIZE]

De Godsdienst van Christenen volgen is tegengesteld aan Allah Zijn Leiding: Koran en Mohammed vrede zij met hem...

Verder:

5:3...Heden zullen de ongelovigen aan [SIZE=4]uw godsdienst [/SIZE] wanhopen. Vreest dus niet hen, maar Mij. Nu heb Ik [SIZE=4]uw godsdienst voor u vervolmaakt,[/SIZE] [SIZE=4]Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen... [/SIZE]

Duidelijk hoor..

en:

[SIZE=4]3:19. Gewis, de ware godsdienst voor Allah is de Islam. En degenen, aan wie het Boek was gegeven, verschilden eerst onderling uit afgunst, nadat kennis tot hen was gekomen. En wie de tekenen van Allah verwerpt, (wete) dat Allah vlug is in het verrekenen[/SIZE] .

20. En zeg wanneer zij met u redetwisten: "Ik, en degenen die mij volgen hebben zich aan Allah onderworpen." [SIZE=4]En zeg tot degenen aan wie het Boek is gegeven en tot de onwetenden: "Hebt gij u onderworpen?" Als zij zich onderwerpen, dan zijn zij op de rechte weg, maar indien zij zich afwenden, dan is uw plicht slechts de duidelijke verkondiging ervan; en Allah ziet zijn dienaren. [/SIZE]

3:83. [SIZE=4]Zoeken zij een godsdienst anders[/SIZE] , dan die van Allah, terwijl al hetgeen in de hemelen en op aarde is zich willens of onwillens aan Hem moet onderwerpen? En tot Hem zullen zij worden teruggebracht.

84. Zeg: "Wij geloven in Allah en in hetgeen ons werd geopenbaard en hetgeen werd geopenbaard aan Abraham, Ismaël, Izaäk, Jacob, en de stammen en hetgeen aan Mozes en Jezus en de profeten door hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie dan ook van hen. Aan Hem alleen onderwerpen wij ons.

85. [SIZE=4]En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam[/SIZE] , het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn.

en:

49:17. Zij achten het een gunst voor u dat zij de Islam hebben omhelsd. Zeg: "Acht het aannemen van de Islam geen gunst voor mij. Neen, Allah heeft u een gunst bewezen doordat Hij u tot het geloof heeft geleid als gij waarachtig zijt."

en

[SIZE=4]61.9. Hij is het Die Zijn boodschapper heeft gezonden met leiding en de godsdienst der Waarheid, opdat hij deze moge doen zegevieren over alle andere godsdiensten, al zijn de afgodendienaren er afkerig van.

10. O gij die gelooft, zal ik u inlichten over een handel die u zal redden van een pijnlijke straf?

11. Dat gij in Allah en Zijn boodschapper gelooft en voor de zaak van Allah met uw bezit en uw persoon strijdt. Dat is beter voor u als gij het weet.

en...

6:125. Wie Allah ook wenst te leiden, Hij verruimt zijn hart voor de Islam en wie Hij wenst te laten dwalen, zijn hart maakt Hij eng en gesloten alsof hij een hoogte aan het beklimmen was. Zo legt Allah degenen die niet geloven, onreinheid op.

Keer op keer ga je de mist in....

22-06-2003, 02:39
citaat: Ridouan:
Het Boek is compleet. De Koran is nooit bedoeld geweest om los van andere delen van het Boek te worden gelezen en begrepen.
De Koran is een Waker en een Bevestiging van eerdere boeken, net als de Indjil een Waker en een Bevestiging is van de Torah en de Profeten.


Kun je dit onderbouwen ? Het aya bij punt 6 is duidelijk in mijn ogen....ik zeg de Koran is de laatste en perfecte openbaring en een leiding voor de mensheid...Ook zuiver en beschermd, de oorspronkelijke Tora is mee geknoeid, kan dat niet met de Bijbel ? Ik heb al bewijzen laten zien...


Citaat:
Origineel gepost door Germen
8)

1.De Torah maakt onderdeel uit van de bijbel.
2.Met de Torah is niet geknoeid, met de interpretatie van de Torah wel.
3.De Karaieten (joodse sekte) erkennen alleen de Torah en niet de talmoed. Het aya bij punt 6 is duidelijk in mijn ogen. Zie mijn commentaar onder punt 6. Welke bewijzen? 4.Die van Jacob? Is reeds weerlegd....
1.Ja en de Bijbel van de Koran, dus zou het logisch zijn ook in die Koran te geloven:

[B]De boodschapper gelooft in wat hem van zijn Heer is geopenbaard, en ( ook ) de gelovigen, allen geloven in Allah, en Zijn Engelen en en Zijn Boodschappers. Wij maken geen onderscheid tussen Zijn boodschappers. Zij zeiden: "Wij luisteren en wij gehoorzamen, vergeef ons, onze Heer, en tot U is de terugkeer." Surat Al Baqarah: aya 285

en:

4:134. Wie de beloning dezer wereld verlangt - bij Allah is de beloning dezer wereld en van de volgende en Allah is Alhorend, Alziend.

135. O, gij die gelooft, weest voorstanders der rechtvaardigheid, getuigen voor Allah, zelfs al was het tegen uzelf, of ouders en verwanten. Hetzij rijk of arm, Allah is beter dan beiden. Volgt niet de begeerten, opdat gij niet onrechtvaardig zult zijn. En als gij de waarheid omzeilt of er u van afwendt, Allah is goed op de hoogte van wat gij doet.

136. O gij die gelooft, gelooft in Allah en Zijn boodschapper en [SIZE=3]in het Boek dat Hij Zijn boodschapper heeft geopenbaard[/SIZE] , en in het Boek, dat Hij voordien openbaarde. [SIZE=4]En wie Allah en Zijn engelen en Zijn Boeken en Zijn boodschappers en de laatste Dag verwerpt, is waarlijk ver afgedwaald.[/SIZE]

Losse Boeken dus...Keer voor keer geopenbaard en het begrijpen van de Koran m.b.v de Tora, ? Hmm, staat er hoe we Haj moeten doen ? Salat ? Etc. In dezelfde taal ? Het wordt eentonig maar kom op, dit is dwaling...

2. 1."[SIZE=4]En onder de Joden, zijn er degenen die woorden ( uit de Schrift ) van hun juiste plaatsen verplaatsen,[/SIZE] en zij zeggen: "Wij hebben gehoord en wij gehoorzamen niet," en ( zij zeggen ) "Hoort," zonder dat het hoorbaar is, en "Ra'ina" terwijl zij hun tongen verdraaien en de godsdienst belasteren. Als zij alleen maar gezegd hadden: "Wij horen en wij gehoorzamen," en "Hoor en kijk naar ons", dan zou het beter en passender voor hen geweest zijn, maar Allah heeft hen vanwege hun ongeloof vervloekt en zij geloven niet, behalve een beetje." Surat Al Nisa aya 46

Dit vers geeft aan dat ze verplaatsten i.p.v probeerden, leer maar begrijpelijk lezen...Dit is echt basisschool niveau....Wat jij suggereert kun je niet uit de text halen...Zie het verschil met de Koran:

4:79. [SIZE=4]Welk goed ook tot u komt, dat komt van Allah en welk kwaad u overkomt, komt door uzelf. En wij hebben u als boodschapper tot de mensheid gezonden; [/SIZE] Allah is als Getuige toereikend.

80. Wie de boodschapper gehoorzaamt, gehoorzaamt inderdaad Allah en wie zich afkeert - tot hen hebben wij u niet als bewaker gezonden.

81. En zij zeggen: "Gehoorzaamheid", maar wanneer zij van u weggaan, smeedt een deel hunner plannen in de nacht tegen hetgeen gij hebt gezegd. Allah tekent op, al hetgeen zij beramen gedurende de nacht. Wend u dus van hen af en stelt uw vertrouwen in Allah alleen. Allah is toereikend als Voogd.

[SIZE=4]82. Denken zij dan niet na over de Koran? Was deze van iemand anders dan van Allah dan hadden zij zeker menige tegenstrijdigheid daarin ontdekt. [/SIZE]

[SIZE=4]83. En als er enig nieuws tot hen komt, hetzij over vrede of over vrees, verspreiden zij het en indien zij het naar de boodschapper hadden verwezen en naar hun gezaghebbers dan zouden degenen, die het konden verwerken, het zeker hebben begrepen[/SIZE] . En ware Allah's genade en Zijn barmhartigheid niet over u, dan zoudt gij zeker met uitzondering van enkelen, Satan hebben gevolgd.

Echt duidelijk hoor.......

3. Ja dat kan en de rest ? Hoeft dat niet ? Zeggen zij dat de Koran en de andere Boeken 1 zijn ? Of Christenen ? [SIZE=4] Ik zeg al het belangrijke van de Tora en de Bijbel staat al in de Koran, aangezien deze perfect en compleet is:[/SIZE]

[SIZE=4]5:48. En Wij hebben u het Boek (de Koran) met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvóór in het Boek (de Bijbel) was (verkondigd) en als bewaker daarover. Richt daarom tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen. Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg. En indien Allah had gewild zou Hij u allen tot één volk hebben gemaakt, maar Hij wenst u te beproeven met hetgeen Hij u heeft gegeven. Wedijvert dus met elkander in goede werken. Tot Allah zult gij allen terugkeren, dan zal Hij u datgene mededelen, waarover gij van mening verschilt.

49. En spreek recht tussen hen naar hetgeen Allah u heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet en wees op uw hoede dat zij u niet afleiden van hetgeen Allah u heeft geopenbaard. Maar indien zij zich afwenden, weet dan, dat Allah hen voor sommige hunner zonden wenst te treffen. En een groot aantal mensen is inderdaad ongehoorzaam.

4. Kruisiging, Eva vrede zij met haar als enige schuldige etc. Ga zo maar door..Ook staan er bepalde uitleg van zaken niet in de Bijbel die wel in de Koran staan, waarom denk je ? Laatste Boodschap en het zegel der Profeten...De perfecte religie bij Allah....

22-06-2003, 02:47
citaat: Ridouan:

9) Germaan: Dit spreekt voor zich. Let op hoe ik LETTERLIJK herhaal wat er in de Koran staat.: de Koran is neergezonden als een BEVESTIGING en een WAKER. of denk je het beter te weten dan Allah de verhevene?

Ridouan: Juist over de oorspronkelijk geopenbaarde text en niet de verdraaide, is dat zo moeilijk te snappen ? Er zijn volgens jou maar 2 foutjes gevonden, moet de Koran daarover ook waken ? Bevestigend van het aanbidden van Allah en tawheed en een waker erover...Want de boodschap van alle profeten was aanbid Allah en vermijd de Taghout...

"En voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden ( die zei: ) "Aanbidt Allah en houdt afstand van de Thaghoet ( afgodsbeeld )." En er zijn er onder hen die Allah leidde en er zijn er onder hen die Hij tot dwaling veroordeelde. Reist dus op de aarde rond en zie hoe het einde was van de loochenaars."
Surat An Nahl aya 36

De shari3ah ( wetgeving ) en de minhaj ( weg ) verschilde:

5:48....Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg. ....

Of wil je hier beweren dat er in Bijbel staat hoe wij moeten bidden ? Dat de Bijbel in het Arabisch is ? Dat Mohammed vrede zij met de Profeet van de Bijbel is en dat hij deze moest uitleggen ?


En Wij hebben aan jou het Boek ( de Koran ) met de Waarheid neergezonden ,ter bevestiging van de Schrift die eraan vooraf ging en ter bescherming. Oordeel dus onder hen met wat Allah neergezonden heeft. En volg niet hun begeerten om van de Waarheid die tot jou gekomen is af te wijken . Voor een ieder onder jullie hebben Wij een Wet en een manier van leven bepaald. En als Allah gewild had, had Hij jullie ( als behorend ) tot een godsdienst gemaakt , maar ( Hij doet dit niet omdat Hij ) jullie op de proef stelt met wat Hij jullie gegeven heeft. Wedijvert dus ( op het gebied ) van de goede zaken. Tot Allah is de terugkeer van jullie allemaal, en Hij zal jullie hetgeen waarover jullie van mening verschillen vertellen.
Surat Al Ma'idah aya 48

Oordelen tussen de godsdiensten moet dus met wat Allah als laatste neergezonden heeft.....De koran:De Koran is eeuwig en consistent, dit in tegenstelling tot die weerzinwekkende leugens van de soennah.

Waarmee ik de rest van je 'verweer' ook weerleg. Een Moslim is hij die zich overgeeft aan Allah, zich onderwerpt aan de hogere metafysische realiteit dan een mens kan bevatten.
Ik zei al eerder dat in de Koran moslim een heel andere betekenis heeft dan de gebruikelijek in de Islam.
Hier een uitstekend Engelstalig artikel over de zaak:
http://www.free-minds.org/anwar.htm
Kijk wat je zelf zegt, het zuiveren van een vals boek volgens jou, de Talmoed ( waarom dan sunnieten zo verketteren en over de Joden de hand boven het hoofd houden ) en de Christenen zuiveren van de ergste zonde: Shirk:

[SIZE=4]4:116. Allah vergeeft niet dat iets met Hem vereenzelvigd wordt en Hij zal, buiten dat, vergeven wie Hij wil. En wie iets met Allah vereenzelvigt, is inderdaad ver afgedwaald. [/SIZE]

Dat doen sunieten ( normaal gesproken, eerlijk is eerlijk ) niet...Ik niet in iedergeval....Al7amdullialh ya Rabil 3alamien....

Maar nu is de Koran opeens wel voor hen gezonden ? Spreek je jezelf niet heel vies tegen ? Geen 1 Jood of Christen accepteert de Koran of Mohammed vrede zij met hem of ze moeten zich bekeren...

[SIZE=4]3:19. Gewis, de ware godsdienst voor Allah is de Islam. En degenen, aan wie het Boek was gegeven, verschilden eerst onderling uit afgunst, nadat kennis tot hen was gekomen. En wie de tekenen van Allah verwerpt, (wete) dat Allah vlug is in het verrekenen[/SIZE] .

20. En zeg wanneer zij met u redetwisten: "Ik, en degenen die mij volgen hebben zich aan Allah onderworpen." [SIZE=4]En zeg tot degenen aan wie het Boek is gegeven en tot de onwetenden: "Hebt gij u onderworpen?" Als zij zich onderwerpen, dan zijn zij op de rechte weg, maar indien zij zich afwenden, dan is uw plicht slechts de duidelijke verkondiging ervan; en Allah ziet zijn dienaren. [/SIZE]

Dat is duidelijk.....Afwenden of volgen van de Profeet vrede zij met hem....Kijk deze versen:

[SIZE=4]3:31. Zeg: "Indien gij Allah liefhebt, volgt mij, Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven. Allah is Vergevensgezind, Genadig."

32. Zeg: "Gehoorzaamt Allah en de boodschapper", maar als zij zich afwenden, dan heeft Allah de ongelovigen niet lief . [/SIZE]

Liefhebben en vergeving van zonden als we de Profeet vrede zij met hem volgen...Als je je afwend, ben je ongelovig
Ze hebben zich afgewend, alle Joden en Christenen....Maar toch zijn zij volgelingen van de islam volgens je stelling ? Kom op man, kijk hoe je draait en draait....Moge Allah je vergeven voor dit. Sub7an Allah al Kariem, kijk wat houwa doet met een mens...

Wal ya3adou Billah....Aub man, ik heb hier geen woorden voor...

2. Kijk wat je zegt...Boek of Boeken ? Raar en onlogisch...

Wat staat er in de Koran:

Jij zegt boek....Dat klopt 1 van de Boeken...Wat zegt Allah over ongeloof in 1 van de Boeken ?

Wat zegt de Koran ?

De boodschapper gelooft in wat hem van zijn Heer is geopenbaard, en ( ook ) de gelovigen, allen geloven in Allah, en Zijn Engelen en [SIZE=4]Zijn Boeken [/SIZE] en Zijn Boodschappers. Wij maken geen onderscheid tussen Zijn boodschappers. Zij zeiden: "Wij luisteren en wij gehoorzamen, vergeef ons, onze Heer, en tot U is de terugkeer." Surat Al Baqarah: aya 285

En......

4:134. Wie de beloning dezer wereld verlangt - bij Allah is de beloning dezer wereld en van de volgende en Allah is Alhorend, Alziend.

135. O, gij die gelooft, weest voorstanders der rechtvaardigheid, getuigen voor Allah, zelfs al was het tegen uzelf, of ouders en verwanten. Hetzij rijk of arm, Allah is beter dan beiden. Volgt niet de begeerten, opdat gij niet onrechtvaardig zult zijn. En als gij de waarheid omzeilt of er u van afwendt, Allah is goed op de hoogte van wat gij doet.

136. O gij die gelooft, gelooft in Allah en Zijn boodschapper en [SIZE=3]in het Boek dat Hij Zijn boodschapper heeft geopenbaard[/SIZE] , en in het Boek, dat Hij voordien openbaarde. [SIZE=4]En wie Allah en Zijn engelen en Zijn Boeken en Zijn boodschappers en de laatste Dag verwerpt, is waarlijk ver afgedwaald.[/SIZE]

Dit is duidelijk, Allah de Verhene verheerlijkt zij Hij openbaarde meerdere Boeken....Ik hoop dat je taqwa hebt en eerlijk bent...

3. In Medina ? Hoe weet jij dat ? Heb je daar een bron voor ?

Kijk het aya:

[SIZE=4]4:105. Wij hebben u waarlijk het Boek (de Koran), dat. de waarheid bevat, nedergezonden, [SIZE=4]opdat gij tussen de mensen zoudt richten door hetgeen Allah u heeft onderwezen[/SIZE] . En wees geen pleiter voor de oneerlijken

Jij zegt bij punt 1:


Citaat:

1. De Koran is onder meer gezonden om de joden te verlossen van de talmoed en de christenen van de drie-eenheid. Is dat zo moeilijk te begrijpen dan?
met de Koran zoals je zegt, niet al1 in Medina.......

Das helder,logisch en begrijpelijk....

22-06-2003, 02:57
Conclusie, steeds veranderende stellingen om niet een discussie te verliezen. Het maakt mij niet uit, al kost zoiets kostbare tijd.

ik zou zo niet kunnen slapen, als ik weet dat ik niet standhoudende argumenten ten toon spreid maar toch wil reageren...

Sub7an Allah, wat er ook gezegd zal worden, mijn stellingen zijn altijd hetzelfde gebleven:

Een moslim met iman gelooft in:

Allah
Engelen
Boeken
Profeten
Al Qadr
De Laatse Dag

De islam is de enige geacepteerde Godsdienst bij Allah, de Forqaan is hiervoor gezonden met het zegel der Profeten Mohammed 3alajhi salatu wa salam om deze te brengen, verkondigen en uit te leggen....

De Boeken zijn niet allemaal authentiek meer, behalve de Koran....

Assalam 3ala man itabbal al houda

22-06-2003, 08:51
Hee abie ridaoun, ik vind het niet leuk dat je hem op deze manier voor paal zet. Hoe zou jij het vinden als ik met jou een discussie voer en jou alle hoeken van de monitor laat zien en vervolgens plaats ik het hier? Dat zou je niet leuk vinden toch, brotha? Nou germaan vind het ook niet leuk. "Niemand van jullie is gelovig totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst".

En abie niet nu beginnen dat hij tekenen van ongeloof vertoont. Wij kunnen niet in zijn hart kijken en zolang hij getuigt dat er 1 god is en dat is Allah, dan behoort hij tot ons en dan behandelen we hem als een broeder. Wat hij nodig heeft is jouw warme broederliefde, geef hem die dan ook. En op die manier kunnnen we hem stap voor stap onderwijzen over hoe die de islam daadwerkelijk moet praktiseren. Misschien zegt hij wel dingen waarvan jij denkt dat mag een moslim niet lezen, maar misschien zegt hij dat wel omdat hij heel onzeker is en dat wil verbloemen en daarom dergelijke uitspraken doet. Jij weet toch dat iedereen op forums stoer zijn, maar in het echt zijn we allemaal lieve, verlegen mensen.

Ik denk dat we maar een topic moeten openen genaamd "islamitische rechter". Elke keer als er twee mensen die een probleem samen hebben, die roep je dan op het computermatje en je maakt het goed tussen hen. Zo voorkom je dat de rest hoofdpijn krijgen en zo zorg je ervoor dat Marokko.nl de dahwasite word en niet meer de fitnahsite.

22-06-2003, 11:50Citaat:
Origineel gepost door zubair
Hee abie ridaoun, ik vind het niet leuk dat je hem op deze manier voor paal zet. Hoe zou jij het vinden als ik met jou een discussie voer en jou alle hoeken van de monitor laat zien en vervolgens plaats ik het hier? Dat zou je niet leuk vinden toch, brotha? Nou germaan vind het ook niet leuk. "Niemand van jullie is gelovig totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst".

En abie niet nu beginnen dat hij tekenen van ongeloof vertoont. Wij kunnen niet in zijn hart kijken en zolang hij getuigt dat er 1 god is en dat is Allah, dan behoort hij tot ons en dan behandelen we hem als een broeder. Wat hij nodig heeft is jouw warme broederliefde, geef hem die dan ook. En op die manier kunnnen we hem stap voor stap onderwijzen over hoe die de islam daadwerkelijk moet praktiseren. Misschien zegt hij wel dingen waarvan jij denkt dat mag een moslim niet lezen, maar misschien zegt hij dat wel omdat hij heel onzeker is en dat wil verbloemen en daarom dergelijke uitspraken doet. Jij weet toch dat iedereen op forums stoer zijn, maar in het echt zijn we allemaal lieve, verlegen mensen.

Ik denk dat we maar een topic moeten openen genaamd "islamitische rechter". Elke keer als er twee mensen die een probleem samen hebben, die roep je dan op het computermatje en je maakt het goed tussen hen. Zo voorkom je dat de rest hoofdpijn krijgen en zo zorg je ervoor dat Marokko.nl de dahwasite word en niet meer de fitnahsite.

22-06-2003, 12:50

Citaat:
Origineel gepost door zubair
Hee abie ridaoun, ik vind het niet leuk dat je hem op deze manier voor paal zet. Hoe zou jij het vinden als ik met jou een discussie voer en jou alle hoeken van de monitor laat zien en vervolgens plaats ik het hier? Dat zou je niet leuk vinden toch, brotha? Nou germaan vind het ook niet leuk. "Niemand van jullie is gelovig totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst".

En abie niet nu beginnen dat hij tekenen van ongeloof vertoont. Wij kunnen niet in zijn hart kijken en zolang hij getuigt dat er 1 god is en dat is Allah, dan behoort hij tot ons en dan behandelen we hem als een broeder. Wat hij nodig heeft is jouw warme broederliefde, geef hem die dan ook. En op die manier kunnnen we hem stap voor stap onderwijzen over hoe die de islam daadwerkelijk moet praktiseren. Misschien zegt hij wel dingen waarvan jij denkt dat mag een moslim niet lezen, maar misschien zegt hij dat wel omdat hij heel onzeker is en dat wil verbloemen en daarom dergelijke uitspraken doet. Jij weet toch dat iedereen op forums stoer zijn, maar in het echt zijn we allemaal lieve, verlegen mensen.

Ik denk dat we maar een topic moeten openen genaamd "islamitische rechter". Elke keer als er twee mensen die een probleem samen hebben, die roep je dan op het computermatje en je maakt het goed tussen hen. Zo voorkom je dat de rest hoofdpijn krijgen en zo zorg je ervoor dat Marokko.nl de dahwasite word en niet meer de fitnahsite.
Assalam 3alaikom,

Allereerst volg alle discussies. Lees alles tussen hem en mij en trek dan pas een conclusie. Ik ben hier niet mee begonnen....
Ten tweede is iemand die Ullama lasterd je broeder ? Die ahadieths ontkent ? Die liegt beledigd en verdraait. Die dondersgoed weet waaraan hij begint en al1 fitna maakt op de punten die hem uitkomen ?
En kom nu niet met liefde etc. Ik heb dat geprobeerd, ookal zijn de Ullama duidelijk over deze types...
Ten derde als ik me zo gedraag mag jij me zeker zo behandelen. Ik kom hier ook om da3wah te doen. Kijk maar of ik ooit weleens iemand slecht behandel zonder reden....
Ten vierde kom je nu pas effe kritiek geven, waar was je als scheidsrechter eerder al ? Ik zie jou niet adviseren of uitleg geven...
Ten vijfde kijk de link, bij de inleiding, dit is een discussie die hij elders uitlokte en waarop ik reageer....Dus wat is er fout dat ik de link hier plaats ? Hier discusseren we altijd al en het staat op pb, dus ik zie het probleem niet....

De hadieth:

"Niemand van jullie is gelovig totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst". Bucharie

Zeker ik gun niemand dat hij geinfecteerd word door iemand die zijn geloof niet wil beschrijven en mensen wil laten twijfelen aan hun authentieke 3aqiedah....

Assalam 3alaikom

22-06-2003, 13:05
As-salaam u'aleikum wara7matAllah,

ACHIE Ridouan.... meshAllah 3liek.... ik heb hier geen weerlegging voor; slechts getalenteerde leugenaars kunnen dat Ik moet er wel ff bij zeggen, dat je een beetje TEveel je best doet... je tijd kan je beter benutten, maar gair inshAllah. Wat gebeurd is, is gebeurd...Qadr Allah: laat het een les voor ons allen wezen in het vervolg, inshAllah.

Mohim, de reden waarom ik reageer is Zubair. Zubair, alsjeblieft... waar baseer jij die hadith op? Op een broeder? Wie wat waar? Iemand die de shahada niet eens uitspreektx, benoem jij tot broeder? Pfffffff Germaantje erkend onze heilige profeet Mohammed saws niet... a'oudhoe Billah. Ik vind dat je dezulke mensen hard moet aanpakken en aangezien die vent zaken heeft gezegd in het openbaar (namelijk op deze forum) heeft khoea Ridouan het volste recht om OPENBAAR de puntjes op de i te zetten en mensen te weerhouden in die valse uitspraken te vallen..... maar gair inshAllah. Als jij gair in Germaan's woorden ziet, dan kan slechts Allah SwT jouw ogen openen. Moge Allah SwT ons leiden en vergeven.

xWaarop ik mijn standpunt baseer> 2de gedeelte van shahada... het gaat echt niet om het uitspreken van geloofsbelijdenis, maar het bewijzen daarvan. Je kan wel zeggen 'la illaha illAllah' maar als je aan shirk doet.... vraag jezelf dan eens af in hoeverre jij die shahada in je hart hebt! Het hart is centraal punt... die zendt signalen, na3am walakien je lichaam (mond/ledematen) bevestigen dat!
Ik zeg niet dat germaan mushriek is, maar als die vent zegt dat we de Soennah niet als leidraad moeten nemen, vraag jezelf dan eens af in hoeverre hij 'Mohammadan Rasoeloellah' getuigt.
Voor de gezelligheid twee ayat en een hadith sahih hieromtrent:

"En gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de boodschapper en weest op uw hoede. Maar indien gij u afwend, weet dan, dat op Onze boodschapper slechts het duidelijk verkondigen rust." (Qoo'ran Al-Maidah:92)

Rasoel heeft gezegd: "Wie mij gehoorzaamt, gehoorzaamt Allah. En wie mij ongehoorzaam is, is Allah ongehoorzaam." (Al-Boecharie)

"Wanneer de huichelaars tot u komen, zeggen zij: "Wij getuigen dat gij inderdaad de boodschapper van Allah zijt." Allah weet dat gij Zijn boodschapper zijt, en Allah getuigt dat de huichelaars inderdaad leugenaars zijn." (Qoo'ran Al-Moenafiqoen:1)


Allahoema ghfirlna...Allah oe 'Alem.

Pagina's : [1] 2